Tuyển tập mã mẫu giúp đẩy nhanh quá trình phát triển trò chơi.
Xem xét một trò chơi dựa trên mẫu NDK Endless Tunnel (mẫu cho thấy thư viện Tay điều khiển trò chơi bằng thư viện GameActivity) và mẫu cho thấy thư viện Tay điều khiển trò chơi bằng thư viện NativeActivity. Được dùng để trực quan hoá cách tương tác của tay điều khiển được ghép nối trên thiết bị.
Xem xét một mẫu sử dụng assembly được liên kết, một ví dụ tối thiểu về JNI Hello World và một ví dụ về dự án đa nền tảng có các mục tiêu bản dựng cho cả Android và Microsoft Windows.
Xem xét một ứng dụng mẫu cho thấy trạng thái nhiệt của thiết bị bằng getThermalHeadroom API và API theo dõi trạng thái nhiệt. Ứng dụng này cũng thay đổi linh động mức tải dựa trên gợi ý của API, đồng thời dùng PerformanceHintManager API để kiểm soát hiệu suất của luồng hiển thị.
Xem xét một ứng dụng mẫu nêu bật cách tối ưu hoá FPS và cách hiển thị giới hạn độ phân giải để tiết kiệm 25% năng lượng trong ứng dụng.
Tự động hoá quy trình phát triển Google Play Games bằng Unity.