Mã lỗi

Trang này liệt kê một số mã lỗi phổ biến, nội dung chúng đại diện và cách ứng dụng hoặc trò chơi có thể phản hồi.

Mã lỗi Mô tả Hành động nên thực hiện
API_NOT_AVAILABLE Không sử dụng được API Tính toàn vẹn. API Tính toàn vẹn chưa được bật hoặc có thể phiên bản Cửa hàng Play đã cũ. 1) Nhớ bật API Tính toàn vẹn của Play trong Google Play Console. 2) Yêu cầu người dùng cập nhật Cửa hàng Google Play.
NETWORK_ERROR Không tìm thấy mạng có sẵn. Yêu cầu người dùng kiểm tra kết nối mạng.
PLAY_STORE_NOT_FOUND Không tìm thấy ứng dụng Cửa hàng Play chính thức trên thiết bị. Yêu cầu người dùng cài đặt hoặc bật Cửa hàng Google Play.
PLAY_STORE_VERSION_OUTDATED Người dùng cần cập nhật ứng dụng Cửa hàng Play. Yêu cầu người dùng cập nhật Cửa hàng Google Play.
PLAY_STORE_ACCOUNT_NOT_FOUND Không tìm thấy tài khoản Cửa hàng Play trên thiết bị. Lưu ý rằng API Tính toàn vẹn của Play hiện hỗ trợ các yêu cầu chưa được xác thực. Mã lỗi này chỉ được dùng cho những phiên bản Cửa hàng Play cũ không được hỗ trợ. Yêu cầu người dùng đăng nhập vào Cửa hàng Google Play.
CANNOT_BIND_TO_SERVICE Không liên kết được với dịch vụ trong Cửa hàng Play. Có thể là do một phiên bản Cửa hàng Play cũ được cài đặt trên thiết bị. Yêu cầu người dùng cập nhật Cửa hàng Google Play.
APP_NOT_INSTALLED Chưa cài đặt được ứng dụng gọi. Đã xảy ra lỗi; có thể là do một cuộc tấn công. Không thể xử lý.
PLAY_SERVICES_NOT_FOUND Dịch vụ Google Play không có sẵn hoặc cần phải được cập nhật. Yêu cầu người dùng cài đặt hoặc bật Dịch vụ Google Play.
PLAY_SERVICES_VERSION_OUTDATED Bạn cần cập nhật Dịch vụ Google Play. Yêu cầu người dùng cập nhật Dịch vụ Google Play.
TOO_MANY_REQUESTS Ứng dụng gọi đang gửi quá nhiều yêu cầu đến API và đã được điều tiết.
  1. Yêu cầu tăng mức tối đa hằng ngày cho số lượng yêu cầu của bạn
  2. Thử lại với thời gian đợi luỹ thừa.
REQUEST_HASH_TOO_LONG requestHash được cung cấp quá dài. Độ dài của requestHash phải dưới 500 ký tự. Hãy thử lại bằng requestHash ngắn hơn.
GOOGLE_SERVER_UNAVAILABLE Lỗi máy chủ nội bộ Google không xác định. Thử lại với thời gian đợi luỹ thừa.
CLIENT_TRANSIENT_ERROR Đã xảy ra lỗi tạm thời trên thiết bị khách. Được hỗ trợ kể từ phiên bản thư viện 1.1.0 đối với các ngôn ngữ lập trình Kotlin và Java: Trình bổ trợ Tính toàn vẹn của Google Play dành cho Unity phiên bản 1.1.0 trở lên và SDK gốc Play Core 1.12.1 trở lên. Thử lại với thời gian đợi luỹ thừa.
INTERNAL_ERROR Lỗi nội bộ không xác định. Thử lại với thời gian đợi luỹ thừa.
NONCE_TOO_SHORT Độ dài của số chỉ dùng một lần quá ngắn. Số chỉ dùng một lần phải có kích thước tối thiểu là 16 byte (trước khi mã hoá base64). Thử lại bằng một số chỉ dùng một lần dài hơn.
NONCE_TOO_LONG Độ dài của số chỉ dùng một lần quá dài. Độ dài của số chỉ dùng một lần phải nhỏ hơn 500 byte trước khi mã hoá base64. Thử lại với số chỉ dùng một lần ngắn hơn.
NONCE_IS_NOT_BASE64 Số chỉ dùng một lần không ở dạng base64 không đóng gói, an toàn với web. Hãy thử lại với định dạng số chỉ dùng một lần chính xác.
CLOUD_PROJECT_NUMBER_IS_INVALID Số dự án trên đám mây được cung cấp là không hợp lệ. Dùng số Dự án trên đám mây của Dự án trên đám mây mà bạn đã bật API Tính toàn vẹn của Play.
APP_UID_MISMATCH UID (mã nhận dạng người dùng) của ứng dụng gọi không khớp với mã trong Trình quản lý gói. Đã xảy ra lỗi; có thể là do một cuộc tấn công. Không thể xử lý.

Mã lỗi của API gốc

Tiền tố INTEGRITY_ được thêm vào trước mã lỗi gốc để tránh khả năng xảy ra xung đột khi đặt tên. Ngoài mã lỗi liệt kê ở trên, API gốc cũng bao gồm các mã lỗi sau:

Mã lỗi Mô tả Hành động nên thực hiện
INTEGRITY_INITIALIZATION_NEEDED IntegrityManager chưa được khởi chạy. Trước tiên, hãy gọi IntegrityManager_init().
INTEGRITY_INITIALIZATION_FAILED Đã xảy ra lỗi khi khởi chạy API Tính toàn vẹn. Thử lại với thời gian đợi luỹ thừa. Cân nhắc việc báo cáo lỗi.
INTEGRITY_INVALID_ARGUMENT Đối số không hợp lệ được truyền tới API Tính toàn vẹn. Thử lại với đối số chính xác.

Thử lại logic về lỗi

Ứng dụng nên thử lại các lệnh gọi API trong trường hợp có một số mã lỗi nhất định. Xem lại mọi mã lỗi và kiểm tra để đảm bảo rằng ứng dụng sẽ thử lại khi cần theo hình thức thời gian đợi luỹ thừa. Chiến lược thử lại được đề xuất như sau:

  1. Sau lỗi đầu tiên, hãy bắt đầu với độ trễ ban đầu là 5 giây trước khi thử lại.
  2. Thử lại tổng cộng 3 lần, tăng độ trễ theo cấp số nhân mỗi lần (10 giây, 20 giây).

Trong khi thực hiện các lần thử lại này, hãy kiểm tra kết nối mạng và tránh tình trạng quá tải thiết bị.

Nếu bạn tiếp tục thấy lỗi sau 3 lần thử, hãy xem kết quả như thể máy khách không vượt qua được tất cả các quy trình kiểm tra tính toàn vẹn. Có thể xảy ra lỗi vì một số lý do, bao gồm (nhưng không giới hạn ở): thiết bị quá tải, vấn đề về kết nối mạng hoặc do kẻ tấn công cố gắng gây lỗi.