dumpsys

dumpsys là một công cụ chạy trên các thiết bị Android và cung cấp thông tin về các dịch vụ hệ thống. Bạn có thể gọi dumpsys từ dòng lệnh bằng cách sử dụng Cầu gỡ lỗi Android (ADB) để nhận kết quả chẩn đoán cho tất cả các dịch vụ hệ thống đang chạy trên một thiết bị được kết nối. Kết quả này thường chi tiết hơn so với mong muốn của bạn. Vì vậy, hãy sử dụng các tuỳ chọn dòng lệnh được mô tả bên dưới để chỉ nhận kết quả cho các dịch vụ hệ thống mà bạn quan tâm. Trang này cũng mô tả cách sử dụng dumpsys để thực hiện các thao tác phổ biến, chẳng hạn như kiểm tra thiết bị đầu vào, RAM, pin hoặc chẩn đoán mạng.

Cú pháp

Cú pháp chung để sử dụng dumpsys như sau:

 adb shell dumpsys [-t timeout] [--help | -l | --skip services | service [arguments] | -c | -h]

Để nhận kết quả chẩn đoán cho tất cả các dịch vụ hệ thống trên thiết bị được kết nối của bạn, bạn chỉ cần chạy adb shell dumpsys. Tuy nhiên, dòng lệnh này cho ra nhiều thông tin hơn so với thường lệ. Để nhận được kết quả dễ quản lý hơn, hãy chỉ định dịch vụ bạn muốn kiểm tra bằng cách đưa dịch vụ đó vào lệnh. Ví dụ: lệnh bên dưới cung cấp dữ liệu hệ thống cho các thành phần đầu vào, chẳng hạn như màn hình cảm ứng hoặc bàn phím tích hợp:

adb shell dumpsys input

Để xem danh sách đầy đủ các dịch vụ hệ thống mà bạn có thể sử dụng với dumpsys, hãy dùng lệnh sau:

adb shell dumpsys -l

Tuỳ chọn dòng lệnh

Bảng sau đây liệt kê các tuỳ chọn có sẵn khi sử dụng dumpsys.

Tuỳ chọn Mô tả
-t timeout Chỉ định khoảng thời gian chờ tính bằng giây. Khi không được chỉ định, giá trị mặc định là 10 giây.
--help In văn bản trợ giúp cho công cụ dumpsys.
-l Cho ra danh sách đầy đủ các dịch vụ hệ thống mà bạn có thể sử dụng với dumpsys.
--skip services Chỉ định services mà bạn không muốn bao gồm trong kết quả.
service [arguments] Chỉ định service mà bạn muốn nhận kết quả. Một số dịch vụ có thể cho phép bạn chuyển arguments không bắt buộc. Bạn có thể tìm hiểu về các đối số không bắt buộc này bằng cách chuyển tùy chọn -h cùng với dịch vụ, như minh hoạ bên dưới:

adb shell dumpsys procstats -h
  
-c Khi chỉ định một số dịch vụ, hãy thêm tuỳ chọn này để xuất dữ liệu ở định dạng mà máy đọc được.
-h Đối với một số dịch vụ, hãy thêm tuỳ chọn này để xem văn bản trợ giúp và các tuỳ chọn bổ sung cho dịch vụ đó.

Kiểm tra thông tin chẩn đoán đầu vào

Việc chỉ định dịch vụ input, như minh hoạ dưới đây, sẽ kết xuất trạng thái các thiết bị đầu vào của hệ thống, chẳng hạn như bàn phím và màn hình cảm ứng, cũng như cách xử lý sự kiện đầu vào.

adb shell dumpsys input

Kết quả sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào phiên bản Android đang chạy trên thiết bị được kết nối. Các phần dưới đây mô tả loại thông tin bạn thường thấy.

Trạng thái của trung tâm sự kiện

Sau đây là ví dụ về nội dung bạn có thể thấy khi kiểm tra Trạng thái của trung tâm sự kiện trong thông tin chẩn đoán đầu vào:

INPUT MANAGER (dumpsys input)

Event Hub State:
 BuiltInKeyboardId: -2
 Devices:
  -1: Virtual
   Classes: 0x40000023
   Path: 
   Descriptor: a718a782d34bc767f4689c232d64d527998ea7fd
   Location:
   ControllerNumber: 0
   UniqueId: 
   Identifier: bus=0x0000, vendor=0x0000, product=0x0000, version=0x0000
   KeyLayoutFile: /system/usr/keylayout/Generic.kl
   KeyCharacterMapFile: /system/usr/keychars/Virtual.kcm
   ConfigurationFile:
   HaveKeyboardLayoutOverlay: false
  1: msm8974-taiko-mtp-snd-card Headset Jack
   Classes: 0x00000080
   Path: /dev/input/event5
   Descriptor: c8e3782483b4837ead6602e20483c46ff801112c
   Location: ALSA
   ControllerNumber: 0
   UniqueId:
   Identifier: bus=0x0000, vendor=0x0000, product=0x0000, version=0x0000
   KeyLayoutFile:
   KeyCharacterMapFile:
   ConfigurationFile:
   HaveKeyboardLayoutOverlay: false
  2: msm8974-taiko-mtp-snd-card Button Jack
   Classes: 0x00000001
   Path: /dev/input/event4
   Descriptor: 96fe62b244c555351ec576b282232e787fb42bab
   Location: ALSA
   ControllerNumber: 0
   UniqueId:
   Identifier: bus=0x0000, vendor=0x0000, product=0x0000, version=0x0000
   KeyLayoutFile: /system/usr/keylayout/msm8974-taiko-mtp-snd-card_Button_Jack.kl
   KeyCharacterMapFile: /system/usr/keychars/msm8974-taiko-mtp-snd-card_Button_Jack.kcm
   ConfigurationFile:
   HaveKeyboardLayoutOverlay: false
  3: hs_detect
   Classes: 0x00000081
   Path: /dev/input/event3
   Descriptor: 485d69228e24f5e46da1598745890b214130dbc4
   Location:
   ControllerNumber: 0
   UniqueId:
   Identifier: bus=0x0000, vendor=0x0001, product=0x0001, version=0x0001
   KeyLayoutFile: /system/usr/keylayout/hs_detect.kl
   KeyCharacterMapFile: /system/usr/keychars/hs_detect.kcm
   ConfigurationFile:
   HaveKeyboardLayoutOverlay: false
...

Trạng thái của trình đọc đầu vào

InputReader chịu trách nhiệm giải mã các sự kiện đầu vào từ kernel. Tệp kết xuất trạng thái cho biết thông tin về cách định cấu hình từng thiết bị đầu vào và các thay đổi gần đây đối với trạng thái, chẳng hạn như thao tác nhấn phím hoặc thao tác chạm trên màn hình cảm ứng.

