Tổng quan về việc thực hiện các thao tác mạng

Hướng dẫn trong phần này sẽ giải thích các thao tác cơ bản liên quan đến việc kết nối mạng, giám sát kết nối mạng (bao gồm cả thay đổi kết nối) và cấp cho người dùng quyền kiểm soát mức sử dụng mạng của ứng dụng. Phần này cũng sẽ mô tả cách phân tích cú pháp và sử dụng dữ liệu XML.

Những hướng dẫn này mô tả các yếu tố cơ bản để tạo ứng dụng Android giúp tải nội dung xuống và phân tích cú pháp dữ liệu một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu lưu lượng truy cập mạng.

Để tìm hiểu thêm về chủ đề này, hãy xem các hướng dẫn liên quan sau đây:

Hướng dẫn

Kết nối mạng
Tìm hiểu cách kết nối mạng, chọn ứng dụng HTTP và thực hiện các thao tác mạng bên ngoài luồng giao diện người dùng.
Quản lý mức sử dụng mạng
Tìm hiểu cách kiểm tra kết nối mạng của thiết bị, tạo giao diện người dùng ưu tiên để kiểm soát mức sử dụng mạng và phản hồi các thay đổi đối với kết nối.
Phân tích cú pháp dữ liệu XML
Tìm hiểu cách phân tích cú pháp và sử dụng dữ liệu XML.