Thông báo cập nhật vị trí trên Android 11

Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng hiệu quả hơn, Android 11 bổ sung quyền truy cập thông tin vị trí một lần và thay đổi cách người dùng cấp quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền. Các bản cập nhật này ảnh hưởng đến tất cả các ứng dụng chạy trên Android 11 trở lên.

Quyền truy cập một lần

Hình 1. Hộp thoại hệ thống về quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền trước có một tuỳ chọn có tên là Chỉ lần này.

Trên Android 11 trở lên, bất cứ khi nào ứng dụng của bạn yêu cầu quyền truy cập vào vị trí ở chế độ nền trước, hộp thoại cấp quyền của hệ thống sẽ có một tuỳ chọn có tên là Chỉ lần này, như minh hoạ trong hình 1. Tuỳ chọn này mang lại cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với thời điểm ứng dụng có thể truy cập vào thông tin vị trí.

Tìm hiểu thêm về cách hệ thống xử lý quyền một lần.

Quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền

Android 11 thay đổi cách một tính năng trong ứng dụng có thể truy cập quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền. Phần này mô tả từng thay đổi trong số này.

Nếu một tính năng trong ứng dụng của bạn truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền, hãy xác minh rằng quyền truy cập đó là cần thiết. Cân nhắc lấy thông tin mà tính năng này cần theo cách khác, như mô tả trên trang về cách truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền.

Yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền một cách riêng biệt

Như mô tả trong hướng dẫn về cách yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí trong thời gian chạy, bạn nên thực hiện các yêu cầu về thông tin vị trí gia tăng. Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 11 trở lên, thì hệ thống sẽ thực thi phương pháp hay nhất này. Nếu bạn yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền trước và quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền cùng một lúc, thì hệ thống sẽ bỏ qua yêu cầu và không cấp quyền nào cho ứng dụng.

Thay đổi đối với hộp thoại cấp quyền

Thông tin chi tiết về các thay đổi

Đổi tên: BACKGROUND_RATIONALE_CHANGE_ID

Mã thay đổi: 147316723

Cách bật/tắt

Khi kiểm thử khả năng tương thích của ứng dụng với Android 11, bạn có thể bật hoặc tắt thay đổi này bằng các lệnh ADB sau đây:

adb shell am compat enable (147316723|BACKGROUND_RATIONALE_CHANGE_ID) PACKAGE_NAME
adb shell am compat disable (147316723|BACKGROUND_RATIONALE_CHANGE_ID) PACKAGE_NAME

Để biết thêm thông tin về khung tương thích và các thay đổi về cách bật/tắt, hãy xem nội dung Kiểm thử và gỡ lỗi các thay đổi về hành vi của nền tảng trong ứng dụng.

Khi một tính năng trong ứng dụng của bạn yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền trên một thiết bị chạy Android 11 trở lên, hộp thoại của hệ thống sẽ không có nút để bật quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền. Để bật quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền, người dùng phải đặt tuỳ chọn Luôn cho phép cho quyền truy cập thông tin vị trí của ứng dụng trên trang cài đặt, như mô tả trong hướng dẫn về cách Yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền.

Tài nguyên khác

Để biết thêm thông tin về cách truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền, hãy xem các tài liệu sau:

Video