Mẫu sau đây cho thấy kết quả của một màn hình cảm ứng. Hãy lưu ý thông tin về độ phân giải của thiết bị và tham số hiệu chỉnh được sử dụng.

Input Reader State
...
 Device 6: Melfas MMSxxx Touchscreen
   IsExternal: false
   Sources: 0x00001002
   KeyboardType: 0
   Motion Ranges:
    X: source=0x00001002, min=0.000, max=719.001, flat=0.000, fuzz=0.999
    Y: source=0x00001002, min=0.000, max=1279.001, flat=0.000, fuzz=0.999
    PRESSURE: source=0x00001002, min=0.000, max=1.000, flat=0.000, fuzz=0.000
    SIZE: source=0x00001002, min=0.000, max=1.000, flat=0.000, fuzz=0.000
    TOUCH_MAJOR: source=0x00001002, min=0.000, max=1468.605, flat=0.000, fuzz=0.000
    TOUCH_MINOR: source=0x00001002, min=0.000, max=1468.605, flat=0.000, fuzz=0.000
    TOOL_MAJOR: source=0x00001002, min=0.000, max=1468.605, flat=0.000, fuzz=0.000
    TOOL_MINOR: source=0x00001002, min=0.000, max=1468.605, flat=0.000, fuzz=0.000
   Touch Input Mapper:
    Parameters:
     GestureMode: spots
     DeviceType: touchScreen
     AssociatedDisplay: id=0, isExternal=false
     OrientationAware: true
    Raw Touch Axes:
     X: min=0, max=720, flat=0, fuzz=0, resolution=0
     Y: min=0, max=1280, flat=0, fuzz=0, resolution=0
     Pressure: min=0, max=255, flat=0, fuzz=0, resolution=0
     TouchMajor: min=0, max=30, flat=0, fuzz=0, resolution=0
     TouchMinor: unknown range
     ToolMajor: unknown range
     ToolMinor: unknown range
     Orientation: unknown range
     Distance: unknown range
     TiltX: unknown range
     TiltY: unknown range
     TrackingId: min=0, max=65535, flat=0, fuzz=0, resolution=0
     Slot: min=0, max=9, flat=0, fuzz=0, resolution=0
    Calibration:
     touch.size.calibration: diameter
     touch.size.scale: 10.000
     touch.size.bias: 0.000
     touch.size.isSummed: false
     touch.pressure.calibration: amplitude
     touch.pressure.scale: 0.005
     touch.orientation.calibration: none
     touch.distance.calibration: none
    SurfaceWidth: 720px
    SurfaceHeight: 1280px
    SurfaceOrientation: 0
    Translation and Scaling Factors:
     XScale: 0.999
     YScale: 0.999
     XPrecision: 1.001
     YPrecision: 1.001
     GeometricScale: 0.999
     PressureScale: 0.005
     SizeScale: 0.033
     OrientationCenter: 0.000
     OrientationScale: 0.000
     DistanceScale: 0.000
     HaveTilt: false
     TiltXCenter: 0.000
     TiltXScale: 0.000
     TiltYCenter: 0.000
     TiltYScale: 0.000
    Last Button State: 0x00000000
    Last Raw Touch: pointerCount=0
    Last Cooked Touch: pointerCount=0

Ở cuối tệp kết xuất trạng thái của trình đọc đầu vào, có một số thông tin về tham số cấu hình chung, chẳng hạn như khoảng thời gian nhấn.

Configuration:
 ExcludedDeviceNames: []
 VirtualKeyQuietTime: 0.0ms
 PointerVelocityControlParameters: scale=1.000, lowThreshold=500.000, highThreshold=3000.000, acceleration=3.000
 WheelVelocityControlParameters: scale=1.000, lowThreshold=15.000, highThreshold=50.000, acceleration=4.000
 PointerGesture:
  Enabled: true
  QuietInterval: 100.0ms
  DragMinSwitchSpeed: 50.0px/s
  TapInterval: 150.0ms
  TapDragInterval: 300.0ms
  TapSlop: 20.0px
  MultitouchSettleInterval: 100.0ms
  MultitouchMinDistance: 15.0px
  SwipeTransitionAngleCosine: 0.3
  SwipeMaxWidthRatio: 0.2
  MovementSpeedRatio: 0.8
  ZoomSpeedRatio: 0.3

Trạng thái của trình điều phối đầu vào

InputDispatcher chịu trách nhiệm gửi sự kiện đầu vào đến các ứng dụng. Như minh hoạ trong kết quả mẫu bên dưới, tệp kết xuất trạng thái cho biết thông tin về cửa sổ bạn đang chạm vào, trạng thái của hàng đợi đầu vào, liệu ANR có đang xảy ra hay không, v.v.

