Android NDK

Android NDK là một bộ công cụ cho phép bạn triển khai các phần của ứng dụng bằng mã gốc, sử dụng các ngôn ngữ như C và C++. Đối với một số loại ứng dụng, Android NDK có thể giúp bạn sử dụng lại các thư viện mã gốc viết bằng các ngôn ngữ đó.
class MyActivity : Activity() {
  /**
   * Native method implemented in C/C++
   */

  external fun computeFoo()
}

Tin tức mới nhất

Tối ưu hóa mã gốc