Uygulama kaynaklarına genel bakış

Kaynaklar, kodunuzun kullandığı ek dosyalar ve statik içeriktir (ör. bit eşlemler, düzen tanımları, kullanıcı arayüzü dizeleri, animasyon talimatları vb.).

Kodunuzdaki resimler ve dizeler gibi uygulama kaynaklarını her zaman harici kullanıma sunarak bunları bağımsız olarak saklayabilirsiniz. Ayrıca belirli cihaz yapılandırmalarını özel olarak adlandırılmış kaynak dizinlerinde gruplandırarak bu yapılandırmalar için alternatif kaynaklar sağlayın. Çalışma zamanında Android mevcut yapılandırmaya göre uygun kaynağı kullanır. Örneğin, ekran boyutuna göre farklı bir kullanıcı arayüzü düzeni veya dil ayarına bağlı olarak farklı dizeler sağlamak isteyebilirsiniz.

Uygulama kaynaklarınızı harici kullanıma sunduktan sonra projenizin R sınıfında oluşturulan kaynak kimliklerini kullanarak bunlara erişebilirsiniz. Bu dokümanda, Android projenizdeki kaynakları nasıl gruplandıracağınız gösterilmektedir. Ayrıca, belirli cihaz yapılandırmaları için nasıl alternatif kaynaklar sağlayacağınızı ve daha sonra bunlara uygulama kodunuzdan veya diğer XML dosyalarından nasıl erişebileceğinizi gösterir.

Grup kaynağı türleri

Her bir kaynak türünü, projenizin res/ dizininin belirli bir alt dizinine yerleştirin. Örneğin, basit bir projenin dosya hiyerarşisi şu şekildedir:

MyProject/
  src/
    MyActivity.java
  res/
    drawable/
      graphic.png
    layout/
      main.xml
      info.xml
    mipmap/
      icon.png
    values/
      strings.xml

res/ dizini, alt dizinlerindeki tüm kaynakları içerir: bir resim kaynağı, iki düzen kaynağı, başlatıcı simgeleri için bir mipmap/ dizini ve bir dize kaynak dosyası. Kaynak dizini adları önemlidir ve tablo 1'de açıklanmıştır.

Not: Mipmap klasörlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için Uygulama simgelerini mipmap dizinlerine yerleştirme konusuna bakın.

Tablo 1. Kaynak dizinleri res/ projesinin dizininde desteklenir.

Dizin Kaynak Türü
animator/ Özellik animasyonlarını tanımlayan XML dosyaları.
anim/ Tween animasyonlarını tanımlayan XML dosyaları. Mülk animasyonları bu dizine de kaydedilebilir. Ancak özellik animasyonlarının iki türü birbirinden ayırt etmesi için animator/ dizini tercih edilir.
color/ Renklerin durum listesini tanımlayan XML dosyaları. Daha fazla bilgi için Renk durumu listesi kaynağı bölümüne bakın.
drawable/

Aşağıdaki çekilebilir kaynak alt türlerinde derlenen bit eşlem dosyaları (PNG, .9.png, JPG veya GIF) ya da XML dosyaları:

 • Bit eşlem dosyaları
 • Dokuz yama (yeniden boyutlandırılabilir bit eşlemler)
 • Eyalet listeleri
 • Şekiller
 • Animasyon çizimleri
 • Diğer çekilebilir kaynaklar

Daha fazla bilgi için Çekilebilir kaynaklar bölümüne bakın.

mipmap/ Farklı başlatıcı simgesi yoğunlukları için çekilebilir dosyalar. mipmap/ klasörleriyle başlatıcı simgelerini yönetme hakkında daha fazla bilgi için Uygulama simgelerini eşleme haritası dizinlerine yerleştirme konusuna bakın.
layout/ Kullanıcı arayüzü düzenini tanımlayan XML dosyaları. Daha fazla bilgi için Düzen kaynağı konusuna bakın.
menu/ Seçenek menüsü, içerik menüsü veya alt menü gibi uygulama menülerini tanımlayan XML dosyaları. Daha fazla bilgi için Menü kaynağı konusuna bakın.
raw/

Ham biçimlerinde kaydedilecek rastgele dosyalar. Bu kaynakları ham InputStream ile açmak için R.raw.filename kaynak kimliğiyle Resources.openRawResource() yöntemini çağırın.

Ancak orijinal dosya adlarına ve dosya hiyerarşisine erişmeniz gerekirse kaynakları res/raw/ yerine assets/ dizinine kaydetmeyi düşünebilirsiniz. assets/ içindeki dosyalara kaynak kimliği verilmez. Bu nedenle, bunları yalnızca AssetManager kullanarak okuyabilirsiniz.

values/

Dizeler, tam sayılar ve renkler gibi basit değerler içeren XML dosyaları.

Diğer res/ alt dizinlerindeki XML kaynak dosyaları ise XML dosya adına göre tek bir kaynağı tanımlarken values/ dizinindeki dosyalar birden fazla kaynağı tanımlar. Bu dizindeki bir dosya için <resources> öğesinin her alt öğesi tek bir kaynağı tanımlar. Örneğin, <string> öğesi bir R.string kaynağı, <color> öğesi ise bir R.color kaynağı oluşturur.

Her kaynak kendi XML öğesiyle tanımlandığından dosyayı istediğiniz gibi adlandırabilir ve farklı kaynak türlerini bir dosyaya yerleştirebilirsiniz. Ancak netlik açısından, benzersiz kaynak türlerini farklı dosyalara yerleştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin, bu dizinde oluşturabileceğiniz kaynaklar için bazı dosya adı kurallarını aşağıda bulabilirsiniz:

Daha fazla bilgi için Dize kaynakları, Stil kaynağı ve Diğer kaynak türleri bölümlerine bakın.

xml/ Resources.getXML() çağrısı yapılarak çalışma zamanında okunabilen rastgele XML dosyaları. Arama yapılandırması gibi çeşitli XML yapılandırma dosyalarının buraya kaydedilmesi gerekir.
font/ TTF, OTF veya TTC gibi uzantılara sahip yazı tipi dosyaları ya da <font-family> öğesi içeren XML dosyaları. Kaynak olarak kullanılan yazı tipleri hakkında daha fazla bilgi için Bir yazı tipini XML kaynağı olarak ekleme bölümüne bakın.

Dikkat: Kaynak dosyalarını hiçbir zaman doğrudan res/ dizinine kaydetmeyin. Derleyici hatasına neden olur.

Tek tek kaynak türleri hakkında daha fazla bilgi için Kaynak türlerine genel bakış başlıklı makaleyi inceleyin.

Tablo 1'de tanımlanan alt dizinlere kaydettiğiniz kaynaklar, varsayılan kaynaklarınızdır. Yani bu kaynaklar, uygulamanızın varsayılan tasarımını ve içeriğini tanımlar. Ancak Android destekli farklı cihaz türleri, farklı türde kaynaklar gerektirebilir.

Örneğin, ekstra ekran alanından yararlanmak için normalden büyük ekranlara sahip cihazlar için farklı düzen kaynakları sağlayabilirsiniz. Ayrıca, cihazın dil ayarına göre kullanıcı arayüzünüzdeki metni çeviren farklı dize kaynakları da sağlayabilirsiniz. Farklı cihaz yapılandırmalarında bu farklı kaynakları sağlamak için varsayılan kaynaklarınızın yanı sıra alternatif kaynaklar da sağlamanız gerekir.

Alternatif kaynaklar sağlayın

Çoğu uygulama, belirli cihaz yapılandırmalarını desteklemek için alternatif kaynaklar sağlar. Örneğin, farklı ekran yoğunlukları için alternatif çekilebilir kaynaklar ve farklı diller için alternatif dize kaynakları ekleyin. Android, çalışma zamanında mevcut cihaz yapılandırmasını algılar ve uygulamanız için uygun kaynakları yükler.

Şekil 1. Ekran boyutuna göre farklı düzen kaynakları kullanan iki cihaz.

