Thuộc tính chương trình trò chơi

Tất cả các chương trình trò chơi đều có thuộc tính loại TYPE_GAME.

Bảng sau đây cho thấy các thuộc tính có thể được chỉ định cho một chương trình trò chơi, mỗi thuộc tính được liên kết với phương thức setter tương ứng trong PreviewProgram.Builder. Những thuộc tính được đánh dấu là bắt buộc; những thuộc tính được đánh dấu (✔) là không bắt buộc.

Thuộc tínhBắt buộc hoặc Không bắt buộc
Tác giả (✔)
Phạm vi cung cấp (✔)
Mã nhận dạng kênh
Content ID (✔)
Thể loại (✔)
URI ý định
Mã nhà cung cấp nội bộ (✔)
Giá ưu đãi (✔)
Tỷ lệ khung hình cho ảnh áp phích
URI ảnh áp phích
URI video xem trước (✔)
Ngày phát hành (✔)
Điểm xếp hạng đánh giá (✔)
Kiểu đánh giá (✔)
Mô tả ngắn (✔)
Giá khởi điểm (✔)
URI hình thu nhỏ (✔)
Tỷ lệ khung hình thu nhỏ (✔)
Tiêu đề
Chiều cao video (✔)
Chiều rộng video (✔)
Weight (✔)