cú pháp:
<path-permission android:path="string"
         android:pathPrefix="string"
         android:pathPattern="string"
         android:permission="string"
         android:readPermission="string"
         android:writePermission="string" />
có trong:
<provider>
mô tả:
Xác định đường dẫn và các quyền cần thiết cho một tập hợp con dữ liệu cụ thể của một nhà cung cấp nội dung. Bạn có thể chỉ định phần tử này nhiều lần để cung cấp nhiều đường dẫn.
thuộc tính:
android:path
Một đường dẫn hoàn chỉnh của URI cho một tập hợp con dữ liệu của nhà cung cấp nội dung. Bạn chỉ có thể cấp quyền cho dữ liệu cụ thể được xác định theo đường dẫn này. Khi dùng để cung cấp nội dung tìm kiếm đề xuất thì phải có "/search_suggest_query" đi kèm.
android:pathPrefix
Phần tiền tố trong đường dẫn của URI cho một tập hợp con dữ liệu của nhà cung cấp nội dung. Bạn có thể cấp quyền cho tất cả tập hợp con dữ liệu bằng đường dẫn có cùng phần tiền tố này.
android:pathPattern
Một đường dẫn hoàn chỉnh của URI cho một tập hợp con dữ liệu của nhà cung cấp nội dung, nhưng là loại có thể dùng các ký tự đại diện sau đây:
 • Dấu hoa thị ("*"). Ký tự này khớp với một trình tự gồm 0 lần xuất hiện trở lên của ký tự liền trước.
 • Dấu chấm, theo sau là dấu hoa thị (".*"). Ký tự này khớp với mọi trình tự gồm 0 ký tự trở lên.

Vì "\" được dùng làm ký tự thoát khi chuỗi được đọc bằng XML (trước khi chuỗi được phân tích cú pháp dưới dạng mẫu), nên bạn sẽ cần hai ký tự thoát. Ví dụ: một ký tự "*" sẽ được viết là "\\*" và \ "bằng chữ" sẽ được viết là "\\". Điều này về cơ bản giống như những gì bạn cần viết khi tạo chuỗi bằng mã Java.

Để biết thêm thông tin về các loại mẫu này, hãy xem phần mô tả về PATTERN_LITERAL, PATTERN_PREFIX và PATTERN_SIMPLE_GLOB trong lớp PatternMatcher.

android:permission
Tên của một quyền mà ứng dụng cần có để đọc hoặc ghi dữ liệu của nhà cung cấp nội dung. Thuộc tính này là một cách thuận tiện để đặt một quyền duy nhất cho cả thao tác đọc và ghi. Tuy nhiên, các thuộc tính readPermissionwritePermission được ưu tiên hơn thuộc tính này.
android:readPermission
Một quyền mà ứng dụng phải có để truy vấn nhà cung cấp nội dung.
android:writePermission
Một quyền mà ứng dụng phải có để thực hiện các thay đổi đối với dữ liệu do nhà cung cấp nội dung kiểm soát.
đã áp dụng từ:
API cấp 4
xem thêm:
SearchManager
Manifest.permission
Bảo mật và quyền