Bắt đầu

Bắt đầu sử dụng Transformer bao gồm các bước sau:

 1. Thêm Media3 Transformer làm phần phụ thuộc trong dự án.
 2. Tạo một EditedMediaItem đại diện cho nội dung nghe nhìn cần xử lý và chỉnh sửa để áp dụng cho nội dung nghe nhìn đó.
 3. Tạo một Transformer, mô tả dữ liệu đầu ra được yêu cầu và một trình nghe cho các sự kiện hoàn thành và lỗi.
 4. Bắt đầu hoạt động xuất, truyền vào EditedMediaItem để chỉnh sửa và một đường dẫn đầu ra. Trong khi xuất, bạn có thể truy vấn tiến trình hiện tại hoặc huỷ thao tác.
 5. Khi quá trình xuất hoàn tất, hãy xử lý kết quả đó nếu cần. Ví dụ: bạn có thể chia sẻ kết quả với một ứng dụng khác hoặc tải lên máy chủ.

Hãy đọc tiếp để biết thêm thông tin chi tiết về các bước này và xem TransformerActivity trong ứng dụng minh hoạ của biến đổi để biết ví dụ đầy đủ.

Thêm Media3 Transformer làm phần phụ thuộc

Cách dễ nhất để bắt đầu sử dụng Transformer là thêm các phần phụ thuộc gradle vào thư viện trong tệp build.gradle của mô-đun ứng dụng:

Kotlin

implementation("androidx.media3:media3-transformer:1.3.1")
implementation("androidx.media3:media3-effect:1.3.1")
implementation("androidx.media3:media3-common:1.3.1")

Groovy

implementation "androidx.media3:media3-transformer:1.3.1"
implementation "androidx.media3:media3-effect:1.3.1"
implementation "androidx.media3:media3-common:1.3.1"

trong đó 1.3.1 là phiên bản ưu tiên của bạn. Bạn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất bằng cách tham khảo ghi chú phát hành.

Bạn có thể xem thêm thông tin về các mô-đun thư viện có trên trang Google Maven AndroidX Media3.

Bật tính năng hỗ trợ Java 8

Nếu chưa bật, bạn cần bật tính năng hỗ trợ Java 8 trong tất cả tệp build.gradle phụ thuộc vào Transformer bằng cách thêm đoạn mã sau vào phần android:

compileOptions {
 targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
}

Bắt đầu hành động biến đổi

Dưới đây là ví dụ về cách tạo EditedMediaItem để loại bỏ âm thanh cho tệp đầu vào, sau đó tạo và định cấu hình thực thể Transformer để xuất video H.265/HEVC, xuất kết quả sang outputPath.

Kotlin

val inputMediaItem = MediaItem.fromUri("path_to_input_file")
val editedMediaItem =
  EditedMediaItem.Builder(inputMediaItem).setRemoveAudio(true).build()
val transformer = Transformer.Builder(context)
  .setVideoMimeType(MimeTypes.VIDEO_H265)
  .addListener(transformerListener)
  .build()
transformer.start(editedMediaItem, outputPath)

Java

MediaItem inputMediaItem = MediaItem.fromUri("path_to_input_file");
EditedMediaItem editedMediaItem =
  new EditedMediaItem.Builder(inputMediaItem).setRemoveAudio(true).build();
Transformer transformer =
  new Transformer.Builder(context)
    .setVideoMimeType(MimeTypes.VIDEO_H265)
    .addListener(transformerListener)
    .build();
transformer.start(editedMediaItem, outputPath);

Để biết thêm thông tin về các mục nội dung đa phương tiện, hãy xem trang về các mục nội dung đa phương tiện của ExoPlayer. Đầu vào có thể là luồng luỹ tiến hoặc luồng thích ứng, nhưng đầu ra luôn là luồng tiến. Đối với đầu vào thích ứng, các kênh có độ phân giải cao nhất luôn được chọn để chuyển đổi. Dữ liệu đầu vào có thể ở định dạng vùng chứa bất kỳ được ExoPlayer hỗ trợ, nhưng đầu ra luôn là tệp MP4.

