Gói thư viện hỗ trợ

Lưu ý: Với bản phát hành Thư viện hỗ trợ 28.0.0, các thư viện đóng gói android.support sẽ không được dùng nữa và được thay thế bằng các thư viện Jetpack phiên bản riêng lẻ, được đóng gói dưới dạng androidx. Bản phát hành 1.0.0 ban đầu của các thư viện Jetpack cung cấp tính năng tương đương với Thư viện hỗ trợ 28.0.0 và cung cấp điểm khởi đầu để di chuyển sang gói androidx mới.

Các thư viện đóng gói android.support hiện có sẽ tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, những thư viện này sẽ không nhận được bất kỳ bản cập nhật nào vượt quá phiên bản 28.0.0 và sẽ không tương thích với các thư viện Jetpack mới. Các cấu phần phần mềm cũ (những phiên bản 27 trở về trước và được đóng gói dưới dạng android.support) vẫn sẽ có trên Google Maven. Tất cả cấu phần phần mềm mới sẽ được đóng gói dưới dạng androidx và sẽ cần di chuyển từ android.support sang androidx.

Bạn nên sử dụng thư viện androidx trong tất cả dự án mới. Bạn cũng nên cân nhắc việc di chuyển các dự án hiện có để đảm bảo các dự án này tiếp tục nhận được bản sửa lỗi và các điểm cải tiến khác về thư viện.

Thư viện hỗ trợ Android chứa một số gói thư viện có thể được đưa vào ứng dụng của bạn. Mỗi thư viện trong số này hỗ trợ một loạt phiên bản và bộ tính năng trên nền tảng Android.

Để sử dụng bất kỳ thư viện nào sau đây, bạn phải tải các tệp thư viện xuống trong bản cài đặt SDK Android. Làm theo hướng dẫn tải Thư viện hỗ trợ xuống trong phần Thiết lập thư viện hỗ trợ để hoàn tất bước này. Bạn phải thực hiện thêm các bước để đưa một Thư viện hỗ trợ cụ thể vào ứng dụng của mình. Hãy xem cuối mỗi phần thư viện bên dưới để biết thông tin quan trọng về cách đưa thư viện vào ứng dụng của bạn.

Lưu ý: Phiên bản SDK tối thiểu cho tất cả các gói thư viện hỗ trợ là API cấp 14 trở lên. Một số gói yêu cầu cấp độ API cao hơn, như được lưu ý dưới đây.

Thư viện hỗ trợ phiên bản 4

Các thư viện này bao gồm một bộ API lớn nhất so với các thư viện khác, trong đó có khả năng hỗ trợ các thành phần ứng dụng, tính năng giao diện người dùng, khả năng hỗ trợ tiếp cận, cách xử lý dữ liệu, khả năng kết nối mạng và các tiện ích lập trình.

Để biết thông tin chi tiết và đầy đủ về các lớp và phương thức do thư viện hỗ trợ v4 cung cấp, hãy xem gói android.support.v4 trong tài liệu tham khảo API.

Lưu ý: Trước bản sửa đổi của Thư viện hỗ trợ 24.2.0, có một thư viện hỗ trợ v4 duy nhất. Thư viện đó được chia thành nhiều mô-đun để cải thiện hiệu quả. Để tương thích ngược, nếu bạn liệt kê support-v4 trong tập lệnh Gradle, ứng dụng của bạn sẽ bao gồm tất cả các mô-đun v4. Tuy nhiên, để giảm kích thước ứng dụng, bạn chỉ nên liệt kê các mô-đun cụ thể mà ứng dụng của bạn cần.

thư viện khả năng tương thích v4

Cung cấp trình bao bọc khả năng tương thích cho một số API khung, chẳng hạn như Context.obtainDrawable()View.performAccessibilityAction().

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:support-compat:28.0.0

thư viện core-utils phiên bản 4

Cung cấp một số lớp tiện ích, chẳng hạn như AsyncTaskLoaderPermissionChecker.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:support-core-utils:28.0.0

thư viện core-ui phiên bản 4

Triển khai nhiều thành phần liên quan đến giao diện người dùng, chẳng hạn như ViewPager, NestedScrollViewExploreByTouchHelper.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:support-core-ui:28.0.0

thư viện Media-compat v4

Điều chỉnh cho phiên bản cũ các phần của khung nội dung đa phương tiện, bao gồm cả MediaBrowserMediaSession.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:support-media-compat:28.0.0

thư viện mảnh phiên bản 4

Bổ sung tính năng hỗ trợ đóng gói chức năng và giao diện người dùng bằng các mảnh, cho phép các ứng dụng cung cấp bố cục điều chỉnh giữa thiết bị có màn hình nhỏ và màn hình lớn. Mô-đun này có các phần phụ thuộc trên compat, core-utils, core-uimedia-compat.

