Các nguyên tắc để cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng

Một số người sử dụng thiết bị Android có nhu cầu hỗ trợ tiếp cận khác với những người khác. Để hỗ trợ một nhóm người dùng nhất định có chung nhu cầu hỗ trợ tiếp cận, khung Android cung cấp cho nhà phát triển khả năng tạo một dịch vụ hỗ trợ tiếp cận, thay mặt họ thể hiện nội dung và vận hành ứng dụng.

Android cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ tiếp cận hệ thống, bao gồm:

 • TalkBack: Giúp người có thị lực kém hoặc người khiếm thị. Thông báo nội dung thông qua một giọng nói tổng hợp và thực hiện các thao tác trên ứng dụng theo cử chỉ của người dùng.
 • Tiếp cận bằng công tắc: Giúp người bị khuyết tật vận động. Làm nổi bật các thành phần tương tác và thực hiện các thao tác để phản hồi khi người dùng nhấn nút. Cho phép điều khiển thiết bị chỉ bằng 1 hoặc 2 nút.

Để giúp người có nhu cầu hỗ trợ tiếp cận sử dụng được ứng dụng của bạn, ứng dụng phải làm theo các phương pháp hay nhất được mô tả trên trang này. Các phương pháp này xây dựng dựa trên các nguyên tắc chính được mô tả trong nội dung Làm cho ứng dụng dễ tiếp cận hơn.

Mỗi phương pháp hay nhất sau đây có thể góp phần cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng:

Thành phần nhãn
Người dùng phải hiểu được nội dung và mục đích của từng thành phần tương tác và giao diện người dùng có ý nghĩa trong ứng dụng.
Thêm hành động hỗ trợ tiếp cận
Bằng cách thêm hành động hỗ trợ tiếp cận, bạn đã cung cấp cho người dùng các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận để hoàn thành các luồng người dùng quan trọng trong ứng dụng của bạn.
Sử dụng hoặc mở rộng tiện ích hệ thống
Xây dựng các thành phần khung hiển thị mà khung này sử dụng, thay vì tạo các thành phần khung hiển thị tuỳ chỉnh của riêng bạn. Các lớp tiện ích và thành phần hiển thị của khung đã cung cấp hầu hết tính năng hỗ trợ tiếp cận mà ứng dụng của bạn cần.
Dùng chú thích ngoài màu sắc
Người dùng cần phân biệt được rõ ràng các danh mục thành phần trong giao diện người dùng. Để làm như vậy, hãy sử dụng các mẫu và vị trí để thể hiện những khác biệt này (cùng với màu sắc).
Tăng khả năng hỗ trợ tiếp cận của nội dung đa phương tiện
Hãy cố gắng thêm nội dung mô tả vào nội dung video hoặc âm thanh của ứng dụng để người dùng tiêu thụ nội dung này không cần phải dựa vào các gợi ý hoàn toàn bằng hình ảnh hay âm thanh.

Thành phần nhãn

Quan trọng là bạn phải cung cấp cho người dùng các nhãn hữu ích và mang tính mô tả cho từng thành phần giao diện người dùng tương tác trong ứng dụng. Mỗi nhãn phải giải thích ý nghĩa và mục đích của một thành phần cụ thể. Các trình đọc màn hình như TalkBack có thể thông báo các nhãn này cho những người dùng sử dụng các dịch vụ này.

Trong hầu hết trường hợp, bạn chỉ định phần mô tả của một thành phần giao diện người dùng nhất định trong tệp tài nguyên bố cục chứa thành phần. Thường thì bạn thêm nhãn bằng cách sử dụng thuộc tính contentDescription (như đã giải thích trong hướng dẫn để tăng khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng), nhưng có một số kỹ thuật gắn nhãn khác cũng cần được lưu ý theo mô tả trong phần sau.

Thành phần có thể chỉnh sửa

Khi gắn nhãn thành phần có thể chỉnh sửa (chẳng hạn như các đối tượng EditText), bạn nên cho thấy văn bản đưa ra ví dụ về giá trị nhập hợp lệ trong chính thành phần đó, bên cạnh việc tạo văn bản mẫu được cung cấp cho trình đọc màn hình. Trong các trường hợp này, bạn có thể sử dụng thuộc tính android:hint như minh hoạ trong đoạn mã sau:

<!-- The hint text for en-US locale would be
   "Apartment, suite, or building". -->
<EditText
  android:id="@+id/addressLine2"
  android:hint="@string/aptSuiteBuilding" ... />

Trong trường hợp này, thuộc tính android:labelFor của đối tượng View phải được đặt thành mã nhận dạng của thành phần EditText. Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục mô tả cách gắn nhãn các cặp thành phần mà thành phần này mô tả thành phần còn lại.

