Dùng ViewPager để tạo thành phần hiển thị vuốt có thẻ

Thành phần hiển thị vuốt cho phép bạn di chuyển giữa các màn hình đồng cấp, chẳng hạn như giữa các thẻ, bằng cử chỉ ngón tay theo chiều ngang, hoặc vuốt. Mẫu điều hướng này còn được gọi là phân trang theo chiều ngang. Chủ đề này hướng dẫn bạn cách tạo bố cục thẻ bằng thành phần hiển thị vuốt để chuyển đổi giữa các thẻ, cùng với cách hiển thị dải tiêu đề thay vì thẻ.

Triển khai thành phần hiển thị vuốt

Bạn có thể tạo thành phần hiển thị vuốt bằng tiện ích ViewPager của AndroidX. Để sử dụng ViewPager và thẻ, bạn cần thêm các phần phụ thuộc trên ViewPager và trên Material Components vào dự án.

Để thiết lập bố cục bằng ViewPager, hãy thêm phần tử <ViewPager> vào bố cục XML. Ví dụ: nếu mỗi trang trong thành phần hiển thị vuốt sử dụng toàn bộ bố cục, thì bố cục sẽ có dạng như sau:

<androidx.viewpager.widget.ViewPager
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/pager"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" />

Để chèn thành phần hiển thị con đại diện cho từng trang, bạn cần nối bố cục này với PagerAdapter. Bạn có thể chọn hai loại trình chuyển đổi tích hợp sẵn:

 • FragmentPagerAdapter: sử dụng tính năng này khi di chuyển giữa vài màn hình đồng nhất và cố định.
 • FragmentStatePagerAdapter: Sử dụng thuộc tính này khi phân trang trên số lượng trang không xác định. FragmentStatePagerAdapter tối ưu hoá mức sử dụng bộ nhớ bằng cách huỷ mảnh khi người dùng di chuyển khỏi đó.

Ví dụ: dưới đây là cách bạn có thể sử dụng FragmentStatePagerAdapter để vuốt qua tập hợp các đối tượng Fragment:

Kotlin

class CollectionDemoFragment : Fragment() {
  // When requested, this adapter returns a DemoObjectFragment
  // representing an object in the collection.
  private lateinit var demoCollectionPagerAdapter: DemoCollectionPagerAdapter
  private lateinit var viewPager: ViewPager

  override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater,
      container: ViewGroup?,
      savedInstanceState: Bundle?): View? {
    return inflater.inflate(R.layout.collection_demo, container, false)
  }

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    demoCollectionPagerAdapter = DemoCollectionPagerAdapter(childFragmentManager)
    viewPager = view.findViewById(R.id.pager)
    viewPager.adapter = demoCollectionPagerAdapter
  }
}

// Since this is an object collection, use a FragmentStatePagerAdapter,
// NOT a FragmentPagerAdapter.
class DemoCollectionPagerAdapter(fm: FragmentManager) : FragmentStatePagerAdapter(fm) {

  override fun getCount(): Int = 100

  override fun getItem(i: Int): Fragment {
    val fragment = DemoObjectFragment()
    fragment.arguments = Bundle().apply {
      // Our object is just an integer :-P
      putInt(ARG_OBJECT, i + 1)
    }
    return fragment
  }

  override fun getPageTitle(position: Int): CharSequence {
    return "OBJECT ${(position + 1)}"
  }
}

private const val ARG_OBJECT = "object"

// Instances of this class are fragments representing a single
// object in the collection.
class DemoObjectFragment : Fragment() {

  override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater,
      container: ViewGroup?,
      savedInstanceState: Bundle?): View {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_collection_object, container, false)
  }

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    arguments?.takeIf { it.containsKey(ARG_OBJECT) }?.apply {
      val textView: TextView = view.findViewById(android.R.id.text1)
      textView.text = getInt(ARG_OBJECT).toString()
    }
  }
}

Java

public class CollectionDemoFragment extends Fragment {
  // When requested, this adapter returns a DemoObjectFragment
  // representing an object in the collection.
  DemoCollectionPagerAdapter demoCollectionPagerAdapter;
  ViewPager viewPager;

