Nội dung cập nhật về các hạn chế đối với giao diện không phải SDK trên Android 11

Android 11 cung cấp danh sách mới cập nhật về các giao diện không phải SDK bị hạn chế dựa trên khả năng cộng tác với nhà phát triển Android và kiểm thử nội bộ mới nhất. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi phải đảm bảo việc cung cấp các phương án thay thế công khai trước khi hạn chế giao diện không phải SDK.

Nếu ứng dụng của bạn không nhắm đến Android 11, thì một số thay đổi này có thể sẽ không ảnh hưởng ngay. Tuy nhiên, mặc dù hiện tại bạn có thể sử dụng một số giao diện không phải SDK (tuỳ thuộc vào cấp độ API mục tiêu của ứng dụng), nhưng việc sử dụng phương thức hoặc trường không phải SDK luôn có nguy cơ cao làm hỏng ứng dụng.

Nếu không chắc ứng dụng của mình có sử dụng giao diện không phải SDK hay không, bạn có thể kiểm tra ứng dụng để tìm hiểu. Nếu ứng dụng của bạn dựa vào giao diện không phải SDK, thì bạn nên bắt đầu lập kế hoạch di chuyển sang SDK làm giải pháp thay thế. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng vẫn có một số trường hợp sử dụng hợp lệ cho việc ứng dụng sử dụng giao diện không phải SDK. Nếu không tìm được giải pháp thay thế cho việc sử dụng giao diện không phải SDK cho một tính năng trong ứng dụng, thì bạn nên yêu cầu một API công khai mới.

API kiểm thử không phải SDK hiện đã bị hạn chế

Kể từ Android 11, các API kiểm thử không phải SDK (được chú thích bằng @TestApi trong AOSP) giờ đây sẽ bị chặn theo mặc định. Các giao diện không phải SDK này được dùng để thực hiện kiểm thử nội bộ trên nền tảng Android. Các ứng dụng có thể tiếp tục dùng API kiểm thử không phải SDK không bị hạn chế ở cấp độ API mục tiêu, nhưng mọi API kiểm thử mới sẽ được đưa vào danh sách chặn.

Các thay đổi đối với danh sách trên Android 11

Các thay đổi đối với danh sách trong Android 11 thuộc các danh mục sau:

Để xem danh sách đầy đủ tất cả giao diện không phải SDK cho Android 11 (API cấp 30), hãy tải tệp sau xuống: hiddenapi-flags.csv.

Giao diện không phải SDK hiện đã bị chặn trên Android 11

Thông tin chi tiết về các thay đổi

Đổi tên: HIDE_MAXTARGETSDK_Q_HIDDEN_APIS

Mã thay đổi: 149994052

Cách bật/tắt

Khi kiểm thử khả năng tương thích của ứng dụng với Android 11, bạn có thể bật hoặc tắt thay đổi này bằng các lệnh ADB sau đây:

adb shell am compat enable (149994052|HIDE_MAXTARGETSDK_Q_HIDDEN_APIS) PACKAGE_NAME
adb shell am compat disable (149994052|HIDE_MAXTARGETSDK_Q_HIDDEN_APIS) PACKAGE_NAME

Để biết thêm thông tin về khung tương thích và các thay đổi về cách bật/tắt, hãy xem nội dung Kiểm thử và gỡ lỗi các thay đổi về hành vi của nền tảng trong ứng dụng.

Hộp mã sau đây liệt kê tất cả giao diện không phải SDK không được hỗ trợ (nêu trong danh sách xám) trong Android 10 (API cấp 29) bị chặn trong Android 11 (API cấp 30). Tức là những giao diện này thuộc danh sách max-target-q (greylist-max-q), vì vậy, ứng dụng của bạn chỉ có thể sử dụng những giao diện này nếu ứng dụng nhắm đến Android 10 (API cấp 29) trở xuống.

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng các phương án thay thế công khai sẽ có sẵn trước khi chúng tôi hạn chế giao diện không phải SDK. Đồng thời, chúng tôi hiểu rằng ứng dụng của bạn có thể có trường hợp sử dụng hợp lệ để sử dụng những giao diện này. Nếu giao diện mà ứng dụng của bạn dùng trong phiên bản trước bị chặn trong Android 11, thì bạn nên yêu cầu một API công khai mới cho giao diện đó.

Landroid/app/Activity;->mParent:Landroid/app/Activity;  # Use androidx.fragment.app.Fragment and androidx.fragment.app.FragmentManager instead.
Landroid/app/AppOpsManager$OpEntry;->getOp()I  # getOpStr().
Landroid/app/AppOpsManager$OpEntry;->getRejectTime()J  # getLastRejectTime(int).
Landroid/app/AppOpsManager$OpEntry;->getTime()J  # getLastAccessTime(int).
Landroid/app/AppOpsManager;->getToken(Lcom/android/internal/app/IAppOpsService;)Landroid/os/IBinder;  # Create own local android.os.Binder.
Landroid/app/AppOpsManager;->noteOp(I)I  # Use #noteOp(java.lang.String, int, java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String) instead.
Landroid/app/AppOpsManager;->noteOp(IILjava/lang/String;)I  # Use #noteOp(java.lang.String, int, java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String) instead.
Landroid/app/AppOpsManager;->noteOpNoThrow(IILjava/lang/String;)I  # Use #noteOpNoThrow(java.lang.String, int, java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String) instead.
Landroid/app/AppOpsManager;->noteProxyOp(ILjava/lang/String;)I  # Use #noteProxyOp(java.lang.String, java.lang.String, int, java.lang.String, java.lang.String) instead.
Landroid/app/IActivityManager;->broadcastIntent(Landroid/app/IApplicationThread;Landroid/content/Intent;Ljava/lang/String;Landroid/content/IIntentReceiver;ILjava/lang/String;Landroid/os/Bundle;[Ljava/lang/String;ILandroid/os/Bundle;ZZI)I  # Use android.content.Context#sendBroadcast(android.content.Intent) instead.
Landroid/app/IActivityManager;->getIntentSender(ILjava/lang/String;Landroid/os/IBinder;Ljava/lang/String;I[Landroid/content/Intent;[Ljava/lang/String;ILandroid/os/Bundle;I)Landroid/content/IIntentSender;  # Use PendingIntent#getIntentSender() instead.
Landroid/app/IActivityManager;->getProviderMimeType(Landroid/net/Uri;I)Ljava/lang/String;  # Use android.content.ContentResolver#getType public API instead.
Landroid/app/IActivityManager;->registerReceiver(Landroid/app/IApplicationThread;Ljava/lang/String;Landroid/content/IIntentReceiver;Landroid/content/IntentFilter;Ljava/lang/String;II)Landroid/content/Intent;  # Use android.content.Context#registerReceiver(android.content.BroadcastReceiver, android.content.IntentFilter) instead.
Landroid/app/IActivityManager;->startActivity(Landroid/app/IApplicationThread;Ljava/lang/String;Landroid/content/Intent;Ljava/lang/String;Landroid/os/IBinder;Ljava/lang/String;IILandroid/app/ProfilerInfo;Landroid/os/Bundle;)I  # Use android.content.Context#registerReceiver(android.content.BroadcastReceiver, android.content.IntentFilter) instead.
Landroid/app/IActivityManager;->startActivityAsUser(Landroid/app/IApplicationThread;Ljava/lang/String;Landroid/content/Intent;Ljava/lang/String;Landroid/os/IBinder;Ljava/lang/String;IILandroid/app/ProfilerInfo;Landroid/os/Bundle;I)I  # Use android.content.Context#createContextAsUser(android.os.UserHandle, int) and android.content.Context#startActivity(android.content.Intent) instead.
Landroid/app/LocalActivityManager;->mActivities:Ljava/util/Map;  # Use androidx.fragment.app.Fragment and androidx.fragment.app.FragmentManager instead.
Landroid/app/LocalActivityManager;->mActivityArray:Ljava/util/ArrayList;  # Use androidx.fragment.app.Fragment and androidx.fragment.app.FragmentManager instead.
Landroid/app/LocalActivityManager;->mParent:Landroid/app/Activity;  # Use androidx.fragment.app.Fragment and androidx.fragment.app.FragmentManager instead.
Landroid/app/LocalActivityManager;->mResumed:Landroid/app/LocalActivityManager$LocalActivityRecord;  # Use androidx.fragment.app.Fragment and androidx.fragment.app.FragmentManager instead.
Landroid/app/LocalActivityManager;->mSingleMode:Z  # Use androidx.fragment.app.Fragment and androidx.fragment.app.FragmentManager instead.
Landroid/app/LocalActivityManager;->moveToState(Landroid/app/LocalActivityManager$LocalActivityRecord;I)V  # Use androidx.fragment.app.Fragment and androidx.fragment.app.FragmentManager instead.
Landroid/content/IContentProvider;->bulkInsert(Ljava/lang/String;Landroid/net/Uri;[Landroid/content/ContentValues;)I  # Use ContentProviderClient#bulkInsert(android.net.Uri, android.content.ContentValues[]) instead.
Landroid/content/IContentProvider;->call(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Landroid/os/Bundle;)Landroid/os/Bundle;  # Use ContentProviderClient#call(java.lang.String, java.lang.String, android.os.Bundle) instead.
Landroid/content/IContentProvider;->delete(Ljava/lang/String;Landroid/net/Uri;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;)I  # Use ContentProviderClient#delete(android.net.Uri, java.lang.String, java.lang.String[]) instead.
Landroid/content/IContentProvider;->insert(Ljava/lang/String;Landroid/net/Uri;Landroid/content/ContentValues;)Landroid/net/Uri;  # Use ContentProviderClient#insert(android.net.Uri, android.content.ContentValues) instead.
Landroid/content/IContentProvider;->update(Ljava/lang/String;Landroid/net/Uri;Landroid/content/ContentValues;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;)I  # Use ContentProviderClient#update(android.net.Uri, android.content.ContentValues, java.lang.String, java.lang.String[]) instead.
Landroid/graphics/FontFamily;-><init>()V  # Use android.graphics.fonts.FontFamily instead.
Landroid/graphics/FontFamily;-><init>([Ljava/lang/String;I)V  # Use android.graphics.fonts.FontFamily instead.
Landroid/graphics/FontFamily;->abortCreation()V  # Use android.graphics.fonts.FontFamily instead.
Landroid/graphics/FontFamily;->addFont(Ljava/lang/String;I[Landroid/graphics/fonts/FontVariationAxis;II)Z  # Use android.graphics.fonts.FontFamily instead.
Landroid/graphics/FontFamily;->addFontFromAssetManager(Landroid/content/res/AssetManager;Ljava/lang/String;IZIII[Landroid/graphics/fonts/FontVariationAxis;)Z  # Use android.graphics.fonts.FontFamily instead.
Landroid/graphics/FontFamily;->addFontFromBuffer(Ljava/nio/ByteBuffer;I[Landroid/graphics/fonts/FontVariationAxis;II)Z  # Use android.graphics.fonts.FontFamily instead.
Landroid/graphics/FontFamily;->freeze()Z  # Use android.graphics.fonts.FontFamily instead.
Landroid/graphics/FontFamily;->mNativePtr:J  # Use android.graphics.fonts.FontFamily instead.
Landroid/media/MediaScanner$FileEntry;-><init>(JLjava/lang/String;JI)V  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$FileEntry;->mLastModifiedChanged:Z  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$FileEntry;->mRowId:J  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$MyMediaScannerClient;->beginFile(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;JJZZ)Landroid/media/MediaScanner$FileEntry;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$MyMediaScannerClient;->doScanFile(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;JJZZZ)Landroid/net/Uri;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$MyMediaScannerClient;->endFile(Landroid/media/MediaScanner$FileEntry;ZZZZZZ)Landroid/net/Uri;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$MyMediaScannerClient;->getFileTypeFromDrm(Ljava/lang/String;)I  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$MyMediaScannerClient;->handleStringTag(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$MyMediaScannerClient;->mFileType:I  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$MyMediaScannerClient;->mIsDrm:Z  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$MyMediaScannerClient;->mMimeType:Ljava/lang/String;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$MyMediaScannerClient;->mNoMedia:Z  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$MyMediaScannerClient;->mPath:Ljava/lang/String;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$MyMediaScannerClient;->scanFile(Ljava/lang/String;JJZZ)V  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$MyMediaScannerClient;->setMimeType(Ljava/lang/String;)V  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner$MyMediaScannerClient;->toValues()Landroid/content/ContentValues;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;-><init>(Landroid/content/Context;Ljava/lang/String;)V  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->FILES_PRESCAN_PROJECTION:[Ljava/lang/String;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->isDrmEnabled()Z  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->isNoMediaPath(Ljava/lang/String;)Z  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->mAudioUri:Landroid/net/Uri;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->mClient:Landroid/media/MediaScanner$MyMediaScannerClient;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->mContext:Landroid/content/Context;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->mDefaultAlarmAlertFilename:Ljava/lang/String;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->mDefaultNotificationFilename:Ljava/lang/String;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->mDefaultRingtoneFilename:Ljava/lang/String;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->mFilesUri:Landroid/net/Uri;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->mMediaInserter:Landroid/media/MediaInserter;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->mPackageName:Ljava/lang/String;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->makeEntryFor(Ljava/lang/String;)Landroid/media/MediaScanner$FileEntry;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->postscan([Ljava/lang/String;)V  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->prescan(Ljava/lang/String;Z)V  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->scanSingleFile(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Landroid/net/Uri;  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/media/MediaScanner;->setLocale(Ljava/lang/String;)V  # All scanning requests should be performed through android.media.MediaScannerConnection.
Landroid/net/IConnectivityManager;->getLastTetherError(Ljava/lang/String;)I  # Use TetheringManager#getLastTetherError as alternative.
Landroid/net/IConnectivityManager;->getTetherableIfaces()[Ljava/lang/String;  # Use TetheringManager#getTetherableIfaces as alternative.
Landroid/net/IConnectivityManager;->getTetherableUsbRegexs()[Ljava/lang/String;  # Use TetheringManager#getTetherableUsbRegexs as alternative.
Landroid/net/IConnectivityManager;->getTetherableWifiRegexs()[Ljava/lang/String;  # Use TetheringManager#getTetherableWifiRegexs as alternative.
Landroid/net/IConnectivityManager;->getTetheredIfaces()[Ljava/lang/String;  # Use TetheringManager#getTetheredIfaces as alternative.
Landroid/net/IConnectivityManager;->getTetheringErroredIfaces()[Ljava/lang/String;  # Use TetheringManager#getTetheringErroredIfaces as Alternative.
Landroid/net/wifi/WifiManager;->enableVerboseLogging(I)V  # Use #setVerboseLoggingEnabled(boolean) instead.
Landroid/net/wifi/WifiManager;->getVerboseLoggingLevel()I  # Use #isVerboseLoggingEnabled() instead.
Landroid/os/PowerManager;->ACTION_POWER_SAVE_MODE_CHANGING:Ljava/lang/String;  # Use #ACTION_POWER_SAVE_MODE_CHANGED instead.
Landroid/os/PowerManager;->EXTRA_POWER_SAVE_MODE:Ljava/lang/String;  # Use #isPowerSaveMode() instead.
Landroid/os/storage/StorageVolume;->getPath()Ljava/lang/String;  # StorageVolume#getDirectory().
Landroid/os/storage/StorageVolume;->getPathFile()Ljava/io/File;  # StorageVolume#getDirectory().
Landroid/telephony/ServiceState;->getDataOperatorAlphaShort()Ljava/lang/String;  # Use #getOperatorAlphaShort instead.
Landroid/telephony/ServiceState;->getDataOperatorNumeric()Ljava/lang/String;  # Use #getOperatorNumeric instead.
Landroid/telephony/ServiceState;->getVoiceOperatorAlphaLong()Ljava/lang/String;  # Use #getOperatorAlphaLong instead.
Landroid/telephony/ServiceState;->getVoiceOperatorAlphaShort()Ljava/lang/String;  # Use #getOperatorAlphaShort instead.
Landroid/telephony/TelephonyManager;->getNetworkCountryIsoForPhone(I)Ljava/lang/String; # Use #getNetworkCountryIso(int) instead.
Landroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;->mCode:I  # getCode().
Landroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;->mExtraCode:I  # getExtraCode().
Landroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;->mExtraMessage:Ljava/lang/String;  # getExtraMessage().
Landroid/view/inputmethod/InputMethodManager;->windowDismissed(Landroid/os/IBinder;)V  # See androidx.activity.ComponentActivity.
Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker$SelectionEvent;->selectionAction(III)Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker$SelectionEvent;  # See android.view.textclassifier.TextClassifier.
Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker$SelectionEvent;->selectionAction(IIILandroid/view/textclassifier/TextClassification;)Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker$SelectionEvent;  # See android.view.textclassifier.TextClassifier.
Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker$SelectionEvent;->selectionModified(II)Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker$SelectionEvent;  # See android.view.textclassifier.TextClassifier.
Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker$SelectionEvent;->selectionModified(IILandroid/view/textclassifier/TextClassification;)Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker$SelectionEvent;  # See android.view.textclassifier.TextClassifier.
Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker$SelectionEvent;->selectionModified(IILandroid/view/textclassifier/TextSelection;)Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker$SelectionEvent;  # See android.view.textclassifier.TextClassifier.
Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker$SelectionEvent;->selectionStarted(I)Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker$SelectionEvent;  # See android.view.textclassifier.TextClassifier.
Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker;-><init>(Landroid/content/Context;I)V  # See android.view.textclassifier.TextClassifier.
Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker;->logEvent(Landroid/view/textclassifier/logging/SmartSelectionEventTracker$SelectionEvent;)V  # See android.view.textclassifier.TextClassifier.
Landroid/view/View$AttachInfo;->mContentInsets:Landroid/graphics/Rect;  # Use WindowInsets#getInsets(int) instead.
Landroid/view/View$AttachInfo;->mStableInsets:Landroid/graphics/Rect;  # Use WindowInsets#getInsets(int) instead.
Landroid/view/View$AttachInfo;->mVisibleInsets:Landroid/graphics/Rect;  # Use WindowInsets#getInsets(int) instead.
Landroid/widget/TabHost$IntentContentStrategy;->getContentView()Landroid/view/View;  # Use androidx.viewpager.widget.ViewPager and com.google.android.material.tabs.TabLayout instead. See TabLayout and ViewPager.
Landroid/widget/TabHost$IntentContentStrategy;->tabClosed()V  # Use androidx.viewpager.widget.ViewPager and com.google.android.material.tabs.TabLayout instead. See TabLayout and ViewPager.
Landroid/widget/TabHost$TabSpec;->mContentStrategy:Landroid/widget/TabHost$ContentStrategy;  # Use androidx.viewpager.widget.ViewPager and com.google.android.material.tabs.TabLayout instead. See TabLayout and ViewPager.
Landroid/widget/TabHost$TabSpec;->mIndicatorStrategy:Landroid/widget/TabHost$IndicatorStrategy;  # Use androidx.viewpager.widget.ViewPager and com.google.android.material.tabs.TabLayout instead. See TabLayout and ViewPager.
Landroid/widget/TabHost;->mCurrentTab:I  # Use androidx.viewpager.widget.ViewPager and com.google.android.material.tabs.TabLayout instead. See TabLayout and ViewPager.
Landroid/widget/TabHost;->mOnTabChangeListener:Landroid/widget/TabHost$OnTabChangeListener;  # Use androidx.viewpager.widget.ViewPager and com.google.android.material.tabs.TabLayout instead. See TabLayout and ViewPager.
Landroid/widget/TabHost;->mTabSpecs:Ljava/util/List;  # Use androidx.viewpager.widget.ViewPager and com.google.android.material.tabs.TabLayout instead. See TabLayout and ViewPager.
Landroid/widget/TabWidget;->mDrawBottomStrips:Z  # Use androidx.viewpager.widget.ViewPager and com.google.android.material.tabs.TabLayout instead. See TabLayout and ViewPager.
Landroid/widget/TabWidget;->mSelectedTab:I  # Use androidx.viewpager.widget.ViewPager and com.google.android.material.tabs.TabLayout instead. See TabLayout and ViewPager.
Landroid/widget/TabWidget;->setTabSelectionListener(Landroid/widget/TabWidget$OnTabSelectionChanged;)V  # Use androidx.viewpager.widget.ViewPager and com.google.android.material.tabs.TabLayout instead. See TabLayout and ViewPager.
Lcom/android/internal/telephony/MccTable$MccEntry;->mIso:Ljava/lang/String;  # There is no alternative for MccTable.MccEntry.mIso, but it was included in hidden APIs due to a static analysis false positive and has been added to this max-target-q (greylist-max-q) list. Please file a bug if you still require this API.
Lcom/android/internal/telephony/MccTable;->entryForMcc(I)Lcom/android/internal/telephony/MccTable$MccEntry;  # There is no alternative for MccTable.entryForMcc, but it was included in hidden APIs due to a static analysis false positive and has been added to this max-target-q (greylist-max-q) list. Please file a bug if you still require this API.
Lcom/android/internal/telephony/MccTable;->smallestDigitsMccForMnc(I)I  # There is no alternative for MccTable.smallestDigitsMccForMnc, but it was included in hidden APIs due to a static analysis false positive and has been added to this max-target-q (greylist-max-q) list. Please file a bug if you still require this API.
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->getAlpnSelectedProtocol()[B  # Use javax.net.ssl.SSLSocket#getApplicationProtocol().
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->getApplicationProtocols()[Ljava/lang/String;  # Use javax.net.ssl.SSLParameters#getApplicationProtocols().
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->setAlpnProtocols([B)V  # Use javax.net.ssl.SSLParameters#setApplicationProtocols(java.lang.String[]).
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->setAlpnProtocols([Ljava/lang/String;)V  # Use javax.net.ssl.SSLParameters#setApplicationProtocols(java.lang.String[]).
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->setApplicationProtocols([Ljava/lang/String;)V  # Use javax.net.ssl.SSLParameters#setApplicationProtocols(java.lang.String[]).
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->setHostname(Ljava/lang/String;)V  # Use javax.net.ssl.SSLParameters#setServerNames.
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->setUseSessionTickets(Z)V  # Use android.net.ssl.SSLSockets#setUseSessionTickets.
Lcom/android/org/conscrypt/ConscryptFileDescriptorSocket;->setHostname(Ljava/lang/String;)V  # Use javax.net.ssl.SSLParameters#setServerNames.
Lcom/android/org/conscrypt/ConscryptFileDescriptorSocket;->setUseSessionTickets(Z)V  # Use android.net.ssl.SSLSockets#setUseSessionTickets.
Lcom/android/org/conscrypt/OpenSSLSocketImpl;->getAlpnSelectedProtocol()[B  # Use javax.net.ssl.SSLSocket#getApplicationProtocol().
Lcom/android/org/conscrypt/OpenSSLSocketImpl;->setAlpnProtocols([B)V  # Use javax.net.ssl.SSLParameters#setApplicationProtocols(java.lang.String[]).
Lcom/android/org/conscrypt/OpenSSLSocketImpl;->setAlpnProtocols([Ljava/lang/String;)V  # Use javax.net.ssl.SSLParameters#setApplicationProtocols(java.lang.String[]).
Lcom/android/org/conscrypt/OpenSSLSocketImpl;->setHostname(Ljava/lang/String;)V  # Use javax.net.ssl.SSLParameters#setServerNames.
Lcom/android/org/conscrypt/OpenSSLSocketImpl;->setUseSessionTickets(Z)V  # Use android.net.ssl.SSLSockets#setUseSessionTickets.
Llibcore/util/EmptyArray;->BYTE:[B  # Use new byte[0] instead.
Llibcore/util/EmptyArray;->INT:[I  # Use new int[0] instead.
Llibcore/util/EmptyArray;->LONG:[J  # Use new long[0] instead.
Llibcore/util/EmptyArray;->OBJECT:[Ljava/lang/Object;  # Use new Object[0] instead.

