Di chuyển dịch vụ trên nền trước sang tác vụ chuyển dữ liệu do người dùng yêu cầu

Android 14 áp dụng các quy tắc nghiêm ngặt về thời điểm các ứng dụng được phép sử dụng dịch vụ trên nền trước.

Ngoài ra, trong Android 14, chúng tôi sẽ ra mắt một API mới để chỉ định rằng một công việc phải là công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo. API này rất hữu ích cho các trường hợp sử dụng đòi hỏi việc chuyển dữ liệu do người dùng yêu cầu diễn ra trong thời gian dài, chẳng hạn như tải tệp trên máy chủ từ xa xuống. Các loại tác vụ này nên sử dụng công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo.

Công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo là công việc do người dùng đưa ra yêu cầu. Các công việc này đòi hỏi phải có thông báo, bắt đầu ngay lập tức và có thể chạy trong một khoảng thời gian dài nếu điều kiện của hệ thống cho phép. Bạn có thể chạy đồng thời một vài công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo.

Các công việc do người dùng khởi tạo phải được lên lịch trong khi ứng dụng đang hiển thị cho người dùng (hoặc trong một trong các điều kiện được cho phép). Sau khi bạn đáp ứng tất cả các điều kiện ràng buộc, các hoạt động do người dùng yêu cầu có thể được hệ điều hành thực thi, tuân theo các hạn chế về tình trạng của hệ thống. Hệ thống cũng có thể sử dụng kích thước tải trọng (payload) ước tính được cung cấp để xác định thời gian thực hiện công việc này.

Quyền đối với công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo

Công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo cần đến một quyền mới để chạy: RUN_USER_INITIATED_JOBS. Hệ thống sẽ tự động cấp quyền này. Hệ thống sẽ gửi ra một SecurityException nếu bạn không khai báo quyền này trong tệp kê khai ứng dụng.

Quy trình lên lịch công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo

Để chạy công việc do người dùng khởi tạo, hãy làm như sau:

 1. Nếu đây là lần đầu tiên bạn khai báo API bằng JobScheduler, hãy khai báo JobService và các quyền liên quan trong tệp kê khai. Ngoài ra, hãy xác định một lớp con cụ thể của JobService để chuyển dữ liệu:

  <service android:name="com.example.app.CustomTransferService"
      android:permission="android.permission.BIND_JOB_SERVICE"
      android:exported="false">
      ...
  </service>
  
  class CustomTransferService : JobService() {
   ...
  }
  
 2. Khai báo quyền RUN_USER_INITIATED_JOBS trong tệp kê khai:

  <manifest ...>
    <uses-permission android:name="android.permission.RUN_USER_INITIATED_JOBS" />
    <application ...>
      ...
    </application>
  </manifest>
  
 3. Gọi phương thức setUserInitiated() mới khi tạo đối tượng JobInfo. Bạn cũng nên ước tính kích thước tải trọng bằng cách gọi setEstimatedNetworkBytes() khi tạo công việc:

  val networkRequestBuilder = NetworkRequest.Builder()
      .addCapability(NET_CAPABILITY_INTERNET)
      .addCapability(NET_CAPABILITY_NOT_METERED)
      // Add or remove capabilities based on your requirements
      .build()
  
  val jobInfo = JobInfo.Builder()
      // ...
      .setUserInitiated(true)
      .setRequiredNetwork(networkRequestBuilder.build())
      .setEstimatedNetworkBytes(1024 * 1024 * 1024)
      // ...
      .build()
  
 4. Lên lịch cho công việc trước khi bắt đầu chuyển, trong khi ứng dụng đang hiển thị hoặc trong danh sách điều kiện được cho phép:

  val jobScheduler: JobScheduler =
    context.getSystemService(Context.JOB_SCHEDULER_SERVICE) as JobScheduler
  jobScheduler.schedule(jobInfo)
  
 5. Khi công việc đang được thực thi, hãy nhớ gọi setNotification() trên đối tượng JobService. Giá trị này được dùng để giúp người dùng biết rằng công việc đang chạy, cả trong Trình quản lý tác vụ và trong vùng thông báo của thanh trạng thái:

  class CustomTransferService : JobService() {
   override fun onStartJob(params: JobParameters?): Boolean {
     val notification = Notification.Builder(applicationContext, NOTIFICATION_CHANNEL_ID)
         .setContentTitle("My user-initiated data transfer job")
         .setSmallIcon(android.R.mipmap.myicon)
         .setContentText("Job is running")
         .build()
  
     setNotification(params, notification.id, notification,
         JobService.JOB_END_NOTIFICATION_POLICY_DETACH)
     // Do the job execution.
   }
  }
  
 6. Định kỳ cập nhật thông báo để cho người dùng biết về trạng thái và tiến trình của công việc. Nếu bạn không xác định được kích thước tải trọng sẽ chuyển trước khi lên lịch, hoặc cần cập nhật kích thước tải trọng sẽ chuyển ước tính, hãy sử dụng API mới, updateEstimatedNetworkBytes() để cập nhật kích thước tải trọng sẽ chuyển sau khi xác định được.

 7. Khi thực thi xong, hãy gọi jobFinished() để báo cho hệ thống biết rằng công việc này đã hoàn tất hoặc cần lên lịch lại cho công việc đó.

Công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo có thể bị dừng

Cả người dùng và hệ thống đều có thể ngừng các công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo.

Do người dùng đưa ra trên Trình quản lý tác vụ

Người dùng có thể dừng công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi xướng xuất hiện trong Task Manager (Trình quản lý tác vụ).

