Cập nhật về dịch vụ JCenter

JFrog, công ty duy trì kho lưu trữ cấu phần phần mềm JCenter được sử dụng trong nhiều dự án Android, đã đặt JCenter làm kho lưu trữ chỉ có thể đọc vào ngày 31 tháng Ba, 2021. Theo thông báo này, JCenter sẽ cho phép tải vô thời hạn các cấu phần phần mềm hiện có.

Các nhà phát triển xuất bản các cấu phần phần mềm trên JCenter nên di chuyển các gói của họ sang một máy chủ mới, chẳng hạn như Maven Central.

Các nhà phát triển sử dụng các phần phụ thuộc từ JCenter sẽ cần tìm vị trí mới của các phiên bản phụ thuộc đó.