# All of the following non-SDK interfaces are resource IDs. Apps should not directly access resource IDs.
# Instead, access resource IDs using resource.xml files or the getIdentifier() method.

Landroid/R$styleable;->ActionBar:[I
Landroid/R$styleable;->ActionBar_background:I
Landroid/R$styleable;->ActionBar_backgroundSplit:I
Landroid/R$styleable;->ActionBar_backgroundStacked:I
Landroid/R$styleable;->ActionBar_divider:I
Landroid/R$styleable;->ActionBar_itemPadding:I
Landroid/R$styleable;->CalendarView:[I
Landroid/R$styleable;->CalendarView_dateTextAppearance:I
Landroid/R$styleable;->CalendarView_firstDayOfWeek:I
Landroid/R$styleable;->CalendarView_focusedMonthDateColor:I
Landroid/R$styleable;->CalendarView_selectedDateVerticalBar:I
Landroid/R$styleable;->CalendarView_selectedWeekBackgroundColor:I
Landroid/R$styleable;->CalendarView_showWeekNumber:I
Landroid/R$styleable;->CalendarView_shownWeekCount:I
Landroid/R$styleable;->CalendarView_unfocusedMonthDateColor:I
Landroid/R$styleable;->CalendarView_weekDayTextAppearance:I
Landroid/R$styleable;->CalendarView_weekNumberColor:I
Landroid/R$styleable;->CalendarView_weekSeparatorLineColor:I
Landroid/R$styleable;->CheckBoxPreference:[I
Landroid/R$styleable;->CheckedTextView:[I
Landroid/R$styleable;->CheckedTextView_checkMark:I
Landroid/R$styleable;->CompoundButton:[I
Landroid/R$styleable;->CompoundButton_button:I
Landroid/R$styleable;->ContactsDataKind:[I
Landroid/R$styleable;->DatePicker:[I
Landroid/R$styleable;->DialogPreference:[I
Landroid/R$styleable;->DrawableStates:[I
Landroid/R$styleable;->ExpandableListView:[I
Landroid/R$styleable;->FrameLayout_Layout:[I
Landroid/R$styleable;->HorizontalScrollView:[I
Landroid/R$styleable;->ImageView:[I
Landroid/R$styleable;->ImageView_adjustViewBounds:I
Landroid/R$styleable;->ImageView_baselineAlignBottom:I
Landroid/R$styleable;->ImageView_cropToPadding:I
Landroid/R$styleable;->ImageView_maxHeight:I
Landroid/R$styleable;->ImageView_maxWidth:I
Landroid/R$styleable;->ImageView_scaleType:I
Landroid/R$styleable;->ImageView_src:I
Landroid/R$styleable;->ImageView_tint:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard:[I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Key:[I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Key_codes:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Key_iconPreview:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Key_isModifier:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Key_isRepeatable:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Key_isSticky:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Key_keyEdgeFlags:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Key_keyIcon:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Key_keyLabel:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Key_keyOutputText:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Key_popupCharacters:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Key_popupKeyboard:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Row:[I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Row_keyboardMode:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_Row_rowEdgeFlags:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_horizontalGap:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_keyHeight:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_keyWidth:I
Landroid/R$styleable;->Keyboard_verticalGap:I
Landroid/R$styleable;->LinearLayout:[I
Landroid/R$styleable;->LinearLayout_Layout:[I
Landroid/R$styleable;->LinearLayout_Layout_layout_gravity:I
Landroid/R$styleable;->LinearLayout_Layout_layout_height:I
Landroid/R$styleable;->LinearLayout_Layout_layout_weight:I
Landroid/R$styleable;->LinearLayout_Layout_layout_width:I
Landroid/R$styleable;->LinearLayout_baselineAligned:I
Landroid/R$styleable;->LinearLayout_baselineAlignedChildIndex:I
Landroid/R$styleable;->LinearLayout_divider:I
Landroid/R$styleable;->LinearLayout_dividerPadding:I
Landroid/R$styleable;->LinearLayout_gravity:I
Landroid/R$styleable;->LinearLayout_measureWithLargestChild:I
Landroid/R$styleable;->LinearLayout_orientation:I
Landroid/R$styleable;->LinearLayout_showDividers:I
Landroid/R$styleable;->ListView:[I
Landroid/R$styleable;->ListView_divider:I
Landroid/R$styleable;->ListView_dividerHeight:I
Landroid/R$styleable;->LockPatternView:[I
Landroid/R$styleable;->NumberPicker:[I
Landroid/R$styleable;->NumberPicker_solidColor:I
Landroid/R$styleable;->PopupWindow:[I
Landroid/R$styleable;->ProgressBar:[I
Landroid/R$styleable;->ProgressBar_indeterminateDrawable:I
Landroid/R$styleable;->ProgressBar_indeterminateDuration:I
Landroid/R$styleable;->ProgressBar_maxHeight:I
Landroid/R$styleable;->ProgressBar_maxWidth:I
Landroid/R$styleable;->ProgressBar_minHeight:I
Landroid/R$styleable;->ProgressBar_minWidth:I
Landroid/R$styleable;->ProgressBar_progressDrawable:I
Landroid/R$styleable;->RingtonePreference:[I
Landroid/R$styleable;->ScrollView:[I
Landroid/R$styleable;->SearchView:[I
Landroid/R$styleable;->SeekBar:[I
Landroid/R$styleable;->SeekBar_thumb:I
Landroid/R$styleable;->SeekBar_thumbOffset:I
Landroid/R$styleable;->SlidingDrawer:[I
Landroid/R$styleable;->SlidingDrawer_allowSingleTap:I
Landroid/R$styleable;->SlidingDrawer_animateOnClick:I
Landroid/R$styleable;->SlidingDrawer_bottomOffset:I
Landroid/R$styleable;->SlidingDrawer_content:I
Landroid/R$styleable;->SlidingDrawer_handle:I
Landroid/R$styleable;->SlidingDrawer_orientation:I
Landroid/R$styleable;->SlidingDrawer_topOffset:I
Landroid/R$styleable;->Switch:[I
Landroid/R$styleable;->Switch_showText:I
Landroid/R$styleable;->Switch_splitTrack:I
Landroid/R$styleable;->Switch_switchMinWidth:I
Landroid/R$styleable;->Switch_switchPadding:I
Landroid/R$styleable;->Switch_switchTextAppearance:I
Landroid/R$styleable;->Switch_textOff:I
Landroid/R$styleable;->Switch_textOn:I
Landroid/R$styleable;->Switch_thumb:I
Landroid/R$styleable;->Switch_thumbTextPadding:I
Landroid/R$styleable;->Switch_track:I
Landroid/R$styleable;->TextAppearance:[I
Landroid/R$styleable;->TextAppearance_textAllCaps:I
Landroid/R$styleable;->TextAppearance_textColor:I
Landroid/R$styleable;->TextAppearance_textColorHighlight:I
Landroid/R$styleable;->TextAppearance_textColorHint:I
Landroid/R$styleable;->TextAppearance_textColorLink:I
Landroid/R$styleable;->TextAppearance_textSize:I
Landroid/R$styleable;->TextAppearance_textStyle:I
Landroid/R$styleable;->TextAppearance_typeface:I
Landroid/R$styleable;->TextView:[I
Landroid/R$styleable;->TextView_autoLink:I
Landroid/R$styleable;->TextView_autoText:I
Landroid/R$styleable;->TextView_bufferType:I
Landroid/R$styleable;->TextView_capitalize:I
Landroid/R$styleable;->TextView_cursorVisible:I
Landroid/R$styleable;->TextView_digits:I
Landroid/R$styleable;->TextView_drawableBottom:I
Landroid/R$styleable;->TextView_drawableEnd:I
Landroid/R$styleable;->TextView_drawableLeft:I
Landroid/R$styleable;->TextView_drawablePadding:I
Landroid/R$styleable;->TextView_drawableRight:I
Landroid/R$styleable;->TextView_drawableStart:I
Landroid/R$styleable;->TextView_drawableTop:I
Landroid/R$styleable;->TextView_editable:I
Landroid/R$styleable;->TextView_ellipsize:I
Landroid/R$styleable;->TextView_ems:I
Landroid/R$styleable;->TextView_enabled:I
Landroid/R$styleable;->TextView_freezesText:I
Landroid/R$styleable;->TextView_gravity:I
Landroid/R$styleable;->TextView_height:I
Landroid/R$styleable;->TextView_hint:I
Landroid/R$styleable;->TextView_imeActionId:I
Landroid/R$styleable;->TextView_imeActionLabel:I
Landroid/R$styleable;->TextView_imeOptions:I
Landroid/R$styleable;->TextView_includeFontPadding:I
Landroid/R$styleable;->TextView_inputMethod:I
Landroid/R$styleable;->TextView_inputType:I
Landroid/R$styleable;->TextView_lineSpacingExtra:I
Landroid/R$styleable;->TextView_lineSpacingMultiplier:I
Landroid/R$styleable;->TextView_lines:I
Landroid/R$styleable;->TextView_linksClickable:I
Landroid/R$styleable;->TextView_marqueeRepeatLimit:I
Landroid/R$styleable;->TextView_maxEms:I
Landroid/R$styleable;->TextView_maxHeight:I
Landroid/R$styleable;->TextView_maxLength:I
Landroid/R$styleable;->TextView_maxLines:I
Landroid/R$styleable;->TextView_maxWidth:I
Landroid/R$styleable;->TextView_minEms:I
Landroid/R$styleable;->TextView_minHeight:I
Landroid/R$styleable;->TextView_minLines:I
Landroid/R$styleable;->TextView_minWidth:I
Landroid/R$styleable;->TextView_numeric:I
Landroid/R$styleable;->TextView_password:I
Landroid/R$styleable;->TextView_phoneNumber:I
Landroid/R$styleable;->TextView_privateImeOptions:I
Landroid/R$styleable;->TextView_scrollHorizontally:I
Landroid/R$styleable;->TextView_selectAllOnFocus:I
Landroid/R$styleable;->TextView_shadowColor:I
Landroid/R$styleable;->TextView_shadowDx:I
Landroid/R$styleable;->TextView_shadowDy:I
Landroid/R$styleable;->TextView_shadowRadius:I
Landroid/R$styleable;->TextView_singleLine:I
Landroid/R$styleable;->TextView_text:I
Landroid/R$styleable;->TextView_textAllCaps:I
Landroid/R$styleable;->TextView_textAppearance:I
Landroid/R$styleable;->TextView_textColor:I
Landroid/R$styleable;->TextView_textColorHighlight:I
Landroid/R$styleable;->TextView_textColorHint:I
Landroid/R$styleable;->TextView_textColorLink:I
Landroid/R$styleable;->TextView_textCursorDrawable:I
Landroid/R$styleable;->TextView_textIsSelectable:I
Landroid/R$styleable;->TextView_textScaleX:I
Landroid/R$styleable;->TextView_textSelectHandle:I
Landroid/R$styleable;->TextView_textSelectHandleLeft:I
Landroid/R$styleable;->TextView_textSelectHandleRight:I
Landroid/R$styleable;->TextView_textSize:I
Landroid/R$styleable;->TextView_textStyle:I
Landroid/R$styleable;->TextView_typeface:I
Landroid/R$styleable;->TextView_width:I
Landroid/R$styleable;->Theme:[I
Landroid/R$styleable;->View:[I
Landroid/R$styleable;->ViewDrawableStates:[I
Landroid/R$styleable;->ViewGroup_Layout:[I
Landroid/R$styleable;->ViewGroup_Layout_layout_height:I
Landroid/R$styleable;->ViewGroup_Layout_layout_width:I
Landroid/R$styleable;->ViewGroup_MarginLayout:[I
Landroid/R$styleable;->ViewGroup_MarginLayout_layout_height:I
Landroid/R$styleable;->ViewGroup_MarginLayout_layout_margin:I
Landroid/R$styleable;->ViewGroup_MarginLayout_layout_marginBottom:I
Landroid/R$styleable;->ViewGroup_MarginLayout_layout_marginLeft:I
Landroid/R$styleable;->ViewGroup_MarginLayout_layout_marginRight:I
Landroid/R$styleable;->ViewGroup_MarginLayout_layout_marginTop:I
Landroid/R$styleable;->ViewGroup_MarginLayout_layout_width:I
Landroid/R$styleable;->View_alpha:I
Landroid/R$styleable;->View_background:I
Landroid/R$styleable;->View_clickable:I
Landroid/R$styleable;->View_contentDescription:I
Landroid/R$styleable;->View_drawingCacheQuality:I
Landroid/R$styleable;->View_duplicateParentState:I
Landroid/R$styleable;->View_fadingEdge:I
Landroid/R$styleable;->View_filterTouchesWhenObscured:I
Landroid/R$styleable;->View_fitsSystemWindows:I
Landroid/R$styleable;->View_focusable:I
Landroid/R$styleable;->View_focusableInTouchMode:I
Landroid/R$styleable;->View_hapticFeedbackEnabled:I
Landroid/R$styleable;->View_id:I
Landroid/R$styleable;->View_isScrollContainer:I
Landroid/R$styleable;->View_keepScreenOn:I
Landroid/R$styleable;->View_longClickable:I
Landroid/R$styleable;->View_minHeight:I
Landroid/R$styleable;->View_minWidth:I
Landroid/R$styleable;->View_nextFocusDown:I
Landroid/R$styleable;->View_nextFocusLeft:I
Landroid/R$styleable;->View_nextFocusRight:I
Landroid/R$styleable;->View_nextFocusUp:I
Landroid/R$styleable;->View_onClick:I
Landroid/R$styleable;->View_overScrollMode:I
Landroid/R$styleable;->View_padding:I
Landroid/R$styleable;->View_paddingBottom:I
Landroid/R$styleable;->View_paddingEnd:I
Landroid/R$styleable;->View_paddingLeft:I
Landroid/R$styleable;->View_paddingRight:I
Landroid/R$styleable;->View_paddingStart:I
Landroid/R$styleable;->View_paddingTop:I
Landroid/R$styleable;->View_rotation:I
Landroid/R$styleable;->View_rotationX:I
Landroid/R$styleable;->View_rotationY:I
Landroid/R$styleable;->View_saveEnabled:I
Landroid/R$styleable;->View_scaleX:I
Landroid/R$styleable;->View_scaleY:I
Landroid/R$styleable;->View_scrollX:I
Landroid/R$styleable;->View_scrollY:I
Landroid/R$styleable;->View_scrollbarDefaultDelayBeforeFade:I
Landroid/R$styleable;->View_scrollbarFadeDuration:I
Landroid/R$styleable;->View_scrollbarSize:I
Landroid/R$styleable;->View_scrollbarStyle:I
Landroid/R$styleable;->View_scrollbarThumbHorizontal:I
Landroid/R$styleable;->View_scrollbarThumbVertical:I
Landroid/R$styleable;->View_scrollbarTrackHorizontal:I
Landroid/R$styleable;->View_scrollbarTrackVertical:I
Landroid/R$styleable;->View_scrollbars:I
Landroid/R$styleable;->View_soundEffectsEnabled:I
Landroid/R$styleable;->View_tag:I
Landroid/R$styleable;->View_transformPivotX:I
Landroid/R$styleable;->View_transformPivotY:I
Landroid/R$styleable;->View_translationX:I
Landroid/R$styleable;->View_translationY:I
Landroid/R$styleable;->View_visibility:I
Landroid/R$styleable;->Window:[I
Landroid/R$styleable;->Window_windowBackground:I
Landroid/R$styleable;->Window_windowFrame:I
Lcom/android/internal/R$anim;->fade_in:I
Lcom/android/internal/R$array;->config_autoBrightnessLcdBacklightValues:I
Lcom/android/internal/R$array;->config_autoBrightnessLevels:I
Lcom/android/internal/R$array;->config_mobile_hotspot_provision_app:I
Lcom/android/internal/R$array;->config_sms_enabled_locking_shift_tables:I
Lcom/android/internal/R$array;->config_sms_enabled_single_shift_tables:I
Lcom/android/internal/R$array;->config_tether_bluetooth_regexs:I
Lcom/android/internal/R$array;->config_tether_upstream_types:I
Lcom/android/internal/R$array;->config_tether_usb_regexs:I
Lcom/android/internal/R$array;->config_tether_wifi_regexs:I
Lcom/android/internal/R$array;->maps_starting_lat_lng:I
Lcom/android/internal/R$array;->maps_starting_zoom:I
Lcom/android/internal/R$attr;->actionBarStyle:I
Lcom/android/internal/R$attr;->buttonStyle:I
Lcom/android/internal/R$attr;->description:I
Lcom/android/internal/R$attr;->editTextStyle:I
Lcom/android/internal/R$attr;->mapViewStyle:I
Lcom/android/internal/R$attr;->popupWindowStyle:I
Lcom/android/internal/R$attr;->state_above_anchor:I
Lcom/android/internal/R$attr;->state_focused:I
Lcom/android/internal/R$attr;->state_pressed:I
Lcom/android/internal/R$attr;->state_selected:I
Lcom/android/internal/R$attr;->switchStyle:I
Lcom/android/internal/R$attr;->text:I
Lcom/android/internal/R$attr;->title:I
Lcom/android/internal/R$attr;->webViewStyle:I
Lcom/android/internal/R$bool;-><init>()V
Lcom/android/internal/R$bool;->config_automatic_brightness_available:I
Lcom/android/internal/R$bool;->config_intrusiveNotificationLed:I
Lcom/android/internal/R$bool;->config_mms_content_disposition_support:I
Lcom/android/internal/R$bool;->config_showNavigationBar:I
Lcom/android/internal/R$dimen;-><init>()V
Lcom/android/internal/R$dimen;->item_touch_helper_max_drag_scroll_per_frame:I
Lcom/android/internal/R$dimen;->navigation_bar_height:I
Lcom/android/internal/R$dimen;->navigation_bar_height_landscape:I
Lcom/android/internal/R$dimen;->navigation_bar_width:I
Lcom/android/internal/R$dimen;->status_bar_height:I
Lcom/android/internal/R$dimen;->toast_y_offset:I
Lcom/android/internal/R$drawable;->btn_check_off:I
Lcom/android/internal/R$drawable;->compass_arrow:I
Lcom/android/internal/R$drawable;->compass_base:I
Lcom/android/internal/R$drawable;->ic_maps_indicator_current_position_anim:I
Lcom/android/internal/R$drawable;->ic_menu_close_clear_cancel:I
Lcom/android/internal/R$drawable;->loading_tile_android:I
Lcom/android/internal/R$drawable;->maps_google_logo:I
Lcom/android/internal/R$drawable;->no_tile_256:I
Lcom/android/internal/R$drawable;->reticle:I
Lcom/android/internal/R$drawable;->stat_sys_download:I
Lcom/android/internal/R$fraction;->config_autoBrightnessAdjustmentMaxGamma:I
Lcom/android/internal/R$id;->account_name:I
Lcom/android/internal/R$id;->account_type:I
Lcom/android/internal/R$id;->alertTitle:I
Lcom/android/internal/R$id;->allow_button:I
Lcom/android/internal/R$id;->amPm:I
Lcom/android/internal/R$id;->authtoken_type:I
Lcom/android/internal/R$id;->back_button:I
Lcom/android/internal/R$id;->background:I
Lcom/android/internal/R$id;->body:I
Lcom/android/internal/R$id;->buttonPanel:I
Lcom/android/internal/R$id;->camera:I
Lcom/android/internal/R$id;->cancel:I
Lcom/android/internal/R$id;->clip_children_set_tag:I
Lcom/android/internal/R$id;->clip_children_tag:I
Lcom/android/internal/R$id;->clip_to_padding_tag:I
Lcom/android/internal/R$id;->closeButton:I
Lcom/android/internal/R$id;->content:I
Lcom/android/internal/R$id;->contentPanel:I
Lcom/android/internal/R$id;->custom:I
Lcom/android/internal/R$id;->customPanel:I
Lcom/android/internal/R$id;->datePicker:I
Lcom/android/internal/R$id;->day:I
Lcom/android/internal/R$id;->deny_button:I
Lcom/android/internal/R$id;->description:I
Lcom/android/internal/R$id;->edit:I
Lcom/android/internal/R$id;->edittext_container:I
Lcom/android/internal/R$id;->find_next:I
Lcom/android/internal/R$id;->find_prev:I
Lcom/android/internal/R$id;->icon:I
Lcom/android/internal/R$id;->keyboard:I
Lcom/android/internal/R$id;->keyboardView:I
Lcom/android/internal/R$id;->line1:I
Lcom/android/internal/R$id;->list_item:I
Lcom/android/internal/R$id;->matches:I
Lcom/android/internal/R$id;->media_actions:I
Lcom/android/internal/R$id;->mediacontroller_progress:I
Lcom/android/internal/R$id;->message:I
Lcom/android/internal/R$id;->minute:I
Lcom/android/internal/R$id;->month:I
Lcom/android/internal/R$id;->notification_header:I
Lcom/android/internal/R$id;->ok:I
Lcom/android/internal/R$id;->overlay:I
Lcom/android/internal/R$id;->package_label:I
Lcom/android/internal/R$id;->packages_list:I
Lcom/android/internal/R$id;->parentPanel:I
Lcom/android/internal/R$id;->pause:I
Lcom/android/internal/R$id;->pending_intent_tag:I
Lcom/android/internal/R$id;->progress:I
Lcom/android/internal/R$id;->redo:I
Lcom/android/internal/R$id;->remote_input_tag:I
Lcom/android/internal/R$id;->right_icon:I
Lcom/android/internal/R$id;->search_src_text:I
Lcom/android/internal/R$id;->share:I
Lcom/android/internal/R$id;->shortcut:I
Lcom/android/internal/R$id;->status_bar_latest_event_content:I
Lcom/android/internal/R$id;->tabcontent:I
Lcom/android/internal/R$id;->tabs:I
Lcom/android/internal/R$id;->text1:I
Lcom/android/internal/R$id;->text2:I
Lcom/android/internal/R$id;->text:I
Lcom/android/internal/R$id;->time:I
Lcom/android/internal/R$id;->timePicker:I
Lcom/android/internal/R$id;->time_current:I
Lcom/android/internal/R$id;->title:I
Lcom/android/internal/R$id;->titleDivider:I
Lcom/android/internal/R$id;->titleDividerTop:I
Lcom/android/internal/R$id;->title_container:I
Lcom/android/internal/R$id;->title_template:I
Lcom/android/internal/R$id;->topPanel:I
Lcom/android/internal/R$id;->up:I
Lcom/android/internal/R$id;->year:I
Lcom/android/internal/R$id;->zoomControls:I
Lcom/android/internal/R$id;->zoomMagnify:I
Lcom/android/internal/R$integer;->config_screenBrightnessDim:I
Lcom/android/internal/R$integer;->config_screenBrightnessSettingMaximum:I
Lcom/android/internal/R$integer;->config_screenBrightnessSettingMinimum:I
Lcom/android/internal/R$integer;->config_toastDefaultGravity:I
Lcom/android/internal/R$interpolator;->accelerate_cubic:I
Lcom/android/internal/R$interpolator;->decelerate_cubic:I
Lcom/android/internal/R$layout;->notification_template_material_base:I
Lcom/android/internal/R$layout;->preference_header_item:I
Lcom/android/internal/R$layout;->screen_title:I
Lcom/android/internal/R$layout;->select_dialog:I
Lcom/android/internal/R$layout;->select_dialog_multichoice:I
Lcom/android/internal/R$layout;->select_dialog_singlechoice:I
Lcom/android/internal/R$layout;->webview_find:I
Lcom/android/internal/R$layout;->zoom_magnify:I
Lcom/android/internal/R$plurals;->matches_found:I
Lcom/android/internal/R$raw;->loaderror:I
Lcom/android/internal/R$raw;->nodomain:I
Lcom/android/internal/R$string;->byteShort:I
Lcom/android/internal/R$string;->cancel:I
Lcom/android/internal/R$string;->enable_explore_by_touch_warning_title:I
Lcom/android/internal/R$string;->gigabyteShort:I
Lcom/android/internal/R$string;->kilobyteShort:I
Lcom/android/internal/R$string;->map:I
Lcom/android/internal/R$string;->megabyteShort:I
Lcom/android/internal/R$string;->no_matches:I
Lcom/android/internal/R$string;->notification_title:I
Lcom/android/internal/R$string;->ok:I
Lcom/android/internal/R$string;->petabyteShort:I
Lcom/android/internal/R$string;->redo:I
Lcom/android/internal/R$string;->share:I
Lcom/android/internal/R$string;->terabyteShort:I
Lcom/android/internal/R$string;->whichApplication:I
Lcom/android/internal/R$style;->Animation_DropDownDown:I
Lcom/android/internal/R$style;->Animation_DropDownUp:I
Lcom/android/internal/R$style;->Animation_PopupWindow:I
Lcom/android/internal/R$style;->Theme:I
Lcom/android/internal/R$style;->Theme_Dialog_Alert:I
Lcom/android/internal/R$style;->Theme_Holo_Light:I
Lcom/android/internal/R$style;->Theme_Light:I
Lcom/android/internal/R$styleable;-><init>()V
Lcom/android/internal/R$styleable;->AbsListView:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AbsListView_cacheColorHint:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AbsListView_choiceMode:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AbsListView_drawSelectorOnTop:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AbsListView_fastScrollAlwaysVisible:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AbsListView_fastScrollEnabled:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AbsListView_listSelector:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AbsListView_scrollingCache:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AbsListView_smoothScrollbar:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AbsListView_stackFromBottom:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AbsListView_textFilterEnabled:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AbsListView_transcriptMode:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AbsSpinner:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AccountAuthenticator:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AccountAuthenticator_accountPreferences:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AccountAuthenticator_accountType:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AccountAuthenticator_customTokens:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AccountAuthenticator_icon:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AccountAuthenticator_label:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AccountAuthenticator_smallIcon:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ActionMode:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AdapterViewAnimator:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AdapterViewFlipper:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AlertDialog:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AnalogClock:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifest:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_allowTaskReparenting:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_configChanges:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_description:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_enabled:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_excludeFromRecents:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_exported:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_hardwareAccelerated:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_icon:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_immersive:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_label:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_launchMode:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_logo:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_name:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_noHistory:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_permission:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_process:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_screenOrientation:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_taskAffinity:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_theme:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_uiOptions:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestActivity_windowSoftInputMode:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestApplication:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestApplication_enabled:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestApplication_hardwareAccelerated:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestApplication_label:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestApplication_largeHeap:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestApplication_name:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestApplication_permission:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestApplication_process:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestApplication_supportsRtl:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestApplication_theme:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestApplication_uiOptions:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestData:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestIntentFilter:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestIntentFilter_priority:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestMetaData:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestMetaData_name:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestMetaData_resource:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestMetaData_value:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestPackageVerifier:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestProvider:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestService:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestService_enabled:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestService_exported:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestService_name:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestService_permission:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestService_process:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestUsesLibrary:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestUsesPermission:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestUsesPermission_name:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestUsesSdk:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestUsesSdk_minSdkVersion:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifestUsesSdk_targetSdkVersion:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifest_installLocation:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifest_sharedUserId:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifest_versionCode:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AndroidManifest_versionName:