Tài liệu tham khảo về API cho trò chơi Android

Biểu tượng chú giải nổi bật

Chủ đề này liệt kê nội dung tham chiếu API cho việc phát triển trò chơi trên Android. Để biết danh sách chung về các API phát triển ứng dụng Android trên trang web này, vui lòng xem Tổng quan tham khảo về Android.

Android Game Development Kit (AGDK)

Phát triển trò chơi bằng Google Play