Tạo một dịch vụ dưới nền

Lớp IntentService cung cấp một cấu trúc đơn giản để chạy thao tác trên một luồng ở chế độ nền. Nhờ đó, tiện ích này có thể xử lý các hoạt động diễn ra trong thời gian dài mà không ảnh hưởng đến khả năng phản hồi của giao diện người dùng. Ngoài ra, IntentService không bị ảnh hưởng bởi hầu hết các sự kiện trong vòng đời giao diện người dùng, vì vậy, IntentService này sẽ tiếp tục chạy trong các trường hợp sẽ tắt AsyncTask

IntentService có một số giới hạn:

 • Công cụ này không thể tương tác trực tiếp với giao diện người dùng. Để đưa kết quả vào giao diện người dùng, bạn phải gửi các kết quả đó đến Activity.
 • Yêu cầu công việc chạy tuần tự. Nếu một thao tác đang chạy trong IntentService và bạn gửi một yêu cầu khác cho thao tác đó, thì yêu cầu sẽ chờ cho đến khi thao tác đầu tiên hoàn tất.
 • Bạn không thể làm gián đoạn thao tác đang chạy trên IntentService.

Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, IntentService là cách được ưu tiên để thực hiện các thao tác đơn giản ở chế độ nền.

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách thực hiện những việc sau:

Xử lý ý định đến

Để tạo một thành phần IntentService cho ứng dụng, hãy xác định một lớp mở rộng IntentService. Trong lớp này, hãy xác định một phương thức ghi đè onHandleIntent(). Ví dụ:

Kotlin

class RSSPullService : IntentService(RSSPullService::class.simpleName)

  override fun onHandleIntent(workIntent: Intent) {
    // Gets data from the incoming Intent
    val dataString = workIntent.dataString
    ...
    // Do work here, based on the contents of dataString
    ...
  }
}

Java

public class RSSPullService extends IntentService {
  @Override
  protected void onHandleIntent(Intent workIntent) {
    // Gets data from the incoming Intent
    String dataString = workIntent.getDataString();
    ...
    // Do work here, based on the contents of dataString
    ...
  }
}

Xin lưu ý rằng các lệnh gọi lại khác của thành phần Service thông thường, chẳng hạn như onStartCommand() sẽ được IntentService tự động gọi. Trong IntentService, bạn nên tránh việc ghi đè các lệnh gọi lại này.

Để tìm hiểu thêm về cách tạo IntentService, hãy xem bài viết Mở rộng lớp IntentService.

Xác định dịch vụ ý định trong tệp kê khai

IntentService cũng cần một mục nhập trong tệp kê khai ứng dụng của bạn. Cung cấp mục nhập này dưới dạng phần tử <service> là phần tử con của phần tử <application>:

  <application
    android:icon="@drawable/icon"
    android:label="@string/app_name">
    ...
    <!--
      Because android:exported is set to "false",
      the service is only available to this app.
    -->
    <service
      android:name=".RSSPullService"
      android:exported="false"/>
    ...
  </application>

Thuộc tính android:name chỉ định tên lớp của IntentService.

Xin lưu ý rằng phần tử <service> không chứa bộ lọc ý định. Activity gửi yêu cầu công việc đến dịch vụ sử dụng một Intent rõ ràng, vì vậy, không cần bộ lọc nào. Điều này cũng có nghĩa là chỉ các thành phần trong cùng một ứng dụng hoặc các ứng dụng khác có cùng mã nhận dạng người dùng mới có thể truy cập vào dịch vụ.

Giờ đây khi đã có lớp IntentService cơ bản, bạn có thể gửi yêu cầu công việc đến lớp đó bằng các đối tượng Intent. Quy trình tạo và gửi các đối tượng này đến IntentService được mô tả trong phần Gửi yêu cầu công việc đến dịch vụ nền.