Ánh xạ ExoPlayer sang Media3

Các bảng sau đây trình bày sự khác biệt giữa tên lớp, gói, mô-đun và phần phụ thuộc Gradle giữa exoplayer2 và phương thức triển khai media3 mới.

Khi di chuyển sang Media3, hãy cân nhắc đọc hướng dẫn di chuyển AndroidX Media3 của chúng tôi.

Liên kết gói

tên gói exoplayer2tên gói media3
com.google.android.exoplayer2androidx.media3.exoplayer
com.google.android.exoplayer2.analyticsandroidx.media3.exoplayer.analytics
com.google.android.exoplayer2.audioandroidx.media3.exoplayer.audio
com.google.android.exoplayer2.castdemoandroidx.media3.demo.cast
com.google.android.exoplayer2.databaseandroidx.media3.database
com.google.android.exoplayer2.decoderandroidx.media3.decoder
com.google.android.exoplayer2.demoandroidx.media3.demo.main
com.google.android.exoplayer2.drmandroidx.media3.exoplayer.drm
com.google.android.exoplayer2.ext.av1androidx.media3.decoder.av1
com.google.android.exoplayer2.ext.castandroidx.media3.cast
com.google.android.exoplayer2.ext.cronetandroidx.media3.datasource.cronet
com.google.android.exoplayer2.ext.ffmpegandroidx.media3.decoder.ffmpeg
com.google.android.exoplayer2.ext.flacandroidx.media3.decoder.flac
com.google.android.exoplayer2.ext.imaandroidx.media3.exoplayer.ima
com.google.android.exoplayer2.ext.leanbackandroidx.media3.ui.leanback
com.google.android.exoplayer2.ext.okhttpandroidx.media3.datasource.okhttp
com.google.android.exoplayer2.ext.opusandroidx.media3.decoder.opus
com.google.android.exoplayer2.ext.rtmpandroidx.media3.datasource.rtmp
com.google.android.exoplayer2.ext.vp9androidx.media3.decoder.vp9
com.google.android.exoplayer2.ext.workmanagerandroidx.media3.exoplayer.workmanager
com.google.android.exoplayer2.extractorandroidx.media3.extractor
com.google.android.exoplayer2.gldemoandroidx.media3.demo.gl
com.google.android.exoplayer2.mediacodecandroidx.media3.exoplayer.mediacodec
com.google.android.exoplayer2.metadataandroidx.media3.extractor.metadata
com.google.android.exoplayer2.offlineandroidx.media3.exoplayer.offline
com.google.android.exoplayer2.playbacktestsandroidx.media3.test.exoplayer.playback
com.google.android.exoplayer2.robolectricandroidx.media3.test.utils.robolectric
com.google.android.exoplayer2.schedulerandroidx.media3.exoplayer.scheduler
com.google.android.exoplayer2.sourceandroidx.media3.exoplayer.source
com.google.android.exoplayer2.source.rtspandroidx.media3.exoplayer.rtsp
com.google.android.exoplayer2.source.dashandroidx.media3.exoplayer.dash
com.google.android.exoplayer2.source.smoothstreamingandroidx.media3.exoplayer.smoothstreaming
com.google.android.exoplayer2.source.hlsandroidx.media3.exoplayer.hls
com.google.android.exoplayer2.surfacedemoandroidx.media3.demo.surface
com.google.android.exoplayer2.testdataandroidx.media3.test.data
com.google.android.exoplayer2.testutilandroidx.media3.test.utils
com.google.android.exoplayer2.textandroidx.media3.extractor.text
com.google.android.exoplayer2.trackselectionandroidx.media3.exoplayer.trackselection
com.google.android.exoplayer2.transformerandroidx.media3.Transformer
com.google.android.exoplayer2.transformerdemoandroidx.media3.demo.transformer
com.google.android.exoplayer2.uiandroidx.media3.ui
com.google.android.exoplayer2.upstream.Cryptoandroidx.media3.exoplayer.upstream.crypto
com.google.android.exoplayer2.upstream.cacheandroidx.media3.datasource.cache
com.google.android.exoplayer2.upstreamandroidx.media3.datasource
com.google.android.exoplayer2.utilandroidx.media3.exoplayer.util
com.google.android.exoplayer2.utilandroidx.media3.common.util
com.google.android.exoplayer2.videoandroidx.media3.exoplayer.video

Đổi tên lớp

tên lớp exoplayer2tên gói media3tên lớp media3
com.google.android.exoplayer2.ExoPlayerLibraryInfoandroidx.media3.commonMediaLibraryInfo
com.google.android.exoplayer2.SimpleExoPlayerandroidx.media3.exoplayerExoPlayer
com.google.android.exoplayer2.ui.StyledPlayerViewandroidx.media3.uiChế độ xem trình phát
com.google.android.exoplayer2.ui.StyledPlayerControlViewandroidx.media3.uiTrình phátControlView

