Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.0.0 (tháng 4 năm 2023)

Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.0.0 là một bản phát hành chính bao gồm nhiều tính năng và điểm cải tiến mới.

Khả năng tương thích

Phiên bản tối thiểu Phiên bản mặc định Ghi chú
Gradle 8.0 8.0 Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần cập nhật Gradle.
Công cụ tạo SDK 30.0.3 30.0.3 Cài đặt hoặc định cấu hình Công cụ tạo SDK.
NDK Không áp dụng 25.1.8937393 Cài đặt hoặc định cấu hình phiên bản khác của NDK.
JDK 17 17 Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần cài đặt phiên bản JDK.

Bản vá đã phát hành

Dưới đây là danh sách các bản phát hành của bản vá cho Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.0.

Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.0.2 (tháng 5 năm 2023)

Để biết danh sách các lỗi đã khắc phục trong AGP 8.0.2, hãy xem các vấn đề đã xử lý đối với Android Studio 2022.2.1.

Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.0.1 (tháng 5 năm 2023)

Bản cập nhật nhỏ này bao gồm các bản sửa lỗi sau:

Vấn đề đã khắc phục
Lỗi: "No VersionRequirement with the given id in the table" sau khi nâng cấp AGP 7.2.2 -> 7.4.0
Lỗi NullPointerException của R8 tại markTypeAsLive AGP 7.4.1
[R8 4.0.53] Lỗi xác minh lớp cứng trên Android 11

Thay đổi có thể gây lỗi: không gian tên bắt buộc trong tập lệnh bản dựng cấp mô-đun

Bạn phải đặt không gian tên trong tệp build.gradle.kts cấp mô-đun thay vì tệp kê khai. Bạn có thể bắt đầu sử dụng thuộc tính DSL namespace kể từ AGP 7.3. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Đặt không gian tên.

Khi di chuyển sang DSL không gian tên, hãy lưu ý các vấn đề sau:

 • Các phiên bản AGP trước đó suy luận không gian tên kiểm thử từ không gian tên chính hoặc mã ứng dụng, không chính xác trong một số trường hợp. Trợ lý nâng cấp AGP sẽ chặn quá trình nâng cấp nếu nhận thấy không gian tên chính và không gian tên kiểm thử của dự án giống nhau. Nếu quá trình nâng cấp bị chặn, bạn cần phải thay đổi testNamespace theo cách thủ công và sửa đổi mã nguồn cho phù hợp.
 • Sau khi bạn thay đổi không gian tên kiểm thử, có thể mã của bạn sẽ biên dịch nhưng kiểm thử đo lường sẽ không thành công trong thời gian chạy. Điều này có thể xảy ra nếu mã nguồn kiểm thử đo lường tham chiếu đến một tài nguyên được xác định trong cả androidTest và nguồn ứng dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem vấn đề #191813691 nhận xét #19.

Thay đổi có thể gây lỗi: giá trị mặc định của tuỳ chọn tạo bản dựng

Kể từ AGP 8.0, giá trị mặc định cho các cờ này đã thay đổi để cải thiện hiệu suất của bản dựng. Để được trợ giúp điều chỉnh mã nhằm hỗ trợ một số thay đổi này, hãy sử dụng Trợ lý nâng cấp AGP (Tools > AGP Upgrade Assistant) (Công cụ > Trợ lý nâng cấp AGP). Trợ lý nâng cấp sẽ hướng dẫn bạn cập nhật mã để phù hợp với hành vi mới hoặc việc đặt cờ để duy trì hành vi trước đó.

Gắn cờ Giá trị mặc định mới Giá trị mặc định trước đó Ghi chú
android.defaults.buildfeatures.buildconfig false true Theo mặc định, AGP 8.0 không tạo BuildConfig. Bạn cần chỉ định tuỳ chọn này bằng cách sử dụng DSL trong các dự án mà bạn cần.
android.defaults.buildfeatures.aidl false true Theo mặc định, AGP 8.0 không hỗ trợ AIDL. Bạn cần chỉ định tuỳ chọn này bằng cách sử dụng DSL trong các dự án mà bạn cần. Cờ này dự kiến sẽ bị xoá trong AGP 9.0.
android.defaults.buildfeatures.renderscript false true Theo mặc định, AGP 8.0 không bật tính năng hỗ trợ RenderScript. Bạn cần chỉ định tuỳ chọn này bằng cách sử dụng DSL trong các dự án mà bạn cần. Cờ này dự kiến sẽ bị xoá trong AGP 9.0.
android.nonFinalResIds true false Theo mặc định, AGP 8.0 tạo các lớp R có các trường không phải là trường cuối cùng.
android.nonTransitiveRClass true false AGP 8.0 chỉ tạo lớp R cho các tài nguyên được xác định trong mô-đun hiện tại.
android.enableR8.fullMode true false Theo mặc định, AGP 8.0 sẽ bật chế độ đầy đủ cho R8. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Chế độ đầy đủ của R8.

