Thuộc tính chương trình video

Các thuộc tính của chương trình video phụ thuộc vào loại nội dung của chương trình đó. Loại chương trình cho hệ thống biết siêu dữ liệu nào dự kiến để giao diện người dùng có thể được điền một cách phù hợp.

Chương trình video có thể là một trong những loại sau đây:

Sử dụng PreviewProgram.Builder để tạo một chương trình. Bạn có thể đọc thêm về các giá trị có thể có cho từng trường trong tài liệu tham khảo cho từng phương thức setter trên trình tạo.

Kotlin

val program = PreviewProgram.Builder()
    .setChannelId(channelId)
    .setTitle(clip.getTitle())
    .setDescription(clip.getDescription())
    .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE)
    // Set required attributes
    .build()

Java

PreviewProgram program = new PreviewProgram.Builder()
    .setChannelId(channelId)
    .setTitle(clip.getTitle())
    .setDescription(clip.getDescription())
    .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE)
    // Set required attributes
    .build();

Bảng sau đây trình bày các thuộc tính có thể gán cho từng loại chương trình video. Mỗi thuộc tính liên kết đến phương thức setter tương ứng trong PreviewProgram.Builder. Những thuộc tính được đánh dấu là bắt buộc; những thuộc tính được đánh dấu (✔) là không bắt buộc.

Thuộc tính Phim Phim truyền hình Phần phim tr.hình Tập phim tr.hình Bài đăng có đoạn video Sự kiện Kênh
Tác giả (✔)
Phạm vi cung cấp (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Thể loại chính tắc (✔)(✔)(✔)(✔)
Mã nhận dạng kênh
Content ID (✔)
Mức phân loại nội dung (✔)(✔) (✔)(✔) (✔)(✔)(✔)
DurationMillis (✔)
Số tập
Tên tập (✔)
Thể loại (✔)(✔) (✔)(✔)
URI ý định
Số lượt tương tác (✔)(✔)
Loại tương tác (✔)(✔)
Mã nhà cung cấp nội bộ (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Số lượng mặt hàng(✔) (✔)
Trực tiếp (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
URI biểu trưng (*) (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Mô tả nội dung của biểu trưng (*) (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Giá ưu đãi (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Tỷ lệ khung hình cho ảnh áp phích
URI ảnh áp phích
URI video xem trước (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Ngày phát hành (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Điểm xếp hạng đánh giá (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Kiểu đánh giá (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Số hiển thị phần
Mô tả ngắn (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Thời gian bắt đầu (theo múi giờ UTC) mili giây (*)
Thời gian kết thúc UTC (mili giây (*))
Giá khởi điểm (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Tỷ lệ khung hình thu nhỏ (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
URI hình thu nhỏ (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Tiêu đề
Chiều cao video (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Chiều rộng video (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Weight (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Xem trước hình ảnh

Các kích thước được đề xuất cho hình ảnh xem trước như sau:

Thuộc tính Tỷ lệ khung hình Chiều rộng Height
ASPECT_RATIO_16_9 16:9 272 dp 153 dp
ASPECT_RATIO_3_2 3:2 229,5 dp 153 dp
ASPECT_RATIO_4_3 4:3 204 dp 153 dp
ASPECT_RATIO_1_1 1:1 153 dp 153 dp
ASPECT_RATIO_2_3 2:3 102 dp 153 dp
ASPECT_RATIO_MOVIE_POSTER 1:1,441 106 dp 153 dp

Để có chất lượng tốt nhất, hãy sử dụng video xem trước 16:9 hoặc 4:3 có kích thước tối thiểu được chỉ định trong bảng này. Sử dụng biểu trưng mờ để có trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Bạn có thể chỉ định kích thước chính xác của video xem trước bằng cách sử dụng VIDEO_WIDTHVIDEO_HEIGHT.