  @Nullable
  @Override
  public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater,
      @Nullable ViewGroup container,
      @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    return inflater.inflate(R.layout.collection_demo, container, false);
  }

  @Override
  public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    demoCollectionPagerAdapter = new DemoCollectionPagerAdapter(getChildFragmentManager());
    viewPager = view.findViewById(R.id.pager);
    viewPager.setAdapter(demoCollectionPagerAdapter);
  }
}

// Since this is an object collection, use a FragmentStatePagerAdapter,
// NOT a FragmentPagerAdapter.
public class DemoCollectionPagerAdapter extends FragmentStatePagerAdapter {
  public DemoCollectionPagerAdapter(FragmentManager fm) {
    super(fm);
  }

  @Override
  public Fragment getItem(int i) {
    Fragment fragment = new DemoObjectFragment();
    Bundle args = new Bundle();
    // Our object is just an integer :-P
    args.putInt(DemoObjectFragment.ARG_OBJECT, i + 1);
    fragment.setArguments(args);
    return fragment;
  }

  @Override
  public int getCount() {
    return 100;
  }

  @Override
  public CharSequence getPageTitle(int position) {
    return "OBJECT " + (position + 1);
  }
}

// Instances of this class are fragments representing a single
// object in the collection.
public class DemoObjectFragment extends Fragment {
  public static final String ARG_OBJECT = "object";

  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater,
      ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_collection_object, container, false);
  }

  @Override
  public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    Bundle args = getArguments();
    ((TextView) view.findViewById(android.R.id.text1))
        .setText(Integer.toString(args.getInt(ARG_OBJECT)));
  }
}

Các phần dưới đây hướng dẫn bạn cách thêm thẻ để tạo điều kiện di chuyển giữa các trang.

Thêm thẻ bằng TabLayout

TabLayout cho phép hiển thị thẻ theo chiều ngang. Khi được sử dụng cùng với ViewPager, TabLayout cung cấp một giao diện quen thuộc để di chuyển giữa các trang trong thành phần hiển thị vuốt.

Hình 1. TabLayout có 4 thẻ.

Để đưa TabLayout vào ViewPager, hãy thêm phần tử <TabLayout> vào bên trong phần tử <ViewPager>, như minh hoạ dưới đây:

<androidx.viewpager.widget.ViewPager
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/pager"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <com.google.android.material.tabs.TabLayout
    android:id="@+id/tab_layout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />

</androidx.viewpager.widget.ViewPager>

Tiếp theo, sử dụng setupWithViewPager() để liên kết TabLayout với ViewPager. Tiêu đề trang của các thẻ riêng lẻ trong TabLayout được tự động điền từ PagerAdapter:

Kotlin

class CollectionDemoFragment : Fragment() {
  ...
  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    val tabLayout = view.findViewById(R.id.tab_layout)
    tabLayout.setupWithViewPager(viewPager)
  }
  ...
}

class DemoCollectionPagerAdapter(fm: FragmentManager) : FragmentStatePagerAdapter(fm) {

  override fun getCount(): Int = 4

  override fun getPageTitle(position: Int): CharSequence {
    return "OBJECT ${(position + 1)}"
  }
  ...
}

Java

public class CollectionDemoFragment extends Fragment {
  ...
  @Override
  public void onViewCreated(@NonNull View view, @Nullable Bundle savedInstanceState) {
    TabLayout tabLayout = view.findViewById(R.id.tab_layout);
    tabLayout.setupWithViewPager(viewPager);
  }
  ...
}

public class DemoCollectionPagerAdapter extends FragmentStatePagerAdapter {
  ...
  @Override
  public int getCount() {
    return 4;
  }

  @Override
  public CharSequence getPageTitle(int position) {
    return "OBJECT " + (position + 1);
  }

  ...
}

Để biết thêm hướng dẫn về thiết kế cho bố cục thẻ, hãy xem tài liệu về Material Design cho thẻ.