Bir kaynak grubu için yapılandırmaya özel alternatifler belirtmek üzere aşağıdakileri yapın:

 1. res/ bölgesinde <resources_name>-<qualifier> biçiminde yeni bir dizin oluşturun.
  • <resources_name>, karşılık gelen varsayılan kaynakların dizin adıdır (tablo 1'de tanımlanmıştır).
  • <qualifier>, bu kaynakların kullanılacağı bağımsız bir yapılandırmayı belirten addır (Tablo 2'de tanımlanmıştır).

  Birden fazla <qualifier> ekleyebilirsiniz. Her birini bir kısa çizgiyle ayırın.

  Dikkat: Birden fazla niteleyici eklerken bunları tablo 2'de listelendikleri sırayla yerleştirmeniz gerekir. Niteleyiciler yanlış sıralanırsa kaynaklar göz ardı edilir.

 2. İlgili alternatif kaynakları bu yeni dizine kaydedin. Kaynak dosyaları, varsayılan kaynak dosyalarıyla tam olarak aynı şekilde adlandırılmalıdır.

Örneğin, bazı varsayılan ve alternatif kaynaklar aşağıda verilmiştir:

res/
  drawable/
    icon.png
    background.png
  drawable-hdpi/
    icon.png
    background.png

hdpi niteleyicisi, bu dizindeki kaynakların yüksek yoğunluklu ekrana sahip cihazlar için olduğunu belirtir. Bu çekilebilir dizinlerdeki resimler, belirli ekran yoğunlukları için boyutlandırılır ancak dosya adları tamamen aynıdır. Bu şekilde, icon.png veya background.png resmine referans vermek için kullandığınız kaynak kimliği her zaman aynı olur. Android, cihaz yapılandırma bilgilerini kaynak dizini adındaki niteleyicilerle karşılaştırarak her kaynağın mevcut cihazla en iyi eşleşen sürümünü seçer.

Dikkat: Alternatif bir kaynak tanımlarken kaynağı da varsayılan bir yapılandırmada tanımladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, cihaz bir yapılandırmayı değiştirdiğinde uygulamanız çalışma zamanı istisnalarıyla karşılaşabilir. Örneğin, values yerine yalnızca values-en öğesine bir dize eklerseniz kullanıcı varsayılan sistem dilini değiştirdiğinde uygulamanız bir Resource Not Found istisnasıyla karşılaşabilir.

Tablo 2'de, geçerli yapılandırma niteleyicileri öncelik sırasına göre listelenmiştir. Her niteleyiciyi kısa çizgiyle ayırarak bir dizin adına birden fazla niteleyici ekleyebilirsiniz. Bir kaynak dizini için birden fazla niteleyici kullanırsanız bunları tabloda listelendikleri sırayla dizin adına eklemeniz gerekir.

Tablo 2. Yapılandırma niteleyici adlarıdır.

Yapılandırma Niteleyici değerleri Açıklama
MM ve MNC Örnekler:
mcc310
mcc310-mnc004
mcc208-mnc00

Mobil ülke kodu (MM) ve isteğe bağlı olarak ardından cihazdaki SIM karttaki mobil ağ kodu (MNC) gelir. Örneğin, mcc310 herhangi bir operatörde ABD'dir; mcc310-mnc004, Verizon'da ABD'dedir ve mcc208-mnc00, Orange'da Fransa'dır.

Cihaz bir radyo bağlantısı kullanıyorsa (yani bir GSM telefonuysa), MM ve MNC değerleri SIM karttan gelir.

Örneğin, uygulamanıza ülkeye özgü yasal kaynakları eklemek için MM'yi tek başına da kullanabilirsiniz. Yalnızca dile göre belirtmeniz gerekiyorsa bunun yerine dil, komut dosyası (isteğe bağlı) ve bölge (isteğe bağlı) niteleyicisini kullanın. MM ve MNC niteleyicisini kullanıyorsanız bunu dikkatli bir şekilde yapın ve beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını test edin.

Ayrıca, geçerli mobil ülke kodunu ve mobil ağ kodunu belirten sırasıyla mcc ve mnc yapılandırma alanlarına da bakın.

Dil, alfabe (isteğe bağlı) ve bölge (isteğe bağlı) Örnekler:
en
fr
en-rUS
fr-rFR
fr-rCA
b+en
b+en+US
b+es+419
b+zh+Hant
b+sr+Latn+RS

Dil, iki harfli ISO 639-1 dil kodu ve isteğe bağlı olarak ardından iki harfli ISO 3166-1-alpha-2 bölge kodu (önünde küçük harf r ile başlar) ile tanımlanır.

Kodlar büyük/küçük harfe duyarlı değildir. r öneki, bölge kısmını ayırt etmek için kullanılır. Tek başına bölge belirtemezsiniz.

Android 7.0 (API düzeyi 24), dile ve bölgeye özgü kaynakları nitelemek için kullanabileceğiniz BCP 47 dil etiketleri desteğini kullanıma sunmuştur. Dil etiketi, bir veya daha fazla alt etiket dizisinden oluşur. Bu alt etiketlerin her biri, genel etiketin tanımladığı dil aralığını hassaslaştırır veya daraltır. Dil etiketleri hakkında daha fazla bilgi için Dilleri Tanımlama Etiketleri bölümüne bakın.

BCP 47 dil etiketi kullanmak için b+ ile iki harfli ISO 639-1 dil kodunu ve isteğe bağlı olarak + ile ayrılmış ek alt etiketleri birleştirin.

Kullanıcılar sistem ayarlarında dillerini değiştirirse dil etiketi uygulamanızın ömrü boyunca değişebilir. Bu durumun çalışma zamanında uygulamanızı nasıl etkileyebileceği hakkında bilgi edinmek için Yapılandırma değişikliklerini işleme bölümüne bakın.

Uygulamanızı diğer diller için yerelleştirmeyle ilgili kapsamlı bir rehber için Uygulamanızı yerelleştirme bölümüne bakın.

Tanımlanmış yerel ayarlar listesini sağlayan getLocales() yöntemine de bakın. Bu liste birincil yerel ayarı içerir.

Düzen yönü ldrtl
ldltr

Uygulamanızın düzen yönü. ldrtl, "düzen-sağdan sola" anlamına gelir. ldltr, "layout-direction-left-to-right" anlamına gelir ve varsayılan örtülü değerdir.

Bu; düzenler, çekilebilir çizimler veya değerler gibi herhangi bir kaynak için geçerli olabilir.

Örneğin, Arapça için belirli bir düzen, Farsça veya İbranice gibi diğer "sağdan sola" diller için de genel bir düzen sağlamak istiyorsanız aşağıdaki gibi dizinler kullanabilirsiniz:

res/
  layout/
    main.xml (varsayılan düzen)
  layout-ar/
    main.xml (Arapça için özel düzen)
  layout-ldrtl/
    main.xml ("ar" dil niteleyicisinin daha yüksek bir önceliği olduğu için Arapça dışında sağdan sola yazılan herhangi bir dil)

Not: Uygulamanızda sağdan sola düzen özelliklerini etkinleştirmek için SupportsRtl değerini "true", TargetSdkVersion değerini ise 17 veya daha yüksek bir değere ayarlamanız gerekir.

API düzeyi 17'de eklendi.

En küçük genişlik sw<N>dp

Örnekler:
sw320dp
sw600dp
sw720dp
vb.