Tại thời điểm người dùng nhấn vào Stop (Dừng), hệ thống sẽ thực hiện những việc sau:

 • Ngay lập tức chấm dứt quá trình của ứng dụng (kể cả mọi công việc khác hoặc dịch vụ trên nền trước đang chạy).
 • Không gọi onStopJob() cho mọi công việc đang chạy.
 • Ngăn không cho các công việc mà người dùng có thể nhìn thấy được lên lịch lại.

Vì những lý do này, bạn nên cung cấp chế độ kiểm soát trong thông báo đã đăng cho công việc để cho phép ngừng và lên lịch lại công việc một cách linh hoạt.

Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp đặc biệt, nút Stop (Dừng) sẽ không xuất hiện bên cạnh công việc, hoặc công việc đó sẽ không xuất hiện trong Task Manager (Trình quản lý tác vụ).

Do hệ thống

Khác với các công việc thông thường, công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo sẽ không bị ảnh hưởng bởi hạn mức Bộ chứa chế độ chờ ứng dụng (App Standby Buckets). Tuy nhiên, hệ thống vẫn sẽ dừng công việc đó trong điều kiện bất kỳ sau đây:

 • Không còn đáp ứng quy tắc ràng buộc do nhà phát triển xác định nữa.
 • Hệ thống xác định rằng công việc đã chạy lâu hơn mức cần thiết để hoàn tất tác vụ chuyển dữ liệu.
 • Tình trạng của hệ thống là vấn đề cần ưu tiên, đồng dừng công việc do nhiệt độ tăng.
 • Dừng quá trình của ứng dụng do còn ít bộ nhớ trên thiết bị.

Khi dừng công việc (không phải trong trường hợp còn ít bộ nhớ), hệ thống sẽ gọi onStopJob() và thử lại công việc đó vào thời điểm hệ thống cho là tối ưu. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có thể duy trì trạng thái chuyển dữ liệu, ngay cả khi onStopJob() không được gọi, cũng như có thể khôi phục trạng thái này khi onStartJob() được gọi lại.

Các điều kiện được cho phép để lên lịch công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo

Các ứng dụng chỉ có thể bắt đầu công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo nếu nằm trong cửa sổ hiển thị, hoặc nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Để xác định thời điểm có thể lên lịch công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo, hệ thống sẽ áp dụng cùng một danh sách điều kiện cho phép các ứng dụng bắt đầu một hoạt động từ chế độ nền trong một số trường hợp đặc biệt. Đáng chú ý là danh sách điều kiện này không giống với nhóm các trường hợp miễn trừ đối với các hạn chế về dịch vụ nền trước bắt đầu ở chế độ nền.

Có một số ngoại lệ như sau đối với việc này:

 • Nếu một ứng dụng có thể khởi chạy các hoạt động ở chế độ nền, thì các hoạt động đó cũng có thể chạy các công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo ở chế độ nền.
 • Nếu một ứng dụng có hoạt động trong ngăn xếp lui của một tác vụ hiện có trên màn hình Gần đây, thì chỉ vậy là chưa đủ để cho phép chạy công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo.

Nếu bạn đã lên lịch công việc vào một thời điểm khác không có trong danh sách điều kiện được cho phép, thì công việc đó sẽ không thành công và trả về mã lỗi RESULT_FAILURE.

Các hạn chế được cho phép đối với công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi tạo

Để hỗ trợ các công việc (job) chạy ở điểm tối ưu, Android cho phép chỉ định các quy tắc ràng buộc cho từng loại công việc. Các quy tắc ràng buộc này đã có sẵn kể từ Android 13.

Lưu ý: Bảng sau đây chỉ so sánh những quy tắc ràng buộc có sự khác biệt giữa từng kiểu công việc. Hãy xem trang dành cho nhà phát triển JobScheduler hoặc các quy tắc ràng buộc đối với công việc để tìm hiểu tất cả quy tắc ràng buộc.

Bảng sau đây trình bày các kiểu công việc hỗ trợ một quy tắc ràng buộc nhất định đối với công việc, cũng như tập hợp các quy tắc ràng buộc công việc mà WorkManager hỗ trợ. Hãy sử dụng thanh tìm kiếm phía trước bảng để lọc bảng theo tên phương thức ràng buộc công việc.

Sau đây là những quy tắc ràng buộc được phép đối với các công việc chuyển dữ liệu do người dùng khởi xướng:

 • setBackoffCriteria(JobInfo.BACKOFF_POLICY_EXPONENTIAL)
 • setClipData()
 • setEstimatedNetworkBytes()
 • setMinimumNetworkChunkBytes()
 • setPersisted()
 • setNamespace()
 • setRequiredNetwork()
 • setRequiredNetworkType()
 • setRequiresBatteryNotLow()
 • setRequiresCharging()
 • setRequiresStorageNotLow()

Kiểm thử

Danh sách sau đây trình bày một số bước kiểm thử công việc của ứng dụng theo cách thủ công:

 • Để có mã công việc, hãy lấy giá trị được xác định cho công việc đang được tạo.
 • Để chạy một công việc ngay lập tức hoặc để thử lại một công việc đã dừng, hãy chạy lệnh sau trong cửa sổ dòng lệnh:

  adb shell cmd jobscheduler run -f APP_PACKAGE_NAME JOB_ID
  
 • Để mô phỏng việc hệ thống buộc dừng công việc (do tình trạng hệ thống hoặc hết thời hạn), hãy chạy lệnh sau trong cửa sổ dòng lệnh:

  adb shell cmd jobscheduler timeout TEST_APP_PACKAGE TEST_JOB_ID