Input Dispatcher State:
 DispatchEnabled: 1
 DispatchFrozen: 0
 FocusedApplication: <null>
 FocusedWindow: name='Window{3fb06dc3 u0 StatusBar}'
 TouchStates: <no displays touched>
 Windows:
  0: name='Window{357bbbfe u0 SearchPanel}', displayId=0, paused=false, hasFocus=false, hasWallpaper=false, visible=false, canReceiveKeys=false, flags=0x01820100, type=0x000007e8, layer=211000, frame=[0,0][1080,1920], scale=1.000000, touchableRegion=[0,0][1080,1920], inputFeatures=0x00000000, ownerPid=22674, ownerUid=10020, dispatchingTimeout=5000.000ms
  1: name='Window{3b14c0ca u0 NavigationBar}', displayId=0, paused=false, hasFocus=false, hasWallpaper=false, visible=false, canReceiveKeys=false, flags=0x01840068, type=0x000007e3, layer=201000, frame=[0,1776][1080,1920], scale=1.000000, touchableRegion=[0,1776][1080,1920], inputFeatures=0x00000000, ownerPid=22674, ownerUid=10020, dispatchingTimeout=5000.000ms
  2: name='Window{2c7e849c u0 com.vito.lux}', displayId=0, paused=false, hasFocus=false, hasWallpaper=false, visible=true, canReceiveKeys=false, flags=0x0089031a, type=0x000007d6, layer=191000, frame=[-495,-147][1575,1923], scale=1.000000, touchableRegion=[-495,-147][1575,1923], inputFeatures=0x00000000, ownerPid=4697, ownerUid=10084, dispatchingTimeout=5000.000ms
  ...
 MonitoringChannels:
  0: 'WindowManager (server)'
 RecentQueue: length=10
  MotionEvent(deviceId=4, source=0x00001002, action=2, flags=0x00000000, metaState=0x00000000, buttonState=0x00000000, edgeFlags=0x00000000, xPrecision=1.0, yPrecision=1.0, displayId=0, pointers=[0: (335.0, 1465.0)]), policyFlags=0x62000000, age=217264.0ms
  MotionEvent(deviceId=4, source=0x00001002, action=1, flags=0x00000000, metaState=0x00000000, buttonState=0x00000000, edgeFlags=0x00000000, xPrecision=1.0, yPrecision=1.0, displayId=0, pointers=[0: (335.0, 1465.0)]), policyFlags=0x62000000, age=217255.7ms
  MotionEvent(deviceId=4, source=0x00001002, action=0, flags=0x00000000, metaState=0x00000000, buttonState=0x00000000, edgeFlags=0x00000000, xPrecision=1.0, yPrecision=1.0, displayId=0, pointers=[0: (330.0, 1283.0)]), policyFlags=0x62000000, age=216805.0ms
  ...
 PendingEvent: <none>
 InboundQueue: <empty>
 ReplacedKeys: <empty>
 Connections:
  0: channelName='WindowManager (server)', windowName='monitor', status=NORMAL, monitor=true, inputPublisherBlocked=false
   OutboundQueue: <empty>
   WaitQueue: <empty>
  1: channelName='278c1d65 KeyguardScrim (server)', windowName='Window{278c1d65 u0 KeyguardScrim}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
   OutboundQueue: <empty>
   WaitQueue: <empty>
  2: channelName='357bbbfe SearchPanel (server)', windowName='Window{357bbbfe u0 SearchPanel}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
   OutboundQueue: <empty>
   WaitQueue: <empty>
  ...
 AppSwitch: not pending
  7: channelName='2280455f com.google.android.gm/com.google.android.gm.ConversationListActivityGmail (server)', windowName='Window{2280455f u0 com.google.android.gm/com.google.android.gm.ConversationListActivityGmail}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
   OutboundQueue: <empty>
   WaitQueue: <empty>
  8: channelName='1a7be08a com.android.systemui/com.android.systemui.recents.RecentsActivity (server)', windowName='Window{1a7be08a u0 com.android.systemui/com.android.systemui.recents.RecentsActivity EXITING}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
   OutboundQueue: <empty>
   WaitQueue: <empty>
  9: channelName='3b14c0ca NavigationBar (server)', windowName='Window{3b14c0ca u0 NavigationBar}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
   OutboundQueue: <empty>
   WaitQueue: <empty>
  ...
 Configuration:
  KeyRepeatDelay: 50.0ms
  KeyRepeatTimeout: 500.0ms

Những thông tin cần kiểm tra

Sau đây là danh sách những điều cần xem xét khi kiểm tra kết quả khác nhau cho dịch vụ input:

Trạng thái của trung tâm sự kiện:

 • Tất cả thiết bị đầu vào mà bạn mong đợi đều có sẵn.
 • Mỗi thiết bị đầu vào đều có một tệp bố cục phím, tệp bản đồ ký tự phím và tệp cấu hình thiết bị đầu vào phù hợp. Nếu tệp bị thiếu hoặc chứa lỗi cú pháp thì tệp sẽ không tải được.
 • Mỗi thiết bị đầu vào đều được phân loại chính xác. Các bit trong trường Classes tương ứng với cờ trong EventHub.h, chẳng hạn như INPUT_DEVICE_CLASS_TOUCH_MT.
 • BuiltInKeyboardId là chính xác. Nếu thiết bị không có bàn phím tích hợp, thì mã nhận dạng phải là -2. Nếu không, đó phải là mã nhận dạng của bàn phím tích hợp.
  • Nếu quan sát thấy rằng BuiltInKeyboardId không phải là -2 nhưng lẽ ra phải vậy, thì bạn đang thiếu tệp bản đồ ký tự phím cho một bàn phím chức năng đặc biệt ở đâu đó. Các thiết bị bàn phím chức năng đặc biệt phải có tệp bản đồ ký tự phím chỉ chứa dòng type SPECIAL_FUNCTION (đó là nội dung trong tệp tuna-gpio-keykad.kcm mà chúng ta thấy ở trên).

Trạng thái của trình đọc đầu vào:

 • Tất cả thiết bị đầu vào dự kiến đều có sẵn.
 • Mỗi thiết bị đầu vào đều được định cấu hình chính xác. Cụ thể, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng màn hình cảm ứng và các trục của cần điều khiển đều chính xác.

Trạng thái của trình điều phối đầu vào:

 • Mọi sự kiện đầu vào đều được xử lý như dự kiến.
 • Sau khi chạm vào màn hình cảm ứng và chạy dumpsys cùng lúc, dòng TouchStates sẽ xác định chính xác cửa sổ mà bạn đang chạm vào.

Kiểm thử hiệu suất giao diện người dùng

Việc chỉ định dịch vụ gfxinfo sẽ cung cấp kết quả cùng với thông tin về hiệu suất có liên quan đến khung hình động xuất hiện trong giai đoạn ghi. Lệnh sau sử dụng gfxinfo để thu thập dữ liệu về hiệu suất giao diện người dùng cho một tên gói đã chỉ định:

adb shell dumpsys gfxinfo package-name

Bạn cũng có thể bao gồm tùy chọn framestats để cung cấp thông tin chi tiết hơn về thời gian kết xuất khung hình từ các khung gần đây. Nhờ đó, bạn có thể theo dõi và khắc phục sự cố vấn đề chính xác hơn, như minh hoạ dưới đây dưới đây:

adb shell dumpsys gfxinfo package-name framestats

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng gfxinfoframestats tích hợp các phép đo hiệu suất giao diện người dùng vào phương pháp thử nghiệm của bạn, hãy xem bài viết Viết Macrobenchmark.

Kiểm tra thông tin chẩn đoán mạng

Việc chỉ định dịch vụ netstats sẽ cung cấp số liệu thống kê về việc sử dụng mạng được thu thập kể từ khi khởi động thiết bị trước đó. Để xuất thêm thông tin, chẳng hạn như thông tin chi tiết về mã nhận dạng người dùng riêng biệt (UID), hãy bao gồm tuỳ chọn detail như sau:

adb shell dumpsys netstats detail

Kết quả sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào phiên bản Android đang chạy trên thiết bị được kết nối. Các phần dưới đây mô tả loại thông tin bạn thường thấy.

Giao diện đang hoạt động và giao diện UID đang hoạt động

Kết quả mẫu sau đây liệt kê các giao diện đang hoạt động và giao diện UID đang hoạt động của thiết bị được kết nối. Trong hầu hết các trường hợp, thông tin về giao diện đang hoạt động và giao diện UID đang hoạt động là giống nhau.