Bir uygulamanın kullanabileceği en kısa ekran alanı boyutudur. Özellikle, uygulama penceresinin smallestWidth değeri, pencerenin mevcut yüksekliği ve genişliği arasında en kısa olanıdır. Bunu, pencere için "mümkün olan en küçük genişlik" olarak da düşünebilirsiniz. Bu niteleyiciyi kullanarak uygulamanızın kullanıcı arayüzü için en az <N> d/sn genişliğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Örneğin, düzeniniz ekran alanının en küçük boyutunun her zaman en az 600 dp olmasını gerektiriyorsa bu niteleyiciyi kullanarak bir res/layout-sw600dp/ dizininde düzen kaynaklarını oluşturabilirsiniz. Sistem, bu kaynakları yalnızca mevcut ekranın en küçük boyutu en az 600 dp olduğunda kullanır. Kullanıcı tarafından algılanan yükseklik veya genişlik 600 dp olan kenarın hangisi olduğuna bakılmaz. Pencere yeniden boyutlandırıldığında veya mevcut genişlik/yükseklik değiştirildiğinde ya da yeniden konumlandırılırsa en küçük genişlik değişebilir. Bu da sistem eklerini değiştirir.

Genel ekran boyutunu belirlemek için en küçük genişliği kullanmak yararlıdır. Çünkü, bir düzeni tasarlarken genişlik genellikle belirleyici faktördür. Kullanıcı arayüzü genellikle dikey olarak kaydırılır ancak yatay olarak ihtiyaç duyduğu minimum alanla ilgili oldukça zor kısıtlamalar bulunur.

Kullanılabilir genişlik de cep telefonları için tek bölmeli düzenin mi yoksa tabletlerde çok bölmeli düzenin mi kullanılacağını belirlemede önemli bir faktördür. Dolayısıyla, muhtemelen her cihazda mümkün olan en küçük genişliğin ne olduğuyla muhtemelen daha fazla ilgileniyorsunuzdur.

Bir cihazın en küçük genişliği, ekran süslemelerini ve sistem kullanıcı arayüzünü dikkate alır. Örneğin, cihazın ekranda en küçük genişlik ekseni boyunca alanı hesaba katan kalıcı kullanıcı arayüzü öğeleri varsa sistem, en küçük genişliğin gerçek ekran boyutundan küçük olduğunu söyler. Bunun nedeni, bu öğelerin kullanıcı arayüzünde kullanılamamasıdır.

Sık kullanılan ekran boyutları için kullanabileceğiniz bazı değerler:

 • Aşağıdaki gibi ekran yapılandırmaları olan cihazlar için 320:
  • 240x320 ldpi (QVGA cihaz)
  • 320x480 mdpi (cihaz)
  • 480x800 hdpi (yüksek yoğunluklu cihaz)
 • 480, 480x800 mdpi (tablet/cihaz) gibi ekranlar için
 • 600, 600x1024 mdpi (7 inç tablet) gibi ekranlar için
 • 720, 720x1280 mdpi (10 inç tablet) gibi ekranlar için

Uygulamanız smallestWidth niteleyicisi için farklı değerlere sahip birden fazla kaynak dizini sağladığında sistem, cihazın smallestWidth değerine en yakın olanı (aşmadan) kullanır.

API düzeyi 13'te eklendi.

Ayrıca, uygulamanızın uyumlu olduğu minimum smallestWidth değerini belirten android:requiresSmallestWidthDp özelliğine ve cihazın smallestWidth değerini barındıran smallestScreenWidthDp yapılandırma alanına da bakın.

Bu niteleyiciyi kullanarak farklı ekranlara yönelik tasarım yapma hakkında daha fazla bilgi için Görünümler ile duyarlı/uyarlanabilir tasarım bölümüne bakın.

Kullanılabilir genişlik ve yükseklik w<N>dp
h<N>dp

Örnekler:
w720dp
w1024dp
h720dp
h1024dp
vb.

Kaynağın kullanıldığı minimum kullanılabilir ekran genişliğini veya yüksekliğini (<N> değeriyle tanımlanan dp birimde) belirtir. Cihaz yönü dikey veya yatay arasında değiştiğinde, cihaz katlandığında ya da açıldığında veya sistem çoklu pencere moduna girdiğinde ya da bu moddan çıktığında bu yapılandırma değerleri mevcut ekran genişliği ve yüksekliğiyle karşılaştırılır. Çoklu pencere modunda değerler, cihaz ekranının genişliğini ve yüksekliğini değil, uygulamayı içeren pencerenin genişliğini ve yüksekliğini yansıtır. Benzer şekilde, yerleştirilmiş etkinlikler için değerler ekranın genişliği ve yüksekliğiyle değil, her bir etkinliğin genişliği ve yüksekliğiyle ilgilidir. Daha fazla bilgi için Etkinlik yerleştirme bölümüne bakın.

Kullanılabilir genişlik ve yükseklik, bir çok bölmeli düzenin kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesinde genellikle yararlı olur. Bunun nedeni, bir tablet cihazda bile, dikey yön için genellikle yatay yön için aynı çoklu bölme düzenini genellikle kullanmak istememenizdir. Böylece, hem ekran boyutu hem de yön niteleyicilerini birlikte kullanmak yerine, düzen için gereken minimum genişliği ve/veya yüksekliği belirtmek amacıyla bunları kullanabilirsiniz.

Uygulamanız bu yapılandırmalar için farklı değerlere sahip birden fazla kaynak dizini sağladığında sistem, cihazın geçerli ekran genişliğine en yakın olanı (aşmadan) kullanır. En yakın: değeri, gerçek ekran genişliği ile belirtilen genişlik arasındaki farkın, gerçek ekran yüksekliği ile belirtilen yükseklik arasındaki farka eklenmesiyle belirlenir. Belirtilmemiş yükseklik ve genişlikler 0 değerine sahiptir.

Değerler, Pencere eklerinin kapladığı alanı hariç tutar. Bu nedenle, cihazın ekranın kenarlarında kalıcı kullanıcı arayüzü öğeleri varsa genişlik ve yükseklik değerleri, uygulama Window.setDecorFitsSystemWindows veya WindowCompat.setDecorFitsSystemWindows kullanılarak uçtan uca gösterilse bile gerçek ekran boyutlarından daha küçük olur.

Sabit olmayan bazı dikey ekran süslemeleri (tam ekranda gizlenebilen telefon durum çubuğu gibi) burada dikkate alınmaz ve başlık çubuğu, işlem çubuğu gibi pencere süslemeleri de hesaba katılmaz. Bu nedenle, uygulamaların belirttiğinden biraz daha küçük bir alanı kapsayacak şekilde hazırlanması gerekir.

Not: Sistem, hem genişlik hem de yükseklik bakımından eşleşen kaynağı seçer. Bu nedenle, yalnızca birini belirten bir kaynak yerine her ikisinin belirtildiği kaynak kesinlikle tercih edilir. Örneğin, gerçek ekran 720 dp genişliğinde ve 1.280 dp yüksekliğindeyse ve bir kaynak w720dp ile başka bir kaynak w700dp-h1200dp olarak nitelendiriliyorsa ilk ekran belirtilen öğeyle tam olarak eşleşse bile ikincisi seçilir.

API düzeyi 13'te eklendi.

Ayrıca, mevcut ekran genişliğini ve yüksekliğini barındıran screenWidthDp ve screenHeightDp yapılandırma alanlarına da bakın.

Bu niteleyiciyi kullanarak farklı ekranlara yönelik tasarım yapma hakkında daha fazla bilgi için Görünümler ile duyarlı/uyarlanabilir tasarım bölümüne bakın.

Ekran boyutu small
normal
large
xlarge
 • small: Düşük yoğunluklu QVGA ekranlara benzer boyutta ekranlar. Küçük ekran için minimum düzen boyutu yaklaşık 320x426 dp birimdir. QVGA düşük yoğunluk ve VGA yüksek yoğunluk bunlara örnek olarak gösterilebilir.
 • normal: orta yoğunluklu HVGA ekranlara benzer boyutta ekranlar. Normal ekran için minimum düzen boyutu yaklaşık 320x470 dp birimdir. Bu tür ekranlara örnek olarak WQVGA düşük yoğunluk, HVGA orta yoğunluk ve WVGA yüksek yoğunluk verilebilir.
 • large: Orta yoğunluklu VGA ekranlara benzer boyutta ekranlar. Büyük ekran için minimum düzen boyutu yaklaşık 480x640 dp birimdir. VGA ve WVGA orta yoğunluklu ekranlar örnek olarak verilebilir.
 • xlarge: Geleneksel orta yoğunluklu HVGA ekrandan çok daha büyük ekranlar. xlarge ekran için minimum düzen boyutu yaklaşık 720x960 dp birimdir. Çoğu durumda, ekstra büyük ekranlara sahip cihazlar cebe sığmayacak kadar büyüktür ve büyük olasılıkla tablet tarzı cihazlardır. API düzeyi 9'da eklendi.