Cặp thành phần mà một thành phần mô tả thành phần còn lại

Thông thường, một thành phần EditText nhất định có một đối tượng View tương ứng để mô tả nội dung mà người dùng nên nhập trong thành phần EditText. Trên các thiết bị chạy Android 4.2 (API cấp 17) trở lên, bạn có thể chỉ định mối quan hệ này bằng cách đặt thuộc tính android:labelFor của đối tượng View.

Ví dụ về cách gắn nhãn các cặp thành phần như vậy xuất hiện trong đoạn mã sau:


<!-- Label text for en-US locale would be "Username:" -->
<TextView
  android:id="@+id/usernameLabel" ...
  android:text="@string/username"
  android:labelFor="@+id/usernameEntry" />

<EditText
  android:id="@+id/usernameEntry" ... />

<!-- Label text for en-US locale would be "Password:" -->
<TextView
  android:id="@+id/passwordLabel" ...
  android:text="@string/password
  android:labelFor="@+id/passwordEntry" />

<EditText
  android:id="@+id/passwordEntry"
  android:inputType="textPassword" ... />

Các thành phần trong một bộ sưu tập

Khi thêm nhãn vào các thành phần của một bộ sưu tập, mỗi nhãn phải là duy nhất. Nhờ vậy, các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận của hệ thống có thể tham chiếu chính xác một thành phần trên màn hình khi bạn thông báo về một nhãn. Quan hệ tương ứng này giúp người dùng biết được thời điểm họ đi qua giao diện người dùng hoặc khi họ đã di chuyển tiêu điểm đến một thành phần mà họ phát hiện ra.

Cụ thể là bạn nên đưa thêm thông tin dạng văn bản hoặc ngữ cảnh vào trong các thành phần trong bố cục tái sử dụng, chẳng hạn như các đối tượng RecyclerView, để mỗi thành phần con đều được xác định riêng biệt.

Để làm như vậy, hãy đặt phần mô tả nội dung trong quá trình triển khai trình chuyển đổi, như minh hoạ trong đoạn mã sau:

Kotlin

data class MovieRating(val title: String, val starRating: Integer)

class MyMovieRatingsAdapter(private val myData: Array<MovieRating>):
    RecyclerView.Adapter<MyMovieRatingsAdapter.MyRatingViewHolder>() {

  class MyRatingViewHolder(val ratingView: ImageView) :
      RecyclerView.ViewHolder(ratingView)

  override fun onBindViewHolder(holder: MyRatingViewHolder, position: Int) {
    val ratingData = myData[position]
    holder.ratingView.contentDescription = "Movie ${position}: " +
        "${ratingData.title}, ${ratingData.starRating} stars"
  }
}

Java

public class MovieRating {
  private String title;
  private int starRating;
  // ...
  public String getTitle() { return title; }
  public int getStarRating() { return starRating; }
}

public class MyMovieRatingsAdapter
    extends RecyclerView.Adapter<MyAdapter.MyRatingViewHolder> {
  private MovieRating[] myData;

  public static class MyRatingViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    public ImageView ratingView;
    public MyRatingViewHolder(ImageView iv) {
      super(iv);
      ratingView = iv;
    }
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(MyRatingViewHolder holder, int position) {
    MovieRating ratingData = myData[position];
    holder.ratingView.setContentDescription("Movie " + position + ": " +
        ratingData.getTitle() + ", " + ratingData.getStarRating() +
        " stars")
  }
}

Nhóm nội dung có liên quan

Nếu ứng dụng của bạn hiện một số thành phần trên giao diện người dùng để tạo thành một nhóm tự nhiên, chẳng hạn như thông tin chi tiết về một bài hát hoặc thuộc tính của một tin nhắn, hãy sắp xếp các thành phần đó trong một vùng chứa, thường là lớp con của ViewGroup. Đặt thuộc tính android:screenReaderFocusable của đối tượng vùng chứa thành trueandroid:focusable của từng đối tượng bên trong thành false. Nhờ vậy, các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận có thể trình bày từng phần mô tả nội dung của các thành phần bên trong một thông báo. Việc hợp nhất các thành phần có liên quan này giúp người dùng công nghệ hỗ trợ khám phá thông tin trên màn hình một cách hiệu quả hơn.

