Nhật ký sửa đổi NDK

Trang này cung cấp thông tin về những thay đổi đối với tất cả phiên bản ổn định đã phát hành của NDK. Để tải phiên bản ổn định mới nhất của NDK hoặc phiên bản beta hiện có nào đó, hãy xem trang tải NDK xuống.

Hãy xem nhóm android-ndk-announce trên Google Groups để biết thêm thông tin đầy đủ và đăng ký nhận thông báo về bản phát hành.