Not: Boyut niteleyici kullanmak, kaynakların yalnızca bu boyuttaki ekranlar için kullanıldığı anlamına gelmez. Mevcut cihaz yapılandırmasıyla daha iyi eşleşen niteleyicilerle alternatif kaynaklar sağlamazsanız sistem, en uygun olan kaynakları kullanabilir.

Dikkat: Tüm kaynaklarınızda mevcut ekrandan daha büyük bir boyut niteleyici kullanılıyorsa sistem bunları kullanmaz ve uygulamanız çalışma zamanında kilitlenir. Örneğin, tüm düzen kaynakları xlarge niteleyicisiyle etiketlenmişse ancak cihazın ekranı normal boyuttaysa gerçekleşir.

API düzeyi 4'te eklendi.

Ayrıca ekranın küçük, normal veya büyük olduğunu belirten screenLayout yapılandırma alanına da bakın.

Daha fazla bilgi için Ekran uyumluluğuna genel bakış konusuna bakın.

Ekran en boy oranı long
notlong
 • long: WQVGA, WVGA, FWVGA gibi uzun ekranlar
 • notlong: QVGA, HVGA ve VGA gibi uzun ekranlar değil

API düzeyi 4'te eklendi.

Bu bilgiler sadece ekranın en boy oranına bağlıdır (long ekran daha geniştir). Bu, ekran yönüyle ilgili değildir.

Ayrıca, ekranın uzun olup olmadığını belirten screenLayout yapılandırma alanına da bakın.

Yuvarlak ekran round
notround
 • round: yuvarlak ekranlar (ör. yuvarlak giyilebilir cihaz)
 • notround: Telefon veya tablet gibi dikdörtgen ekranlar

API düzeyi 23'te eklendi.

Ekranın yuvarlak olup olmadığını belirten isScreenRound() yapılandırma yöntemine de bakın.

Geniş Renk Gamı widecg
nowidecg
 • widecg: Display P3 veya AdobeRGB gibi geniş bir renk gamına sahip ekranlar
 • nowidecg: sRGB gibi dar bir renk gamına sahip ekranlar

API düzeyi 26'da eklendi.

Ekranın geniş bir renk gamına sahip olup olmadığını belirten isScreenWideColorGamut() yapılandırma yöntemine de bakın.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) highdr
lowdr
 • highdr: yüksek dinamik aralığa sahip ekranlar
 • lowdr: düşük/standart dinamik aralıklı ekranlar

API düzeyi 26'da eklendi.

Ekranın HDR özelliklerine sahip olup olmadığını belirten isScreenHdr() yapılandırma yöntemine de bakın.

Ekran yönü port
land
 • port: Cihaz dikey yönde (dikey)
 • land: Cihaz yatay yönde (yatay)

Kullanıcı ekranı döndürürse uygulamanızın ömrü boyunca değişebilir. Bunun çalışma zamanı sırasında uygulamanızı nasıl etkilediği hakkında bilgi edinmek için Yapılandırma değişikliklerini işleme bölümüne bakın.

Ayrıca, cihazın mevcut yönünü belirten orientation yapılandırma alanına da bakın.

kullanıcı arayüzü modu car
desk
television
appliance
watch
vrheadset
 • car: Cihaz bir araç yuvasında gösteriliyor
 • desk: Cihaz bir masa yuvasında gösteriliyor
 • television: Cihaz televizyonda gösteriliyor ve kullanıcı arayüzünün kullanıcının uzakta olduğu geniş bir ekranda olduğu ve deneyimin temel olarak D-pad veya işaretçi olmayan başka bir etkileşim odaklı olduğu "üç metrelik" deneyim sağlıyor.
 • appliance: Cihaz, ekran olmadan cihaz olarak hizmet veriyor
 • watch: Cihazın ekranı var ve bileğe takılıyor
 • vrheadset: Cihaz bir sanal gerçeklik başlığı içinde görüntüleniyor

API düzeyi 8'de, televizyon API 13'te, saat ise API 20'de eklenmiştir.

Cihaz bir yuvaya eklendiğinde veya yuvadan kaldırıldığında uygulamanızın nasıl yanıt verebileceği hakkında bilgi edinmek için Yuvaya yerleştirme durumunu ve türünü belirleme ve izleme konusunu okuyun.

Kullanıcı cihazı bir yuvaya yerleştirirse bu durum, uygulamanızın kullanım ömrü boyunca değişebilir. Bu modlardan bazılarını UiModeManager kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun çalışma zamanı sırasında uygulamanızı nasıl etkilediği hakkında bilgi edinmek için Yapılandırma değişikliklerini işleme bölümüne bakın.

Gece modu night
notnight
 • night: gece
 • notnight: gündüz

API düzeyi 8'de eklendi.

Gece modu otomatik modda (varsayılan) bırakılırsa bu durum uygulamanızın ömrü boyunca değişebilir. Bu durumda mod, günün saatine göre değişir. Bu modu UiModeManager kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun çalışma zamanı sırasında uygulamanızı nasıl etkilediği hakkında bilgi edinmek için Yapılandırma değişikliklerini işleme bölümüne bakın.

Ekran piksel yoğunluğu (dpi) ldpi
mdpi
hdpi
xhdpi
xxhdpi
xxxhdpi
nodpi
tvdpi
anydpi
nnndpi
 • ldpi: düşük yoğunluklu ekranlar; yaklaşık 120 dpi.
 • mdpi: orta yoğunluklu (geleneksel HVGA'da) ekranlar; yaklaşık 160 dpi.
 • hdpi: yüksek yoğunluklu ekranlar; yaklaşık 240 dpi.
 • xhdpi: Ekstra yüksek yoğunluklu ekranlar; yaklaşık 320 dpi. API düzeyi 8'de eklendi.
 • xxhdpi: Ekstra yüksek yoğunluklu ekranlar; yaklaşık 480 dpi. API düzeyi 16'da eklendi.
 • xxxhdpi: Ekstra ekstra yüksek yoğunluklu kullanımlar (yalnızca başlatıcı simgesi - Farklı piksel yoğunluklarını destekleme konusuna bakın); yaklaşık 640 dpi. API düzeyi 18'de eklendi.
 • nodpi: Cihaz yoğunluğuna göre ölçeklendirilmesini istemediğiniz bit eşlem kaynakları için kullanılır.
 • tvdpi: mdpi ile hdpi arasında bir yerde görüntüler; yaklaşık 213 dpi. Bu, "birincil" yoğunluk grubu olarak kabul edilmez. Çoğunlukla 720p televizyonlar için tasarlanmıştır ve çoğu uygulama buna ihtiyaç duymaz. 1080p TV panelleri için xhdpi, 4K TV panelleri için xxxhdpi kullanın. API düzeyi 13'te eklendi.
 • anydpi: Tüm ekran yoğunluklarıyla eşleşir ve diğer niteleyicilere göre önceliklidir. Bu, vektör çekilebilir öğeleri için yararlıdır. API düzeyi 21'de eklendi.
 • nnndpi: Standart olmayan yoğunlukları temsil etmek için kullanılır; burada nnn, pozitif tam sayı ekran yoğunluğudur. Bu yöntem çoğu durumda kullanılmaz. Standart yoğunluklu paketlerin kullanılması, piyasadaki çeşitli cihaz ekran yoğunluklarını desteklemenin getirdiği yükü büyük ölçüde azaltır.

