Thuộc tính Watch Next

Khi thêm một chương trình âm thanh hoặc video vào hàng Play Next, ngoài các thuộc tính cho chương trình âm thanh và video, bạn phải đưa các thuộc tính vào bảng sau đây. Mỗi thuộc tính được liên kết với phương thức setter tương ứng trong WatchNextProgram.Builder.

Thuộc tính Ghi chú
Loại xem nội dung tiếp theo Một trong các lựa chọn sau:
Thời gian sử dụng gần đây nhất Thời gian gần đây nhất mà người dùng hoặc ứng dụng tương tác với chương trình.
Vị trí phát gần đây nhất Chỉ bắt buộc đối với WATCH_NEXT_TYPE_CONTINUE.
Thời lượng Chỉ bắt buộc đối với WATCH_NEXT_TYPE_CONTINUE.