Các thay đổi về quyền riêng tư trên Android 10

Android 10 (API cấp 29) giới thiệu một số tính năng và thay đổi về hành vi để bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của người dùng. Những thay đổi này mở rộng tính minh bạch và quyền kiểm soát của người dùng đối với dữ liệu của họ cũng như các tính năng mà ứng dụng cung cấp. Các tính năng này có thể đồng nghĩa với việc các hành vi hoặc dữ liệu cụ thể mà ứng dụng của bạn phụ thuộc vào có thể hoạt động khác với các phiên bản cũ của nền tảng. Mức độ tác động đến ứng dụng của bạn sẽ ở mức tối thiểu nếu ứng dụng của bạn đang làm theo các phương pháp hay nhất hiện tại để xử lý dữ liệu người dùng.

Trang này liệt kê bản tóm tắt về từng thay đổi.

Các thay đổi hàng đầu

Phần này bao gồm các thay đổi chính về quyền riêng tư trên Android 10.

Quyền truy cập vào bộ nhớ ngoài trong phạm vi các tệp và nội dung nghe nhìn trong ứng dụng

Theo mặc định, các ứng dụng nhắm mục tiêu đến Android 10 trở lên sẽ được cấp quyền truy cập có giới hạn vào bộ nhớ ngoài hoặc bộ nhớ có giới hạn. Các ứng dụng như vậy có thể xem các loại tệp sau đây trong thiết bị lưu trữ ngoài mà không cần yêu cầu quyền của người dùng liên quan đến bộ nhớ:

Để tìm hiểu thêm về bộ nhớ có giới hạn cũng như cách chia sẻ, truy cập và sửa đổi các tệp được lưu trên các thiết bị bộ nhớ ngoài, hãy xem hướng dẫn về cách quản lý tệp trong bộ nhớ ngoài cũng như truy cập và sửa đổi các tệp nội dung nghe nhìn.

Cần có quyền để truy cập thông tin vị trí của thiết bị ở chế độ nền

Để hỗ trợ thêm quyền kiểm soát mà người dùng có đối với quyền truy cập của ứng dụng vào thông tin vị trí, Android 10 ra mắt quyền ACCESS_BACKGROUND_LOCATION.

Không giống như các quyền ACCESS_FINE_LOCATIONACCESS_COARSE_LOCATION, quyền ACCESS_BACKGROUND_LOCATION chỉ ảnh hưởng đến quyền truy cập của một ứng dụng vào thông tin vị trí khi ứng dụng đó chạy ở chế độ nền. Một ứng dụng được coi là truy cập vào thông tin vị trí ở chế độ nền trừ phi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Một hoạt động thuộc về ứng dụng sẽ hiển thị.
 • Ứng dụng đang chạy một dịch vụ trên nền trước đã khai báo loại dịch vụ trên nền trướclocation.

  Để khai báo loại dịch vụ trên nền trước cho một dịch vụ trong ứng dụng, hãy đặt targetSdkVersion hoặc compileSdkVersion của ứng dụng thành 29 trở lên. Tìm hiểu thêm về cách các dịch vụ trên nền trước có thể tiếp tục các thao tác do người dùng khởi tạo yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí.

Nếu ứng dụng của bạn tạo và giám sát khoanh vùng địa lý cũng như nhắm đến Android 10 (API cấp 29) trở lên, thì bạn phải khai báo quyền ACCESS_BACKGROUND_LOCATION.

Quyền truy cập được cấp tự động khi nhắm đến Android 9 trở xuống

Nếu ứng dụng của bạn chạy trên Android 10 trở lên nhưng nhắm đến Android 9 (API cấp 28) trở xuống, thì nền tảng sẽ áp dụng hành vi sau:

 • Nếu ứng dụng của bạn khai báo phần tử <uses-permission> cho ACCESS_FINE_LOCATION hoặc ACCESS_COARSE_LOCATION, hệ thống sẽ tự động thêm phần tử <uses-permission> cho ACCESS_BACKGROUND_LOCATION trong quá trình cài đặt.
 • Nếu ứng dụng yêu cầu ACCESS_FINE_LOCATION hoặc ACCESS_COARSE_LOCATION, hệ thống sẽ tự động thêm ACCESS_BACKGROUND_LOCATION vào yêu cầu.