Altı birincil yoğunluk arasında 3:4:6:8:12:16 ölçeklendirme oranı vardır (tvdpi yoğunluğu göz ardı edilir). Dolayısıyla, ldpi'de 9x9 bit eşlem, mdpi'de 12x12, hdpi'de 18x18, xhdpi'de 24x24 vb. olur.

Not: Yoğunluk niteleyici kullanmak, kaynakların yalnızca söz konusu yoğunluktaki ekranlar için kullanıldığı anlamına gelmez. Mevcut cihaz yapılandırmasıyla daha iyi eşleşen niteleyicilerle alternatif kaynaklar sağlamazsanız sistem, en uygun kaynakları kullanır.

Farklı ekran yoğunluklarının nasıl ele alınacağı ve Android'in bit eşlemlerinizi geçerli yoğunluğa uyacak şekilde nasıl ölçeklendirebileceği hakkında daha fazla bilgi için Ekran uyumluluğuna genel bakış bölümüne bakın.

Dokunmatik ekran türü notouch
finger
 • notouch: Cihazın dokunmatik ekranı yok.
 • finger: Cihaz, kullanıcının parmağıyla yön etkileşimi üzerinden kullanılmak üzere tasarlanmış bir dokunmatik ekrana sahiptir.

Ayrıca, cihazdaki dokunmatik ekranın türünü belirten touchscreen yapılandırma alanına da bakın.

Klavye kullanılabilirliği keysexposed
keyshidden
keyssoft
 • keysexposed: Cihazda klavye mevcuttur. Cihazda etkinleştirilmiş bir yazılım klavyesi varsa (büyük olasılıkla) bu, donanım klavyesi kullanıcıya görünmediğinde veya cihazda donanım klavyesi olmadığında bile kullanılır. Yazılım klavyesi yoksa veya devre dışı bırakılmışsa bu özellik yalnızca donanım klavyesi açık olduğunda kullanılır.
 • keyshidden: Cihazda kullanılabilir bir donanım klavyesi var, ancak gizli durumda ve cihazda yazılım klavyesi etkin değil.
 • keyssoft: Cihazda, görünür olup olmamasına bakılmaksızın yazılım klavyesi etkin.

keysexposed kaynaklarını sağlar ancak keyssoft kaynaklarını sağlamazsanız sistemde yazılım klavyesi etkin olduğu sürece klavyenin görünür olup olmamasından bağımsız olarak keysexposed kaynaklarını kullanır.

Kullanıcı bir donanım klavyesini açarsa uygulamanızın kullanım ömrü boyunca değişebilir. Bunun çalışma zamanı sırasında uygulamanızı nasıl etkilediği hakkında bilgi edinmek için Yapılandırma değişikliklerini işleme bölümüne bakın.

Ayrıca, sırasıyla bir donanım klavyesinin ve her tür klavyenin (yazılım dahil) görünürlüğünü belirten hardKeyboardHidden ve keyboardHidden yapılandırma alanlarına da bakın.

Birincil metin giriş yöntemi nokeys
qwerty
12key
 • nokeys: Cihazda metin girişi için donanım anahtarı yok.
 • qwerty: Cihazda, kullanıcı tarafından görülebilse de görülmese de bir donanım Q klavyesi bulunur.
 • 12key: Cihazda, kullanıcı tarafından görülebilir olup olmadığına bakılmaksızın 12 tuşlu bir donanım klavyesi bulunur.

Ayrıca, kullanılabilir birincil metin giriş yöntemini gösteren keyboard yapılandırma alanına da bakın.

Platform sürümü (API düzeyi) Örnekler:
v3
v4
v7
vb.

Cihazın desteklediği API düzeyi. Örneğin, API düzeyi 1 (Android 1.0 veya sonraki sürümlere sahip cihazlar) ve API düzeyi 4 için v4 (Android 1.6 veya sonraki sürümlere sahip cihazlar) v1. Bu değerler hakkında daha fazla bilgi için Android API düzeyleri belgesine bakın.

Not: Android'in tüm sürümleri tüm niteleyicileri desteklemez. Yeni bir niteleyici kullanıldığında, eski cihazların yok sayabilmesi için platform sürümü niteleyicisi dolaylı olarak eklenir. Örneğin, kullanılabilir genişlik niteleyicisi API düzeyi 13'te yeni olduğu için w600dp niteleyicisi kullanıldığında v13 niteleyicisi otomatik olarak dahil edilir. Herhangi bir sorun yaşamamak için her zaman bir dizi varsayılan kaynak (niteleyici içermeyen kaynaklar) ekleyin. Daha fazla bilgi için Kaynaklarla en iyi cihaz uyumluluğunu sağlama bölümüne bakın.

Niteleyici adı kuralları

Yapılandırma niteleyici adlarını kullanmayla ilgili bazı kuralları aşağıda bulabilirsiniz:

 • Tek bir kaynak grubu için kısa çizgilerle ayrılmış birden fazla niteleyici belirtebilirsiniz. Örneğin drawable-en-rUS-land, yatay yönde bulunan ABD İngilizcesi cihazlar için geçerlidir.
 • Niteleyiciler, 2. tabloda listelenen sırada olmalıdır.
  • Yanlış: drawable-hdpi-port/
  • Doğru: drawable-port-hdpi/
 • Alternatif kaynak dizinleri iç içe yerleştirilemez. Örneğin, res/drawable/drawable-en/ kullanamazsınız.
 • Değerler büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Kaynak derleyici, büyük/küçük harfe duyarlı olmayan dosya sistemlerinde sorun yaşamamak için işlem öncesinde dizin adlarını küçük harfe dönüştürür. Adlardaki büyük harf kullanımı, yalnızca okunabilirlik açısından yararlı olacaktır.
 • Her niteleyici türü için yalnızca bir değer desteklenir. Örneğin, İspanya ve Fransa için aynı çekilebilir dosyaları kullanmak istiyorsanız drawable-es-fr/ adlı bir dizininiz bulunamaz. Bunun yerine, uygun dosyaları içeren drawable-es/ ve drawable-fr/ gibi iki kaynak dizinine ihtiyacınız olur. Ancak, dosyaları her iki konumda da kopyalamanız gerekmez. Bunun yerine, Takma ad kaynakları oluşturma bölümünde açıklandığı gibi kaynak için takma ad oluşturabilirsiniz.

Bu niteleyicilerle adlandırılmış dizinlere alternatif kaynakları kaydettikten sonra Android, mevcut cihaz yapılandırmasına göre uygulamanızdaki kaynakları otomatik olarak uygular. Android, her kaynak isteğinde bulunulduğunda, istenen kaynak dosyasını içeren alternatif kaynak dizinlerini kontrol eder, ardından en iyi eşleşen kaynağı bulur.

Belirli bir cihaz yapılandırmasıyla eşleşen alternatif kaynaklar yoksa Android, karşılık gelen varsayılan kaynakları (belirli bir kaynak türü için yapılandırma niteleyici içermeyen kaynak kümesi) kullanır.

Takma ad kaynakları oluşturma

Birden fazla cihaz yapılandırması için kullanmak istediğiniz bir kaynağınız varsa ancak onu varsayılan kaynak olarak sağlamak istemiyorsanız aynı kaynağı birden fazla alternatif kaynak dizinine yerleştirmeniz gerekmez. Bunun yerine, varsayılan kaynak dizininizde kayıtlı bir kaynak için takma ad işlevi gören alternatif bir kaynak oluşturabilirsiniz.

Not: Tüm kaynaklar, başka bir kaynak için takma ad oluşturmanızı sağlayan bir mekanizma sunmaz. Özellikle, xml/ dizinindeki animasyon, menü, ham ve diğer belirtilmemiş kaynaklar bu özelliği sunmaz.

