Các bản phát hành trước đây của Trình bổ trợ Android cho Gradle

Bản lưu trữ này liệt kê các tính năng và điểm cải tiến cho các bản phát hành chính trước đây của Trình bổ trợ Android cho Gradle. Để xem các tính năng mới trong phiên bản mới nhất, hãy xem Ghi chú phát hành của Trình bổ trợ Android cho Gradle hiện tại.

Để biết tin tức mới nhất về các bản phát hành (bao gồm cả danh sách bản sửa lỗi đáng chú ý trong mỗi bản thử nghiệm), hãy xem nội dung cập nhật của bản phát hành.