Đã chuyển lớp này sang các gói khác

tên gói exoplayer2 tên gói media3 tên lớp media3
com.google.android.exoplayer2androidx.media3.exoplayerFormatHolder, PlayerMessage
com.google.android.exoplayer2androidx.media3.commonBasePlayer, BundleListRetriever, Bundleable, ControlDispatcher, C, DefaultControlDispatcher, DeviceInfo, ErrorMessageProvider, ExoPlayerLibraryInfo, Format, ForwardPlayer, HeartRating, IllegalSeekPositionException, MediaItem, MediaMetadata, ParserException, PercentRating, PlaybackException, PlaybackParameters, Trình phát, PositionInfo, Xếp hạng, StarRating, ThumbRating, Dòng thời gian, TracksInfo
com.google.android.exoplayer2.audioandroidx.media3.extractorAacUtil, Ac3Util, Ac4Util, DtsUtil, MpegAudioUtil, OpusUtil, WavUtil
com.google.android.exoplayer2.audioandroidx.media3.commonÂm thanh thuộc tính, AuxEffectInfo
com.google.android.exoplayer2.decoderandroidx.media3.exoplayerBộ giải mã, Bộ giải mã, đánh giá bộ giải mã
com.google.android.exoplayer2.drmandroidx.media3.commonDữ liệu DrmInit
com.google.android.exoplayer2.metadataandroidx.media3.exoplayer.metadataSiêu dữ liệu Decoderfactor, MetadataOutput, siêu dữ liệu kết xuất
com.google.android.exoplayer2.metadataandroidx.media3.commonMetadata
com.google.android.exoplayer2.offlineandroidx.media3.commonKhoá luồng
com.google.android.exoplayer2.source.adsandroidx.media3.commonTrạng thái phát lại quảng cáo
com.google.android.exoplayer2.sourceandroidx.media3.commonMediaPeriodId, TrackGroup
com.google.android.exoplayer2.trackselectionandroidx.media3.commonTrackSelectionParameter, TrackSelectionOverride
com.google.android.exoplayer2.textandroidx.media3.common.textTín hiệu
com.google.android.exoplayer2.textandroidx.media3.exoplayer.textExoplayerCuesDecode, SubtitleDecoderFactor, TextOutput, TextRenderer
com.google.android.exoplayer2.text.spanandroidx.media3.common.textHorizontalTextInVerticalContextSpan, LanguageFeatureSpa, RubySpa, SpanUti, TextAnnotation, TextEmphasisSpan
com.google.android.exoplayer2.uiandroidx.media3.commonAdOverlayInf, AdViewProvider
com.google.android.exoplayer2.uiandroidx.media3.exoplayer.offlineTải thông báo trợ giúp
com.google.android.exoplayer2.upstreamandroidx.media3.commonTrình đọc dữ liệu
com.google.android.exoplayer2.upstreamandroidx.media3.exoplayer.upstreamPhân bổ, Bộ phân bổ, BandwidthMeter, cacheRegionTracker, DefaultAllocator, DefaultBandwidthMeter, DefaultLoadErrorHandlerPolicy, Loader, LoaderErrorThrower, ParsingLoadable, SlidingPercentile, TimeToFirstByteestimator
com.google.android.exoplayer2.upstream.Cryptoandroidx.media3.datasourceAesCipherDataSource, AesCipherDataSink, AesFlushingCipher
com.google.android.exoplayer2.utilandroidx.media3.commonErrorMessageProvider, flagSet, FileType, MimeType, PriorityTaskManager
com.google.android.exoplayer2.utilandroidx.media3.common.utilAtomicFile, Assertion, BundleableUtil, Bundleutiler, Đồng hồ, ClosedSource, CodecSpecificDataUtil, ColorParser, ConditionVariable, Người tiêu dùng, CopyOnWriteMultise, EGLSurfaceTexture, GlProgram, GlUtil, HandlerWrapper, Library Loader, ListenerSet, Log, LongArray, MediaUtilFormat, NetworkTypeObserver, NonNullValue,.
com.google.android.exoplayer2.utilandroidx.media3.extractorNalUnitUtil, ParsableNalUnitBitArray
com.google.android.exoplayer2.utilandroidx.media3.exoplayerMediaClock, Độc lậpMediaClock
com.google.android.exoplayer2.videoandroidx.media3.commonThông tin màu, Kích thước video
com.google.android.exoplayer2.videoandroidx.media3.extractorAvcConfig, DolbyVisionConfig, HevcConfig

Liên kết phần phụ thuộc

tên mô-đun exoplayer2tên mô-đun media3
trình phát ngoài trờitrình phát media3-exo
cơ sở dữ liệu exoplayercơ sở dữ liệu media3
exoplayer-datasourcemedia3-datasource
bộ giải mã exoplayerbộ giải mã media3
exo-player-phổ biếnmedia3-phổ biến
exoplayer-coretrình phát media3-exo
exo-player-dashmedia3-exoplayer-dash
trình trích xuất ngoại tuyếntrình trích xuất media3
exoplayer-hlsmedia3-exoplayer-hls
exoplayer-robolectricutilsmedia3-test-utils-robolectric
exoplayer-rtspmedia3-exoplayer-rtsp
exoplayer-phát trực tuyến mượt màmedia3-exoplayer-phát trực tuyến mượt mà
exoplayer-testutilsmedia3-test-utils
biến đổi exoplayerbiến đổi media3
giao diện người dùng exoplayermedia3-giao diện người dùng
truyền tiện íchtruyền media3
Cronet mở rộngmedia3-datasource-cronet
tiện ích imamedia3-exoplayer-ima
mở rộng-leanbackmedia3-ui-leanback
Tiện ích okhttpmedia3-datasource-okhttp
tiện ích mở rộng rtmpmedia3-datasource-rtmp
trình quản lý tiện íchmedia3-exoplayer-workmanager