Active interfaces:
 iface=wlan0 ident=[{type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="Guest"}]
Active UID interfaces:
 iface=wlan0 ident=[{type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="Guest"}]

Số liệu thống kê về "Dev" và "Xt"

Sau đây là kết quả mẫu cho phần Số liệu thống kê về Dev:

Dev stats:
 Pending bytes: 1798112
 History since boot:
 ident=[{type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="Guest", metered=false}] uid=-1 set=ALL tag=0x0
  NetworkStatsHistory: bucketDuration=3600
   st=1497891600 rb=1220280 rp=1573 tb=309870 tp=1271 op=0
   st=1497895200 rb=29733 rp=145 tb=85354 tp=185 op=0
   st=1497898800 rb=46784 rp=162 tb=42531 tp=192 op=0
   st=1497902400 rb=27570 rp=111 tb=35990 tp=121 op=0
Xt stats:
 Pending bytes: 1771782
 History since boot:
 ident=[{type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="Guest", metered=false}] uid=-1 set=ALL tag=0x0
  NetworkStatsHistory: bucketDuration=3600
   st=1497891600 rb=1219598 rp=1557 tb=291628 tp=1255 op=0
   st=1497895200 rb=29623 rp=142 tb=82699 tp=182 op=0
   st=1497898800 rb=46684 rp=160 tb=39756 tp=191 op=0
   st=1497902400 rb=27528 rp=110 tb=34266 tp=120 op=0

Số liệu thống kê về UID

Sau đây là ví dụ về số liệu thống kê chi tiết cho từng UID.

UID stats:
 Pending bytes: 744
 Complete history:
 ident=[[type=MOBILE_SUPL, subType=COMBINED, subscriberId=311111...], [type=MOBILE, subType=COMBINED, subscriberId=311111...]] uid=10007 set=DEFAULT tag=0x0
  NetworkStatsHistory: bucketDuration=7200000
   bucketStart=1406167200000 activeTime=7200000 rxBytes=4666 rxPackets=7 txBytes=1597 txPackets=10 operations=0
 ident=[[type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="MySSID"]] uid=10007 set=DEFAULT tag=0x0
  NetworkStatsHistory: bucketDuration=7200000
   bucketStart=1406138400000 activeTime=7200000 rxBytes=17086802 rxPackets=15387 txBytes=1214969 txPackets=8036 operations=28
   bucketStart=1406145600000 activeTime=7200000 rxBytes=2396424 rxPackets=2946 txBytes=464372 txPackets=2609 operations=70
   bucketStart=1406152800000 activeTime=7200000 rxBytes=200907 rxPackets=606 txBytes=187418 txPackets=739 operations=0
   bucketStart=1406160000000 activeTime=7200000 rxBytes=826017 rxPackets=1126 txBytes=267342 txPackets=1175 operations=35

Để tìm UID cho ứng dụng của bạn, hãy chạy lệnh sau: adb shell dumpsys package your-package-name. Sau đó, hãy tìm dòng có nhãn userId.

Ví dụ: để tìm mức sử dụng mạng cho ứng dụng "com.example.myapp", hãy chạy lệnh sau:

adb shell dumpsys package com.example.myapp | grep userId

Kết quả sẽ tương tự như kết quả sau:

  userId=10007 gids=[3003, 1028, 1015]

Bằng cách sử dụng tệp kết xuất mẫu ở trên, hãy tìm các dòng có uid=10007. 2 dòng như vậy tồn tại. Dòng thứ nhất biểu thị kết nối di động và dòng thứ hai biểu thị kết nối Wi-Fi. Bên dưới mỗi dòng, bạn có thể xem thông tin sau cho từng cửa sổ 2 giờ (trong đó bucketDuration chỉ định bằng mili giây):

 • set=DEFAULT cho biết mức sử dụng mạng trong nền trước, còn set=BACKGROUND cho biết mức sử dụng ở chế độ nền. set=ALL ngụ ý cả hai.
 • tag=0x0 cho biết thẻ ổ cắm được liên kết với lưu lượng truy cập.
 • rxBytesrxPackets biểu thị các byte đã nhận và gói đã nhận trong khoảng thời gian tương ứng.
 • txBytestxPackets biểu thị các byte đã gửi (truyền tải) và gói đã gửi trong khoảng thời gian tương ứng.

Kiểm tra thông tin chẩn đoán về pin

Việc chỉ định dịch vụ batterystats sẽ tạo ra dữ liệu thống kê thú vị về mức sử dụng pin trên thiết bị, được sắp xếp theo mã nhận dạng người dùng riêng biệt (UID). Nếu bạn muốn tìm hiểu cách sử dụng dumpsys để kiểm thử ứng dụng ở chế độ Nghỉ và Chế độ chờ ứng dụng, hãy chuyển đến phần Kiểm thử bằng chế độ Nghỉ và Chế độ chờ ứng dụng.

Lệnh cho batterystats như sau:

adb shell dumpsys batterystats options

Để xem danh sách các tuỳ chọn bổ sung có sẵn cho batterystats, hãy bao gồm tuỳ chọn -h. Ví dụ bên dưới sẽ tạo ra số liệu thống kê về mức sử dụng pin cho một gói ứng dụng đã chỉ định kể từ lần sạc thiết bị gần đây nhất:

adb shell dumpsys batterystats --charged package-name

Kết quả thường bao gồm thông tin sau:

 • Nhật ký các sự kiện liên quan đến pin
 • Số liệu thống kê chung cho thiết bị
 • Mức sử dụng nguồn ước tính trên mỗi UID và thành phần hệ thống
 • Số mili giây mỗi gói của thiết bị di động trên mỗi ứng dụng
 • Số liệu thống kê tổng hợp UID của hệ thống
 • Số liệu thống kê tổng hợp UID của ứng dụng

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng batterystats và hiển thị kết quả ở dạng HTML, giúp dễ dàng tìm hiểu và chẩn đoán các vấn đề liên quan đến pin hơn, hãy đọc Dùng Batterystats và Battery Historian để xem mức sử dụng pin của hồ sơ.

Kiểm tra kết quả mà máy đọc được

Bạn có thể tạo ra kết quả batterystats ở định dạng CSV mà máy đọc được bằng cách dùng lệnh sau:

adb shell dumpsys batterystats --checkin

Sau đây là ví dụ về kết quả mà bạn sẽ thấy:

9,0,i,vers,11,116,K,L
9,0,i,uid,1000,android
9,0,i,uid,1000,com.android.providers.settings
9,0,i,uid,1000,com.android.inputdevices
9,0,i,uid,1000,com.android.server.telecom
...
9,0,i,dsd,1820451,97,s-,p-
9,0,i,dsd,3517481,98,s-,p-
9,0,l,bt,0,8548446,1000983,8566645,1019182,1418672206045,8541652,994188
9,0,l,gn,0,0,666932,495312,0,0,2104,1444
9,0,l,m,6794,0,8548446,8548446,0,0,0,666932,495312,0,697728,0,0,0,5797,0,0
...

