Chế độ môi trường xung quanh

Chế độ môi trường xung quanh là một trình bảo vệ màn hình được tích hợp sẵn trong Google TV và Android TV. Mục đích của quy tắc này là tránh hiển thị hình ảnh tĩnh trong thời gian dài. Đây là điều quan trọng đối với các công nghệ hiển thị (chẳng hạn như OLED) vì màn hình có thể dễ bị cháy.

Hệ điều hành sẽ chuyển thiết bị sang Chế độ môi trường xung quanh sau 10 phút người dùng không hoạt động. Sau một khoảng thời gian người dùng không hoạt động nữa (do chế độ cài đặt Trình tiết kiệm pin của thiết bị xác định), hệ điều hành sẽ chuyển sang chế độ Trình tiết kiệm pin và tắt màn hình. Các ứng dụng phát nội dung đa phương tiện có thể ngăn thiết bị chuyển sang Chế độ môi trường xung quanh, mặc dù người dùng không tương tác với chế độ này, chẳng hạn như khi xem phim.

Nếu người dùng tương tác với thiết bị trong vòng 30 phút kể từ khi chuyển sang Chế độ môi trường xung quanh, thì ứng dụng đang hoạt động khi chuyển sang Chế độ môi trường xung quanh sẽ được khôi phục. Nếu người dùng tương tác với thiết bị hơn 30 phút sau khi chuyển sang Chế độ môi trường xung quanh, họ sẽ được đưa về Màn hình chính. Khi người dùng khởi động thiết bị bằng nút nguồn khi đang ở chế độ Tiết kiệm năng lượng, họ sẽ được chuyển đến Màn hình chính. Ngoài ra, nếu người dùng khởi động thiết bị khi đang ở chế độ Trình tiết kiệm pin bằng cách sử dụng các nút cụ thể trong ứng dụng (ví dụ: YouTube), thì họ sẽ được chuyển thẳng đến ứng dụng đó.

Nếu bạn đang sử dụng MediaSession để phát nội dung đa phương tiện, thì tuỳ chọn này sẽ giữ khoá chế độ thức một phần ngầm ẩn khi bắt đầu phát. Việc tạm dừng phát lại sẽ không hủy thao tác khóa chế độ thức này. Điều này có nghĩa là thiết bị có thể tự động chuyển sang Chế độ môi trường xung quanh nhưng sau đó sẽ không chuyển sang chế độ Trình tiết kiệm pin. Nếu người dùng tương tác với thiết bị trong vòng 30 phút kể từ khi chuyển sang Chế độ môi trường xung quanh, thì ứng dụng của bạn sẽ được khôi phục.

Lệnh phát video

Để phát video, bạn cần phải ngăn thiết bị chuyển sang Chế độ môi trường xung quanh trong quá trình phát do người dùng khởi động để mang lại trải nghiệm xem không gián đoạn. Tuy nhiên, các ứng dụng sẽ không ngăn thiết bị chuyển sang Chế độ môi trường xung quanh khi chế độ phát đã dừng hoặc tạm dừng.

Phát âm thanh

Đối với việc phát âm thanh, các ứng dụng không được ngăn Chế độ môi trường xung quanh trong quá trình phát, trừ phi triển khai trình bảo vệ màn hình riêng với hình ảnh không tĩnh. Quá trình phát âm thanh sẽ tiếp tục khi Chế độ môi trường xung quanh đang hoạt động.

Tính năng phát âm thanh trên Android sẽ ngầm tạm ngưng khoá chế độ thức một phần. Thao tác này sẽ không ngăn thiết bị chuyển sang Chế độ môi trường xung quanh, nhưng sẽ ngăn quá trình chuyển đổi tiếp theo sang chế độ Trình tiết kiệm pin. Do đó, hoạt động phát sẽ vẫn tiếp tục ngay cả sau khi thiết bị chuyển sang Chế độ môi trường xung quanh. Tuy nhiên, thiết bị sẽ bị chuyển sang chế độ ngủ để cho phép phát lại liên tục.

Ngăn chế độ môi trường xung quanh

Bạn có thể ngăn hệ điều hành chuyển thiết bị vào Chế độ môi trường xung quanh, nhưng phải sử dụng chế độ này theo yêu cầu của Chế độ môi trường xung quanh. Nhà phát triển ứng dụng không thể ngăn thiết bị chuyển sang chế độ Trình tiết kiệm pin.

Các ứng dụng có thể ngăn màn hình tắt bằng cách đặt một cờ trên Window:

Kotlin

requireActivity().window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON)

Java

requireActivity().getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON);

Chế độ môi trường xung quanh sẽ tắt khi cờ này được đặt. Để bật lại tính năng này, bạn phải xoá cờ:

Kotlin

requireActivity().window.clearFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON)

Java

requireActivity().getWindow().clearFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON);