Konum ayarlarını değiştirme

Uygulamanızın konum bilgisi istemesi veya izin güncellemelerini alması gerekiyorsa cihazın GPS ya da kablosuz ağ taraması gibi uygun sistem ayarlarını etkinleştirmesi gerekir. Uygulamanız, cihazın GPS'i gibi hizmetleri doğrudan etkinleştirmek yerine gerekli doğruluk/güç tüketimi düzeyini ve istenen güncelleme aralığını belirtir. Böylece, cihaz sistem ayarlarında uygun değişiklikleri otomatik olarak yapar. Bu ayarlar LocationRequest veri nesnesi tarafından tanımlanır.

Bu derste, hangi ayarların etkinleştirildiğini kontrol etmek için Settings Client'ın (Ayarlar İstemcisi) nasıl kullanılacağı ve kullanıcının tek bir dokunuşla ayarlarını güncellemesi için Konum Ayarları iletişim kutusunun nasıl sunulacağı gösterilmektedir.

Konum hizmetlerini yapılandırma

Google Play Hizmetleri ve çok kaynaklı konum sağlayıcısı tarafından sağlanan konum hizmetlerini kullanmak için Ayarlar İstemcisi'ni kullanarak uygulamanızı bağlayın, ardından mevcut konum ayarlarını kontrol edin ve gerekirse kullanıcıdan gerekli ayarları etkinleştirmesini isteyin.

Özellikleri konum hizmetlerini kullanan uygulamalar, bu özelliklerin kullanım alanlarına bağlı olarak konum izinleri istemelidir.

Konum isteği oluşturun

Çok kaynaklı konum sağlayıcıya yapılan isteklerin parametrelerini depolamak için LocationRequest oluşturun. Parametreler, konum isteklerinin doğruluk düzeyini belirler. Mevcut tüm konum isteği seçenekleriyle ilgili ayrıntılar için LocationRequest sınıf referansını inceleyin. Bu derste güncelleme aralığı, en hızlı güncelleme aralığı ve önceliği aşağıda açıklandığı gibi ayarlanmaktadır:

Güncelleme aralığı
setInterval() - Bu yöntem, uygulamanızın konum güncellemelerini almayı tercih ettiği hızı milisaniye cinsinden ayarlar. Konum güncellemelerinin, pil kullanımını optimize etmek için bu hızdan biraz daha hızlı veya yavaş olabileceğini ya da hiç güncelleme olmayabileceğini (örneğin, cihazın bağlantısı yoksa) unutmayın.
En hızlı güncelleme aralığı
setFastestInterval() - Bu yöntem, uygulamanızın konum güncellemelerini işleyebildiği en hızlı hızı milisaniye cinsinden belirler. Uygulamanızın, güncellemeleri setInterval() içinde belirtilen hızdan daha hızlı alması mümkün değilse bu yöntemi çağırmanız gerekmez.
Öncelik

setPriority() - Bu yöntem, isteğin önceliğini ayarlar. Bu da Google Play Hizmetleri konum hizmetlerine hangi konum kaynaklarının kullanılacağı konusunda güçlü bir ipucu verir. Aşağıdaki değerler desteklenir:

 • PRIORITY_BALANCED_POWER_ACCURACY - Bir şehir bloğu için konum hassasiyeti isteğinde bulunmak için bu ayarı kullanın. Bu, yaklaşık 100 metrelik bir doğruluk sağlar. Bu, genel bir doğruluk seviyesi olarak kabul edilir ve muhtemelen daha az güç tüketir. Bu ayar seçildiğinde konum hizmetleri büyük olasılıkla kablosuz bağlantı ve baz istasyonu konumlandırmasını kullanır. Bununla birlikte, konum sağlayıcı seçiminin, hangi kaynakların mevcut olduğu gibi diğer birçok faktöre bağlı olduğunu unutmayın.
 • PRIORITY_HIGH_ACCURACY - Mümkün olan en kesin konumu istemek için bu ayarı kullanın. Bu ayar kullanıldığında, konum hizmetlerinin konumu belirlemek için GPS kullanma olasılığı artar.
 • PRIORITY_LOW_POWER - Şehir düzeyinde hassasiyet istemek için bu ayarı kullanın. Bu, yaklaşık 10 kilometrelik bir doğruluk sağlar. Bu, genel bir doğruluk seviyesi olarak kabul edilir ve muhtemelen daha az güç tüketir.
 • PRIORITY_NO_POWER - Güç tüketimi üzerinde ihmal edilebilir düzeyde bir etkiye ihtiyacınız varsa ancak mümkün olduğunda konum güncellemelerini almak istiyorsanız bu ayarı kullanın. Bu ayar kullanıldığında, uygulamanız konum güncellemelerini tetiklemez ancak diğer uygulamalar tarafından tetiklenen konumları alır.

