Ayrıntılar ekranı oluşturun

Birçok TV uygulamasında, belirli bir içerik parçası (ör. belirli bir film) için ilgili meta verileri içeren içerik ayrıntısı sayfaları bulunur. Ayrıntı sayfaları, seçilen içeriğin meta verilerini bağımsız değişkeni olarak alarak composable bir işlev olarak uygulanabilir.

Aşağıdaki kod, ayrıntılar ekranının tipik bir uygulamasıdır. Belirtilen filmin adı ve açıklamasıyla birlikte bir resmini yükler. Kullanıcı, oynatıcı ekranına ekran geçişi yapabilir. Bu geçişi, film oynatmaya başlatmak için bir düğmeyi tıklayarak tetiklenebilir. Bir geri çağırma işlevi ayarlayarak ekran geçişini yapmak için bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

@Composable
fun DetailsScreen(
 movie: Movie,
 modifier: Modifier = Modifier,
 onStartPlayback: (Movie) -> Unit = {}
) {
 Box(modifier = modifier.fillMaxSize()){
   AsyncImage(
    modifier = Modifier.fillMaxSize()
    model = movie.image,
    contentDescription = null,
    contentScale = ContentScale.Crop,
   )
   Column(modifier = Modifier.padding(32.dp)){
    Text(
     text = movie.title,
     style = MaterialTheme.typeography.heading2
    )
    Text(text = movie.description)
    Button(onClick = { onStartPlayBack(movie) }){
     Text(text = R.string.startPlayback)
    }
   }
 }
}