Đăng ký Hộp cát về quyền riêng tư cho nền tảng của bạn

Việc đăng ký Hộp cát về quyền riêng tư cung cấp một cơ chế để xác minh các thực thể gọi những API này và thu thập dữ liệu riêng của nhà phát triển. Những dữ liệu này cần thiết cho việc định cấu hình và triển khai đúng cách các API Hộp cát về quyền riêng tư. Để sử dụng API Hộp cát về quyền riêng tư trên ChromeAndroid, bao gồm Attribution Reporting API, Protected Audience API, Topics API, API Khung bảo vệ và API Bộ nhớ dùng chung, nhà phát triển phải đăng ký Hộp cát về quyền riêng tư.

Hãy bắt đầu đăng ký Hộp cát về quyền riêng tư tại goo.gle/privacy-sandbox-enroll.