Đoạn mã sau chứa các phần nội dung có liên quan đến một đoạn khác, do đó, thành phần vùng chứa, một thực thể của ConstraintLayout, có thuộc tính android:screenReaderFocusable đặt thành true và thành phần TextView bên trong có thuộc tính android:focusable đặt thành false:

<!-- In response to a single user interaction, accessibility services announce
   both the title and the artist of the song. -->
<ConstraintLayout
  android:id="@+id/song_data_container" ...
  android:screenReaderFocusable="true">

  <TextView
    android:id="@+id/song_title" ...
    android:focusable="false"
    android:text="@string/my_song_title" />
  <TextView
    android:id="@+id/song_artist"
    android:focusable="false"
    android:text="@string/my_songwriter" />
</ConstraintLayout>

Vì các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận thông báo về nội dung mô tả của thành phần bên trong qua một cách nói duy nhất, nên bạn cần phải giữ cho mỗi đoạn mô tả càng ngắn gọn càng tốt, đồng thời vẫn truyền tải ý nghĩa của các thành phần đó.

Nhãn nhóm tuỳ chỉnh

Nếu muốn, bạn có thể ghi đè chức năng nhóm và thứ tự mặc định của nền tảng theo thứ tự nội dung mô tả thành phần bên trong nhóm bằng cách cung cấp nội dung mô tả cho chính nhóm đó.

Đoạn mã sau đây cho thấy một ví dụ về nội dung mô tả nhóm tuỳ chỉnh:

<!-- In response to a single user interaction, accessibility services
   announce the custom content description for the group. -->
<ConstraintLayout
  android:id="@+id/song_data_container" ...
  android:screenReaderFocusable="true"
  android:contentDescription="@string/title_artist_best_song">

  <TextView
    android:id="@+id/song_title" ...

    <!-- Content ignored by accessibility services -->
    android:text="@string/my_song_title" />
  <TextView
    android:id="@+id/song_artist"

    <!-- Content ignored by accessibility services -->
    android:text="@string/my_songwriter" />
</ConstraintLayout>

Nhóm được lồng

Nếu giao diện của ứng dụng thể hiện thông tin đa chiều, chẳng hạn như danh sách sự kiện lễ hội hằng ngày, hãy sử dụng thuộc tính android:screenReaderFocusable trên vùng chứa nhóm bên trong. Giao thức gắn nhãn này mang đến sự cân bằng phù hợp giữa số lượng thông báo cần thiết để khám phá nội dung của màn hình và thời lượng của từng thông báo.

Đoạn mã sau đây cho thấy một phương thức gắn nhãn nhóm bên trong các nhóm lớn hơn:

<!-- In response to a single user interaction, accessibility services
   announce the events for a single stage only. -->
<ConstraintLayout
  android:id="@+id/festival_event_table" ... >
  <ConstraintLayout
    android:id="@+id/stage_a_event_column"
    android:screenReaderFocusable="true">

    <!-- UI elements that describe the events on Stage A. -->

  </ConstraintLayout>
  <ConstraintLayout
    android:id="@+id/stage_b_event_column"
    android:screenReaderFocusable="true">

    <!-- UI elements that describe the events on Stage B. -->

  </ConstraintLayout>
</ConstraintLayout>

Tiêu đề trong văn bản

Một số ứng dụng dùng tiêu đề (heading) để tóm tắt các nhóm văn bản xuất hiện trên màn hình. Nếu một thành phần cụ thể View đại diện cho tiêu đề, bạn có thể cho biết mục đích của thành phần đó cho các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận bằng cách đặt thuộc tính android:accessibilityHeading của thành phần đó thành true.

Người dùng các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận có thể chọn di chuyển giữa các tiêu đề thay vì giữa các đoạn văn hoặc giữa các từ. Tính linh hoạt này cải thiện trải nghiệm điều hướng bằng văn bản.

