Điều khoản dịch vụ và an toàn dữ liệu

Trước khi sử dụng hoặc truy cập API Tính toàn vẹn của Play, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Đọc Điều khoản dịch vụ của API Tính toàn vẹn của Play.
 2. Hiểu cách API xử lý dữ liệu.

Điều khoản dịch vụ

Lần sửa đổi gần đây nhất: Ngày 20 tháng 5 năm 2024

 1. Bằng việc sử dụng API Tính toàn vẹn của Play, bạn đồng ý với những điều khoản này cùng với Điều khoản dịch vụ của API của Google ("Điều khoản dịch vụ API"). API Tính toàn vẹn của Play được cung cấp nhằm bảo vệ sự an toàn của ứng dụng và hạn chế những hành vi sử dụng sai mục đích, lừa đảo và truy cập trái phép.
 2. Bằng việc sử dụng API Tính toàn vẹn của Play, ứng dụng hoặc SDK của bạn sẽ có quyền truy cập vào một số tính năng nhất định và được cấp hạn mức có giới hạn dựa trên điều kiện theo mô tả trong tài liệu về API Tính toàn vẹn của Play. Những điều kiện này có thể thay đổi.
  1. Google Play giữ quyền xoá bỏ quyền truy cập vào tính năng và giảm hạn mức khi ứng dụng hoặc SDK của bạn không thể đáp ứng hoặc ngừng đáp ứng các điều kiện.
  2. Sự phê duyệt của Google cho tính năng bổ sung hoặc hạn mức tăng thêm là không chuyển nhượng được và sẽ chỉ áp dụng cho ứng dụng hoặc SDK được chỉ định.
 3. Bạn không được sử dụng API Tính toàn vẹn của Play để xác định hoặc theo dõi các cá thể người dùng hoặc thiết bị.
 4. Google có thể thay đổi những điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo, đồng thời cho phép bạn lựa chọn ngừng sử dụng API Tính toàn vẹn của Play. Google sẽ đăng thông báo về các điều khoản sửa đổi tại https://developer.android.com/google/play/integrity/terms#tos. Nội dung thay đổi sẽ không có hiệu lực hồi tố.

An toàn dữ liệu

Google Play có một mục an toàn dữ liệu dành cho nhà phát triển để công bố các phương pháp thu thập, chia sẻ và phương pháp bảo mật dữ liệu của ứng dụng. Để giúp bạn hoàn thành các yêu cầu trong mục an toàn dữ liệu, bạn có thể tham khảo thông tin dưới đây về cách API Tính toàn vẹn của Play xử lý dữ liệu.

API Tính toàn vẹn của Play là một giao diện thời gian chạy có Cửa hàng Google Play. Do đó, khi bạn sử dụng API Tính toàn vẹn của Play trong ứng dụng, Cửa hàng Play sẽ chạy các quy trình riêng, trong đó có quy trình xử lý dữ liệu được điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ của Google Play. Thông tin dưới đây mô tả cách API Tính toàn vẹn của Play xử lý dữ liệu để giải quyết các yêu cầu cụ thể từ ứng dụng của bạn.

Dữ liệu thu được về mức sử dụng

Luôn được thu thập:
 • Thông tin do ứng dụng cung cấp trong yêu cầu bao gồm các trường requestHashnonce
 • Siêu dữ liệu của ứng dụng, bao gồm cả tên gói, số phiên bản và chứng chỉ ký
 • Trạng thái giấy phép Google Play của ứng dụng đối với tài khoản người dùng đã đăng nhập trên thiết bị
 • Thông tin thiết bị, bao gồm cả chứng chỉ chứng thực khoá và mã thông báo chứng thực thiết bị do Dịch vụ Google Play tạo

Chỉ được thu thập khi ứng dụng yêu cầu đã chọn nhận thông tin chi tiết về môi trường:

 • Thông tin về hoạt động trong ứng dụng được dùng để xác định xem các ứng dụng có đang chạy có thể ghi lại màn hình hoặc điều khiển thiết bị hay không
 • Thông tin thiết bị dùng để xác định trạng thái của Google Play Protect

Mục đích của việc thu thập dữ liệu

Dữ liệu thu thập được dùng để xác minh tính toàn vẹn của ứng dụng, trạng thái cấp phép, thông tin chi tiết về môi trường và tính toàn vẹn của thiết bị.

Mã hoá dữ liệu

Dữ liệu đã được mã hoá

Chia sẻ dữ liệu

Dữ liệu không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Xoá dữ liệu

Dữ liệu sẽ bị xoá sau một khoảng thời gian lưu giữ cố định.

Mặc dù chúng tôi hướng đến sự minh bạch tối đa, nhưng bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đáp lại biểu mẫu mục an toàn dữ liệu của Google Play liên quan đến việc thu thập và chia sẻ dữ liệu người dùng trên ứng dụng của bạn và các phương pháp bảo mật.