Đề xuất nội dung trên màn hình chính

Màn hình chính của Android TV hiển thị nội dung đề xuất thông qua kênhchương trình. Các kênh hiển thị dưới dạng các hàng riêng lẻ trên màn hình chính, cùng với các thẻ hiển thị tất cả chương trình hiện có cho kênh đó.

Ứng dụng của bạn phải có ít nhất một kênh. Kênh đầu tiên mà ứng dụng của bạn tạo ra sẽ trở thành kênh mặc định và Android TV sẽ tự động hiển thị kênh đó trên màn hình chính. Ứng dụng của bạn có thể cung cấp các kênh khác nhưng người dùng phải chọn và phê duyệt các kênh đó trước khi chúng được thêm vào màn hình chính.

Nếu ứng dụng của bạn có chương trình truyền hình, phim hoặc nội dung video khác, bạn nên hỗ trợ tính năng xem trước video và tích hợp với kênh Watch Next. Kênh Watch Next do hệ thống Android kiểm soát. Ứng dụng của bạn có thể thêm các chương trình liên quan đến người dùng vào kênh này, chẳng hạn như các chương trình mà người dùng đánh dấu là thú vị, đã dừng xem giữa chừng, hoặc các chương trình liên quan đến nội dung mà người dùng đang xem (như tập tiếp theo trong một chương trình dài tập hoặc phần tiếp theo của một chương trình).

Đảm bảo khả năng tương thích

Màn hình chính hiển thị các đề xuất theo hai cách, tuỳ thuộc vào phiên bản Android:

  • Trong Android 8.0 (API cấp 26) trở lên, ứng dụng có thể hiện đề xuất trong một hoặc nhiều kênh xuất hiện trên các hàng riêng biệt. Một kênh (kênh mặc định) luôn xuất hiện. Người dùng có thể khám phá và thêm các kênh khác vào màn hình chính. Tìm hiểu cách tạo kênh đề xuất trên màn hình chính.
  • Trước Android 8.0, Android TV hiển thị tất cả nội dung đề xuất trong một hàng đề xuất luôn xuất hiện trên màn hình. Tìm hiểu cách tạo hàng đề xuất trên màn hình chính.

Để có thể hiển thị đề xuất trên tất cả phiên bản Android TV, ứng dụng của bạn cần triển khai cả hai API đề xuất. Kiểm thử cấp độ API hệ thống hiện tại và sử dụng API thích hợp để tạo hàng hoặc kênh đề xuất.

Kotlin

if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
  // Use the home screen recommendation channels API
} else {
  // Use the recommendations row API
}

Java

if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
  // Use the home screen recommendation channels API
} else {
  // Use the recommendations row API
}

Nếu ứng dụng được biên dịch bằng API cấp 25 trở xuống, thì ứng dụng đó vẫn có thể chạy trên Android TV ở cấp 26. Hành vi đề xuất cũ tương thích chuyển tiếp nhưng bị hạn chế:

  • Hàng đề xuất sẽ tự động được chuyển đổi và xuất hiện dưới dạng một kênh mới trên màn hình chính.
  • Các chương trình trên kênh đã chuyển đổi sẽ phản hồi thông tin cập nhật từ dịch vụ đề xuất của bạn, nhưng người dùng không thể sử dụng giao diện người dùng của TV để thao tác các chương trình trên kênh (thêm/xoá chương trình, sao chép chương trình vào kênh Watch Next).
  • Nếu bạn cập nhật ứng dụng lên API cấp 26, thì kênh được chuyển đổi sẽ vẫn xuất hiện trên TV chạy API cấp 26. TV sẽ xoá kênh đã chuyển đổi khỏi màn hình vào lần đầu tiên ứng dụng của bạn hiển thị kênh được tạo bằng API mới. Điều này xảy ra ngay lập tức nếu ứng dụng tạo một kênh mặc định hoặc sau đó khi người dùng chọn và thêm bất kỳ kênh nào khác do ứng dụng của bạn tạo.