Bắt đầu với Android Jetpack

Jetpack bao gồm một bộ sưu tập gồm những thư viện Android kết hợp các phương pháp hay nhất và cung cấp khả năng tương thích ngược trong các ứng dụng Android của bạn.

Hướng dẫn về Jetpack cho cấu trúc ứng dụng cung cấp thông tin tổng quan về các phương pháp hay nhất và cấu trúc được đề xuất để bạn xem xét khi tạo ứng dụng Android.

Các phần sau đây trình bày cách bắt đầu sử dụng các thành phần của Jetpack.

Dùng một thư viện Jetpack trong ứng dụng của bạn

Tất cả thành phần Jetpack đều có trên kho lưu trữ Google Maven.

Mở tệp settings.gradle, hãy thêm kho lưu trữ google() vào khối dependencyResolutionManagement { repositories {...}} như minh họa dưới đây:

Groovy

dependencyResolutionManagement {
  repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
}

Kotlin

dependencyResolutionManagement {
  repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
}

Sau đó, bạn có thể thêm các thành phần Jetpack, chẳng hạn như các thành phần kiến trúc như LiveDataViewModel, trong tệp build.gradle của mô-đun, như minh họa dưới đây:

Groovy

dependencies {
  def lifecycle_version = "2.2.0"

  implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-ktx:$lifecycle_version"
  implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:$lifecycle_version"
  ...
}

Kotlin

dependencies {
  val lifecycle_version = "2.2.0"

  implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-ktx:$lifecycle_version")
  implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:$lifecycle_version")
  ...
}

Nhiều thư viện Jetpack cung cấp các tiện ích Android KTX như trình bày ở trên với lifecycle-livedata-ktxlifecycle-viewmodel-ktx. Các tiện ích KTX được xây dựng dựa trên API dựa trên Java, tận dụng các tính năng ngôn ngữ dành riêng cho Kotlin.

Để tìm hiểu về các bản phát hành mới của thư viện Jetpack, hãy xem trang Bản phát hành.

Các trang tham chiếu API dựa trên Kotlindựa trên Java có sẵn cho tất cả các thư viện Jetpack.

Tận dụng Jetpack

Bạn có thể dùng riêng thư viện Jetpack hoặc kết hợp các thư viện này để giải quyết những nhu cầu khác nhau trong ứng dụng của mình.

 • WorkManager cho nhu cầu lập lịch của bạn.
 • Phòng lưu trữ dữ liệu ổn định.
 • Điều hướng để quản lý quy trình di chuyển trong ứng dụng của bạn.
 • CameraX dành cho nhu cầu của ứng dụng máy ảnh.
 • Hãy xem Tổng quan của tất cả các thư viện Jetpack.

Bạn sẽ xuất bản các thư viện Jetpack trên vùng chứa tên androidx. Nếu dự án của bạn hiện đang sử dụng Thư viện hỗ trợ Android, hãy đọc cách di chuyển sang không gian tên androidx.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Jetpack, hãy xem các trang sau:

Tài nguyên bổ sung

Đào tạo trực tuyến

Mã mẫu

 • Ứng dụng minh họa Sunflower sử dụng nhiều thành phần Jetpack khác nhau để minh họa các phương pháp hay nhất để phát triển Android.

lớp học lập trình

Video