Bản lưu trữ trình mô phỏng có thể tải xuống

Trang này cung cấp bản lưu trữ các bản phát hành của Trình mô phỏng. Vui lòng xem lại tệp giấy phép trong gói trình mô phỏng để biết thông tin về việc cấp phép.

Để có trải nghiệm tốt nhất, vui lòng xem Yêu cầu về hệ thống của trình mô phỏng.

Cách cài đặt thủ công một phiên bản của trình mô phỏng được chọn

Để cài đặt một phiên bản trình mô phỏng nhất định trong Studio theo cách thủ công, bạn cần dán nội dung gói trình mô phỏng mong muốn vào thư mục cài đặt SDK và thay đổi phiên bản trình mô phỏng được chỉ định trong tệp package.xml. Cụ thể, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tìm thư mục cài đặt SDK của bạn. Vị trí mặc định của thư mục này sẽ khác nhau tuỳ theo nền tảng:
  • Trên Windows, đó là thư mục %LocalAppData%\Android\Sdk. Trạng thái này thường mở rộng thành C:\Users\<username>\AppData\Local\Android\Sdk, mặc dù dữ liệu này có thể thay đổi tuỳ theo hệ thống của bạn.
  • Trên macOS, đó là thư mục $HOME/Library/Android/sdk.
  • Trên Linux, đó là thư mục $HOME/Android/Sdk.

  Bạn có thể kiểm tra vị trí của thư mục cài đặt SDK bằng cách mở Studio, rồi nhấp vào Android Studio > Preferences > Appearances & Behavior > System Settings > Android SDK (Android Studio > Lựa chọn ưu tiên > Giao diện và hành vi > Cài đặt hệ thống > Android SDK). Đường dẫn tệp Android SDK Location là vị trí thư mục cài đặt SDK của bạn.

  Nếu bạn đang dùng hệ điều hành macOS và duyệt nội dung bằng Finder, thư mục Library có thể sẽ không hiển thị theo mặc định. Để chuyển đến đó, hãy mở Finder rồi nhấp vào Go > Go to Folder (Đi > Đi tới thư mục) rồi tìm "Library".

 2. Hãy đổi tên thư mục emulator hiện có trong thư mục cài đặt SDK, vì bạn sẽ giải nén thư mục emulator mới tải xuống đây ở bước tiếp theo. Ví dụ: đặt tên cho nó là emulator_original.
 3. Giải nén tệp zip trình mô phỏng mà bạn đã tải xuống. Di chuyển nội dung vào thư mục cài đặt SDK.
 4. Trên macOS: Sau khi giải nén tệp zip của trình mô phỏng, hãy xoá thuộc tính cách ly trên gói trình mô phỏng bằng cách chạy:

  xattr -dr com.apple.quarantine emulator/

  Thao tác này sẽ làm giảm thông báo về việc gói nên được kiểm tra hay chặn.

 5. Dán tệp package.xml từ thư mục emulator_original vào thư mục emulator mới.
 6. Thay đổi phiên bản trình mô phỏng được chỉ định trong tệp package.xml thành phiên bản mà bạn đã tải xuống và muốn dùng. Để thực hiện việc này, hãy di chuyển xuống cuối tệp package.xml rồi tìm văn bản có dạng như sau:

  <revision><major>31</major><minor>1</minor><micro>4</micro></revision>

  Đây là nơi bạn nên chỉ định phiên bản trình mô phỏng bạn đã tải xuống và muốn cài đặt.