Những quan sát về mức sử dụng pin có thể theo UID hoặc ở cấp hệ thống; dữ liệu được chọn để đưa vào dựa trên mức độ hữu ích khi phân tích hiệu suất pin. Mỗi hàng biểu thị một quan sát với các phần tử sau:

 • Số nguyên phần giữ chỗ
 • Mã nhận dạng người dùng được liên kết với quan sát đó
 • Chế độ tổng hợp:
  • "i" là thông tin không liên quan đến trạng thái đã sạc/chưa sạc.
  • "l" là đã sạc (mức sử dụng kể từ lần sạc gần đây nhất).
  • "u" là đã rút phích cắm (mức sử dụng kể từ lần rút phích cắm gần đây nhất). Không còn dùng trên Android 5.1.1 nữa.
 • Mã nhận dạng phần, giúp xác định cách diễn giải các giá trị tiếp theo trong dòng.

Bảng dưới đây mô tả các mã nhận dạng phần khác nhau mà bạn có thể thấy:

Mã nhận dạng phần Mô tả Các trường còn lại

vers

Phiên bản

phiên bản đăng ký, phiên bản gói, phiên bản nền tảng bắt đầu, phiên bản nền tảng kết thúc

uid

UID

uid, tên gói

apk

APK

lượt đánh thức, APK, dịch vụ, thời gian bắt đầu, lượt bắt đầu, lượt chạy

pr

Quy trình

quy trình, người dùng, hệ thống, nền trước, lượt bắt đầu

sr

Cảm biến

số cảm biến, thời gian, số lượng

vib

Bộ rung

thời gian, số lượng

fg

Nền trước

thời gian, số lượng

st

Thời gian bắt đầu

nền trước, đang hoạt động, đang chạy

wl

Khoá chế độ thức

khoá chế độ thức, toàn bộ thời gian, "f", toàn bộ số lượng, một phần thời gian, "p", một phần số lượng, thời gian cửa sổ, "w"', số lượng cửa sổ

sy

Đồng bộ hoá

đồng bộ hoá, thời gian, số lượng

jb

Công việc

công việc, thời gian, số lượng

kwl

Khoá chế độ thức kernel

khoá chế độ thức kernel, thời gian, số lượng

wr

Lý do đánh thức

lý do đánh thức, thời gian, số lượng

nt

Mạng

byte di động RX, byte di động TX, byte Wi-Fi RX, byte Wi-Fi TX, gói di động RX, gói di động TX, gói Wi-Fi RX, gói Wi-Fi TX, thời gian hoạt động trên thiết bị di động, số lượng hoạt động trên thiết bị di động

ua

Hoạt động của người dùng

khác, nút, chạm

bt

Pin

số lần bắt đầu, thời gian thực của pin, thời gian hoạt động của pin, tổng thời gian thực, tổng thời gian hoạt động, thời gian đồng hồ bắt đầu, thời gian thực tắt màn hình pin, thời gian hoạt động tắt màn hình pin

dc

Mức xả pin

thấp, cao, màn hình bật, màn hình tắt

lv

Mức pin

cấp bắt đầu, cấp hiện tại

wfl

Wi-Fi

thời gian đồng bộ hoá Wi-Fi đầy đủ, thời gian quét tìm Wi-Fi, thời gian chạy Wi-Fi, số lần quét tìm Wi-Fi, thời gian Wi-Fi ở trạng thái rảnh, thời gian nhận Wi-Fi, thời gian truyền Wi-Fi

gwfl

Wi-Fi toàn cầu

thời gian bật Wi-Fi, thời gian chạy Wi-Fi, thời gian Wi-Fi ở chế độ rảnh, thời gian nhận Wi-Fi, thời gian truyền Wi-Fi, nguồn Wi-Fi (mAh)

gble

Bluetooth toàn cầu

thời gian BT ở chế độ rảnh, thời gian nhận BT, thời gian truyền BT, nguồn BT (mAh)

m

Khác

thời gian bật màn hình, thời gian bật điện thoại, tổng thời gian khoá chế độ thức đầy đủ, tổng thời gian khoá chế độ thức một phần, thời gian radio hoạt động trên thiết bị di động, thời gian điều chỉnh radio hoạt động trên thiết bị di động, thời gian tương tác, thời gian bật chế độ tiết kiệm điện, các thay đổi về khả năng kết nối, thời gian bật chế độ rảnh của thiết bị, số lần bật chế độ rảnh của thiết bị, thời gian thiết bị ở chế độ rảnh, số lần thiết bị ở chế độ rảnh, số lần radio hoạt động trên thiết bị di động, thời gian không xác định radio hoạt động trên thiết bị di động

gn

Mạng toàn cầu

tổng byte RX di động, tổng byte TX di động, tổng byte Wi-Fi RX, tổng byte TX Wi-Fi, gói RX di động, tổng gói TX di động, tổng gói RX Wi-Fi, tổng gói Wi-Fi TX

br

Độ sáng của màn hình

tối, giảm độ sáng, trung bình, sáng, sáng chói

sst

Thời gian quét tín hiệu

thời gian quét tín hiệu

sgt

Thời gian cường độ tín hiệu

không có, kém, trung bình, tốt, tuyệt vời

sgc

Số lần cường độ tín hiệu

không có, kém, trung bình, tốt, tuyệt vời

dct

Thời gian kết nối dữ liệu

không có, GPRS, EDGE, UMTS, CDMA, EVDO_0, EVDO_A, 1xRTT, HSDPA, HSUPA, HSPA, IDEN, EVDO_B, LTE, EHRPD, HSPAP, khác

dcc

Số lần kết nối dữ liệu

không có, GPRS, EDGE, UMTS, CDMA, EVDO_0, EVDO_A, 1xRTT, HSDPA, HSUPA, HSPA, IDEN, EVDO_B, LTE, EHRPD, HSPAP, khác

wst

Thời gian bắt đầu Wi-Fi

tắt, tắt tuỳ chọn quét, khi không có mạng, khi bị ngắt kết nối, trên STA được kết nối, trên P2P được kết nối, trên STA P2P được kết nối, AP mềm

wsc

Số lần trạng thái Wi-Fi

tắt, tắt tuỳ chọn quét, khi không có mạng, khi bị ngắt kết nối, trên STA được kết nối, trên P2P được kết nối, trên STA P2P được kết nối, AP mềm

wsst

Thời gian bắt đầu Wi-Fi Supplicant

không hợp lệ, đã ngắt kết nối, giao diện bị vô hiệu hoá, không còn hoạt động, quét, xác thực, liên kết, đã liên kết, bắt tay 4 chiều, bắt tay theo nhóm, đã hoàn tất, không hoạt động, chưa khởi tạo

wssc

Số lần trạng thái Wi-Fi Supplicant

không hợp lệ, đã ngắt kết nối, giao diện bị vô hiệu hoá, không còn hoạt động, quét, xác thực, liên kết, đã liên kết, bắt tay 4 chiều, bắt tay theo nhóm, đã hoàn tất, không hoạt động, chưa khởi tạo