Tiêu đề của ngăn hỗ trợ tiếp cận

Trong Android 9 (API cấp 28) trở lên, bạn có thể cung cấp tiêu đề dễ hỗ trợ tiếp cận cho các ngăn (pane) trên màn hình. Đối với mục đích truy cập, ngăn là một phần riêng biệt của cửa sổ, chẳng hạn như nội dung của một mảnh (fragment). Để các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận hiểu hành vi của ngăn giống như cửa sổ, bạn nên đặt tiêu đề mô tả cho các ngăn của ứng dụng. Các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận sau đó có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết cho người dùng khi giao diện hoặc nội dung của ngăn thay đổi.

Để chỉ định tiêu đề của một ngăn, hãy sử dụng thuộc tính android:accessibilityPaneTitle, như thể hiện trong đoạn mã sau:

<!-- Accessibility services receive announcements about content changes
   that are scoped to either the "shopping cart view" section (top) or
   "browse items" section (bottom) -->
<MyShoppingCartView
   android:id="@+id/shoppingCartContainer"
   android:accessibilityPaneTitle="@string/shoppingCart" ... />

<MyShoppingBrowseView
   android:id="@+id/browseItemsContainer"
   android:accessibilityPaneTitle="@string/browseProducts" ... />

Thành phần trang trí

Nếu một thành phần trong giao diện người dùng của bạn chỉ dành cho mục đích giãn cách hình ảnh hoặc giao diện thì hãy đặt thuộc tính android:contentDescription thành "null".

Nếu ứng dụng của bạn chỉ hỗ trợ các thiết bị chạy Android 4.1 (API cấp 16) trở lên, thì bạn có thể đặt các thuộc tính android:importantForAccessibility của các thành phần trang trí đơn thuần này thành "no".

Thêm hành động hỗ trợ tiếp cận

Điều quan trọng là phải cho phép người dùng sử dụng dịch vụ hỗ trợ tiếp cận để dễ dàng thực hiện tất cả các luồng người dùng trong ứng dụng. Chẳng hạn khi người dùng vuốt vào một mục trong danh sách, thao tác này cũng có thể được hiển thị cho các dịch vụ Hỗ trợ tiếp cận, nhờ đó, họ có thêm một tuỳ chọn để hoàn tất cùng một luồng người dùng.

Làm cho mọi thao tác trở nên dễ dàng tiếp cận

Người dùng TalkBack, Điều khiển bằng giọng nói hoặc Tiếp cận bằng công tắc có thể cần những cách khác để hoàn tất một số luồng người dùng trong ứng dụng. Đối với các thao tác liên quan đến các cử chỉ như kéo và thả hoặc vuốt, ứng dụng có thể hiển thị các thao tác này theo cách dễ tiếp cận cho những người dùng các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận.

Ứng dụng có thể cung cấp nhiều tuỳ chọn giúp người dùng hoàn tất một thao tác thông qua tính năng Thao tác hỗ trợ tiếp cận.

Chẳng hạn như nếu ứng dụng của bạn cho phép người dùng vuốt vào một mục, bạn cũng có thể hiển thị chức năng đó thông qua một tuỳ chỉnh với hành động hỗ trợ tiếp cận như sau:

Kotlin

ViewCompat.addAccessibilityAction(
  // View to add accessibility action
  itemView,
  // Label surfaced to user by an accessibility service
  getText(R.id.archive)
) { _, _ ->
  // Same method executed when swiping on itemView
  archiveItem()
  true
}

Java

ViewCompat.addAccessibilityAction(
  // View to add accessibility action
  itemView,
  // Label surfaced to user by an accessibility service
  getText(R.id.archive),
  (view, arguments) -> {
    // Same method executed when swiping on itemView
    archiveItem();
    return true;
  }
);

Sau khi triển khai tuỳ chỉnh hành động hỗ trợ tiếp cận, người dùng sẽ có thể truy cập vào hành động đó thông qua trình đơn thao tác.

Hãy làm cho các hành động sẵn có dễ hiểu

Khi một chế độ xem hỗ trợ các thao tác như nhấn và giữ, một dịch vụ hỗ trợ tiếp cận (chẳng hạn như TalkBack) sẽ thông báo với người dùng: "Nhấn đúp và giữ để nhấn và giữ".

Thông báo chung này không cung cấp cho người dùng bất kỳ ngữ cảnh nào về hành động nhấn và giữ.