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->AutoCompleteTextView:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->CheckBoxPreference:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->CheckBoxPreference_disableDependentsState:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->CheckBoxPreference_summaryOff:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->CheckBoxPreference_summaryOn:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->CheckedTextView:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->CheckedTextView_checkMark:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->CheckedTextView_checked:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->CompoundButton:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->CompoundButton_button:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->CompoundButton_checked:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ContactsDataKind:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->DatePicker:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->DialogPreference:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->DialogPreference_dialogTitle:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Dream:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->EdgeEffect:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->EdgeEffect_colorEdgeEffect:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->FastScroll:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->FrameLayout:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->FrameLayout_Layout:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Gallery:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->GridView:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->IconMenuView:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ImageView:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ImageView_scaleType:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ImageView_src:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Keyboard:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->KeyboardView:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Keyboard_Key:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Keyboard_Row:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ListPreference:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ListPreference_entries:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ListView:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ListView_divider:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ListView_dividerHeight:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ListView_entries:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ListView_footerDividersEnabled:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ListView_headerDividersEnabled:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ListView_overScrollFooter:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ListView_overScrollHeader:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->MapView:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->MapView_apiKey:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->MenuGroup:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->MenuItem:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->NumberPicker:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->PopupWindow:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->PopupWindow_popupAnimationStyle:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->PopupWindow_popupBackground:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->PreferenceGroup:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->PreferenceGroup_orderingFromXml:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference_defaultValue:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference_dependency:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference_enabled:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference_fragment:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference_icon:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference_key:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference_layout:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference_order:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference_persistent:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference_selectable:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference_shouldDisableView:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference_summary:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference_title:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Preference_widgetLayout:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ProgressBar:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->QuickContactBadge:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->RingtonePreference:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ScrollView:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ScrollView_fillViewport:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->SelectionModeDrawables:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Switch:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->SwitchPreference:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->SyncAdapter:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->SyncAdapter_accountType:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->SyncAdapter_allowParallelSyncs:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->SyncAdapter_contentAuthority:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->SyncAdapter_isAlwaysSyncable:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->SyncAdapter_settingsActivity:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->SyncAdapter_supportsUploading:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->SyncAdapter_userVisible:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TabWidget:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextAppearance:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextAppearance_fontFamily:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextAppearance_textAllCaps:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextAppearance_textColor:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextAppearance_textColorHighlight:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextAppearance_textColorHint:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextAppearance_textColorLink:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextAppearance_textSize:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextAppearance_textStyle:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextAppearance_typeface:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextClock:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextViewAppearance:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextViewAppearance_textAppearance:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_autoLink:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_autoText:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_bufferType:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_capitalize:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_cursorVisible:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_digits:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_drawableBottom:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_drawableEnd:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_drawableLeft:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_drawablePadding:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_drawableRight:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_drawableStart:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_drawableTop:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_editable:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_editorExtras:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_ellipsize:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_ems:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_enabled:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_freezesText:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_gravity:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_height:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_hint:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_imeActionId:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_imeActionLabel:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_imeOptions:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_includeFontPadding:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_inputMethod:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_inputType:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_lineSpacingExtra:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_lineSpacingMultiplier:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_lines:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_linksClickable:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_marqueeRepeatLimit:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_maxEms:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_maxHeight:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_maxLength:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_maxLines:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_maxWidth:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_minEms:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_minHeight:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_minLines:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_minWidth:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_numeric:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_password:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_phoneNumber:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_privateImeOptions:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_scrollHorizontally:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_selectAllOnFocus:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_shadowColor:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_shadowDx:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_shadowDy:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_shadowRadius:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_singleLine:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_text:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textAllCaps:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textAppearance:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textColor:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textColorHighlight:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textColorHint:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textColorLink:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textCursorDrawable:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textEditSuggestionItemLayout:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textIsSelectable:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textScaleX:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textSelectHandle:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textSelectHandleLeft:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textSelectHandleRight:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textSize:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_textStyle:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_typeface:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TextView_width:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Theme:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->TwoLineListItem:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->View:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ViewAnimator:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ViewFlipper:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ViewGroup_Layout:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ViewGroup_Layout_layout_height:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ViewGroup_Layout_layout_width:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ViewStub:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ViewStub_inflatedId:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->ViewStub_layout:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->View_background:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->View_clickable:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->View_focusable:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->View_id:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->View_longClickable:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->WallpaperPreviewInfo:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Window:[I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Window_windowActionBarFullscreenDecorLayout:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Window_windowBackground:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Window_windowFullscreen:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Window_windowIsFloating:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Window_windowIsTranslucent:I
Lcom/android/internal/R$styleable;->Window_windowShowWallpaper:I
Lcom/android/internal/R$xml;->power_profile:I

