Thêm chương trình vào kênh Watch Next

Kênh Watch Next là hàng thứ hai xuất hiện trên màn hình chính, sau hàng ứng dụng. Hệ thống tạo ra và duy trì kênh này. Ứng dụng của bạn có thể thêm các chương trình vào kênh Watch Next: những chương trình mà người dùng đánh dấu là thú vị, đã dừng xem giữa chừng, hoặc có liên quan đến nội dung mà người dùng đang xem (chẳng hạn như tập tiếp theo trong một chương trình dài tập hoặc phần tiếp theo của chương trình).

Kênh Watch Next có một số hạn chế như sau: ứng dụng của bạn không thể di chuyển, xoá hoặc ẩn hàng của kênh Watch Next.

Các bước

Việc chèn chương trình vào kênh Watch Next cũng tương tự như chèn chương trình vào kênh của riêng bạn. Hãy xem các phần sau đây để biết thông tin cụ thể về Watch Next

Việc phát hành lên kênh Watch Next trên Google TV (hiển thị dưới dạng "Tiếp tục xem") cần phải được Google phê duyệt trước thông qua một quy trình chứng nhận và sử dụng quy trình xử lý phía máy chủ để sắp xếp các chương trình dựa trên thuộc tính của chúng. Để bắt đầu quy trình chứng nhận, vui lòng gửi biểu mẫu được liên kết này.

Khi chèn nội dung vào kênh Watch Next, bạn phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

Chọn loại chương trình

Có bốn loại chương trình Watch Next. Chọn loại phù hợp:

LoạiGhi chú
WATCH_NEXT_TYPE_CONTINUENgười dùng dừng lại trong khi xem nội dung.
WATCH_NEXT_TYPE_NEXTChương trình tiếp theo có sẵn trong loạt chương trình mà người dùng đang xem sẽ có sẵn. Ví dụ: nếu người dùng đang xem tập 3 của một chương trình dài tập, thì ứng dụng có thể đề xuất xem tập 4 tiếp theo.
WATCH_NEXT_TYPE_NEWHiện đã có nội dung mới thể hiện rõ ràng nội dung mà người dùng đang xem. Ví dụ: người dùng đang xem tập số 5 của một chương trình dài tập và tập 6 sẽ có sẵn để xem.
WATCH_NEXT_TYPE_WATCHLISTDo hệ thống hoặc ứng dụng chèn vào khi người dùng lưu một chương trình.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các thuộc tính của tính năng Watch Next.

Sử dụng trình tạo WatchNextProgram

Sử dụng WatchNextProgram.Builder. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Các thuộc tính của tính năng Watch Next.

Kotlin

val builder = WatchNextProgram.Builder()
builder.setType(TvContractCompat.WatchNextPrograms.TYPE_MOVIE)
    .setWatchNextType(TvContractCompat.WatchNextPrograms.WATCH_NEXT_TYPE_CONTINUE)
    .setLastEngagementTimeUtcMillis(time)
    .setTitle("Title")
    .setDescription("Program description")
    .setPosterArtUri(uri)
    .setIntentUri(uri)
    .setInternalProviderId(appProgramId)

val watchNextProgramUri = context.contentResolver
    .insert(TvContractCompat.WatchNextPrograms.CONTENT_URI,
        builder.build().toContentValues())

Java

WatchNextProgram.Builder builder = new WatchNextProgram.Builder();
builder.setType(TvContractCompat.WatchNextPrograms.TYPE_MOVIE)
    .setWatchNextType(TvContractCompat.WatchNextPrograms.WATCH_NEXT_TYPE_CONTINUE)
    .setLastEngagementTimeUtcMillis(time)
    .setTitle("Title")
    .setDescription("Program description")
    .setPosterArtUri(uri)
    .setIntentUri(uri)
    .setInternalProviderId(appProgramId);

Uri watchNextProgramUri = context.getContentResolver()
    .insert(TvContractCompat.WatchNextPrograms.CONTENT_URI, builder.build().toContentValues());

Sử dụng TvContractCompat.buildWatchNextProgramUri(long watchNextProgramId) để tạo Uri mà bạn cần để cập nhật chương trình Watch Next.

Khi người dùng thêm một chương trình vào kênh Watch Next, hệ thống sẽ sao chép chương trình đó vào hàng. Phương thức này sẽ gửi ý định TvContractCompat.ACTION_PREVIEW_PROGRAM_ADDED_TO_WATCH_NEXT để thông báo cho ứng dụng rằng chương trình đã được thêm. Ý định này bao gồm 2 mã bổ sung: mã chương trình đã được sao chép và mã chương trình được tạo cho chương trình trên kênh Watch Next.