Các hạn chế về quản lý nguồn điện

Như đã mô tả trong phần Quản lý nguồn điện, hệ thống có thể áp dụng các hạn chế về nguồn điện đối với ứng dụng vì một số lý do. Bảng sau đây trình bày các quy định hạn chế hiện tại. Những hạn chế này không áp dụng trong khi thiết bị đang sạc.

Trong mỗi trường hợp, chế độ cài đặt hạn chế nhất có thể áp dụng là chế độ cài đặt có hiệu lực. Ví dụ như nếu Trình tiết kiệm pin đang hoạt động và ứng dụng nằm trong bộ chứa hiếm, thì các hạn chế nghiêm ngặt hơn dành cho nhóm chờ ứng dụng đối với tính năng nhắn tin qua đám mây của Firebase (FCM) sẽ được áp dụng.

Lưu ý: Các giá trị trong bảng này có thể thay đổi. Sau đây là các ví dụ minh họa. Việc cải thiện sự cân bằng giữa thời lượng pin và mức độ kịp thời của các bản cập nhật nội dung có thể khiến chúng thay đổi.

Cài đặt Công việc * Chuông báo † Mạng ‡ Gửi thông báo qua đám mây của Firebase §
Người dùng hạn chế hoạt động trong nền
Đã bật chế độ hạn chế: Không bao giờ Không bao giờ Không có hạn chế Không có hạn chế
Nghỉ
Chế độ nghỉ đang hoạt động: Đã hoãn cửa sổ Chuông báo thông thường: Chuyển sang chế độ cửa sổ
Báo thức khi không hoạt động: Hoãn tối đa 9 phút
Đã hoãn cửa sổ Mức độ ưu tiên cao: Không hạn chế
Mức độ ưu tiên bình thường: Đã hoãn cửa sổ
Bộ chứa ở chế độ chờ của ứng dụng
(theo nhóm)
Trước Android 13 (API cấp 33)
Hoạt động: Không có hạn chế Không có hạn chế Không có hạn chế Không có hạn chế
Bộ dụng cụ làm việc Đã hoãn tối đa 2 giờ Đã hoãn tối đa 6 phút Không có hạn chế Không có hạn chế
Thường xuyên: Đã hoãn tối đa 8 giờ Đã hoãn tối đa 30 phút Không có hạn chế Mức độ ưu tiên cao: 10/ngày
Hiếm gặp: Đã hoãn tối đa 24 giờ Đã hoãn tối đa 2 giờ Đã tắt Mức độ ưu tiên cao: 5/ngày
Bị hạn chế: Một lần một ngày Một chuông báo mỗi ngày, có thể là báo thức chính xác hoặc báo thức không chính xác Đã tắt Mức độ ưu tiên cao: 5/ngày

* Nếu các quy định hạn chế về công việc có hiệu lực, thì ứng dụng sẽ được cấp một khoảng thời gian là mười phút theo khoảng thời gian đã chỉ định. Khi hết 10 phút, tất cả công việc sẽ bị hoãn đến cửa sổ tiếp theo.

† Các hạn chế chuông báo sẽ có hiệu lực, tất cả chuông báo sẽ kích hoạt trong phạm vi thời gian đã được lên lịch và chạy trong tối đa 10 giây.

‡ Nếu quyền truy cập mạng bị hạn chế, ứng dụng sẽ được cấp thời lượng là 10 phút để sử dụng mạng trong khoảng thời gian đã chỉ định.

§ Nếu bạn giới hạn số lượng tin nhắn FCM có mức độ ưu tiên cao, thì tất cả các tin nhắn tiếp theo sẽ được coi là mức độ ưu tiên bình thường. Vui lòng lưu ý giới hạn về thông báo có mức độ ưu tiên cao được chỉ định cho Nhóm ứng dụng chờ chỉ áp dụng cho Android 12 (API cấp 32) trở xuống. Để biết các nguyên tắc hiện tại về thông báo có mức độ ưu tiên cao, vui lòng tham khảo bài viết Đặt và quản lý mức độ ưu tiên của thông báo.