Nền tảng và các chính sách của chúng tôi liên tục phát triển để cải thiện trải nghiệm người dùng và tạo ra một hệ sinh thái an toàn hơn. Trang này cập nhật thông tin mới nhất về những chính sách đó, bao gồm cả các thay đổi mà bạn có thể phải thực hiện. Cảm ơn bạn đã luôn cập nhật ứng dụng và trò chơi cho phù hợp.

Tiến trình

Ngày Nội dung cập nhật về chính sách
Tháng 5/2023 Ứng dụng phải tuân thủ Chính sách về SDK quảng cáo tự xác nhận dành cho gia đình và nội dung cập nhật bổ sung trong Chính sách về gia đình.

Ứng dụng phải tuân thủ nội dung cập nhật trong Chính sách về điểm xếp hạng, bài đánh giá và lượt cài đặt của người dùng.

Ứng dụng phải tuân thủ nội dung cập nhật trong Chính sách về khoản vay cá nhân.
Tháng 7/2023 Ứng dụng phải tuân thủ nội dung cập nhật trong Chính sách về quyền thông báo chính xác.
Tháng 8/2023 Ứng dụng phải tuân thủ Chính sách về hành vi sử dụng sai trái thiết bị và mạng.
Tháng 12/2023 Ứng dụng phải tuân thủ nội dung cập nhật trong Chính sách về dữ liệu người dùng – việc xoá tài khoản.
Tháng 1/2024 Chuyển đổi từ API Chứng thực SafetyNet sang API Tính toàn vẹn của Play. Thời hạn vào tháng 6/2023 được kéo dài đến tháng 1/2024.
Tháng 1/2025 API Chứng thực SafetyNet sẽ bị tắt. Thời hạn vào tháng 6/2024 được kéo dài đến tháng 1/2025.

Các thay đổi nổi bật

Chúng tôi đang cập nhật các chính sách của Google Play liên quan đến Dữ liệu người dùng – việc xoá tài khoản, Hành vi sử dụng sai trái thiết bị và nhiều nội dung khác. Thời hạn bắt đầu từ ngày 5 tháng 4, mặc dù một số chính sách có thời gian gia hạn dài hơn.

Các mốc thời hạn đã qua

Chúng tôi sắp cập nhật các chính sách của Google Play liên quan đến SDK quảng cáo tự xác nhận dành cho trẻ em và gia đình, Quảng cáo lừa đảo, v.v. Thời điểm bắt đầu phải tuân thủ là ngày 16 tháng 12, mặc dù một số chính sách có thời gian gia hạn dài hơn.