Thay đổi có thể gây lỗi: giá trị tuỳ chọn bản dựng được thực thi

Kể từ AGP 8.0, bạn sẽ không thể thay đổi giá trị cho các cờ này nữa. Nếu bạn chỉ định các thông tin này trong tệp gradle.properties, thì giá trị sẽ bị bỏ qua và AGP sẽ in các cảnh báo.

Gắn cờ Giá trị được thực thi Ghi chú
android.dependencyResolutionAtConfigurationTime.warn true AGP 8.0 sẽ đưa ra cảnh báo nếu phát hiện quá trình phân giải cấu hình trong giai đoạn cấu hình vì tính năng này tác động tiêu cực đến thời gian cấu hình Gradle.
android.r8.failOnMissingClasses true AGP 8.0 sẽ gặp lỗi các bản dựng sử dụng R8 nếu thiếu các lớp để đảm bảo tối ưu hoá DEX tốt hơn. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần thêm các thư viện bị thiếu hoặc quy tắc lưu giữ -dontwarn. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem phần Thiếu cảnh báo lớp trong trình thu gọn R8.
android.testConfig.useRelativePath true Khi tính năng hỗ trợ sử dụng các tài nguyên, thành phần và tệp kê khai của Android trong kiểm thử đơn vị được bật, AGP 8.0 sẽ tạo một tệp test_config.properties chỉ chứa các đường dẫn tương đối. Điều này đảm bảo rằng các bài kiểm thử đơn vị Android luôn có thể sử dụng bộ nhớ đệm bản dựng Gradle.
android.useNewJarCreator true AGP sẽ sử dụng thư viện Zipflinger khi tạo tệp JAR để cải thiện hiệu suất của bản dựng.
android.bundletool.includeRepositoriesInDependencyReport true Khi bật tính năng thêm thông tin về phần phụ thuộc SDK trong AAB và APK, AGP 8.0 cũng thêm danh sách kho lưu trữ dự án vào thông tin này. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Thông tin về phần phụ thuộc cho Play Console.
android.enableArtProfiles true Giờ đây, các hồ sơ cơ sở sẽ luôn được tạo. Hãy xem bài viết Hồ sơ cơ sở để biết thông tin chi tiết.
android.enableNewResourceShrinker true Sử dụng phương thức triển khai trình khám phá tài nguyên mới theo mặc định. Trình thu gọn tài nguyên mới hỗ trợ các tính năng động.
android.enableSourceSetPathsMap true Dùng để tính toán ánh xạ đường dẫn tài nguyên tương đối, nhờ đó các bản dựng Gradle được cập nhật thường xuyên hơn.
android.cacheCompileLibResources true Theo mặc định, các tài nguyên thư viện đã biên dịch hiện có thể được lưu vào bộ nhớ đệm vì Gradle theo dõi các tệp tài nguyên tương ứng với vị trí dự án. Bạn phải bật android.enableSourceSetPathsMap.
android.disableAutomaticComponentCreation true Theo mặc định, AGP 8.0 không tạo ra SoftwareComponent nào. Thay vào đó, AGP chỉ tạo các Thành phần phần mềm cho các biến thể được định cấu hình để phát hành bằng DSL phát hành.

Cờ ổn định mới cho hồ sơ thực thi

AGP bao gồm cờ mới android.settings.executionProfile. Sử dụng cờ này để ghi đè hồ sơ thực thi mặc định từ SettingsExtension. Để tìm hiểu thêm, hãy xem tài liệu về trình bổ trợ cài đặt.

Để xem trước các cờ thử nghiệm, hãy xem ghi chú phát hành bản xem trước.

Không hỗ trợ chỉ định thuộc tính tải từng phần (lazy) của Kotlin

Nếu bạn đang sử dụng Kotlin DSL của Gradle cho các tập lệnh bản dựng, hãy lưu ý rằng Android Studio và AGP 8.0 không hỗ trợ việc chỉ định thuộc tính thử nghiệm bằng toán tử =. Để biết thêm thông tin về tính năng này, hãy xem ghi chú phát hànhtài liệu.