Lưu ý: Thư viện hỗ trợ phiên bản 13 cung cấp một lớp FragmentCompat. Lớp Fragment của v4 là một lớp độc lập cung cấp các bản sửa lỗi được thêm vào các phiên bản nền tảng sau này, trong khi lớp FragmentCompat v13 cung cấp miếng đệm tương thích cho việc triển khai khung của lớp Fragment.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:support-fragment:28.0.0

Thư viện hỗ trợ Multidex

Thư viện này hỗ trợ việc tạo ứng dụng có nhiều tệp có thể thực thi Dalvik (DEX). Các ứng dụng tham chiếu hơn 65536 phương thức bắt buộc phải sử dụng cấu hình multidex. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng multidex, hãy xem phần Xây dựng ứng dụng bằng phương thức hơn 64K.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:multidex:1.0.0

Thư viện hỗ trợ phiên bản 7

Các thư viện này cung cấp bộ tính năng cụ thể và có thể đưa vào ứng dụng một cách độc lập với nhau.

Thư viện Appcompat v7 Một phần của Android Jetpack.

Lưu ý: Thư viện Appcompat đã di chuyển vào thư viện AndroidX, một thành phần Android Jetpack. Xem cách sử dụng trong ứng dụng minh hoạ Sunflower.

Thư viện này hỗ trợ thêm mẫu thiết kế giao diện người dùng Thao tác. Thư viện này hỗ trợ việc triển khai giao diện người dùng Material Design.

Lưu ý: Thư viện này phụ thuộc vào Thư viện hỗ trợ v4.

Dưới đây là một số lớp chính có trong thư viện Appcompat v7:

  • ActionBar – Cung cấp cách triển khai mẫu giao diện người dùng của thanh thao tác. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Thanh thao tác, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển về Thanh thao tác.
  • AppCompatActivity – Thêm lớp hoạt động của ứng dụng có thể dùng làm lớp cơ sở cho các hoạt động sử dụng cách triển khai thanh thao tác của Thư viện hỗ trợ.
  • AppCompatDialog – Thêm một lớp hộp thoại có thể dùng làm lớp cơ sở cho các hộp thoại theo chủ đề AppCompat.
  • ShareActionProvider – Bổ sung tính năng hỗ trợ cho một thao tác chia sẻ đã chuẩn hoá (chẳng hạn như gửi email hoặc đăng lên các ứng dụng mạng xã hội) có thể đưa vào thanh thao tác.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:appcompat-v7:28.0.0

thư viện cardview phiên bản 7

Thư viện này hỗ trợ thêm cho tiện ích CardView, cho phép bạn hiện thông tin bên trong các thẻ có giao diện nhất quán trên mọi ứng dụng. Các thẻ này hữu ích cho việc triển khai Material Design và được sử dụng rộng rãi trong bố cục của các ứng dụng TV.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:cardview-v7:28.0.0

thư việngridlayout phiên bản 7

Sau khi bạn tải Thư viện hỗ trợ Android xuống, thư viện này sẽ hỗ trợ thêm cho lớp GridLayout, cho phép bạn sắp xếp các phần tử trên giao diện người dùng bằng cách sử dụng lưới các ô hình chữ nhật. Để biết thông tin chi tiết về các API thư viện bố cục lưới v7, hãy xem gói android.support.v7.widget trong tài liệu tham khảo API.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:gridlayout-v7:28.0.0

thư viện mediarouter v7

Thư viện này cung cấp MediaRouter, MediaRouteProvider và các lớp nội dung nghe nhìn có liên quan có hỗ trợ Google Cast.

Nhìn chung, các API trong thư viện mediarouter v7 cung cấp một phương thức để kiểm soát việc định tuyến các kênh và luồng nội dung nghe nhìn từ thiết bị hiện tại đến màn hình bên ngoài, loa và các thiết bị đích khác. Thư viện này bao gồm các API để phát hành các trình cung cấp tuyến nội dung nghe nhìn dành riêng cho ứng dụng, để khám phá và chọn thiết bị đích, để kiểm tra trạng thái nội dung nghe nhìn, v.v. Để biết thông tin chi tiết về các API thư viện mediarouter v7, hãy xem gói android.support.v7.media trong tài liệu tham khảo API.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:mediarouter-v7:28.0.0

Các API thư viện mediarouter v7 được ra mắt trong Thư viện hỗ trợ r18 có thể thay đổi trong các bản sửa đổi sau này của Thư viện hỗ trợ. Tại thời điểm này, bạn chỉ nên sử dụng thư viện cùng với Google Cast.

