Dùng ViewPager2 để tạo chế độ xem vuốt có thẻ

Thành phần hiển thị vuốt cho phép bạn di chuyển giữa các màn hình đồng cấp, chẳng hạn như giữa các thẻ, bằng cử chỉ ngón tay theo chiều ngang, hoặc vuốt. Mẫu điều hướng này còn được gọi là phân trang theo chiều ngang.

Chủ đề này hướng dẫn bạn cách tạo bố cục thẻ bằng thành phần hiển thị vuốt để chuyển đổi giữa các thẻ, cùng với cách hiển thị dải tiêu đề thay vì thẻ.

Triển khai thành phần hiển thị vuốt

Bạn có thể tạo thành phần hiển thị vuốt bằng tiện ích ViewPager2 của AndroidX. Để sử dụng ViewPager2 và thẻ, bạn cần thêm phần phụ thuộc trên ViewPager2 và trên Material Components vào dự án của mình.

Để thiết lập bố cục bằng ViewPager2, hãy thêm phần tử <ViewPager2> vào bố cục XML. Ví dụ: nếu mỗi trang trong thành phần hiển thị vuốt sử dụng toàn bộ bố cục, thì bố cục sẽ có dạng như sau:

<androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/pager"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" />

Để chèn thành phần hiển thị con đại diện cho từng trang, hãy nối bố cục này với FragmentStateAdapter. Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng bố cục để vuốt qua một tập hợp các đối tượng Fragment:

Kotlin

class CollectionDemoFragment : Fragment() {
  // When requested, this adapter returns a DemoObjectFragment,
  // representing an object in the collection.
  private lateinit var demoCollectionAdapter: DemoCollectionAdapter
  private lateinit var viewPager: ViewPager2

  override fun onCreateView(
    inflater: LayoutInflater,
    container: ViewGroup?,
    savedInstanceState: Bundle?
  ): View? {
    return inflater.inflate(R.layout.collection_demo, container, false)
  }

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    demoCollectionAdapter = DemoCollectionAdapter(this)
    viewPager = view.findViewById(R.id.pager)
    viewPager.adapter = demoCollectionAdapter
  }
}

class DemoCollectionAdapter(fragment: Fragment) : FragmentStateAdapter(fragment) {

  override fun getItemCount(): Int = 100

  override fun createFragment(position: Int): Fragment {
    // Return a NEW fragment instance in createFragment(int).
    val fragment = DemoObjectFragment()
    fragment.arguments = Bundle().apply {
      // The object is just an integer.
      putInt(ARG_OBJECT, position + 1)
    }
    return fragment
  }
}

private const val ARG_OBJECT = "object"

// Instances of this class are fragments representing a single
// object in the collection.
class DemoObjectFragment : Fragment() {

  override fun onCreateView(
    inflater: LayoutInflater,
    container: ViewGroup?,
    savedInstanceState: Bundle?
  ): View {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_collection_object, container, false)
  }

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    arguments?.takeIf { it.containsKey(ARG_OBJECT) }?.apply {
      val textView: TextView = view.findViewById(android.R.id.text1)
      textView.text = getInt(ARG_OBJECT).toString()
    }
  }
}

Java

public class CollectionDemoFragment extends Fragment {
  // When requested, this adapter returns a DemoObjectFragment,
  // representing an object in the collection.
  DemoCollectionAdapter demoCollectionAdapter;
  ViewPager2 viewPager;

  @Nullable
  @Override
  public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container,
      @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    return inflater.inflate(R.layout.collection_demo, container, false);
  }

  @Override
  public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    demoCollectionAdapter = new DemoCollectionAdapter(this);
    viewPager = view.findViewById(R.id.pager);
    viewPager.setAdapter(demoCollectionAdapter);
  }
}

public class DemoCollectionAdapter extends FragmentStateAdapter {
  public DemoCollectionAdapter(Fragment fragment) {
    super(fragment);
  }

  @NonNull
  @Override
  public Fragment createFragment(int position) {
    // Return a NEW fragment instance in createFragment(int).
    Fragment fragment = new DemoObjectFragment();
    Bundle args = new Bundle();
    // The object is just an integer.
    args.putInt(DemoObjectFragment.ARG_OBJECT, position + 1);
    fragment.setArguments(args);
    return fragment;
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return 100;
  }
}

// Instances of this class are fragments representing a single
// object in the collection.
public class DemoObjectFragment extends Fragment {
  public static final String ARG_OBJECT = "object";

  @Nullable
  @Override
  public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container,
      @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_collection_object, container, false);
  }

  @Override
  public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    Bundle args = getArguments();
    ((TextView) view.findViewById(android.R.id.text1))
        .setText(Integer.toString(args.getInt(ARG_OBJECT)));
  }
}

Các phần dưới đây hướng dẫn bạn cách thêm thẻ để tạo điều kiện di chuyển giữa các trang.

Thêm thẻ bằng TabLayout

TabLayout cho phép hiển thị thẻ theo chiều ngang. Khi được dùng cùng với ViewPager2, TabLayout có thể tạo một giao diện quen thuộc để di chuyển giữa các trang trong thành phần hiển thị vuốt.

Hình ảnh hiển thị một TabLayout có 4 thẻ, trong đó thẻ thứ ba được chọn.
Hình 1. TabLayout có 4 thẻ.

Để đưa TabLayout vào ViewPager2, hãy thêm phần tử <TabLayout> lên trên phần tử <ViewPager2>:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <com.google.android.material.tabs.TabLayout
    android:id="@+id/tab_layout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />

  <androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
    android:id="@+id/pager"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1" />

</LinearLayout>

Tiếp theo, hãy tạo TabLayoutMediator để liên kết TabLayout với ViewPager2 và đính kèm như sau:

Kotlin

class CollectionDemoFragment : Fragment() {
  ...
  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    val tabLayout = view.findViewById(R.id.tab_layout)
    TabLayoutMediator(tabLayout, viewPager) { tab, position ->
      tab.text = "OBJECT ${(position + 1)}"
    }.attach()
  }
  ...
}

Java

public class CollectionDemoFragment extends Fragment {
  ...
  @Override
  public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    TabLayout tabLayout = view.findViewById(R.id.tab_layout);
    new TabLayoutMediator(tabLayout, viewPager,
        (tab, position) -> tab.setText("OBJECT " + (position + 1))
    ).attach();
  }
  ...
}

Để biết thêm hướng dẫn về thiết kế cho bố cục thẻ, hãy xem tài liệu về Material Design cho thẻ.

Tài nguyên khác

Để tìm hiểu thêm về ViewPager2, hãy xem các tài nguyên bổ sung sau đây.

Mẫu

Video