Danh mục nhiệm vụ của Trình phân tích bản dựng

Kể từ Android Studio Flamingo, Trình phân tích bản dựng sẽ có một khung hiển thị mặc định mới cho các tác vụ ảnh hưởng đến thời lượng bản dựng. Nếu dự án của bạn sử dụng AGP 8.0 trở lên, thay vì hiển thị từng tác vụ riêng lẻ, Trình phân tích bản dựng sẽ nhóm các tác vụ đó theo danh mục. Ví dụ: các tác vụ dành riêng cho Tài nguyên Android, Kotlin hoặc Dexing được nhóm lại với nhau rồi sắp xếp theo thời lượng bản dựng. Điều này giúp bạn dễ dàng biết được danh mục nào có tác động nhiều nhất đến thời gian xây dựng. Nếu mở rộng mỗi danh mục, bạn sẽ thấy danh sách các tác vụ tương ứng. Để hiển thị từng tác vụ một mà không cần nhóm, hãy sử dụng trình đơn thả xuống Nhóm theo.

Danh mục nhiệm vụ của Trình phân tích bản dựng.

Trình bổ trợ cài đặt mới

AGP 8.0.0-alpha09 giới thiệu trình bổ trợ cài đặt mới. Trình bổ trợ cài đặt cho phép bạn tập trung các cấu hình chung (cấu hình áp dụng cho tất cả mô-đun) ở cùng một nơi để bạn không cần sao chép và dán cấu hình trong nhiều mô-đun. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng trình bổ trợ cài đặt để tạo hồ sơ thực thi của công cụ hoặc các hướng dẫn khác về cách chạy một công cụ và chuyển đổi giữa các công cụ đó.

Để sử dụng trình bổ trợ cài đặt, hãy áp dụng trình bổ trợ trong tệp settings.gradle:

apply plugin 'com.android.settings'

Tập trung các cấu hình chung ở một nơi

Để định cấu hình chung, hãy sử dụng khối android mới trong tệp settings.gradle. Ví dụ:

android {
 compileSdk 31
 minSdk 28
 ...
}

Hồ sơ thực thi công cụ

Trình bổ trợ cài đặt cũng cho phép bạn tạo hồ sơ thực thi cho một số công cụ. Hồ sơ thực thi xác định cách chạy công cụ; bạn có thể chọn nhiều hồ sơ thực thi tuỳ thuộc vào môi trường. Trong hồ sơ thực thi, bạn có thể đặt các đối số JVM cho một công cụ và định cấu hình công cụ đó để chạy trong một quy trình riêng. Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ công cụ R8.

Tạo hồ sơ thực thi và đặt hồ sơ thực thi mặc định trong tệp settings.gradle như trong ví dụ sau:

android {
 execution {
  profiles {
   high {
    r8 {
     jvmOptions += ["-Xms2048m", "-Xmx8192m", "-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError"]
     runInSeparateProcess true
    }
   }
   low {
    r8 {
     jvmOptions += ["-Xms256m", "-Xmx2048m", "-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError"]
     runInSeparateProcess true
    }
   }
   ci {
    r8.runInSeparateProcess false
   }
  }
  defaultProfile "low"
 }
}

Để ghi đè hồ sơ mặc định, hãy chọn một hồ sơ khác bằng cách sử dụng thuộc tính android.experimental.settings.executionProfile trong tệp gradle.properties:

android.experimental.settings.executionProfile=high

Bạn cũng có thể thiết lập thuộc tính này bằng dòng lệnh, nhờ đó, bạn có thể thiết lập các quy trình công việc khác nhau. Ví dụ: nếu có quy trình tích hợp liên tục, bạn có thể sử dụng dòng lệnh để thay đổi hồ sơ thực thi mà không phải thay đổi tệp settings.gradle:

./gradlew assembleRelease \
 -Pandroid.experimental.settings.executionProfile=ci

Cần có JDK 17 để chạy AGP 8.0

Khi sử dụng Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.0 để xây dựng ứng dụng, giờ đây bạn bắt buộc phải có JDK 17 để chạy Gradle. Android Studio Flamingo sẽ bao gồm JDK 17 và định cấu hình Gradle để sử dụng theo mặc định, tức là hầu hết người dùng Android Studio không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào về cấu hình cho dự án.

Nếu cần thiết lập phiên bản JDK mà AGP sử dụng trong Android Studio theo cách thủ công, bạn cần dùng JDK 17 trở lên.

Khi sử dụng AGP độc lập với Android Studio, hãy nâng cấp phiên bản JDK bằng cách đặt biến môi trường JAVA_HOME hoặc tuỳ chọn dòng lệnh -Dorg.gradle.java.home vào thư mục cài đặt JDK 17.