thư viện bảng khung hiển thị phiên bản 7

Thư viện hỗ trợ bảng khung hiển thị v7 bao gồm lớp Palette, cho phép bạn trích xuất các màu nổi bật từ một hình ảnh. Ví dụ: ứng dụng âm nhạc có thể sử dụng đối tượng Palette để trích xuất các màu chính từ bìa đĩa nhạc và sử dụng các màu đó để tạo thẻ tiêu đề bài hát được phối màu.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:palette-v7:28.0.0

thư viện recyclerview phiên bản 7

Thư viện recyclerview sẽ thêm lớp RecyclerView. Lớp này hỗ trợ cho tiện ích RecyclerView, một khung hiển thị để hiển thị hiệu quả các tập dữ liệu lớn bằng cách cung cấp một cửa sổ các mục dữ liệu có giới hạn.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:recyclerview-v7:28.0.0

Thư viện hỗ trợ lựa chọn ưu tiên v7

Gói lựa chọn ưu tiên cung cấp các API hỗ trợ thêm đối tượng lựa chọn ưu tiên (chẳng hạn như CheckBoxPreferenceListPreference) để người dùng sửa đổi chế độ cài đặt giao diện người dùng.

Thư viện lựa chọn ưu tiên v7 hỗ trợ thêm cho các giao diện (chẳng hạn như Preference.OnPreferenceChangeListenerPreference.OnPreferenceClickListener) và các lớp (chẳng hạn như CheckBoxPreferenceListPreference).

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:preference-v7:28.0.0

Thư viện hỗ trợ v8

Thư viện này cung cấp các bộ tính năng cụ thể và có thể đưa vào ứng dụng một cách độc lập với các thư viện khác.

Thư viện RenderScript v8

Thư viện này hỗ trợ thêm cho khung tính toán RenderScript. Các API này được đưa vào gói android.support.v8.renderscript. Bạn nên lưu ý rằng các bước để đưa những API này vào ứng dụng rất khác so với các API thư viện hỗ trợ khác. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các API này trong ứng dụng của bạn, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển RenderScript.

Lưu ý: Việc sử dụng RenderScript với thư viện hỗ trợ được hỗ trợ trong Android Studio và các bản dựng dựa trên Gradle. Thư viện RenderScript nằm trong thư mục build-tools/$VERSION/renderscript/.

Ví dụ sau đây cho thấy các thuộc tính của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này:

defaultConfig {
    renderscriptTargetApi 18
    renderscriptSupportModeEnabled true
}

Thư viện hỗ trợ phiên bản 13

Thư viện này hỗ trợ thêm cho mẫu giao diện người dùng Fragment (Mảnh) bằng lớp (FragmentCompat) và các lớp hỗ trợ mảnh bổ sung. Để biết thêm thông tin về mảnh, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển về Mảnh. Để biết thông tin chi tiết về các API Thư viện hỗ trợ phiên bản 13, hãy xem gói android.support.v13 trong tài liệu tham khảo API.

Lưu ý: Thư viện mảnh phiên bản 4 cung cấp một lớp Fragment. Lớp Fragment của v4 là một lớp độc lập cung cấp các bản sửa lỗi được thêm vào các phiên bản nền tảng sau này, trong khi lớp FragmentCompat v13 cung cấp miếng đệm tương thích cho việc triển khai khung của lớp Fragment.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:support-v13:28.0.0

Thư viện hỗ trợ lựa chọn ưu tiên phiên bản 14

Gói android.support.v14.preference cung cấp các API để thêm tính năng hỗ trợ cho các giao diện ưu tiên như PreferenceFragment.OnPreferenceStartFragmentCallbackPreferenceFragment.OnPreferenceStartScreenCallback, cùng với các lớp như MultiSelectListPreferencePreferenceFragment. Để biết thông tin chi tiết về các API Thư viện hỗ trợ lựa chọn ưu tiên phiên bản 14, hãy xem gói lựa chọn ưu tiên trong tài liệu tham khảo API.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:preference-v14:28.0.0

Thư viện hỗ trợ lựa chọn ưu tiên cho TV phiên bản 17

Gói android.support.v17.preference cung cấp các API để cung cấp giao diện tuỳ chọn trên thiết bị TV, bao gồm tính năng hỗ trợ cho giao diện và các lớp LeanbackListPreferenceDialogFragment.ViewHolder.OnItemClickListener, chẳng hạn như BaseLeanbackPreferenceFragmentLeanbackPreferenceFragment. Để biết thông tin chi tiết về các API Thư viện hỗ trợ lựa chọn ưu tiên phiên bản 17, hãy xem gói lựa chọn ưu tiên trong tài liệu tham khảo API.

