Cách khắc phục

Trang này mô tả cách xử lý các vấn đề liên quan đến kết quả về tính toàn vẹn.

Khi yêu cầu mã thông báo về tính toàn vẹn, bạn có thể cho người dùng thấy hộp thoại của Google Play. Bạn có thể cho người dùng thấy hộp thoại khi gặp phải một hoặc nhiều vấn đề liên quan đến kết quả về tính toàn vẹn. Hộp thoại này sẽ xuất hiện ở bên trên ứng dụng và nhắc người dùng giải quyết nguyên nhân của vấn đề. Sau khi đóng hộp thoại, bạn có thể xác minh xem vấn đề đã được khắc phục chưa bằng cách gửi một yêu cầu khác tới API Tính toàn vẹn.

Hộp thoại về tính toàn vẹn

GET_LICENSED (Mã loại 1)

Vấn đề về kết quả kiểm tra

Trường hợp appLicensingVerdict == "UNLICENSED". Trường hợp này có nghĩa là tài khoản người dùng chưa được cấp phép. Nói cách khác, họ không cài đặt hoặc mua ứng dụng thông qua Google Play.

Cách khắc phục

Bạn có thể cho người dùng thấy hộp thoại GET_LICENSED để nhắc họ tải ứng dụng của bạn qua Google Play. Nếu người dùng chấp nhận, thì tài khoản người dùng sẽ được cấp phép (appLicensingVerdict == "LICENSED"). Ứng dụng sẽ được thêm vào thư viện Google Play của người dùng, và Google Play có thể thay mặt bạn phân phối các bản cập nhật ứng dụng.

Ví dụ về trải nghiệm người dùng

Hộp thoại GET_LICENSED của Play

Yêu cầu hộp thoại về tính toàn vẹn

Khi ứng dụng khách yêu cầu mã thông báo về tính toàn vẹn, bạn có thể sử dụng phương thức mà chúng tôi cung cấp trong StandardIntegrityToken (API Chuẩn) và IntegrityTokenResponse (API Kiểu cũ): showDialog(Activity activity, int integrityDialogTypeCode).

Các bước sau đây sẽ trình bày cách sử dụng API Tính toàn vẹn của Play để hiện hộp thoại GET_LICENSED:

 1. Yêu cầu mã thông báo về tính toàn vẹn từ ứng dụng rồi gửi mã thông báo này đến máy chủ của bạn. Bạn có thể sử dụng yêu cầu Chuẩn hoặc Kiểu cũ.

  Kotlin

  
  // Request an integrity token
  val tokenResponse: StandardIntegrityToken = requestIntegrityToken()
  // Send token to app server and get response on what to do next
  val yourServerResponse: YourServerResponse = sendToServer(tokenResponse.token())
  
  

  Java

  
  // Request an integrity token
  StandardIntegrityToken tokenResponse = requestIntegrityToken();
  // Send token to app server and get response on what to do next
  YourServerResponse yourServerResponse = sendToServer(tokenResponse.token());
  
  
 2. Trên máy chủ của bạn, hãy giải mã mã thông báo về tính toàn vẹn rồi kiểm tra trường appLicensingVerdict. Mã sẽ có dạng như sau:

  // Licensing issue
  {
   ...
   accountDetails: {
    appLicensingVerdict: "UNLICENSED"
   }
  }
  
 3. Nếu mã thông báo chứa appLicensingVerdict: "UNLICENSED", hãy phản hồi ứng dụng khách của bạn và yêu cầu hiện hộp thoại cấp phép:

  Kotlin

  
  private fun getDialogTypeCode(integrityToken: String): Int{
   // Get licensing verdict from decrypted and verified integritytoken
   val licensingVerdict: String = getLicensingVerdictFromDecryptedToken(integrityToken)
  
   return if (licensingVerdict == "UNLICENSED") {
    1 // GET_LICENSED
   } else 0
  }
  
  

  Java

  
  private int getDialogTypeCode(String integrityToken) {
   // Get licensing verdict from decrypted and verified integrityToken
   String licensingVerdict = getLicensingVerdictFromDecryptedToken(integrityToken);
  
   if (licensingVerdict.equals("UNLICENSED")) {
    return 1; // GET_LICENSED
   }
   return 0;
  }
  
  
 4. Trên ứng dụng, hãy gọi showDialog bằng mã bắt buộc được truy xuất từ máy chủ:

  Kotlin

  
  // Show dialog as indicated by the server
  val showDialogType: Int? = yourServerResponse.integrityDialogTypeCode()
  if (showDialogType != null) {
   // Call showDialog with type code, the dialog will be shown on top of the
   // provided activity and complete when the dialog is closed.
   val integrityDialogResponseCode: Task<Int> =
    tokenResponse.showDialog(activity, showDialogType)
   // Handle response code, call the Integrity API again to confirm that
   // verdicts have been resolved.
  }
  
  

  Java

  
  // Show dialog as indicated by the server
  @Nullable Integer showDialogType = yourServerResponse.integrityDialogTypeCode();
  if (showDialogType != null) {
   // Call showDialog with type code, the dialog will be shown on top of the
   // provided activity and complete when the dialog is closed.
   Task<Integer> integrityDialogResponseCode =
     tokenResponse.showDialog(activity, showDialogType);
   // Handle response code, call the Integrity API again to confirm that
   // verdicts have been resolved.
  }
  
  
 5. Hộp thoại sẽ xuất hiện bên trên hoạt động được cung cấp. Khi người dùng đóng hộp thoại, Tác vụ sẽ hoàn tất bằng một mã phản hồi.

 6. (Không bắt buộc) Hãy yêu cầu mã thông báo khác để hiện thêm hộp thoại. Nếu thực hiện yêu cầu chuẩn, bạn cần khởi động lại trình cung cấp mã thông báo để nhận kết quả mới.