Quyền truy cập khi thiết bị được nâng cấp lên Android 10

Nếu người dùng cấp cho ứng dụng của bạn quyền truy cập thông tin vị trí của thiết bị – ACCESS_COARSE_LOCATION hoặc ACCESS_FINE_LOCATION – sau đó nâng cấp thiết bị của họ từ Android 9 lên Android 10, hệ thống sẽ tự động cập nhật tập hợp quyền dựa trên vị trí được cấp cho ứng dụng của bạn. Tập hợp các quyền mà ứng dụng của bạn nhận được sau khi nâng cấp phụ thuộc vào phiên bản SDK mục tiêu và các quyền đã xác định, như minh hoạ trong bảng sau:

Bảng 1. Các thay đổi về trạng thái quyền truy cập thông tin vị trí sau khi nâng cấp thiết bị lên Android 10

Phiên bản nền tảng mục tiêu Bạn đã cấp quyền
cho phép không phù hợp hay không?
Quyền ở nền sau
được xác định trong tệp kê khai?
Cập nhật trạng thái quyền mặc định
Android 10 Quyền truy cập khi ở nền trước và nền sau
Android 10 Không Chỉ quyền truy cập khi ở nền trước
Android 10 Không (Được hệ thống bỏ qua) Không thể sử dụng
Android 9 trở xuống Do hệ thống tự động thêm vào tại thời điểm nâng cấp thiết bị Quyền truy cập khi ở nền trước và nền sau
Android 9 trở xuống Không (Được hệ thống bỏ qua) Không thể sử dụng

Lưu ý rằng người dùng có thể thay đổi cấp truy cập này ngay cả sau khi hệ thống tự động cập nhật quyền truy cập của ứng dụng vào thông tin vị trí của thiết bị. Ví dụ: người dùng có thể giảm quyền truy cập của ứng dụng vào nền trước hoặc thu hồi hoàn toàn quyền truy cập. Trước khi cố gắng truy cập vào thông tin vị trí của thiết bị, đặc biệt là trong dịch vụ trên nền trước, ứng dụng của bạn nên kiểm tra xem người dùng có cho phép ứng dụng nhận thông tin vị trí này hay không.

Đã thu hồi quyền truy cập khi cập nhật cấp độ API mục tiêu trên thiết bị Android 10

Hãy xem xét trường hợp mà ứng dụng của bạn đã được cài đặt trên một thiết bị chạy Android 10. Trong trường hợp này, nếu bạn cập nhật ứng dụng để nhắm đến Android 10, thiết bị sẽ thu hồi quyền ACCESS_BACKGROUND_LOCATION.

Để biết thêm thông tin về cách truy xuất vị trí của thiết bị khi ứng dụng chạy ở chế độ nền, hãy xem hướng dẫn về cách nhận thông tin cập nhật định kỳ về vị trí.

Hạn chế khi bắt đầu hoạt động ở chế độ nền

Kể từ Android 10, hệ thống sẽ đặt các hạn chế khi khởi động hoạt động ở chế độ nền. Thay đổi này về hành vi giúp giảm thiểu tình trạng gián đoạn cho người dùng và giúp người dùng kiểm soát tốt hơn nội dung hiển thị trên màn hình. Miễn là ứng dụng của bạn bắt đầu các hoạt động do kết quả tương tác trực tiếp của người dùng, thì rất có thể ứng dụng của bạn không chịu ảnh hưởng của các hạn chế này.

Để tìm hiểu thêm về phương án thay thế được đề xuất thay cho việc bắt đầu các hoạt động ở chế độ nền, hãy xem hướng dẫn về cách cảnh báo người dùng về các sự kiện có giới hạn thời gian trong ứng dụng của bạn.

Giá trị nhận dạng và dữ liệu

Phần này liệt kê các thay đổi cụ thể khi làm việc với dữ liệu và mã nhận dạng thiết bị.

Xoá những người liên hệ chung sở thích

Kể từ Android 10, nền tảng này sẽ không theo dõi thông tin về đối tượng tương đồng với danh bạ. Do đó, nếu ứng dụng của bạn tiến hành tìm kiếm danh bạ của người dùng, thì kết quả sẽ không được sắp xếp theo tần suất tương tác.

Hướng dẫn về ContactsProvider chứa thông báo mô tả các trường và phương thức cụ thể đã lỗi thời trên mọi thiết bị kể từ Android 10.

Sắp xếp ngẫu nhiên địa chỉ MAC

Trên các thiết bị chạy Android 10 trở lên, theo mặc định, hệ thống sẽ truyền các địa chỉ MAC được sắp xếp ngẫu nhiên.