Gói này yêu cầu API cấp 17 trở lên. Sau đây là giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này:

 com.android.support:preference-leanback-v17:28.0.0 

Thư viện Leanback phiên bản 17

Gói android.support.v17.leanback cung cấp các API hỗ trợ xây dựng giao diện người dùng trên các thiết bị TV. Ứng dụng này cung cấp một số tiện ích quan trọng cho ứng dụng TV. Sau đây là một số lớp đáng chú ý:

Gói này yêu cầu API cấp 17 trở lên. Sau đây là giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này:

com.android.support:leanback-v17:28.0.0

Thư viện vectơ vẽ được

Hỗ trợ đồ hoạ vectơ tĩnh.

Dưới đây là giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này:

com.android.support:support-vector-drawable:28.0.0

Thư viện vectơ vẽ được ở dạng động

Hỗ trợ đồ hoạ vectơ động.

Dưới đây là giá trị nhận dạng phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này:

com.android.support:animated-vector-drawable:28.0.0

Thư viện hỗ trợ chú thích

Gói Annotation cung cấp các API để hỗ trợ thêm siêu dữ liệu chú giải vào ứng dụng.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:support-annotations:28.0.0

Thư viện hỗ trợ thiết kế

Gói Design (Thiết kế) cung cấp các API để hỗ trợ thêm các mẫu và thành phần Material Design vào ứng dụng của bạn.

Thư viện Hỗ trợ thiết kế hỗ trợ thêm nhiều thành phần và mẫu Material Design để nhà phát triển ứng dụng xây dựng dựa trên đó, chẳng hạn như ngăn điều hướng, nút hành động nổi (FAB), thanh thông báo nhanh và thẻ.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:design:28.0.0

Thư viện hỗ trợ Thẻ tuỳ chỉnh

Gói Thẻ tuỳ chỉnh cung cấp các API để hỗ trợ việc thêm và quản lý các thẻ tuỳ chỉnh trong ứng dụng của bạn.

Thư viện hỗ trợ Thẻ tuỳ chỉnh hỗ trợ thêm nhiều lớp, chẳng hạn như Dịch vụ thẻ tuỳ chỉnhGọi lại thẻ tuỳ chỉnh.

Gói này yêu cầu API cấp 15 trở lên. Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:customtabs:28.0.0

Thư viện hỗ trợ Percent

Gói Percent cung cấp các API để hỗ trợ việc thêm và quản lý tỷ lệ phần trăm dựa trên kích thước trong ứng dụng của bạn.

Lưu ý: Kể từ bản phát hành 26.0.0, Thư viện hỗ trợ Percent không được dùng nữa. Các ứng dụng của mô-đun này nên di chuyển sang tiện ích ConstraintLayout mới. Tiện ích này được cung cấp dưới dạng một cấu phần phần mềm riêng biệt trong Trình quản lý SDK.

Thư viện Hỗ trợ của Percent thêm tính năng hỗ trợ cho giao diện PercentLayoutHelper.PercentLayoutParams và các lớp khác nhau, chẳng hạn như PercentFrameLayout Percent * OrientationLayout ).

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:percent:28.0.0

Thư viện hỗ trợ ExifInterface

Thẻ Exif lưu trữ các thông tin như hướng, ngày và giờ, thông tin máy ảnh và vị trí ngay trong tệp JPEG hoặc RAW. Lớp ExifInterface không gói hỗ trợ việc đọc thông tin Exif từ các tệp có định dạng JPEG và thô (DNG, CR2, NEF, NRW, ARW, RW2, ORF, PEF, SRW và RAF), đồng thời đặt thông tin Exif trên các tệp hình ảnh JPEG.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:exifinterface:28.0.0

Thư viện hỗ trợ đề xuất ứng dụng cho TV

Gói Đề xuất ứng dụng cung cấp các API để hỗ trợ việc thêm các đề xuất nội dung trong ứng dụng chạy trên các thiết bị TV.

Thư viện ứng dụng hỗ trợ thêm các chú giải, chẳng hạn như ContentRecommendation.ContentMaturity và nhiều lớp, chẳng hạn như ContentRecommendation RecommendationExtensionser.

Gói này yêu cầu API cấp 21 trở lên. Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:recommendation:28.0.0

Thư viện giao diện người dùng Wear

Thư viện này có các API để xây dựng giao diện người dùng cho ứng dụng Wear. Các API có trong gói android.support.wear.widget sẽ thay thế các API tương ứng trong Thư viện hỗ trợ thiết bị đeo.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Sử dụng Thư viện giao diện người dùng Wear.

Giá trị nhận dạng cho phần phụ thuộc của tập lệnh bản dựng Gradle cho thư viện này như sau:

com.android.support:wear:28.0.0