<khả năng đo lường>

cú pháp:
<instrumentation android:functionalTest=["true" | "false"]
         android:handleProfiling=["true" | "false"]
         android:icon="drawable resource"
         android:label="string resource"
         android:name="string"
         android:targetPackage="string"
         android:targetProcesses="string" />
có trong:
<manifest>
mô tả:
Khai báo một lớp Instrumentation cho phép bạn giám sát hoạt động tương tác của một ứng dụng với hệ thống. Đối tượng Instrumentation được tạo thực thể trước mọi thành phần của ứng dụng.
thuộc tính:
android:functionalTest
Liệu lớp Instrumentation có chạy ở dạng kiểm thử chức năng hay không. Giá trị này là true nếu có và false nếu không. Giá trị mặc định là false.
android:handleProfiling
Liệu đối tượng Instrumentation có bật và tắt tính năng phân tích tài nguyên hay không. Giá trị là true nếu đối tượng này xác định thời điểm bắt đầu phân tích tài nguyên và false nếu việc phân tích tài nguyên tiếp diễn trong toàn bộ thời gian đối tượng này chạy. Giá trị true cho phép đối tượng nhắm mục tiêu phân tích tài nguyên tại một nhóm thao tác cụ thể. Giá trị mặc định là false.
android:icon
Một biểu tượng đại diện cho lớp Instrumentation. Thuộc tính này phải được đặt ở dạng tham chiếu đến tài nguyên có thể vẽ.
android:label
Nhãn mà người dùng đọc được cho lớp Instrumentation. Nhãn có thể được đặt ở dạng chuỗi thô hoặc dạng tham chiếu đến tài nguyên chuỗi.
android:name
Tên của lớp con Instrumentation. Hãy sử dụng tên lớp đủ điều kiện, chẳng hạn như com.example.project.StringInstrumentation. Tuy nhiên, ở dạng viết tắt, nếu ký tự đầu tiên của tên là một dấu chấm, thì hệ thống sẽ nối thêm tên gói được chỉ định trong phần tử <manifest>.

Không có giá trị mặc định. Bạn phải chỉ định tên.

android:targetPackage
Ứng dụng mà đối tượng Instrumentation chạy theo đó. Một ứng dụng được xác định bằng tên gói đã chỉ định trong tệp kê khai của phần tử <manifest>.
android:targetProcesses

Các quy trình mà đối tượng Instrumentation chạy theo đó. Một danh sách được phân tách bằng dấu phẩy cho biết instrumentation chạy theo các quy trình cụ thể đó. Giá trị "*" cho biết rằng instrumentation chạy theo tất cả quy trình của ứng dụng được xác định trong android:targetPackage.

Nếu giá trị này không được cung cấp trong tệp kê khai, thì instrumentation sẽ chỉ chạy theo quy trình chính của ứng dụng được xác định trong android:targetPackage.

Thuộc tính này đã được thêm vào API cấp 26.

ra mắt từ:
API cấp 1