Để làm cho thông báo này có tính mô tả hơn, bạn có thể thay thế thông báo của hành động hỗ trợ tiếp cận như sau:

Kotlin

ViewCompat.replaceAccessibilityAction(
  // View the contains long press action
  itemView,
  AccessibilityNodeInfoCompat.AccessibilityActionCompat.ACTION_LONG_CLICK,
  // Announcement read by TalkBack to surface this action
  getText(R.string.favorite),
  null
)

Java

ViewCompat.replaceAccessibilityAction(
  // View the contains long press action
  itemView,
  AccessibilityNodeInfoCompat.AccessibilityActionCompat.ACTION_LONG_CLICK,
  // Announcement read by TalkBack to surface this action
  getText(R.string.favorite),
  null
);

Khi đó, TalkBack sẽ thông báo: "Nhấn đúp và giữ vào mục yêu thích", giúp người dùng hiểu được mục đích của thao tác nhấn đúp.

Mở rộng tiện ích hệ thống

Lưu ý quan trọng: Khi bạn thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng, hãy sử dụng hoặc mở rộng các tiện ích do hệ thống cung cấp ở sâu bên dưới hệ phân cấp lớp của Android. Tiện ích do hệ thống cung cấp ở dưới sâu trong hệ phân cấp đã có hầu hết khả năng hỗ trợ tiếp cận mà ứng dụng của bạn cần. Việc mở rộng các tiện ích do hệ thống cung cấp sẽ dễ dàng hơn so với việc tạo các tiện ích của riêng bạn từ các lớp View, ViewCompat, CanvasCanvasCompat chung chung.

Nếu bạn phải trực tiếp mở rộng View hoặc Canvas, điều này có thể cần thiết để mang lại trải nghiệm tuỳ chỉnh cao hoặc thể hiện cấp độ trò chơi, hãy xem nội dung Tăng khả năng hỗ trợ tiếp cận cho thành phần hiển thị tuỳ chỉnh.

Phần này mô tả cách triển khai một loại đặc biệt của Switch tên là TriSwitch. Đối tượng TriSwitch hoạt động tương tự như đối tượng Switch, ngoại trừ mỗi phiên bản của TriSwitch cho phép người dùng chuyển đổi giữa 3 trạng thái có thể xảy ra.

Mở rộng từ dưới sâu hệ phân cấp lớp

Đối tượng Switch kế thừa từ một số lớp giao diện người dùng của hệ thống phân cấp:

View
↳ TextView
 ↳ Button
  ↳ CompoundButton
   ↳ Switch

Tốt nhất là lớp TriSwitch mới có thể mở rộng trực tiếp từ lớp Switch. Nhờ vậy, Khung hỗ trợ tiếp cận Android cung cấp hầu hết tính năng hỗ trợ tiếp cận mà lớp TriSwitch cần đến:

 • Thao tác hỗ trợ tiếp cận: Thông báo cho hệ thống về cách các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận mô phỏng từng hoạt động đầu vào mà người dùng có thể thực hiện trên đối tượng TriSwitch. (Kế thừa từ View.)
 • Sự kiện hỗ trợ tiếp cận: Thông báo cho các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận về mọi cách có thể mà giao diện của đối tượng TriSwitch có thể thay đổi khi màn hình làm mới hoặc cập nhật. (Kế thừa từ View.)
 • Đặc điểm: Thông tin chi tiết về từng đối tượng TriSwitch, chẳng hạn như nội dung của văn bản bất kỳ mà đối tượng đó hiển thị. (Kế thừa từ TextView.)
 • Thông tin trạng thái: Phần mô tả trạng thái hiện tại của đối tượng TriSwitch, chẳng hạn như "đã đánh dấu" ("checked") hoặc "chưa đánh dấu" ("unchecked"). (Kế thừa từ CompoundButton.)
 • Mô tả văn bản về trạng thái: Nội dung giải thích dựa trên văn bản về nội dung mà mỗi trạng thái đại diện. (Kế thừa từ Switch.)

Hành vi tổng hợp này, từ Switch và các lớp phủ cấp cao, gần như là hành vi mong muốn cho các đối tượng TriSwitch. Do đó, quá trình triển khai có thể tập trung vào việc mở rộng số lượng trạng thái có thể từ 2 lên 3.

