Nhận dữ liệu đơn giản từ các ứng dụng khác

Giống như một ứng dụng có thể gửi dữ liệu đến các ứng dụng khác, ứng dụng đó cũng có thể nhận dữ liệu từ các ứng dụng khác. Hãy suy nghĩ về cách người dùng tương tác với ứng dụng của bạn và loại dữ liệu bạn muốn nhận từ các ứng dụng khác. Ví dụ: một ứng dụng mạng xã hội có thể quan tâm đến việc nhận nội dung văn bản, chẳng hạn như URL web thú vị, từ một ứng dụng khác.

Người dùng các ứng dụng khác thường xuyên gửi dữ liệu cho ứng dụng của bạn thông qua Trang chia sẻ nội dung Android hoặc trình phân giải ý định. Các ứng dụng gửi dữ liệu đến ứng dụng của bạn phải đặt loại MIME cho dữ liệu đó. Ứng dụng của bạn có thể nhận dữ liệu do một ứng dụng khác gửi theo các cách sau:

 • Activity có thẻ intent-filter phù hợp trong tệp kê khai
 • Chia sẻ lối tắt do ứng dụng của bạn xuất bản.

Mục tiêu Chia sẻ trực tiếp là các đường liên kết sâu đến một Hoạt động cụ thể trong ứng dụng của bạn. Các mục tiêu này thường đại diện cho một người hoặc một nhóm, và Trang chia sẻ nội dung trên Android sẽ hiển thị các mục tiêu đó. Ví dụ: một ứng dụng nhắn tin có thể cung cấp mục tiêu Chia sẻ trực tiếp cho một người dùng liên kết sâu trực tiếp vào một cuộc trò chuyện với người đó. Xem phần Cung cấp mục tiêu Chia sẻ trực tiếp để biết hướng dẫn chi tiết.

Hỗ trợ các loại MIME

Lý tưởng nhất là ứng dụng phải nhận được phạm vi loại MIME rộng nhất có thể. Ví dụ: một ứng dụng nhắn tin được thiết kế để gửi văn bản, hình ảnh và video sẽ hỗ trợ việc nhận text/*, image/*video/*. Dưới đây là một số loại MIME phổ biến để gửi và nhận dữ liệu đơn giản trong Android.

Người nhận đăng ký Người gửi gửi
text/*
 • text/plain
 • text/rtf
 • text/html
 • text/json
`image/*`
 • image/jpg
 • image/png
 • image/gif
video/*
 • video/mp4
 • video/3gp
Đuôi tệp được hỗ trợ application/pdf

Tham khảo danh sách đăng ký chính thức của IANA về các loại nội dung nghe nhìn MIME.

Tạo mục tiêu chia sẻ hấp dẫn

Khi người dùng nhấn vào một mục tiêu chia sẻ liên kết với một hoạt động cụ thể, họ sẽ có thể xác nhận và chỉnh sửa nội dung được chia sẻ trước khi sử dụng nội dung đó. Điều này đặc biệt quan trọng đối với dữ liệu văn bản.

Nhận dữ liệu có một hoạt động

Việc nhận dữ liệu với một hoạt động bao gồm việc cập nhật tệp kê khai, xử lý nội dung được gửi đến và đảm bảo rằng người dùng nhận ra ứng dụng của bạn.

Cập nhật tệp kê khai

Bộ lọc ý định sẽ thông báo cho hệ thống biết ý định nào được một thành phần ứng dụng chấp nhận. Tương tự như cách bạn tạo ý định bằng thao tác ACTION_SEND trong bài học Gửi dữ liệu đơn giản đến các ứng dụng khác, bạn sẽ tạo bộ lọc ý định để nhận ý định bằng thao tác này. Bạn xác định bộ lọc ý định trong tệp kê khai bằng phần tử <intent-filter>. Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn xử lý việc nhận nội dung văn bản, thì một tệp kê khai chứa một hoặc nhiều hình ảnh thuộc loại bất kỳ sẽ trông giống như đoạn mã sau:

<activity android:name=".ui.MyActivity" >
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.SEND" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <data android:mimeType="image/*" />
  </intent-filter>
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.SEND" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <data android:mimeType="text/plain" />
  </intent-filter>
  <intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.SEND_MULTIPLE" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <data android:mimeType="image/*" />
  </intent-filter>
</activity>

Khi một ứng dụng khác cố gắng chia sẻ bất kỳ nội dung nào trong số này bằng cách tạo một ý định và chuyển ý định đó đến startActivity(), ứng dụng đó sẽ được liệt kê dưới dạng một tuỳ chọn trong Trang chia sẻ nội dung trên Android hoặc trình phân giải ý định. Nếu người dùng chọn ứng dụng của bạn, thao tác này sẽ khởi động hoạt động tương ứng (.ui.MyActivity trong ví dụ trước). Sau đó, bạn có thể xử lý nội dung một cách phù hợp trong mã và giao diện người dùng của mình.