Nếu ứng dụng của bạn xử lý một trường hợp sử dụng dành cho doanh nghiệp, thì nền tảng sẽ cung cấp API cho một số thao tác liên quan đến địa chỉ MAC:

 • Lấy địa chỉ MAC ngẫu nhiên: Ứng dụng của chủ sở hữu thiết bị và ứng dụng của chủ sở hữu hồ sơ có thể truy xuất địa chỉ MAC ngẫu nhiên được chỉ định cho một mạng cụ thể bằng cách gọi getRandomizedMacAddress().
 • Lấy địa chỉ MAC thực tế của nhà sản xuất: Các ứng dụng của chủ sở hữu thiết bị có thể truy xuất địa chỉ MAC thực tế của phần cứng của thiết bị bằng cách gọi getWifiMacAddress(). Phương thức này rất hữu ích để theo dõi các nhóm thiết bị.

Hạn chế quyền truy cập vào /proc/net hệ thống tệp

Trên các thiết bị chạy Android 10 trở lên, các ứng dụng không thể truy cập vào /proc/net, bao gồm cả thông tin về trạng thái mạng của thiết bị. Các ứng dụng cần quyền truy cập vào thông tin này, chẳng hạn như VPN, nên sử dụng lớp NetworkStatsManager hoặc ConnectivityManager.

Quy định hạn chế về giá trị nhận dạng thiết bị không thể đặt lại

Kể từ Android 10, ứng dụng phải có quyền đặc quyền READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE để truy cập vào giá trị nhận dạng không thể đặt lại của thiết bị, bao gồm cả IMEI và số sê-ri.

Các phương thức bị ảnh hưởng bao gồm:

Nếu ứng dụng của bạn không có quyền và bạn vẫn cố yêu cầu thông tin về các giá trị nhận dạng không thể đặt lại, thì phản hồi của nền tảng sẽ khác nhau tuỳ theo phiên bản SDK mục tiêu:

 • Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 10 trở lên, thì SecurityException sẽ xuất hiện.
 • Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 9 (API cấp 28) trở xuống, thì phương thức này sẽ trả về null hoặc dữ liệu phần giữ chỗ nếu ứng dụng có quyền READ_PHONE_STATE. Nếu không, SecurityException sẽ xảy ra.

Nhiều trường hợp sử dụng không cần giá trị nhận dạng thiết bị không thể đặt lại. Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn sử dụng giá trị nhận dạng thiết bị không thể đặt lại cho mục đích theo dõi quảng cáo hoặc phân tích người dùng, hãy sử dụng Mã nhận dạng cho quảng cáo trên Android cho các trường hợp sử dụng cụ thể đó. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các phương pháp hay nhất về giá trị nhận dạng duy nhất.

Quyền truy cập bị hạn chế vào dữ liệu trong bảng nhớ tạm

Trừ phi ứng dụng của bạn là trình chỉnh sửa phương thức nhập (IME) mặc định hoặc là ứng dụng hiện có tiêu điểm, thì ứng dụng của bạn sẽ không thể truy cập vào dữ liệu trong bảng nhớ tạm trên Android 10 trở lên.

Bảo vệ số sê-ri của thiết bị USB

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 10 trở lên, thì ứng dụng sẽ không thể đọc số sê-ri cho đến khi người dùng cấp cho ứng dụng quyền truy cập vào thiết bị hoặc phụ kiện USB.

Để tìm hiểu thêm về cách làm việc với thiết bị USB, hãy xem hướng dẫn về cách định cấu hình máy chủ USB.

Camera và khả năng kết nối

Phần này liệt kê những thay đổi dành riêng cho siêu dữ liệu của máy ảnh và API kết nối.

Hạn chế về quyền truy cập vào thông tin chi tiết và siêu dữ liệu của máy ảnh

Android 10 thay đổi độ rộng thông tin mà phương thức getCameraCharacteristics() trả về theo mặc định. Cụ thể, ứng dụng của bạn phải có quyền CAMERA để truy cập vào siêu dữ liệu có thể dành riêng cho thiết bị có trong giá trị trả về của phương thức này.

Để tìm hiểu thêm về những thay đổi này, hãy xem phần các trường máy ảnh yêu cầu quyền.

Hạn chế về việc bật và tắt Wi-Fi

Các ứng dụng nhắm đến Android 10 trở lên không thể bật hoặc tắt Wi-Fi. Phương thức WifiManager.setWifiEnabled() luôn trả về false.

Nếu bạn cần nhắc người dùng bật và tắt Wi-Fi, hãy sử dụng bảng điều khiển cài đặt.

Hạn chế đối với quyền truy cập trực tiếp vào các mạng Wi-Fi đã định cấu hình

Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, chỉ các ứng dụng hệ thống và trình kiểm soát chính sách thiết bị (DPC) mới có thể định cấu hình thủ công danh sách mạng Wi-Fi. Một DPC nhất định có thể là chủ sở hữu thiết bị hoặc chủ sở hữu hồ sơ.