Xác định sự kiện tuỳ chỉnh

Khi mở rộng một tiện ích hệ thống, có thể bạn sẽ thay đổi một phần cách người dùng tương tác với tiện ích đó. Quan trọng là bạn phải xác định những thay đổi tương tác này để các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận có thể cập nhật tiện ích của ứng dụng như khi người dùng tương tác trực tiếp với tiện ích.

Nguyên tắc chung là đối với mỗi lệnh gọi lại dựa trên chế độ xem mà bạn ghi đè, bạn cũng cần xác định lại hành động hỗ trợ tiếp cận tương ứng bằng cách ghi đè ViewCompat.replaceAccessibilityAction(). Trong các thử nghiệm của ứng dụng, bạn có thể xác thực hành vi của các hành động được xác định lại này bằng cách gọi ViewCompat.performAccessibilityAction().

Cách thức hoạt động của nguyên tắc này cho đối tượng TriSwitch

Không giống như đối tượng Switch thông thường, thao tác nhấn vào một đối tượng TriSwitch sẽ trải qua 3 trạng thái có thể có. Do đó, bạn cần cập nhật hành động hỗ trợ tiếp cận ACTION_CLICK tương ứng:

Kotlin

class TriSwitch(context: Context) : Switch(context) {
  // 0, 1, or 2.
  var currentState: Int = 0
    private set

  init {
    updateAccessibilityActions()
  }

  private fun updateAccessibilityActions() {
    ViewCompat.replaceAccessibilityAction(this, ACTION_CLICK,
      action-label) {
      view, args -> moveToNextState()
    })
  }

  private fun moveToNextState() {
    currentState = (currentState + 1) % 3
  }
}

Java

public class TriSwitch extends Switch {
  // 0, 1, or 2.
  private int currentState;

  public int getCurrentState() {
    return currentState;
  }

  public TriSwitch() {
    updateAccessibilityActions();
  }

  private void updateAccessibilityActions() {
    ViewCompat.replaceAccessibilityAction(this, ACTION_CLICK,
      action-label, (view, args) -> moveToNextState());
  }

  private void moveToNextState() {
    currentState = (currentState + 1) % 3;
  }
}

Dùng chú thích ngoài màu sắc

Để hỗ trợ người dùng mù màu, hãy sử dụng các tín hiệu khác ngoài màu sắc để phân biệt các thành phần giao diện người dùng trong màn hình của ứng dụng. Có thể kể đến những kỹ thuật như sử dụng nhiều hình dạng hoặc kích thước, cung cấp văn bản hoặc hình ảnh trực quan hoặc thêm phản hồi dựa trên âm thanh hoặc xúc giác (để đánh dấu sự khác biệt giữa các thành phần).

Hình 1 cho thấy hai phiên bản của một hoạt động. Một phiên bản chỉ sử dụng màu sắc để phân biệt hai hành động có thể thực hiện trong một quy trình. Phiên bản còn lại áp dụng phương pháp tốt nhất là sử dụng màu và văn bản bên cạnh màu để làm nổi bật sự khác biệt giữa 2 tuỳ chọn:

Hình 1: Ví dụ về cách tạo thành phần giao diện người dùng chỉ sử dụng màu sắc (bên trái) và sử dụng màu sắc, hình dạng và văn bản (bên phải)

Tăng khả năng hỗ trợ tiếp cận của nội dung đa phương tiện

Nếu bạn đang phát triển một ứng dụng chứa nội dung đa phương tiện, chẳng hạn như một đoạn video hoặc một bản ghi âm, hãy cố gắng hỗ trợ người dùng có nhu cầu hỗ trợ tiếp cận trong việc tìm hiểu nội dung này. Cụ thể, bạn nên làm theo những lời khuyên sau:

 • Cung cấp các tuỳ chọn điều khiển cho phép người dùng tạm dừng hoặc dừng nội dung đa phương tiện, thay đổi âm lượng và bật/tắt phụ đề.
 • Nếu video trình bày thông tin quan trọng để hoàn thành quy trình công việc, hãy cung cấp nội dung tương tự ở định dạng thay thế, chẳng hạn như bản chép lời.

Tài nguyên khác

Để tìm hiểu thêm về cách giúp ứng dụng dễ tiếp cận hơn, hãy xem thêm các tài nguyên sau:

Lớp học lập trình

Bài đăng trên blog