Xử lý nội dung đến

Để xử lý nội dung do Intent phân phối, hãy gọi getIntent() để lấy đối tượng Intent. Sau khi tìm được đối tượng, bạn có thể kiểm tra nội dung của đối tượng đó để xác định việc cần làm tiếp theo. Nếu hoạt động này có thể bắt đầu từ các phần khác của hệ thống (chẳng hạn như trình chạy), hãy cân nhắc điều này khi kiểm tra ý định.

Hãy thật cẩn thận kiểm tra dữ liệu đến, bạn không bao giờ biết được một số ứng dụng khác có thể gửi cho bạn nội dung gì. Ví dụ: bạn có thể đặt loại MIME không chính xác hoặc hình ảnh đang được gửi có thể cực lớn. Ngoài ra, hãy nhớ xử lý dữ liệu nhị phân trong một luồng riêng thay vì luồng chính ("Giao diện người dùng").

Kotlin

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  ...
  when {
    intent?.action == Intent.ACTION_SEND -> {
      if ("text/plain" == intent.type) {
        handleSendText(intent) // Handle text being sent
      } else if (intent.type?.startsWith("image/") == true) {
        handleSendImage(intent) // Handle single image being sent
      }
    }
    intent?.action == Intent.ACTION_SEND_MULTIPLE
        && intent.type?.startsWith("image/") == true -> {
        handleSendMultipleImages(intent) // Handle multiple images being sent
    }
    else -> {
      // Handle other intents, such as being started from the home screen
    }
  }
  ...
}

private fun handleSendText(intent: Intent) {
  intent.getStringExtra(Intent.EXTRA_TEXT)?.let {
    // Update UI to reflect text being shared
  }
}

private fun handleSendImage(intent: Intent) {
  (intent.getParcelableExtra<Parcelable>(Intent.EXTRA_STREAM) as? Uri)?.let {
    // Update UI to reflect image being shared
  }
}

private fun handleSendMultipleImages(intent: Intent) {
  intent.getParcelableArrayListExtra<Parcelable>(Intent.EXTRA_STREAM)?.let {
    // Update UI to reflect multiple images being shared
  }
}

Java

void onCreate (Bundle savedInstanceState) {
  ...
  // Get intent, action and MIME type
  Intent intent = getIntent();
  String action = intent.getAction();
  String type = intent.getType();

  if (Intent.ACTION_SEND.equals(action) && type != null) {
    if ("text/plain".equals(type)) {
      handleSendText(intent); // Handle text being sent
    } else if (type.startsWith("image/")) {
      handleSendImage(intent); // Handle single image being sent
    }
  } else if (Intent.ACTION_SEND_MULTIPLE.equals(action) && type != null) {
    if (type.startsWith("image/")) {
      handleSendMultipleImages(intent); // Handle multiple images being sent
    }
  } else {
    // Handle other intents, such as being started from the home screen
  }
  ...
}

void handleSendText(Intent intent) {
  String sharedText = intent.getStringExtra(Intent.EXTRA_TEXT);
  if (sharedText != null) {
    // Update UI to reflect text being shared
  }
}

void handleSendImage(Intent intent) {
  Uri imageUri = (Uri) intent.getParcelableExtra(Intent.EXTRA_STREAM);
  if (imageUri != null) {
    // Update UI to reflect image being shared
  }
}

void handleSendMultipleImages(Intent intent) {
  ArrayList<Uri> imageUris = intent.getParcelableArrayListExtra(Intent.EXTRA_STREAM);
  if (imageUris != null) {
    // Update UI to reflect multiple images being shared
  }
}

Việc cập nhật giao diện người dùng sau khi nhận dữ liệu có thể đơn giản như việc điền EditText hoặc phức tạp hơn như áp dụng một bộ lọc ảnh thú vị cho một hình ảnh. Điều gì xảy ra tiếp theo là tuỳ thuộc vào ứng dụng của bạn.

Đảm bảo người dùng nhận ra ứng dụng của bạn

Ứng dụng của bạn được biểu thị bằng biểu tượngnhãn trong Trang chia sẻ nội dung và trình phân giải ý định của Android. Cả hai đều được xác định trong tệp kê khai. Bạn có thể đặt nhãn bộ lọc hoạt động hoặc ý định để cung cấp thêm ngữ cảnh.

Kể từ Android 10 (API cấp 29), Android Sharesheet chỉ sử dụng các biểu tượng được đặt trong tệp kê khai trên thẻ application của bạn. Android bỏ qua các biểu tượng được đặt trên thẻ intent-filteractivity.