Bạn có thể thực thi nhiều hoạt động xuất theo tuần tự trên cùng một thực thể Transformer, nhưng các lượt xuất đồng thời với cùng một thực thể sẽ không được hỗ trợ.

Lưu ý về việc tạo luồng

Phải truy cập các thực thể của Transformer từ một luồng ứng dụng duy nhất và các phương thức trình nghe được gọi trên cùng một luồng. Đối với phần lớn các trường hợp, luồng ứng dụng có thể chỉ là luồng chính của ứng dụng. Trong nội bộ, Transformer thực hiện công việc ở chế độ nền và đăng các lệnh gọi đến phương thức trình nghe trên luồng ứng dụng.

Theo dõi sự kiện

Phương thức start là không đồng bộ. Phương thức này sẽ trả về ngay lập tức và ứng dụng sẽ nhận được thông báo về các sự kiện thông qua trình nghe được chuyển đến trình tạo Transformer.

Kotlin

val transformerListener: Transformer.Listener =
  object : Transformer.Listener {
 override fun onCompleted(composition: Composition, result: ExportResult) {
  playOutput()
 }

 override fun onError(composition: Composition, result: ExportResult,
            exception: ExportException) {
  displayError(exception)
 }
}

Java

Transformer.Listener transformerListener =
  new Transformer.Listener() {
   @Override
   public void onCompleted(Composition composition, ExportResult result) {
    playOutput();
   }

   @Override
   public void onError(Composition composition, ExportResult result,
     ExportException exception) {
    displayError(exception);
   }
  };

ExportResult bao gồm thông tin về tệp đầu ra, bao gồm kích thước tệp và tốc độ bit trung bình cho âm thanh và video (nếu có).

Nhận thông tin cập nhật về tiến trình

Gọi Transformer.getProgress để truy vấn tiến trình hiện tại của phép biến đổi. Giá trị trả về cho biết trạng thái tiến trình. Nếu trạng thái tiến trình là PROGRESS_STATE_AVAILABLE, thì ProgressHolder được cung cấp sẽ được cập nhật với tỷ lệ phần trăm tiến trình hiện tại. Ví dụ sau cho thấy cách truy vấn định kỳ tiến trình của một phép biến đổi, trong đó có thể triển khai phương thức updateProgressInUi để cập nhật thanh tiến trình.

Kotlin

transformer.start(inputMediaItem, outputPath)
val progressHolder = ProgressHolder()
mainHandler.post(
  object : Runnable {
   override fun run() {
    val progressState: @ProgressState Int = transformer.getProgress(progressHolder)
    updateProgressInUi(progressState, progressHolder)
    if (progressState != Transformer.PROGRESS_STATE_NOT_STARTED) {
     mainHandler.postDelayed(/* r= */this, /* delayMillis= */500)
    }
   }
  }
)

Java

transformer.start(inputMediaItem, outputPath);
ProgressHolder progressHolder = new ProgressHolder();
mainHandler.post(
  new Runnable() {
   @Override
   public void run() {
    @Transformer.ProgressState int progressState = transformer.getProgress(progressHolder);
    updateProgressInUi(progressState, progressHolder);
    if (progressState != PROGRESS_STATE_NOT_STARTED) {
     mainHandler.postDelayed(/* r= */ this, /* delayMillis= */ 500);
    }
   }
  });

Huỷ phép biến đổi

Nếu người dùng chọn quay lại luồng xuất, hãy huỷ thao tác xuất bằng Transformer.cancel. Các tài nguyên như bộ mã hoá và giải mã video phần cứng bị hạn chế, đặc biệt là trên các thiết bị cấp thấp hơn. Vì vậy, bạn cần phải làm việc này để giải phóng tài nguyên nếu không cần đầu ra.