Xử lý không đồng bộ trong nền

Công việc không đồng bộ là thành phần thứ hai của công việc ở chế độ nền, cùng với công việc liên tục. Mặc dù cả công việc liên tục và không đồng bộ đều diễn ra ở chế độ nền, nhưng cuối cùng thì chúng khá khác nhau.

Công việc không đồng bộ là:

  • Diễn ra ngay lập tức.
  • Không cần duy trì sau khi ứng dụng khởi động lại hoặc khởi động lại thiết bị.
  • Xảy ra ngoài luồng chính hoặc chặn luồng chính.

Điều này trái ngược với công việc liên tục mà bạn có thể lên lịch thực thi trong tương lai và vẫn được lên lịch thông qua việc khởi động lại ứng dụng và khởi động lại thiết bị. Một ví dụ về công việc không đồng bộ có thể là gửi yêu cầu HTTP ra khỏi luồng chính, và chỉ trả về kết quả khi đến.

Java và Kotlin

Cách bạn xử lý công việc không đồng bộ phụ thuộc vào cấu trúc ứng dụng tổng thể mà bạn theo dõi. Nếu bạn đang dùng một ứng dụng Ngôn ngữ lập trình Java, thì nhu cầu của bạn sẽ khác với khi bạn dùng Kotlin.

Kotlin Java
Giải pháp Coroutine. Luồng Java.
Tài liệu đọc thêm Để biết thông tin tổng quan đầy đủ về coroutine, hãy xem Hướng dẫn về coroutine. Vui lòng xem trang Luồng Java để biết thêm thông tin.

Tài liệu đọc thêm

Để biết thêm thông tin về khả năng làm việc liên tục, hãy xem bài viết tổng quan về công việc liên tục.