wsgt

Thời gian cường độ tín hiệu Wi-Fi

không có, kém, trung bình, tốt, tuyệt vời

wsgc

Số lần cường độ tín hiệu Wi-Fi

không có, kém, trung bình, tốt, tuyệt vời

bst

Thời gian bắt đầu Bluetooth

không hoạt động, thấp, trung bình, cao

bsc

Số lần trạng thái Bluetooth

không hoạt động, thấp, trung bình, cao

pws

Tóm tắt về mức sử dụng nguồn

dung lượng pin, nguồn đã tính toán, nguồn tiêu hao tối thiểu, nguồn tiêu hao tối đa

pwi

Mục sử dụng nguồn

nhãn, mAh

dsd

Bước xả

thời lượng, cấp, màn hình, tiết kiệm điện

csd

Bước sạc

thời lượng, cấp, màn hình, tiết kiệm điện

dtr

Thời gian xả pin còn lại

thời lượng pin còn lại

ctr

Thời gian sạc còn lại

thời gian sạc còn lại

Lưu ý: Trước Android 6.0, mức sử dụng nguồn cho radio Bluetooth, radio di động và Wi-Fi được theo dõi trong danh mục phần m (Khác). Trong Android 6.0 trở lên, mức sử dụng nguồn cho các thành phần này được theo dõi trong phần pwi (Mục sử dụng nguồn) với các nhãn riêng lẻ (wifi, blue, cell) cho mỗi thành phần.

Xem cơ cấu phân bổ bộ nhớ

Bạn có thể kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ của ứng dụng theo một trong 2 cách: trong một khoảng thời gian thông qua procstats hoặc ngay tại một thời điểm cụ thể bằng meminfo. Các phần dưới đây cho bạn biết cách sử dụng một trong hai phương thức.

procstats

procstats giúp bạn biết được ứng dụng của mình đang hoạt động như thế nào theo thời gian, bao gồm cả thời gian ứng dụng chạy ở chế độ nền và mức sử dụng bộ nhớ trong thời gian đó. Phương thức này giúp bạn nhanh chóng tìm ra những điểm không hiệu quả và hoạt động bất thường trong ứng dụng, chẳng hạn như rò rỉ bộ nhớ, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng, đặc biệt là khi chạy trên các thiết bị có bộ nhớ thấp. Tệp kết xuất trạng thái sẽ hiển thị số liệu thống kê về thời gian chạy của mọi ứng dụng, kích thước cài đặt theo tỷ lệ (PSS), kích thước cài đặt riêng biệt (USS) và kích thước cài đặt thường trú (RSS).

Để nhận số liệu thống kê về mức sử dụng bộ nhớ của ứng dụng trong 3 giờ qua, ở định dạng mà con người đọc được, hãy chạy lệnh sau:

adb shell dumpsys procstats --hours 3

Như ví dụ dưới đây, kết quả hiển thị tỷ lệ phần trăm thời gian ứng dụng chạy cũng như PSS, USS và RSS dưới dạng minPSS-avgPSS-maxPSS/minUSS-avgUSS-maxUSS/minRSS-avgRSS-maxRSS trên số lượng mẫu.

AGGREGATED OVER LAST 3 HOURS:
 * com.android.systemui / u0a37 / v28:
      TOTAL: 100% (15MB-16MB-17MB/7.7MB-8.7MB-9.4MB/7.7MB-9.6MB-84MB over 178)
   Persistent: 100% (15MB-16MB-17MB/7.7MB-8.7MB-9.4MB/7.7MB-9.6MB-84MB over 178)
 * com.android.se / 1068 / v28:
      TOTAL: 100% (2.8MB-2.9MB-2.9MB/300KB-301KB-304KB/304KB-22MB-33MB over 3)
   Persistent: 100% (2.8MB-2.9MB-2.9MB/300KB-301KB-304KB/304KB-22MB-33MB over 3)
 * com.google.android.gms.persistent / u0a7 / v19056073:
      TOTAL: 100% (37MB-38MB-40MB/27MB-28MB-29MB/124MB-125MB-126MB over 2)
     Imp Fg: 100% (37MB-38MB-40MB/27MB-28MB-29MB/124MB-125MB-126MB over 2)
 ...
 * com.android.gallery3d / u0a62 / v40030:
      TOTAL: 0.01%
    Receiver: 0.01%
    (Cached): 54% (6.4MB-6.5MB-6.9MB/4.4MB-4.4MB-4.4MB/4.4MB-26MB-68MB over 6)
 * com.google.android.tvlauncher / u0a30 / v1010900130:
      TOTAL: 0.01%
    Receiver: 0.01%
    (Cached): 91% (5.8MB-13MB-14MB/3.5MB-10MB-12MB/12MB-33MB-78MB over 6)
 * com.android.vending:instant_app_installer / u0a16 / v81633968:
      TOTAL: 0.01%
    Receiver: 0.01%
    (Cached): 100% (14MB-15MB-16MB/3.8MB-4.2MB-5.1MB/3.8MB-30MB-95MB over 7)
 ...
Run time Stats:
 SOff/Norm: +32m52s226ms
 SOn /Norm: +2h10m8s364ms
    Mod : +17s930ms
   TOTAL: +2h43m18s520ms

Memory usage:
 Kernel : 265MB (38 samples)
 Native : 73MB (38 samples)
 Persist: 262MB (90 samples)
 Top  : 190MB (325 samples)
 ImpFg : 204MB (569 samples)
 ImpBg : 754KB (345 samples)
 Service: 93MB (1912 samples)
 Receivr: 227KB (1169 samples)
 Home  : 66MB (12 samples)
 LastAct: 30MB (255 samples)
 CchAct : 220MB (450 samples)
 CchCAct: 193MB (71 samples)
 CchEmty: 182MB (652 samples)
 Cached : 58MB (38 samples)
 Free  : 60MB (38 samples)
 TOTAL : 1.9GB
 ServRst: 50KB (278 samples)

     Start time: 2015-04-08 13:44:18
 Total elapsed time: +2h43m18s521ms (partial) libart.so

meminfo

Bạn có thể ghi lại thông tin tổng quan nhanh về cách phân chia bộ nhớ của ứng dụng giữa những kiểu phân bổ RAM khác nhau bằng lệnh sau:

adb shell dumpsys meminfo package_name|pid [-d]

Cờ -d sẽ in thêm thông tin liên quan đến mức sử dụng bộ nhớ Dalvik và ART.

Kết quả sẽ liệt kê mọi cơ cấu phân bổ hiện tại của ứng dụng, được tính bằng kilobyte.