Nếu ứng dụng của bạn nhắm mục tiêu đến Android 10 trở lên và không phải là ứng dụng hệ thống hoặc DPC, thì các phương thức sau sẽ không trả về dữ liệu hữu ích:

Nếu ứng dụng của bạn cần kết nối với mạng Wi-Fi, hãy dùng các phương thức thay thế sau:

 • Để kích hoạt kết nối cục bộ tức thì với mạng Wi-Fi, hãy dùng WifiNetworkSpecifier trong đối tượng NetworkRequest tiêu chuẩn.
 • Nếu bạn muốn thêm mạng Wi-Fi nhằm cân nhắc việc cấp quyền truy cập Internet cho người dùng, hãy làm việc với các đối tượng WifiNetworkSuggestion. Bạn có thể thêm và xoá các mạng xuất hiện trong hộp thoại chọn mạng tự động kết nối bằng cách gọi lần lượt addNetworkSuggestions()removeNetworkSuggestions(). Các phương thức này không yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí.

Một số API điện thoại, Bluetooth, Wi-Fi yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí FINE

Nếu nhắm đến Android 10 trở lên, thì ứng dụng của bạn phải có quyền ACCESS_FINE_LOCATION để sử dụng một số phương thức trong API Wi-Fi, Wi-Fi Aware hoặc Bluetooth. Các phần sau đây liệt kê các lớp và phương thức bị ảnh hưởng.

Điện thoại

Wi-Fi

Bluetooth

Quyền

Phần này mô tả các nội dung cập nhật đối với mô hình quản lý quyền của Android.

Hạn chế quyền truy cập vào nội dung trên màn hình

Để bảo vệ nội dung trên màn hình của người dùng, Android 10 ngăn chặn hoạt động truy cập ở chế độ im lặng vào nội dung màn hình của thiết bị bằng cách thay đổi phạm vi của các quyền READ_FRAME_BUFFER, CAPTURE_VIDEO_OUTPUTCAPTURE_SECURE_VIDEO_OUTPUT. Kể từ Android 10, các quyền này chỉ là quyền truy cập chữ ký.

Các ứng dụng cần truy cập vào nội dung trên màn hình của thiết bị phải sử dụng API MediaProjection. API này sẽ hiển thị lời nhắc yêu cầu người dùng đồng ý.

Kiểm tra quyền dành cho người dùng trên các ứng dụng cũ

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 5.1 (API cấp 22) trở xuống, thì người dùng sẽ thấy màn hình yêu cầu cấp quyền khi dùng ứng dụng lần đầu trên thiết bị chạy Android 10 trở lên, như trong Hình 1. Màn hình này cho người dùng cơ hội thu hồi quyền truy cập mà hệ thống đã cấp trước đó cho ứng dụng của bạn tại thời điểm cài đặt.

Ảnh chụp màn hình hộp thoại
Hình 1. Hộp thoại dành cho người dùng, cho phép xem lại các quyền cũ

Nhận dạng hoạt động thể chất

Android 10 ra mắt quyền khi bắt đầu chạy android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION cho các ứng dụng cần phát hiện số bước của người dùng hoặc phân loại hoạt động thể chất của người dùng, chẳng hạn như đi bộ, đi xe đạp hoặc di chuyển trên xe. API này được thiết kế để giúp người dùng nắm được cách sử dụng dữ liệu cảm biến thiết bị trong phần Cài đặt.

Một số thư viện trong Dịch vụ Google Play (chẳng hạn như API Nhận dạng hoạt độngAPI Google Fit) không cung cấp kết quả trừ phi người dùng đã cấp quyền này cho ứng dụng.

Cảm biến tích hợp sẵn duy nhất trên thiết bị yêu cầu bạn khai báo quyền này là cảm biến bộ đếm bước và cảm biến trình phát hiện bước.

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 9 (API cấp 28) trở xuống, thì hệ thống sẽ tự động cấp quyền android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION cho ứng dụng (nếu cần) nếu ứng dụng đáp ứng từng điều kiện sau:

 • Tệp kê khai bao gồm quyền com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION.
 • Tệp kê khai không bao gồm quyền android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION.

Nếu hệ thống tự động cấp quyền android.permission.ACTIVITY_RECOGNITION, thì ứng dụng của bạn sẽ giữ lại quyền này sau khi bạn cập nhật ứng dụng để nhắm đến Android 10. Tuy nhiên, người dùng có thể thu hồi quyền này bất cứ lúc nào trong phần cài đặt hệ thống.

Đã xoá nhóm quyền khỏi giao diện người dùng

Kể từ Android 10, các ứng dụng không thể tra cứu cách nhóm các quyền trong giao diện người dùng.