giao diện không phải SDK đã được thêm vào SDK trong Android 11

Hộp mã sau đây liệt kê tất cả giao diện không phải SDK không được hỗ trợ (nêu trong danh sách xám) trong Android 10 (API cấp 29) đã được thêm vào SDK Android trong Android 11 (API cấp 30). Mỗi giao diện chiếm một dòng.

Landroid/provider/Settings$Global;->WIFI_P2P_PENDING_FACTORY_RESET:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/MediaStore$Downloads;->getContentUri(Ljava/lang/String;J)Landroid/net/Uri;
Landroid/media/CamcorderProfile;->QUALITY_QHD:I
Landroid/provider/MediaStore$Audio$Media;->getContentUri(Ljava/lang/String;J)Landroid/net/Uri;
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityResult;->values()[Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityResult;
Landroid/telephony/NetworkRegistrationInfo;->NR_STATE_RESTRICTED:I
Landroid/telephony/NetworkRegistrationInfo;->NR_STATE_NOT_RESTRICTED:I
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityResult;->EQUAL_AFTER_ROUNDING:Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityResult;
Landroid/app/Notification;->getContextualActions()Ljava/util/List;
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatterSettings;->numberFormatterBoth(Landroid/icu/number/UnlocalizedNumberFormatter;)Landroid/icu/number/NumberRangeFormatterSettings;
Landroid/app/AppOpsManager;->OPSTR_READ_MEDIA_AUDIO:Ljava/lang/String;
Landroid/net/wifi/ScanResult;->KEY_MGMT_EAP_SUITE_B_192:I
Landroid/telephony/ServiceState;->getOperatorAlphaLongRaw()Ljava/lang/String;
Landroid/Manifest$permission;->WIFI_UPDATE_USABILITY_STATS_SCORE:Ljava/lang/String;
Landroid/net/wifi/WifiManager$NetworkRequestMatchCallback;->onAbort()V
Landroid/telephony/NetworkRegistrationInfo;->NR_STATE_CONNECTED:I
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_SUPPORT_TDSCDMA_ROAMING_NETWORKS_STRING_ARRAY:Ljava/lang/String;
Landroid/media/CamcorderProfile;->QUALITY_4KDCI:I
Landroid/content/ContentProvider;->getCallingPackageUnchecked()Ljava/lang/String;
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityFallback;->APPROXIMATELY:Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityFallback;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_CARRIER_APP_REQUIRED_DURING_SIM_SETUP_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/media/audiopolicy/AudioProductStrategy;->supportsAudioAttributes(Landroid/media/AudioAttributes;)Z
Landroid/telephony/NetworkRegistrationInfo;->getNrState()I
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatterSettings;->numberFormatterSecond(Landroid/icu/number/UnlocalizedNumberFormatter;)Landroid/icu/number/NumberRangeFormatterSettings;
Landroid/view/WindowInsetsController;->hide(I)V
Landroid/view/InsetsAnimationControlImpl;->getShownStateInsets()Landroid/graphics/Insets;
Landroid/media/CamcorderProfile;->QUALITY_TIME_LAPSE_QHD:I
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_USE_WFC_HOME_NETWORK_MODE_IN_ROAMING_NETWORK_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/net/wifi/WifiManager;->getFactoryMacAddresses()[Ljava/lang/String;
Landroid/media/CamcorderProfile;->QUALITY_HIGH_SPEED_4KDCI:I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->setDataAllowedDuringVoiceCall(Z)Z
Landroid/net/NetworkSpecifier;->redact()Landroid/net/NetworkSpecifier;
Landroid/icu/util/JapaneseCalendar;->REIWA:I
Landroid/provider/MediaStore$Video$VideoColumns;->COLOR_STANDARD:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_SHOW_4G_FOR_LTE_DATA_ICON_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_DEFAULT_SUBSCRIPTION_SELECT_TYPE_NONE:I
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter;->with()Landroid/icu/number/UnlocalizedNumberRangeFormatter;
Landroid/net/wifi/WifiManager$NetworkRequestMatchCallback;->onUserSelectionConnectSuccess(Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;)V
Landroid/view/View;->getWindowInsetsController()Landroid/view/WindowInsetsController;
Landroid/net/SocketKeepalive;->SUCCESS:I
Landroid/media/ExifInterface;->TAG_OFFSET_TIME_ORIGINAL:Ljava/lang/String;
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeCollapse;->UNIT:Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeCollapse;
Landroid/database/sqlite/SQLiteQueryBuilder;->insert(Landroid/database/sqlite/SQLiteDatabase;Landroid/content/ContentValues;)J
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_DEFAULT_SUBSCRIPTION_SELECT_TYPE_VOICE:I
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeCollapse;->ALL:Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeCollapse;
Landroid/view/WindowInsets$Type;->systemBars()I
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter;->withLocale(Landroid/icu/util/ULocale;)Landroid/icu/number/LocalizedNumberRangeFormatter;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_LTE_ENABLED_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_DEFAULT_SUBSCRIPTION_SELECT_TYPE_ALL:I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->isDataAllowedInVoiceCall()Z
Landroid/net/NattKeepalivePacketData;-><init>(Ljava/net/InetAddress;ILjava/net/InetAddress;I[B)V
Landroid/media/CamcorderProfile;->QUALITY_TIME_LAPSE_VGA:I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->isOpportunisticNetworkEnabled()Z
Landroid/telephony/CellSignalStrengthWcdma;->getEcNo()I
Landroid/net/MacAddress;->matches(Landroid/net/MacAddress;Landroid/net/MacAddress;)Z
Landroid/database/sqlite/SQLiteQueryBuilder;->isStrictGrammar()Z
Landroid/net/LinkProperties;->addPcscfServer(Ljava/net/InetAddress;)Z
Landroid/view/WindowInsetsAnimationController;->getCurrentInsets()Landroid/graphics/Insets;
Landroid/provider/Telephony$Carriers;->SKIP_464XLAT_DISABLE:I
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityResult;->valueOf(Ljava/lang/String;)Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityResult;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_DEFAULT_SUBSCRIPTION_SELECT_TYPE_SMS:I
Landroid/net/wifi/ScanResult;->KEY_MGMT_OWE:I
Landroid/net/wifi/ScanResult;->CIPHER_GCMP_256:I
Landroid/provider/MediaStore$Video$VideoColumns;->COLOR_RANGE:Ljava/lang/String;
Landroid/net/wifi/WifiManager$NetworkRequestUserSelectionCallbackProxy;->select(Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;)V
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatterSettings;->numberFormatterFirst(Landroid/icu/number/UnlocalizedNumberFormatter;)Landroid/icu/number/NumberRangeFormatterSettings;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_SIM_COMBINATION_WARNING_TYPE_DUAL_CDMA:I
Landroid/view/WindowInsetsAnimationControlListener;->onReady(Landroid/view/WindowInsetsAnimationController;I)V
Landroid/view/WindowInsets;->isVisible(I)Z
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_SHOW_BLOCKING_PAY_PHONE_OPTION_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/euicc/EuiccManager;->EXTRA_PHYSICAL_SLOT_ID:Ljava/lang/String;
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->fromWifiNetworkSpecifier:Z
Landroid/net/wifi/ScanResult;->KEY_MGMT_SAE:I
Landroid/net/wifi/WifiManager$NetworkRequestUserSelectionCallback;->reject()V
Landroid/telephony/ims/ImsMmTelManager;->isTtyOverVolteEnabled()Z
Landroid/icu/number/UnlocalizedNumberRangeFormatter;->locale(Ljava/util/Locale;)Landroid/icu/number/LocalizedNumberRangeFormatter;
Landroid/telecom/Conference;->setConferenceState(Z)V
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->SECURITY_TYPE_SAE:I
Landroid/view/accessibility/AccessibilityWindowInfo;-><init>(Landroid/view/accessibility/AccessibilityWindowInfo;)V
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->SECURITY_TYPE_WEP:I
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->macRandomizationSetting:I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->setOpportunisticNetworkState(Z)Z
Landroid/icu/util/MeasureUnit;->PETABYTE:Landroid/icu/util/MeasureUnit;
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeCollapse;->values()[Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeCollapse;
Landroid/view/WindowInsets$Type;->ime()I
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityResult;->EQUAL_BEFORE_ROUNDING:Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityResult;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->isInEmergencySmsMode()Z
Landroid/icu/number/FormattedNumberRange;->getIdentityResult()Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityResult;
Landroid/media/CamcorderProfile;->QUALITY_HIGH_SPEED_CIF:I
Landroid/app/role/RoleManager;->getDefaultSmsPackage(I)Ljava/lang/String;
Landroid/telecom/PhoneAccount;->CAPABILITY_EMERGENCY_PREFERRED:I
Landroid/database/sqlite/SQLiteQueryBuilder;->isStrictColumns()Z
Landroid/telecom/Connection;->PROPERTY_REMOTELY_HOSTED:I
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->setSecurityParams(I)V
Landroid/view/WindowInsetsAnimationController;->getHiddenStateInsets()Landroid/graphics/Insets;
Landroid/net/wifi/WifiNetworkSpecifier;->assertValidFromUid(I)V
Landroid/icu/number/LocalizedNumberRangeFormatter;->formatRange(II)Landroid/icu/number/FormattedNumberRange;
Landroid/media/ExifInterface;->TAG_OFFSET_TIME:Ljava/lang/String;
Landroid/media/CamcorderProfile;->QUALITY_TIME_LAPSE_2K:I
Landroid/app/AppOpsManager;->OPSTR_WRITE_MEDIA_IMAGES:Ljava/lang/String;
Landroid/view/WindowInsets$Builder;->setVisible(IZ)Landroid/view/WindowInsets$Builder;
Landroid/media/tv/TvInputManager;->VIDEO_UNAVAILABLE_REASON_NOT_CONNECTED:I
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration$NetworkSelectionStatus;->DISABLED_AUTHENTICATION_NO_SUBSCRIPTION:I
Landroid/icu/number/LocalizedNumberRangeFormatter;->formatRange(Ljava/lang/Number;Ljava/lang/Number;)Landroid/icu/number/FormattedNumberRange;
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityFallback;->RANGE:Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityFallback;
Landroid/icu/number/UnlocalizedNumberRangeFormatter;->locale(Landroid/icu/util/ULocale;)Landroid/icu/number/LocalizedNumberRangeFormatter;
Landroid/view/WindowInsetsAnimationController;->getShownStateInsets()Landroid/graphics/Insets;
Landroid/net/NetworkCapabilities;->setTransportInfo(Landroid/net/TransportInfo;)Landroid/net/NetworkCapabilities;
Landroid/net/wifi/WifiManager$NetworkRequestMatchCallback;->onUserSelectionCallbackRegistration(Landroid/net/wifi/WifiManager$NetworkRequestUserSelectionCallback;)V
Landroid/view/WindowInsetsController;->show(I)V
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->SECURITY_TYPE_PSK:I
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->RANDOMIZATION_PERSISTENT:I
Landroid/view/WindowInsets;->getInsets(I)Landroid/graphics/Insets;
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->SECURITY_TYPE_OPEN:I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_SIM_COMBINATION_WARNING_TYPE_NONE:I
Landroid/telecom/Conference;->setCallerDisplayName(Ljava/lang/String;I)V
Landroid/telephony/CellIdentityTdscdma;->sanitizeLocationInfo()Landroid/telephony/CellIdentityTdscdma;
Landroid/net/LinkProperties;->hasIpv6DnsServer()Z
