Trang tổng quan phân phối

Trang này cung cấp thông tin về số lượng thiết bị tương đối trên Google Play có chung một đặc điểm nhất định, chẳng hạn như kích thước màn hình và mật độ. Mỗi thông tin tổng quan nhanh về dữ liệu đại diện cho tất cả các thiết bị đang hoạt động trong khoảng thời gian 7 ngày, kết thúc vào ngày 23 tháng 4 năm 2024.

Để có thông tin chi tiết và chi tiết hơn nhằm giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn về thông số kỹ thuật mà bạn muốn xây dựng, nơi phát hành và nội dung cần kiểm thử, bạn nên sử dụng trang Phạm vi tiếp cận và thiết bị trong Google Play Console.

Với Phạm vi tiếp cận và thiết bị, tất cả nhà phát triển đều có quyền truy cập vào các tính năng sau:

  • Hoạt động phân phối lượt cài đặt, doanh thu và tỷ lệ sự cố cho ứng dụng của bạn và các nhóm ứng dụng ngang hàng mà bạn chọn.
  • Dữ liệu được phân tích theo phiên bản Android, RAM, SoC, phiên bản Vulkan, phiên bản OpenGL ES, các chỉ số trên màn hình và ABI.
  • Xu hướng trước đây.
  • Xuất tệp CSV.

Phiên bản Vulkan

Phần này cung cấp dữ liệu về số lượng thiết bị tương đối hỗ trợ một phiên bản Vulkan cụ thể. Các thiết bị không hỗ trợ Vulkan được biểu thị bằng Không có. Xin lưu ý rằng khả năng hỗ trợ một phiên bản Vulkan cụ thể cũng ngụ ý việc hỗ trợ mọi phiên bản thấp hơn (ví dụ: hỗ trợ cho phiên bản 1.1 cũng ngụ ý việc hỗ trợ phiên bản 1.0.3).

Để khai báo ứng dụng của bạn yêu cầu phiên bản Vulkan nào, bạn nên tạo phần tử <uses-feature> xác định android.hardware.vulkan.version. Vui lòng xem FEATURE_VULKAN_HARDWARE_VERSION để biết thêm thông tin chi tiết về phiên bản phần cứng. Bạn cũng có thể dùng android.hardware.vulkan.level để khai báo một cấp tính năng Vulkan bắt buộc. Hãy xem FEATURE_VULKAN_HARDWARE_LEVEL để biết thêm thông tin chi tiết về cấp tính năng.

Phiên bản VulkanPhân phối
Không có15,0%
Vulkan 1.0.37,4%
Vulkan 1.171,0%
Vulkan 1.36,6%

Dữ liệu được thu thập qua các thiết bị đang hoạt động chạy API Android cấp 23 trở lên trong khoảng thời gian 28 ngày, kết thúc vào ngày 23 tháng 4 năm 2024.

Để có dữ liệu phân phối Vulkan chi tiết và mạnh mẽ hơn, hãy sử dụng Phạm vi tiếp cận và thiết bị trong Google Play Console.

Phiên bản OpenGL ES

Phần này cung cấp dữ liệu về số lượng thiết bị tương đối hỗ trợ một phiên bản OpenGL ES cụ thể. Lưu ý là việc hỗ trợ một phiên bản cụ thể của OpenGL ES cũng ngụ ý việc hỗ trợ mọi phiên bản thấp hơn (ví dụ: hỗ trợ cho phiên bản 2.0 cũng ngụ ý việc hỗ trợ cho phiên bản 1.1).

Để khai báo ứng dụng của bạn yêu cầu phiên bản OpenGL ES nào, bạn nên dùng thuộc tính android:glEsVersion của phần tử <uses-feature>. Bạn cũng có thể dùng phần tử <supports-gl-texture> để khai báo các định dạng nén GL mà ứng dụng của bạn sử dụng.

Phiên bản OpenGL ESPhân phối
GL 2.04,1%
GL 3.03,3%
GL 3.14,0%
GL 3.288,6%

Để có dữ liệu phân phối OpenGL ES chi tiết và mạnh mẽ hơn, hãy sử dụng Phạm vi tiếp cận và thiết bị trong Google Play Console.

Hồ sơ cơ sở Android (Vulkan)

Phần này cung cấp dữ liệu về số lượng thiết bị tương đối hỗ trợ Hồ sơ cơ sở trên Android cho Vulkan.

Hồ sơ cơ sở Android (Vulkan)Tỷ lệ phần trăm được hỗ trợ
Không có hỗ trợ hồ sơ13,3%
Android Baseline (2021)86,7%
Android Baseline (2022)79,6%