Örneğin, icon.png adlı bir uygulama simgenizin olduğunu ve farklı yerel ayarlar için bunun benzersiz bir sürümüne ihtiyacınız olduğunu düşünün. Ancak İngilizce-Kanada ve Fransızca-Kanada olmak üzere iki yerel ayar için aynı sürümü kullanmaları gerekir. Hem İngilizce-Kanadalı hem de Fransızca-Kanada dili için aynı resmi kaynak dizinine kopyalamanız gerekmez. Bunun yerine, ikisi için kullanılan resmi icon_ca.png gibi icon.png dışında herhangi bir adla kaydedebilir ve varsayılan res/drawable/ dizinine ekleyebilirsiniz. Ardından, <bitmap> öğesini kullanarak res/drawable-en-rCA/ ve res/drawable-fr-rCA/ için icon_ca.png kaynağına başvuruda bulunan bir icon.xml dosyası oluşturun. Bu, PNG dosyasının yalnızca bir sürümünü ve ona işaret eden iki küçük XML dosyasını depolamanıza olanak tanır. Ayrıntılar için aşağıdaki bölümlerde yer alan örneklere bakın.

Çekilebilir

Mevcut bir çekilebilir öğenin takma adını oluşturmak için <drawable> öğesini kullanın:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <drawable name="icon">@drawable/icon_ca</drawable>
</resources>

Bu dosyayı res/values-en-rCA/ gibi alternatif bir kaynak dizininde icon.xml olarak kaydederseniz dosya R.drawable.icon olarak başvurabileceğiniz bir kaynakta derlenir ancak aslında R.drawable.icon_ca kaynağı için bir takma ad olur ve res/drawable/ konumuna kaydedilir.

Düzen

Mevcut bir düzenin takma adını oluşturmak için <merge> içine sarmalanmış <include> öğesini kullanın:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<merge>
  <include layout="@layout/main_ltr"/>
</merge>

Bu dosyayı main.xml olarak kaydederseniz dosya R.layout.main olarak başvurabileceğiniz bir kaynakta derlenir ancak aslında R.layout.main_ltr kaynağının takma adı olur.

Dizeler ve diğer basit değerler

Mevcut bir dizenin takma adını oluşturmak için yeni dizenin değeri olarak istediğiniz dizenin kaynak kimliğini kullanın:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="hello">Hello</string>
  <string name="hi">@string/hello</string>
</resources>

R.string.hi kaynağı artık R.string.hello için takma addır.

Renkler gibi diğer basit değerler de aynı şekilde çalışır:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="red">#f00</color>
  <color name="highlight">@color/red</color>
</resources>

Uygulama kaynaklarınıza erişme

Uygulamanızda bir kaynak sağladığınızda, kaynak kimliğini belirterek bu kaynağı uygulayabilirsiniz. Tüm kaynak kimlikleri, projenizin aapt aracının otomatik olarak oluşturduğu R sınıfında tanımlanır.

Uygulamanız derlendiğinde aapt, res/ dizininizdeki tüm kaynaklar için kaynak kimliklerini içeren R sınıfını oluşturur. Her kaynak türünde bir R alt sınıfı bulunur (ör. tüm çekilebilir kaynaklar için R.drawable). Söz konusu türdeki her bir kaynak için ise R.drawable.icon gibi statik bir tam sayı bulunur. Bu tam sayı, kaynağınızı almak için kullanabileceğiniz kaynak kimliğidir.

Kaynak kimliklerinin belirtildiği yerde R sınıfı olsa da, bir kaynak kimliğini bulmak için bu sınıfa bakmanız gerekmez. Bir kaynak kimliği her zaman aşağıdakilerden oluşur:

 • Kaynak türü: Her kaynak string, drawable ve layout gibi bir "tür" halinde gruplandırılır. Farklı türler hakkında daha fazla bilgi için Kaynak türlerine genel bakış başlıklı makaleyi inceleyin.
 • Kaynak adı. Bu, uzantı hariç dosya adı veya kaynak, dize gibi basit bir değerse XML android:name özelliğindeki değerdir.

Bir kaynağa iki şekilde erişebilirsiniz:

 • Kodda: Sınıfınızın alt sınıfından statik bir tam sayı kullanılarakR örneğin:
  R.string.hello

  string kaynak türüdür, hello ise kaynak adıdır. Bu biçimde bir kaynak kimliği sağladığınızda kaynaklarınıza erişebilen birçok Android API bulunur. Daha fazla bilgi edinmek için Kaynaklara kod içinde erişme bölümünü inceleyin.

 • XML'de: R sınıfınızda tanımlanan kaynak kimliğine karşılık gelen özel bir XML söz dizimi kullanılır. Örneğin:
  @string/hello

  string kaynak türüdür, hello ise kaynak adıdır. Bu söz dizimini XML kaynağında, kaynakta sağlamanız gereken bir değerin olduğu herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Kaynaklara XML'den erişme bölümüne bakın.

Koddaki kaynaklara erişim

Bir kaynağı, kaynak kimliğini yöntem parametresi olarak ileterek kodda kullanabilirsiniz. Örneğin, setImageResource() kullanarak res/drawable/myimage.png kaynağını kullanmak için bir ImageView ayarlayabilirsiniz:

Kotlin

val imageView = findViewById(R.id.myimageview) as ImageView
imageView.setImageResource(R.drawable.myimage)

Java

ImageView imageView = (ImageView) findViewById(R.id.myimageview);
imageView.setImageResource(R.drawable.myimage);

Resources içindeki yöntemleri kullanarak da kaynakları tek tek alabilirsiniz. getResources() ile bir örnek alabilirsiniz.

Sözdizimi

Kodda bir kaynağa başvuruda bulunmak için kullanılacak söz dizimi şöyledir:

[<package_name>.]R.<resource_type>.<resource_name>
 • <package_name>, kaynağın içinde bulunduğu paketin adıdır (kendi paketinizdeki kaynaklara referans verirken gerekli değildir).
 • <resource_type>, kaynak türü için R alt sınıfıdır.
 • <resource_name>, uzantısı olmayan kaynak dosya adı veya basit değerler için XML öğesindeki android:name özellik değeridir.

Her kaynak türü ve bunlara nasıl referans verileceği hakkında daha fazla bilgi için Kaynak türlerine genel bakış bölümüne bakın.

Kullanım örnekleri

Kaynak kimliği parametrelerini kabul eden birçok yöntem vardır. Resources hizmetindeki yöntemleri kullanarak kaynakları alabilirsiniz. Context.getResources() kullanarak Resources örneği alabilirsiniz.

Aşağıda, kod kullanarak kaynaklara erişmeyle ilgili bazı örnekler verilmiştir:

Kotlin

// Load a background for the current screen from a drawable resource.
window.setBackgroundDrawableResource(R.drawable.my_background_image)

// Set the Activity title by getting a string from the Resources object, because
// this method requires a CharSequence rather than a resource ID.
window.setTitle(resources.getText(R.string.main_title))

// Load a custom layout for the current screen.
setContentView(R.layout.main_screen)

// Set a slide in animation by getting an Animation from the Resources object.
flipper.setInAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this,
    R.anim.hyperspace_in))

// Set the text on a TextView object using a resource ID.
val msgTextView = findViewById(R.id.msg) as TextView
msgTextView.setText(R.string.hello_message)

Java

// Load a background for the current screen from a drawable resource.
getWindow().setBackgroundDrawableResource(R.drawable.my_background_image) ;

// Set the Activity title by getting a string from the Resources object, because
// this method requires a CharSequence rather than a resource ID.
getWindow().setTitle(getResources().getText(R.string.main_title));

// Load a custom layout for the current screen.
setContentView(R.layout.main_screen);

// Set a slide in animation by getting an Animation from the Resources object.
flipper.setInAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this,
    R.anim.hyperspace_in));

// Set the text on a TextView object using a resource ID.
TextView msgTextView = (TextView) findViewById(R.id.msg);
msgTextView.setText(R.string.hello_message);

Dikkat: R.java dosyasını elle değiştirmeyin. Projeniz derlendiğinde aapt aracı tarafından oluşturulur. Bir sonraki derlemenizde değişiklikler geçersiz kılınır.

Kaynaklara XML'den erişme

Mevcut bir kaynağa yapılan referansı kullanarak bazı XML özellikleri ve öğeleri için değer tanımlayabilirsiniz. Bunu genellikle düzen dosyaları oluştururken, widget'larınız için dizeler ve resimler sağlamak amacıyla yaparsınız.

Örneğin, düzeninize bir Button eklerseniz düğme metni için bir dize kaynağı kullanın:

<Button
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/submit" />

Sözdizimi

XML kaynağındaki bir kaynağa başvuruda bulunmak için kullanılan söz dizimi şu şekildedir:

@[<package_name>:]<resource_type>/<resource_name>
 • <package_name>, kaynağın içinde bulunduğu paketin adıdır (aynı paketten kaynaklara başvururken gerekli değildir).
 • <resource_type>, kaynak türünün R alt sınıfıdır.
 • <resource_name>, uzantısı olmayan kaynak dosya adı veya basit değerler için XML öğesindeki android:name özellik değeridir.

Her kaynak türü ve bunlara nasıl referans verileceği hakkında daha fazla bilgi için Kaynak türlerine genel bakış bölümüne bakın.

Kullanım örnekleri

Bazı durumlarda, bir widget'a çekilebilir bir resim uygulamak gibi XML'deki bir değer için bir kaynak kullanmanız gerekir. Ancak, basit bir değeri kabul eden her yerde XML'de bir kaynak da kullanabilirsiniz. Örneğin, bir renk kaynağı ve dize kaynağı içeren aşağıdaki kaynak dosyanız varsa:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="opaque_red">#f00</color>
  <string name="hello">Hello!</string>
</resources>

Metin rengini ve metin dizesini ayarlamak için aşağıdaki düzen dosyasında bu kaynakları kullanabilirsiniz:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EditText xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:textColor="@color/opaque_red"
  android:text="@string/hello" />

Bu durumda, kaynaklar kendi paketinizden olduğu için kaynak referansında paket adını belirtmeniz gerekmez. Bir sistem kaynağına referans vermek için aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi paket adını eklemeniz gerekir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EditText xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:textColor="@android:color/secondary_text_dark"
  android:text="@string/hello" />

Not: Uygulamanızın diğer diller için yerelleştirilebilmesi için her zaman dize kaynaklarını kullanın. Alternatif kaynaklar (yerelleştirilmiş dizeler gibi) oluşturma hakkında bilgi için Alternatif kaynaklar sağlama bölümüne bakın. Uygulamanızı diğer dillerde yerelleştirmeye yönelik eksiksiz bir kılavuz için Uygulamanızı yerelleştirme bölümüne bakın.

Takma ad oluşturmak için XML'deki kaynakları bile kullanabilirsiniz. Örneğin, başka bir çekilebilir kaynağın takma adı olan bir çekilebilir kaynak oluşturabilirsiniz:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bitmap xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:src="@drawable/other_drawable" />

Bu yöntem gereksiz görünse de alternatif kaynak kullanılırken çok yararlı olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için takma ad kaynakları oluşturma hakkındaki bölüme bakın.

Referans stili özellikleri

Stil özelliği kaynağı, halihazırda uygulanan temadaki bir özelliğin değerine referans vermenizi sağlar. Stil özelliğine referans vermek, sabit kodlu bir değer sağlamak yerine, kullanıcı arayüzü öğelerinin görünümünü geçerli temanın sağladığı standart varyasyonlarla eşleşecek şekilde biçimlendirerek özelleştirmenize olanak tanır. Bir stil özelliğine referansta bulunulduğunda "Mevcut temada bu özellik tarafından tanımlanan stili kullan" anlamına gelir.

Bir stil özelliğine referans vermek için ad söz dizimi, normal kaynak biçimiyle neredeyse aynıdır ancak "at" simgesi (@) yerine soru işareti (?) kullanın. Kaynak türü bölümü isteğe bağlıdır. Dolayısıyla, referans söz dizimi şöyledir:

?[<package_name>:][<resource_type>/]<resource_name>

Örneğin, metin rengini sistem temasının ikincil metin rengiyle eşleşecek şekilde ayarlamak için bir özelliğe şu şekilde başvurabilirsiniz:

<EditText id="text"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:textColor="?android:textColorSecondary"
  android:text="@string/hello_world" />

Burada, android:textColor özelliği, mevcut temadaki bir stil özelliğinin adını belirtir. Android artık bu widget'ta android:textColor değeri olarak android:textColorSecondary stili özelliğine uygulanan değeri kullanıyor. Sistem kaynağı aracı, bu bağlamda bir özellik kaynağının beklendiğini bildiğinden, türü (?android:attr/textColorSecondary) açıkça belirtmeniz gerekmez. attr türünü hariç tutabilirsiniz.

Orijinal dosyalara erişme

Çok sık olmasa da orijinal dosya ve dizinlerinize erişmeniz gerekebilir. Bu durumda dosyalarınızı res/'a kaydetmeniz işe yaramaz. Çünkü res/ kaynağından bir kaynağı okumanın tek yolu kaynak kimliğini kullanmaktır. Bunun yerine kaynaklarınızı assets/ dizinine kaydedebilirsiniz.

assets/ dizinine kaydedilen dosyalara kaynak kimliği verilmediğinden R sınıfı veya XML kaynakları aracılığıyla bunlara başvuramazsınız. Bunun yerine, assets/ dizinindeki dosyaları normal bir dosya sistemi gibi sorgulayabilir ve ham verileri AssetManager ile okuyabilirsiniz.

Ancak yalnızca ham verileri (video veya ses dosyası gibi) okuyabilmeniz gerekiyorsa dosyayı res/raw/ dizinine kaydedin ve openRawResource() kullanarak baytlardan oluşan bir akışı okuyun.

Platform kaynaklarına erişim

Android'de stiller, temalar ve düzenler gibi çeşitli standart kaynaklar bulunur. Bu kaynaklara erişmek için kaynak referansınızı android paket adıyla nitelendirin. Örneğin, Android, ListAdapter içindeki liste öğeleri için kullanabileceğiniz bir düzen kaynağı sağlar:

Kotlin

listAdapter = ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_list_item_1, myarray)

Java

setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, myarray));

Bu örnekte simple_list_item_1, ListView içindeki öğeler için platform tarafından tanımlanan düzen kaynağıdır. Liste öğeleri için kendi düzeninizi oluşturmak yerine bunu kullanabilirsiniz.

Kaynaklarla en iyi cihaz uyumluluğunu sağlayın

Uygulamanızın birden fazla cihaz yapılandırmasını desteklemesi açısından, uygulamanızın kullandığı her kaynak türü için her zaman varsayılan kaynaklar sağlamanız çok önemlidir.

Örneğin, uygulamanız birden fazla dili destekliyorsa dil ve bölge niteleyicisi olmadan her zaman bir values/ dizini ekleyin (dizelerinizin kaydedildiği). Bunun yerine, tüm dize dosyalarınızı dil ve bölge niteleyicisi olan dizinlere yerleştirirseniz uygulamanız, dizelerinizin desteklemediği bir dile ayarlanmış bir cihazda çalıştırıldığında kilitlenir.

Varsayılan values/ kaynakları sağladığınız sürece uygulamanız, kullanıcının gösterdiği dili anlamasa bile düzgün bir şekilde çalışır. Çökmekten iyidir.

Benzer şekilde, ekran yönüne göre farklı düzen kaynakları sağlarsanız varsayılan olarak bir yön seçin. Örneğin, layout-land/ ve dikey için layout-port/ için düzen kaynakları sağlamak yerine, birini varsayılan değer (ör. yatay için layout/ ve dikey için layout-port/) bırakın.

