Tạo kiểm thử đo lường

Hoạt động kiểm thử đo lường sẽ chạy trên các thiết bị Android, cho dù là thiết bị thực hay thiết bị mô phỏng. Do đó, chúng có thể tận dụng các API khung Android. Do đó, kiểm thử đo lường sẽ mang lại độ trung thực cao hơn so với kiểm thử cục bộ mặc dù tốc độ chạy chậm hơn nhiều.

Bạn chỉ nên sử dụng kiểm thử đo lường trong trường hợp phải kiểm thử hành vi của thiết bị thực. AndroidX Test cung cấp một số thư viện giúp bạn dễ dàng viết kiểm thử đo lường khi cần thiết.

Thiết lập môi trường kiểm thử

Trong dự án Android Studio, bạn sẽ lưu trữ các tệp nguồn cho các phép kiểm thử đo lường trong module-name/src/androidTest/java/. Thư mục này đã tồn tại khi bạn tạo một dự án mới và chứa một ví dụ về kiểm thử đo lường.

Trước khi bắt đầu, bạn nên thêm AndroidX Test API, cho phép bạn nhanh chóng tạo và chạy mã kiểm thử được đo lường cho ứng dụng của mình. Kiểm thử AndroidX bao gồm một trình chạy kiểm thử JUnit 4, AndroidJUnitRunner và các API để kiểm thử chức năng của giao diện người dùng như Espresso, UI Automatorkiểm thử Compose.

Bạn cũng cần định cấu hình các phần phụ thuộc kiểm thử Android cho dự án của mình để sử dụng trình chạy kiểm thử và các API quy tắc do AndroidX Test cung cấp.

Trong tệp build.gradle cấp cao nhất của ứng dụng, bạn cần chỉ định các thư viện này làm phần phụ thuộc:

dependencies {
  androidTestImplementation "androidx.test:runner:$androidXTestVersion"
  androidTestImplementation "androidx.test:rules:$androidXTestVersion"
  // Optional -- UI testing with Espresso
  androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-core:$espressoVersion"
  // Optional -- UI testing with UI Automator
  androidTestImplementation "androidx.test.uiautomator:uiautomator:$uiAutomatorVersion"
  // Optional -- UI testing with Compose
  androidTestImplementation "androidx.compose.ui:ui-test-junit4:$compose_version"
}

Bạn có thể tìm thấy các phiên bản mới nhất trong Ghi chú phát hành AndroidXGhi chú phát hành giao diện người dùng Compose.

Để sử dụng các lớp kiểm thử JUnit 4 và có quyền truy cập vào các tính năng như lọc kiểm thử, hãy nhớ chỉ định AndroidJUnitRunner làm trình chạy đo lường kiểm thử mặc định trong dự án bằng cách thêm chế độ cài đặt sau vào tệp build.gradle cấp mô-đun của ứng dụng:

android {
  defaultConfig {
    testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }
}

Tạo một lớp kiểm thử đo lường

Lớp kiểm thử đo lường của bạn phải là lớp kiểm thử JUnit 4, tương tự như lớp được mô tả trong phần về cách xây dựng kiểm thử cục bộ.

Để tạo một lớp kiểm thử JUnit 4 được đo lường, hãy chỉ định AndroidJUnit4 làm trình chạy kiểm thử mặc định.

Ví dụ sau cho thấy cách bạn có thể viết một chương trình kiểm thử đo lường để xác minh rằng giao diện Theo gói được triển khai chính xác cho lớp LogHistory:

Kotlin

import android.os.Parcel
import android.text.TextUtils.writeToParcel
import androidx.test.filters.SmallTest
import androidx.test.runner.AndroidJUnit4
import com.google.common.truth.Truth.assertThat
import org.junit.Before
import org.junit.Test
import org.junit.runner.RunWith

const val TEST_STRING = "This is a string"
const val TEST_LONG = 12345678L

// @RunWith is required only if you use a mix of JUnit3 and JUnit4.
@RunWith(AndroidJUnit4::class)
@SmallTest
class LogHistoryAndroidUnitTest {
  private lateinit var logHistory: LogHistory

  @Before
  fun createLogHistory() {
    logHistory = LogHistory()
  }

  @Test
  fun logHistory_ParcelableWriteRead() {
    val parcel = Parcel.obtain()
    logHistory.apply {
      // Set up the Parcelable object to send and receive.
      addEntry(TEST_STRING, TEST_LONG)

      // Write the data.
      writeToParcel(parcel, describeContents())
    }

    // After you're done with writing, you need to reset the parcel for reading.
    parcel.setDataPosition(0)

    // Read the data.
    val createdFromParcel: LogHistory = LogHistory.CREATOR.createFromParcel(parcel)
    createdFromParcel.getData().also { createdFromParcelData: List<Pair<String, Long>> ->

      // Verify that the received data is correct.
      assertThat(createdFromParcelData.size).isEqualTo(1)
      assertThat(createdFromParcelData[0].first).isEqualTo(TEST_STRING)
      assertThat(createdFromParcelData[0].second).isEqualTo(TEST_LONG)
    }
  }
}

Java

import android.os.Parcel;
import android.util.Pair;
import androidx.test.runner.AndroidJUnit4;
import com.google.common.truth.Truth.assertThat;
import java.util.List;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;

// @RunWith is required only if you use a mix of JUnit3 and JUnit4.
@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public class LogHistoryAndroidUnitTest {

  public static final String TEST_STRING = "This is a string";
  public static final long TEST_LONG = 12345678L;
  private LogHistory mLogHistory;

  @Before
  public void createLogHistory() {
    mLogHistory = new LogHistory();
  }

  @Test
  public void logHistory_ParcelableWriteRead() {
    // Set up the Parcelable object to send and receive.
    mLogHistory.addEntry(TEST_STRING, TEST_LONG);

    // Write the data.
    Parcel parcel = Parcel.obtain();
    mLogHistory.writeToParcel(parcel, mLogHistory.describeContents());

    // After you're done with writing, you need to reset the parcel for reading.
    parcel.setDataPosition(0);

    // Read the data.
    LogHistory createdFromParcel = LogHistory.CREATOR.createFromParcel(parcel);
    List<Pair<String, Long>> createdFromParcelData
        = createdFromParcel.getData();

    // Verify that the received data is correct.
    assertThat(createdFromParcelData.size()).isEqualTo(1);
    assertThat(createdFromParcelData.get(0).first).isEqualTo(TEST_STRING);
    assertThat(createdFromParcelData.get(0).second).isEqaulTo(TEST_LONG);
  }
}

Chạy kiểm thử đo lường

Kiểm thử được đo lường có thể chạy trên các thiết bị hoặc trình mô phỏng thực. Trong hướng dẫn về Android Studio, bạn có thể tìm hiểu cách:

Tài nguyên khác

Kiểm thử giao diện người dùng thường là các chương trình kiểm thử được đo lường để xác minh hành vi chính xác của giao diện người dùng. Họ sử dụng các khung như Espresso hoặc Kiểm thử Compose. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc hướng dẫn kiểm thử giao diện người dùng.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Kiểm thử đo lường, hãy tham khảo các tài nguyên sau.

Mẫu

Lớp học lập trình