R8 retrace

R8 retrace là một công cụ giúp lấy dấu vết ngăn xếp ban đầu từ dấu vết ngăn xếp đã làm rối mã nguồn. Dấu vết ngăn xếp được tạo lại bằng cách so khớp tên lớp và phương thức trong tệp ánh xạ với định nghĩa ban đầu.

Cách sử dụng

Để truy xuất dấu vết ngăn xếp đã làm rối mã nguồn, hãy chuyển tệp ánh xạ đến retrace:

retrace  path-to-mapping-file [path-to-stack-trace-file] [options] 

Nếu không có tệp dấu vết ngăn xếp nào được cung cấp trên dòng lệnh, R8 retrace sẽ chờ người dùng nhập dấu vết ngăn xếp thông qua phương thức nhập chuẩn. Sau khi nhập, hãy kết thúc luồng đầu vào:

  • Linux, macOS: Control+D
  • Windows: Control+Z+Enter

Sau đó, đầu ra truy vết được nhập lại sẽ được ghi vào đầu ra tiêu chuẩn.

Tùy chọn

Bảng sau mô tả các tuỳ chọn dòng lệnh của R8 retrace:

Lựa chọn Bắt buộc? Nội dung mô tả
--verbose không In thêm thông tin, chẳng hạn như các tham số của phương thức và loại dữ liệu trả về của phương thức.
--info không Đặt mức chẩn đoán thành info. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo DiagnosticsHandler.
--quiet không Giảm lượng thông tin được in để tập trung nhiều hơn.
--regex <regular_exp> không Ghi đè biểu thức chính quy mặc định để phân tích cú pháp các dòng dấu vết ngăn xếp. Ví dụ: sau đây là một biểu thức chính quy có thể phân tích cú pháp các dấu vết ngăn xếp cơ bản:

(?:.*? at %c\.%m\(%s(?::%l)?\))|(?:(?:.*?[:"] +)?%c(?::.*)?).

Lưu ý về cách sử dụng

R8 retrace sử dụng một tệp ánh xạ đã tạo để ánh xạ tên lớp và phương thức bị làm rối mã nguồn về định nghĩa ban đầu. Để biết thêm thông tin về cách rút gọn ứng dụng để có thể truy xuất lại ứng dụng một cách chính xác, hãy xem phần Giải mã dấu vết ngăn xếp đã làm rối mã nguồn.