Konum isteğini oluşturun ve parametreleri bu kod örneğinde gösterildiği gibi ayarlayın:

Kotlin

fun createLocationRequest() {
 val locationRequest = LocationRequest.Builder()
   .setIntervalMillis(10000)
   .setFastestIntervalMillis(5000)
   .setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY)
   .build()
}

Java

protected void createLocationRequest() {
 LocationRequest locationRequest = LocationRequest.Builder()
   .setIntervalMillis(10000)
   .setFastestIntervalMillis(5000)
   .setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY)
   .build();
}

PRIORITY_HIGH_ACCURACY önceliğinin, uygulama manifest dosyasında tanımladığınız ACCESS_FINE_LOCATION izin ayarı ve 5.000 milisaniyelik (5 saniye) hızlı güncelleme aralığıyla bir arada kullanılması, çok kaynaklı konum sağlayıcının birkaç metreden daha doğru konum güncellemeleri döndürmesine neden olur. Bu yaklaşım, konumu gerçek zamanlı olarak gösteren haritalama uygulamaları için uygundur.

Performans ipucu: Uygulamanız bir konum güncellemesi aldıktan sonra ağa erişiyorsa veya başka uzun süreli çalışmalar yapıyorsa en hızlı aralığı daha yavaş bir değere ayarlayın. Bu ayar, uygulamanızın kullanamayacağı güncellemeleri almasını engeller. Uzun süreli çalışma tamamlandıktan sonra, en hızlı aralığı tekrar hızlı bir değere ayarlayın.

Geçerli konum ayarlarını al

Google Play Hizmetleri'ne ve Konum Hizmetleri API'sine bağlandıktan sonra bir kullanıcının cihazının geçerli konum ayarlarını alabilirsiniz. Bunu yapmak için LocationSettingsRequest.Builder oluşturup bir veya daha fazla konum isteği ekleyin. Aşağıdaki kod snippet'inde, önceki adımda oluşturulan konum isteğinin nasıl ekleneceği gösterilmektedir:

Kotlin

val builder = LocationSettingsRequest.Builder()
    .addLocationRequest(locationRequest)

Java

LocationSettingsRequest.Builder builder = new LocationSettingsRequest.Builder()
   .addLocationRequest(locationRequest);

Ardından, mevcut konum ayarlarının geçerli olup olmadığını kontrol edin:

Kotlin

val builder = LocationSettingsRequest.Builder()

// ...

val client: SettingsClient = LocationServices.getSettingsClient(this)
val task: Task<LocationSettingsResponse> = client.checkLocationSettings(builder.build())

Java

LocationSettingsRequest.Builder builder = new LocationSettingsRequest.Builder();

// ...

SettingsClient client = LocationServices.getSettingsClient(this);
Task<LocationSettingsResponse> task = client.checkLocationSettings(builder.build());

Task tamamlandığında uygulamanız, LocationSettingsResponse nesnesindeki durum koduna bakarak konum ayarlarını kontrol edebilir. Uygulamanız, ilgili konum ayarlarının geçerli durumu hakkında daha da fazla bilgi almak için LocationSettingsResponse nesnesinin getLocationSettingsStates() yöntemini çağırabilir.

Kullanıcıdan konum ayarlarını değiştirmesini iste

Konum ayarlarının konum isteği için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla Task nesnesine konum ayarlarını doğrulayan bir OnFailureListener ekleyin. Ardından, onFailure() yöntemine iletilen Exception nesnesinin, ayarların değiştirilmesi gerektiğini belirten ResolvableApiException sınıfının bir örneği olup olmadığını kontrol edin. Ardından, startResolutionForResult() yöntemini çağırarak kullanıcıdan konum ayarlarını değiştirme izni isteyen bir iletişim kutusunu görüntüleyin.

Aşağıdaki kod snippet'i, kullanıcının konum ayarlarının konum hizmetlerinin bir LocationRequest oluşturmasına izin verip vermediğini nasıl belirleneceğini ve gerekirse konum ayarlarını değiştirme izninin nasıl isteneceğini gösterir:

Kotlin

task.addOnSuccessListener { locationSettingsResponse ->
  // All location settings are satisfied. The client can initialize
  // location requests here.
  // ...
}

task.addOnFailureListener { exception ->
  if (exception is ResolvableApiException){
    // Location settings are not satisfied, but this can be fixed
    // by showing the user a dialog.
    try {
      // Show the dialog by calling startResolutionForResult(),
      // and check the result in onActivityResult().
      exception.startResolutionForResult(this@MainActivity,
          REQUEST_CHECK_SETTINGS)
    } catch (sendEx: IntentSender.SendIntentException) {
      // Ignore the error.
    }
  }
}

Java

task.addOnSuccessListener(this, new OnSuccessListener<LocationSettingsResponse>() {
  @Override
  public void onSuccess(LocationSettingsResponse locationSettingsResponse) {
    // All location settings are satisfied. The client can initialize
    // location requests here.
    // ...
  }
});

task.addOnFailureListener(this, new OnFailureListener() {
  @Override
  public void onFailure(@NonNull Exception e) {
    if (e instanceof ResolvableApiException) {
      // Location settings are not satisfied, but this can be fixed
      // by showing the user a dialog.
      try {
        // Show the dialog by calling startResolutionForResult(),
        // and check the result in onActivityResult().
        ResolvableApiException resolvable = (ResolvableApiException) e;
        resolvable.startResolutionForResult(MainActivity.this,
            REQUEST_CHECK_SETTINGS);
      } catch (IntentSender.SendIntentException sendEx) {
        // Ignore the error.
      }
    }
  }
});

Konum Güncellemelerini Alma adlı bir sonraki ders, düzenli konum güncellemelerini nasıl alacağınızı gösterir.