Kiểm tra quyền truy cập dữ liệu

Để minh bạch hơn về cách ứng dụng và các phần phụ thuộc của ứng dụng truy cập vào dữ liệu riêng tư của người dùng, Android 11 ra mắt tính năng kiểm tra quyền truy cập dữ liệu. Nhờ có thông tin chi tiết từ quy trình này, bạn có thể xác định chính xác hơn hoạt động truy cập không mong muốn vào dữ liệu.

Ứng dụng có thể đăng ký một thực thể của AppOpsManager.OnOpNotedCallback. Thực thể này có thể thực hiện thao tác mỗi khi một trong các sự kiện sau xảy ra:

  • Mã của ứng dụng truy cập dữ liệu cá nhân. Để giúp bạn xác định phần logic nào trong ứng dụng đã gọi sự kiện đó, bạn có thể kiểm tra quyền truy cập dữ liệu theo thẻ phân bổ.
  • Mã trong thư viện phần phụ thuộc hoặc SDK truy cập vào dữ liệu cá nhân.

Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về kiểm tra quyền truy cập dữ liệu, hãy xem các tài liệu sau:

Bài đăng trên blog