Dịch vụ trên nền trước trong Android 11

Android 11 thay đổi khi các dịch vụ trên nền trước có thể truy cập vào thông tin vị trí, máy ảnh và micrô của thiết bị. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Các loại dịch vụ trên nền trước cho camera và micrô
Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 11 trở lên và truy cập vào camera hoặc micrô trong một dịch vụ trên nền trước, thì bạn phải thêm các loại dịch vụ trên nền trước cameramicrophone.
Hạn chế truy cập khi sử dụng
Nếu ứng dụng của bạn bắt đầu một dịch vụ trên nền trước trong khi chạy ở chế độ nền, thì dịch vụ đó trên nền trước sẽ không truy cập được vào micrô hoặc máy ảnh. Ngoài ra, dịch vụ không thể truy cập thông tin vị trí trừ phi ứng dụng của bạn có quyền truy cập vị trí ở chế độ nền.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng dịch vụ trên nền trước trong ứng dụng của bạn.