Landroid/net/wifi/WifiManager$NetworkRequestUserSelectionCallback;->select(Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;)V
Landroid/telephony/ServiceState;->getOperatorAlphaShortRaw()Ljava/lang/String;
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityFallback;->SINGLE_VALUE:Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityFallback;
Lcom/android/internal/policy/PhoneWindow;->getInsetsController()Landroid/view/WindowInsetsController;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_SUPPORT_IMS_CONFERENCE_EVENT_PACKAGE_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/MediaStore$Video$VideoColumns;->COLOR_TRANSFER:Ljava/lang/String;
Landroid/view/accessibility/AccessibilityNodeInfo;-><init>(Landroid/view/accessibility/AccessibilityNodeInfo;)V
Landroid/telephony/DataSpecificRegistrationInfo;->isUsingCarrierAggregation()Z
Landroid/app/AppOpsManager;->OPSTR_READ_MEDIA_IMAGES:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_HIDE_LTE_PLUS_DATA_ICON_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->SECURITY_TYPE_EAP_SUITE_B:I
Landroid/net/wifi/WifiManager$NetworkRequestMatchCallback;->onMatch(Ljava/util/List;)V
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeCollapse;->valueOf(Ljava/lang/String;)Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeCollapse;
Landroid/telephony/CellIdentityGsm;->sanitizeLocationInfo()Landroid/telephony/CellIdentityGsm;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->isDataEnabledForApn(I)Z
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_SUPPORT_TDSCDMA_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->SECURITY_TYPE_EAP:I
Landroid/net/wifi/ScanResult;->KEY_MGMT_OWE_TRANSITION:I
Landroid/provider/MediaStore$Images$Media;->getContentUri(Ljava/lang/String;J)Landroid/net/Uri;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_SIM_COMBINATION_NAMES:Ljava/lang/String;
Landroid/icu/number/FormattedNumberRange;->getSecondBigDecimal()Ljava/math/BigDecimal;
Landroid/database/sqlite/SQLiteQueryBuilder;->setStrictColumns(Z)V
Landroid/database/sqlite/SQLiteQueryBuilder;->setStrictGrammar(Z)V
Landroid/content/ContentProvider;->onCallingPackageChanged()V
Landroid/icu/util/MeasureUnit;->PERCENT:Landroid/icu/util/MeasureUnit;
Landroid/net/wifi/aware/WifiAwareAgentNetworkSpecifier;->redact()Landroid/net/NetworkSpecifier;
Landroid/telephony/CellIdentityWcdma;->sanitizeLocationInfo()Landroid/telephony/CellIdentityWcdma;
Landroid/view/InsetsController;->hide(I)V
Landroid/telephony/TelephonyManager;->isModemEnabledForSlot(I)Z
Landroid/telephony/CarrierConfigManager$Gps;->KEY_PERSIST_LPP_MODE_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityResult;->NOT_EQUAL:Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityResult;
Landroid/view/Window;->getInsetsController()Landroid/view/WindowInsetsController;
Landroid/telecom/Conference;->setAddress(Landroid/net/Uri;I)V
Landroid/media/CamcorderProfile;->QUALITY_HIGH_SPEED_VGA:I
Landroid/net/MacAddress;->getLinkLocalIpv6FromEui48Mac()Ljava/net/Inet6Address;
Landroid/media/CamcorderProfile;->QUALITY_2K:I
Landroid/app/AppOpsManager;->OPSTR_WRITE_MEDIA_VIDEO:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_SHOW_CARRIER_DATA_ICON_PATTERN_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_SHOW_WFC_LOCATION_PRIVACY_POLICY_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/view/InsetsController;->show(I)V
Landroid/view/InsetsAnimationControlImpl;->getTypes()I
Landroid/net/wifi/WifiNetworkAgentSpecifier;->redact()Landroid/net/NetworkSpecifier;
Landroid/telephony/SubscriptionInfo;->isGroupDisabled()Z
Landroid/provider/MediaStore$MediaColumns;->IS_TRASHED:Ljava/lang/String;
Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pManager;->factoryReset(Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pManager$Channel;Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pManager$ActionListener;)V
Landroid/provider/Telephony$Carriers;->SKIP_464XLAT:Ljava/lang/String;
Landroid/icu/number/FormattedNumberRange;->getFirstBigDecimal()Ljava/math/BigDecimal;
Landroid/content/Context;->NETWORK_STACK_SERVICE:Ljava/lang/String;
Landroid/view/WindowInsets$Type;->mandatorySystemGestures()I
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter;->withLocale(Ljava/util/Locale;)Landroid/icu/number/LocalizedNumberRangeFormatter;
Landroid/app/AppOpsManager;->OPSTR_READ_DEVICE_IDENTIFIERS:Ljava/lang/String;
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->fromWifiNetworkSuggestion:Z
Landroid/media/MediaMetadataRetriever;->METADATA_KEY_COLOR_RANGE:I
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->RANDOMIZATION_NONE:I
Landroid/telecom/Connection;->setCallDirection(I)V
Landroid/util/proto/ProtoOutputStream;->getRawSize()I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_SIM_COMBINATION_WARNING_TYPE:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->isApnMetered(I)Z
Landroid/media/CamcorderProfile;->QUALITY_TIME_LAPSE_4KDCI:I
Landroid/net/wifi/WifiNetworkSpecifier;->satisfiedBy(Landroid/net/NetworkSpecifier;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothCodecConfig;-><init>(I)V
Landroid/telephony/CellIdentityLte;->sanitizeLocationInfo()Landroid/telephony/CellIdentityLte;
Landroid/icu/number/FormattedNumberRange;->toCharacterIterator()Ljava/text/AttributedCharacterIterator;
Landroid/app/AppOpsManager;->OPSTR_READ_MEDIA_VIDEO:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager$Gps;->KEY_PREFIX:Ljava/lang/String;
Landroid/view/View;->dispatchWindowInsetsAnimationProgress(Landroid/view/WindowInsets;)Landroid/view/WindowInsets;
Landroid/app/AppOpsManager;->OPSTR_WRITE_MEDIA_AUDIO:Ljava/lang/String;
Landroid/net/LinkProperties;->hasIpv4DefaultRoute()Z
Landroid/telecom/TelecomManager;->getSimCallManagerForSubscription(I)Landroid/telecom/PhoneAccountHandle;
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatterSettings;->collapse(Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeCollapse;)Landroid/icu/number/NumberRangeFormatterSettings;
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->SECURITY_TYPE_OWE:I
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_WORLD_MODE_ENABLED_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/media/MediaMetadataRetriever;->METADATA_KEY_COLOR_STANDARD:I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_DEFAULT_SUBSCRIPTION_SELECT_TYPE:Ljava/lang/String;
Landroid/media/MediaMetadataRetriever;->METADATA_KEY_COLOR_TRANSFER:I
Landroid/net/wifi/WifiNetworkAgentSpecifier;->assertValidFromUid(I)V
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityFallback;->valueOf(Ljava/lang/String;)Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityFallback;
Landroid/icu/util/MeasureUnit;->PERMILLE:Landroid/icu/util/MeasureUnit;
Landroid/icu/number/LocalizedNumberRangeFormatter;->formatRange(DD)Landroid/icu/number/FormattedNumberRange;
Landroid/telecom/DisconnectCause;->REASON_EMULATING_SINGLE_CALL:Ljava/lang/String;
Landroid/app/NotificationManager;->getConsolidatedNotificationPolicy()Landroid/app/NotificationManager$Policy;
Landroid/telecom/Connection;->EVENT_CALL_HOLD_FAILED:Ljava/lang/String;
Landroid/net/wifi/WifiNetworkAgentSpecifier;->satisfiedBy(Landroid/net/NetworkSpecifier;)Z
Landroid/telephony/SmsMessage;->getRecipientAddress()Ljava/lang/String;
Landroid/view/WindowInsets$Type;->systemGestures()I
Landroid/telephony/DataFailCause;->UNACCEPTABLE_NETWORK_PARAMETER:I
Landroid/telephony/NetworkRegistrationInfo;->NR_STATE_NONE:I
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeCollapse;->AUTO:Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeCollapse;
Landroid/telephony/CellIdentityCdma;->sanitizeLocationInfo()Landroid/telephony/CellIdentityCdma;
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeCollapse;->NONE:Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeCollapse;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_DEFAULT_SUBSCRIPTION_SELECT_TYPE_DATA:I
Landroid/telephony/CellSignalStrengthGsm;->getRssi()I
Landroid/view/WindowInsetsAnimationController;->getTypes()I
Landroid/Manifest$permission;->WIFI_SET_DEVICE_MOBILITY_STATE:Ljava/lang/String;
Landroid/content/res/StringBlock;->close()V
Landroid/telephony/ServiceState;->getNrFrequencyRange()I
Landroid/provider/Telephony$Carriers;->SKIP_464XLAT_DEFAULT:I
Landroid/net/wifi/ScanResult;->KEY_MGMT_FT_SAE:I
Landroid/net/wifi/WifiManager$NetworkRequestMatchCallback;->onUserSelectionConnectFailure(Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;)V
Landroid/icu/util/MeasureUnit;->ATMOSPHERE:Landroid/icu/util/MeasureUnit;
Landroid/provider/Telephony$Carriers;->SKIP_464XLAT_ENABLE:I
Landroid/view/InsetsAnimationControlImpl;->getHiddenStateInsets()Landroid/graphics/Insets;
Landroid/media/CamcorderProfile;->QUALITY_VGA:I
Landroid/net/NattKeepalivePacketData;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/telephony/CellIdentityNr;->sanitizeLocationInfo()Landroid/telephony/CellIdentityNr;
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityFallback;->APPROXIMATELY_OR_SINGLE_VALUE:Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityFallback;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_5G_ICON_CONFIGURATION_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityFallback;->values()[Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityFallback;
Landroid/net/wifi/WifiManager$NetworkRequestUserSelectionCallbackProxy;->reject()V
Landroid/telephony/SubscriptionManager;->setDisplayName(Ljava/lang/String;II)I
Landroid/view/WindowInsetsAnimationControlListener;->onCancelled()V
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_CARRIER_SETTINGS_ACTIVITY_COMPONENT_NAME_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/net/wifi/WifiManager;->unregisterNetworkRequestMatchCallback(Landroid/net/wifi/WifiManager$NetworkRequestMatchCallback;)V
Landroid/provider/MediaStore$Video$Media;->getContentUri(Ljava/lang/String;J)Landroid/net/Uri;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_ALWAYS_SHOW_PRIMARY_SIGNAL_BAR_IN_OPPORTUNISTIC_NETWORK_BOOLEAN:Ljava/lang/String;
Landroid/view/ViewGroup;->dispatchWindowInsetsAnimationProgress(Landroid/view/WindowInsets;)Landroid/view/WindowInsets;
Landroid/net/LinkProperties;->hasIpv4DnsServer()Z
Landroid/media/ExifInterface;->TAG_OFFSET_TIME_DIGITIZED:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CellIdentityNr;->asCellLocation()Landroid/telephony/CellLocation;
Landroid/net/wifi/ScanResult;->PROTOCOL_RSN:I
Landroid/view/WindowInsets$Builder;->setInsets(ILandroid/graphics/Insets;)Landroid/view/WindowInsets$Builder;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager$Wifi;->KEY_PREFIX:Ljava/lang/String;
Landroid/view/InsetsAnimationControlImpl;->getCurrentInsets()Landroid/graphics/Insets;
Landroid/view/WindowInsets$Type;->tappableElement()I
Landroid/icu/number/NumberRangeFormatterSettings;->identityFallback(Landroid/icu/number/NumberRangeFormatter$RangeIdentityFallback;)Landroid/icu/number/NumberRangeFormatterSettings;