Varsayılan kaynaklar sağlamak yalnızca uygulamanızın beklemediğiniz bir yapılandırmada çalışabileceği için değil, aynı zamanda yeni Android sürümlerinin bazen eski sürümlerin desteklemediği yapılandırma niteleyicileri eklediği için de önemlidir. Yeni bir kaynak niteleyici kullanır ancak Android'in eski sürümleriyle kod uyumluluğunu sürdürürseniz uygulamanızın eski bir sürümü Android tarafından çalıştırıldığında, varsayılan kaynakları sağlamazsanız uygulamanız yeni niteleyiciyle adlandırılmış kaynakları kullanamayacağından kilitlenir.

Örneğin, minSdkVersion ayarınız 4 ise ve tüm çekilebilir kaynaklarınızı gece modunu (API düzeyi 8'de eklenmiş olan night veya notnight) kullanarak karşılıyorsanız API düzeyi 4 cihazlar, çekilebilir kaynaklarınıza erişemez ve kilitlenme yaşanır. Bu durumda, muhtemelen notnight kaynağının varsayılan kaynaklarınız olmasını istersiniz. Dolayısıyla bu niteleyiciyi hariç tutun ve çekilebilir kaynaklarınızı drawable/ veya drawable-night/ içine yerleştirin.

Kısacası, en iyi cihaz uyumluluğunu sağlamak amacıyla uygulamanızın düzgün çalışması için gereken kaynaklar için her zaman varsayılan kaynaklar sağlayın. Ardından, yapılandırma niteleyicilerini kullanarak belirli cihaz yapılandırmaları için alternatif kaynaklar oluşturun.

Bu kuralın bir istisnası vardır: Uygulamanızın minSdkVersion değeri 4 veya daha büyükse ekran yoğunluğu niteleyicisiyle alternatif çekilebilir kaynaklar sağladığınızda varsayılan çekilebilir kaynaklara ihtiyacınız yoktur. Varsayılan çekilebilir kaynakları olmasa bile Android, alternatif ekran yoğunlukları arasında en iyi eşleşmeyi bulabilir ve bit eşlemleri gerektiği şekilde ölçeklendirebilir. Ancak her tür cihazda en iyi deneyim için üç yoğunluk türü için de alternatif çekilebilir kaynaklar sağlayın.

Android en iyi eşleşen kaynağı nasıl bulur?

Alternatifleri sağladığınız bir kaynağı istediğinizde Android, mevcut cihaz yapılandırmasına bağlı olarak çalışma zamanında hangi alternatif kaynağın kullanılacağını seçer. Android'in alternatif bir kaynağı nasıl seçtiğini göstermek için aşağıdaki çekilebilir dizinlerin her birinin aynı görüntülerin farklı sürümlerini içerdiğini varsayalım:

drawable/
drawable-en/
drawable-fr-rCA/
drawable-en-port/
drawable-en-notouch-12key/
drawable-port-ldpi/
drawable-port-notouch-12key/

Ayrıca, cihaz yapılandırmasının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım:

Yerel ayar = en-GB
Ekran yönü = port
Ekran piksel yoğunluğu = hdpi
Dokunmatik ekran türü = notouch
Birincil metin giriş yöntemi = 12key

Android, cihaz yapılandırmasını mevcut alternatif kaynaklarla karşılaştırarak drawable-en-port kaynağından çekilebilir kaynaklar seçer.

Sistem, aşağıdaki mantıkla hangi kaynakların kullanılacağına dair karara varır:

2. Şekil. Android'in en iyi eşleşen kaynağı nasıl bulduğunu gösteren bir akış şeması.

 1. Cihaz yapılandırmasıyla çelişen kaynak dosyaları kaldırın.

  drawable-fr-rCA/ dizini, en-GB yerel ayarıyla çeliştiği için çıkarılır.

  drawable/
  drawable-en/
  drawable-fr-rCA/
  drawable-en-port/
  drawable-en-notouch-12key/
  drawable-port-ldpi/
  drawable-port-notouch-12key/
  

  İstisna: Ekran piksel yoğunluğu, bir çelişki nedeniyle ortadan kaldırılamayan tek niteleyicidir. Cihazın ekran yoğunluğu hdpi olsa bile drawable-port-ldpi/ çıkarılmaz. Çünkü bu noktada her ekran yoğunluğu eşleşme olarak kabul edilir. Daha fazla bilgi için Ekran uyumluluğuna genel bakış başlıklı makaleye göz atın.

 2. Listede sonraki en yüksek önceliğe sahip niteleyiciyi bulun (tablo 2). (MM ile başlayın.)
 3. Kaynak dizinlerinden herhangi biri bu niteleyiciyi içeriyor mu?
  • Hayır ise ikinci adıma geri dönün ve bir sonraki niteleyiciye bakın. Bu örnekte, dil niteleyicisine ulaşılana kadar yanıt "hayır"dır.
  • Cevabınız evet ise dördüncü adıma geçin.
 4. Bu niteleyiciyi içermeyen kaynak dizinlerini kaldırın. Bu örnekte, sistem sonraki işlem bir dil niteleyicisi içermeyen tüm dizinleri eler:
  drawable/
  drawable-en/
  drawable-en-port/
  drawable-en-notouch-12key/
  drawable-port-ldpi/
  drawable-port-notouch-12key/
  

  İstisna: Söz konusu niteleyici ekran pikseli yoğunluğu ise Android, cihazın ekran yoğunluğuna en uygun seçeneği belirler. Genel olarak Android, orijinal resmin boyutunu küçültmek yerine daha büyük bir orijinal resmin ölçeğini küçültmeyi tercih eder. Daha fazla bilgi için Ekran uyumluluğuna genel bakış konusuna bakın.

 5. Yalnızca bir dizin kalana kadar ikinci, üçüncü ve dördüncü adımları tekrarlayın. Bu örnekte ekran yönü, diğer eşleşmelerin olduğu bir sonraki niteleyicidir. Bu nedenle, ekran yönü belirtmeyen kaynaklar elenir:
  drawable-en/
  drawable-en-port/
  drawable-en-notouch-12key/
  

  Kalan dizin: drawable-en-port.

Bu prosedür, istenen her kaynak için yürütülse de sistem, bunun bazı yönlerini optimize eder. Bu tür optimizasyonlardan biri, cihaz yapılandırması bilindikten sonra hiçbir zaman eşleşemeyen alternatif kaynakların ortadan kaldırılmasıdır. Örneğin, yapılandırma dili İngilizce ise dil niteleyicisi İngilizce dışında bir değere ayarlanmış herhangi bir kaynak dizin, kontrol edilen kaynak havuzuna hiçbir zaman dahil edilmez (bununla birlikte, dil niteleyicisi olmayan bir kaynak dizin de dahil edilir).

Ekran boyutu niteleyicilerine göre kaynak seçerken sistem, daha iyi eşleşen kaynak yoksa geçerli ekrandan daha küçük bir ekran için tasarlanmış kaynakları kullanır. Örneğin, büyük boyutlu bir ekran, gerekirse normal boyutlu ekran kaynaklarını kullanır.

Ancak mevcut olan kaynaklar mevcut ekrandan daha büyükse sistem bunları kullanmaz ve cihaz yapılandırmasıyla eşleşen başka kaynak yoksa uygulamanız kilitlenir. Örneğin, tüm düzen kaynakları xlarge niteleyicisiyle etiketlenmişse ancak cihaz normal boyutta bir ekransa bu durum gerçekleşir.

Not: Niteleyicinin önceliği (2. tabloda), cihazla tam olarak eşleşen niteleyicilerin sayısından daha önemlidir. Yukarıdaki örnekte, dördüncü adımda, listedeki son seçim, cihazla tam olarak eşleşen üç niteleyici içerir (yön, dokunmatik ekran türü ve giriş yöntemi), drawable-en ise (dil) eşleşen yalnızca bir parametreye sahiptir. Ancak dil, bu diğer niteleyicilerden daha yüksek önceliğe sahiptir. Bu nedenle drawable-port-notouch-12key çıkarılır.