Thuộc tính chương trình âm thanh

Thuộc tính của chương trình âm thanh phụ thuộc vào loại nội dung. Loại chương trình sẽ cho hệ thống biết siêu dữ liệu nào dự kiến để giao diện người dùng có thể được điền một cách phù hợp. Chương trình âm thanh có thể thuộc một trong những loại sau:

Sử dụng PreviewProgram.Builder để tạo chương trình. Bạn có thể đọc thêm về các giá trị có thể có cho từng trường trong tài liệu Java về từng phương thức setter trên trình tạo.

Ví dụ sau đây trình bày cách sử dụng PreviewProgram.Builder:

PreviewProgram program = new PreviewProgram.Builder()
          .setChannelId(channelId)
          .setTitle(clip.getTitle())
          .setDescription(clip.getDescription())
          .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_ALBUM)
          // Set required attributes
          .build();

Bảng sau đây cho thấy các thuộc tính có thể được gán cho từng loại chương trình âm thanh và liên kết đến phương thức setter tương ứng trong PreviewProgram.Builder. Những thuộc tính được đánh dấu là bắt buộc; những thuộc tính được đánh dấu (✔) là không bắt buộc.

Thuộc tínhTrackĐĩa nhạcNghệ sĩDanh sách phátKênh
Tác giả (✔) (✔)(✔)
Phạm vi cung cấp (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Mã nhận dạng kênh
Content ID (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Thời lượng
Thể loại (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
URI ý định
Số lượt tương tác (✔) (✔)(✔)
Loại tương tác (✔) (✔)(✔)
Mã nhà cung cấp nội bộ (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Trực tiếp (✔)
URI biểu trưng (*) (✔)
Mô tả nội dung của biểu trưng (*) (✔)
Giá ưu đãi (✔)(✔)(✔)(✔) (✔)
Tỷ lệ khung hình cho ảnh áp phích
URI ảnh áp phích
URI âm thanh xem trước (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
URI video xem trước (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Ngày phát hành (✔)(✔)
Mô tả ngắn (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Giá khởi điểm (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
Tỷ lệ khung hình thu nhỏ (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)
URI hình thu nhỏ (✔)(✔)(✔) (✔)(✔)
Tiêu đề
Chiều cao video (✔) (✔)(✔)(✔) (✔)
Chiều rộng video (✔)(✔)(✔)(✔) (✔)
Weight (✔)(✔)(✔)(✔)(✔)