Khi kiểm tra thông tin này, bạn nên làm quen với các kiểu phân bổ sau đây:

RAM (Clean và Dirty) riêng tư
Đây là bộ nhớ mà chỉ quy trình của bạn sử dụng. Đây là khối lượng RAM mà hệ thống có thể thu hồi khi quy trình của ứng dụng bị huỷ bỏ. Nhìn chung, phần quan trọng nhất là RAM dirty riêng tư. Đây là RAM tốn kém nhất vì chỉ có quy trình của bạn sử dụng và nội dung của nó chỉ tồn tại trong RAM nên không thể phân trang tới bộ nhớ (vì Android không sử dụng hoán đổi). Mọi quá trình phân bổ vùng nhớ khối xếp gốc và Dalvik mà bạn thực hiện sẽ là RAM dirty riêng tư; Dalvik và cơ cấu phân bổ gốc mà bạn chia sẻ với quy trình Zygote sẽ là RAM dirty dùng chung.
Kích thước cài đặt theo tỷ lệ (PSS)
Đây là chỉ số đo lường mức sử dụng RAM của ứng dụng, có tính đến việc chia sẻ trang giữa các quy trình. Mọi trang RAM dành riêng cho quy trình của bạn đều trực tiếp góp phần tạo ra giá trị PSS, trong khi các trang được chia sẻ với quy trình khác chỉ đóng góp vào giá trị PSS tương ứng với mức chia sẻ. Ví dụ: một trang được chia sẻ giữa 2 quy trình sẽ đóng góp một nửa kích thước cho PSS của mỗi quy trình.

Một đặc điểm thú vị của hoạt động đo lường PSS là bạn có thể thêm PSS trên mọi quy trình để xác định bộ nhớ thực đang được tất cả các quy trình sử dụng. Điều này đồng nghĩa PSS là thước đo phù hợp để xác định trọng số RAM thực tế của một quy trình, cũng như để so sánh với việc sử dụng RAM của các quy trình khác và tổng RAM có sẵn.

Ví dụ: dưới đây là kết quả cho quy trình của Map trên thiết bị Nexus 5. Có rất nhiều thông tin ở đây nhưng các điểm chính cần thảo luận được liệt kê ở bên dưới.

adb shell dumpsys meminfo com.google.android.apps.maps -d

Lưu ý: Thông tin bạn thấy có thể hơi khác so với thông tin hiển thị ở đây, vì một số thông tin trong kết quả sẽ khác nhau giữa các phiên bản nền tảng.

** MEMINFO in pid 18227 [com.google.android.apps.maps] **
          Pss Private Private Swapped   Heap   Heap   Heap
         Total  Dirty  Clean  Dirty   Size  Alloc   Free
        ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------
 Native Heap  10468  10408    0    0  20480  14462   6017
 Dalvik Heap  34340  33816    0    0  62436  53883   8553
 Dalvik Other   972   972    0    0
    Stack   1144   1144    0    0
   Gfx dev  35300  35300    0    0
  Other dev    5    0    4    0
   .so mmap   1943   504   188    0
  .apk mmap   598    0   136    0
  .ttf mmap   134    0    68    0
  .dex mmap   3908    0   3904    0
  .oat mmap   1344    0    56    0
  .art mmap   2037   1784    28    0
  Other mmap    30    4    0    0
  EGL mtrack  73072  73072    0    0
  GL mtrack  51044  51044    0    0
   Unknown   185   184    0    0
    TOTAL  216524  208232   4384    0  82916  68345  14570

 Dalvik Details
    .Heap   6568   6568    0    0
     .LOS  24771  24404    0    0
     .GC   500   500    0    0
  .JITCache   428   428    0    0
   .Zygote   1093   936    0    0
  .NonMoving   1908   1908    0    0
 .IndirectRef    44    44    0    0

 Objects
        Views:    90     ViewRootImpl:    1
     AppContexts:    4      Activities:    1
       Assets:    2    AssetManagers:    2
    Local Binders:    21    Proxy Binders:    28
    Parcel memory:    18     Parcel count:    74
  Death Recipients:    2   OpenSSL Sockets:    2

Dưới đây là một dumpsys cũ trên Dalvik của ứng dụng Gmail:

** MEMINFO in pid 9953 [com.google.android.gm] **
         Pss   Pss Shared Private Shared Private  Heap  Heap  Heap
        Total  Clean  Dirty  Dirty  Clean  Clean  Size  Alloc  Free
       ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
 Native Heap   0    0    0    0    0    0  7800  7637(6) 126
 Dalvik Heap  5110(3)  0  4136  4988(3)  0    0  9168  8958(6) 210
 Dalvik Other  2850    0  2684  2772    0    0
    Stack   36    0    8   36    0    0
    Cursor  136    0    0   136    0    0
    Ashmem   12    0   28    0    0    0
  Other dev  380    0   24   376    0    4
   .so mmap  5443(5) 1996  2584  2664(5) 5788  1996(5)
  .apk mmap  235   32    0    0  1252   32
  .ttf mmap   36   12    0    0   88   12
  .dex mmap  3019(5) 2148    0    0  8936  2148(5)
  Other mmap  107    0    8    8   324   68
   Unknown  6994(4)  0   252  6992(4)  0    0
    TOTAL 24358(1) 4188  9724  17972(2)16388  4260(2)16968  16595   336

 Objects
        Views:  426     ViewRootImpl:    3(8)
     AppContexts:   6(7)    Activities:    2(7)
       Assets:   2    AssetManagers:    2
    Local Binders:   64    Proxy Binders:    34
  Death Recipients:   0
   OpenSSL Sockets:   1

 SQL
     MEMORY_USED:  1739
 PAGECACHE_OVERFLOW:  1164     MALLOC_SIZE:    62

Nhìn chung, bạn chỉ nên quan tâm đến các cột Pss TotalPrivate Dirty. Trong một số trường hợp, các cột Private CleanHeap Alloc cũng cung cấp dữ liệu thú vị. Hãy xem thêm thông tin về những cơ cấu phân bổ bộ nhớ khác nhau (các hàng) mà bạn cần quan sát sau đây:

Dalvik Heap
RAM mà cơ cấu phân bổ Dalvik sử dụng trong ứng dụng của bạn. Pss Total bao gồm tất cả cơ cấu phân bổ Zygote (được tính trọng số theo tỷ lệ chia sẻ giữa các quy trình, như mô tả trong định nghĩa PSS ở trên). Số Private Dirty là RAM thực tế chỉ dành cho vùng nhớ khối xếp của ứng dụng, bao gồm các cơ cấu phân bổ riêng của bạn và mọi trang phân bổ Zygote đã được sửa đổi kể từ khi tạo quy trình của ứng dụng từ Zygote.

Lưu ý: Trên các phiên bản nền tảng mới có phần Dalvik Other, số Pss TotalPrivate Dirty cho Vùng nhớ khối xếp Dalvik không bao gồm mức hao tổn Dalvik, chẳng hạn như biên dịch trong khi chạy (JIT) và ghi chép GC, trong khi các phiên bản cũ liệt kê tất cả các phần này trong Dalvik.

