Install Referrer của Google Play

Bạn có thể sử dụng API Install Referrer của Cửa hàng Google Play để truy xuất nội dung liên kết giới thiệu an toàn trong Google Play, ví dụ như:

  • URL liên kết giới thiệu của gói được cài đặt.
  • Dấu thời gian tính bằng giây kể từ lượt nhấp vào đường liên kết giới thiệu (cả phía ứng dụng và máy chủ).
  • Dấu thời gian tính bằng giây kể từ khi quá trình cài đặt bắt đầu (cả phía ứng dụng và máy chủ).
  • Phiên bản của ứng dụng tại thời điểm cài đặt lần đầu.
  • Liệu người dùng đã tương tác với trải nghiệm tức thì của ứng dụng trong 7 ngày qua hay không.

Yêu cầu

Có thể mở API Install Referrer bằng một ứng dụng của Cửa hàng Google Play trên một thiết bị. Các thiết bị có phiên bản ứng dụng Google Play 8.3.73 trở lên sẽ tự động có quyền truy cập vào API này.

Bạn cũng phải có tài khoản Google Play Console thì mới có thể sử dụng API Install Referrer.

Sử dụng API

API Install Referrer được triển khai dưới dạng giao diện Ngôn ngữ định nghĩa giao diện Android (AIDL).