Heap Alloc là dung lượng bộ nhớ mà Dalvik và các trình phân bổ vùng nhớ khối xếp gốc sẽ theo dõi ứng dụng của bạn. Giá trị này lớn hơn Pss TotalPrivate Dirty vì quy trình của bạn được tạo từ Zygote. Giá trị này bao gồm cả những cơ cấu phân bổ mà quy trình của bạn chia sẻ với mọi quy trình khác.

.so mmap.dex mmap
RAM được dùng cho mã .so (gốc) và .dex (Dalvik hoặc ART) đã liên kết. Số Pss Total bao gồm mã nền tảng được chia sẻ giữa các ứng dụng; Private Clean là mã riêng của ứng dụng. Nhìn chung, kích thước thực tế được liên kết sẽ lớn hơn nhiều. RAM ở đây chỉ là kích thước cần có trong RAM cho mã đã được ứng dụng thực thi. Tuy nhiên, .so mmap thường có RAM dirty riêng tư lớn, nguyên nhân là do các bản sửa lỗi cho mã gốc đã được tải vào địa chỉ cuối cùng.
.oat mmap
Đây là dung lượng RAM mà hình ảnh mã sử dụng, dựa trên các lớp tải sẵn thường được nhiều ứng dụng sử dụng. Hình ảnh này được chia sẻ trên mọi ứng dụng và không chịu ảnh hưởng của các ứng dụng cụ thể.
.art mmap
Đây là dung lượng RAM mà hình ảnh vùng nhớ khối xếp sử dụng, dựa trên các lớp tải sẵn thường được nhiều ứng dụng sử dụng. Hình ảnh này được chia sẻ trên mọi ứng dụng và không chịu ảnh hưởng của các ứng dụng cụ thể. Mặc dù hình ảnh ART chứa các thực thể Object, nhưng hình ảnh này không tính vào kích thước vùng nhớ khối xếp của bạn.
.Heap (chỉ với cờ -d)
Đây là dung lượng bộ nhớ vùng nhớ khối xếp cho ứng dụng của bạn. Dung lượng này loại trừ các đối tượng trong hình ảnh và không gian đối tượng lớn, nhưng bao gồm cả không gian zygote và không gian không di chuyển.
.LOS (chỉ với cờ -d)
Đây là dung lượng RAM mà không gian đối tượng lớn ART sử dụng. Dung lượng này bao gồm cả các đối tượng lớn zygote. Các đối tượng lớn đều là cơ cấu phân bổ mảng gốc lớn hơn 12 KB.
.GC (chỉ với cờ -d)
Đây là chi phí hao tổn để thu gom rác. Thực sự không có cách nào để giảm mức hao tổn này.
.JITCache (chỉ với cờ -d)
Đây là dung lượng bộ nhớ mà các bộ nhớ đệm của mã và dữ liệu JIT sử dụng. Thông thường, giá trị này bằng 0 vì tất cả các ứng dụng sẽ được biên dịch tại thời điểm cài đặt.
.Zygote (chỉ với cờ -d)
Đây là dung lượng bộ nhớ mà không gian zygote sử dụng. Không gian zygote được tạo ra trong quá trình khởi động thiết bị và không bao giờ được phân bổ.
.NonMoving (chỉ với cờ -d)
Đây là dung lượng RAM mà không gian không di chuyển ART sử dụng. Không gian không di chuyển chứa các đối tượng đặc biệt không thể di chuyển được, chẳng hạn như các trường và phương thức. Bạn có thể giảm phần này bằng cách sử dụng ít trường và phương thức hơn trong ứng dụng của mình.
.IndirectRef (chỉ với cờ -d)
Đây là dung lượng RAM mà các bảng tham chiếu gián tiếp của ART sử dụng. Thông thường, dung lượng này khá nhỏ, nhưng nếu quá cao, bạn có thể giảm bớt bằng cách giảm số lượng tệp tham chiếu JNI cục bộ và toàn cục.
Unknown
Bất kỳ trang RAM nào mà hệ thống không thể phân loại vào một trong các mục cụ thể khác. Hiện tại, hàng này chủ yếu chứa các cơ cấu phân bổ gốc, không thể xác định được bằng công cụ khi thu thập dữ liệu này do quá trình Sắp xếp ngẫu nhiên bố cục không gian địa chỉ (ASLR). Giống như vùng nhớ khối xếp Dalvik, Pss Total cho hàng Không xác định có tính đến việc chia sẻ với Zygote và Private Dirty là RAM không xác định chỉ dành cho ứng dụng của bạn.
TOTAL
Tổng RAM Kích thước cài đặt theo tỷ lệ (PSS) mà quy trình của bạn sử dụng. Đây là tổng của tất cả các trường PSS ở trên. Hàng này cho biết tổng trọng số bộ nhớ của quy trình, có thể được so sánh trực tiếp với các quy trình khác và tổng RAM còn trống.

Private DirtyPrivate Clean là tổng mức phân bổ trong quy trình của bạn, không được chia sẻ với các quy trình khác. Khi kết hợp lại với nhau (đặc biệt là Private Dirty), đây là dung lượng RAM sẽ được chuyển về hệ thống khi quy trình của bạn bị huỷ bỏ. RAM dirty là các trang đã được sửa đổi và phải dành riêng cho RAM (vì không có hoán đổi); RAM clean là các trang đã được liên kết từ một tệp bền vững (chẳng hạn như mã đang được thực thi), do đó có thể được phân trang nếu không sử dụng trong một thời gian.

ViewRootImpl
Số lượng thành phần hiển thị gốc đang hoạt động trong quy trình của bạn. Mỗi thành phần hiển thị gốc được liên kết với một cửa sổ. Nhờ đó, bạn có thể xác định những sự cố rò rỉ bộ nhớ liên quan đến hộp thoại hoặc các cửa sổ khác.

AppContextsActivities
Số lượng đối tượng ContextActivity của ứng dụng đang hoạt động trong quy trình của bạn. Thành phần này có thể giúp bạn nhanh chóng xác định các đối tượng Activity bị rò rỉ mà không thể thu gom rác do có các tệp tham chiếu tĩnh trên đó. Đây là vấn đề thường gặp. Các đối tượng này thường được liên kết với nhiều cơ cấu phân bổ khác, đây là cách hiệu quả để theo dõi sự cố rò rỉ bộ nhớ lớn.

Lưu ý: Đối tượng View hoặc Drawable cũng chứa thông tin tham chiếu đến Activity của đối tượng đó. Vì vậy, việc lưu giữ đối tượng View hoặc Drawable cũng có thể khiến ứng dụng của bạn bị rò rỉ Activity.