Định cấu hình NDK cho trình bổ trợ Android cho Gradle

Trang này trình bày cách định cấu hình NDK trong dự án của bạn theo phiên bản trình bổ trợ Android cho Gradle (AGP) mà dự án sử dụng.

Các bước thực hiện sẽ còn tuỳ thuộc vào phiên bản AGP dùng trong dự án. Tìm phiên bản trình bổ trợ Android cho Gradle tại một trong hai nơi sau:

 • File (Tệp) > Project Structure (Cấu trúc dự án) > Project (Dự án) trong Android Studio
 • Tệp build.gradle cấp cao nhất trong dự án

Chọn phiên bản dưới đây:

AGP phiên bản 4.1 trở lên

Bạn có các cách sau đây để định cấu hình NDK:

 • (Nên dùng) Dùng thuộc tính ndkVersion để đặt giá trị cho phiên bản NDK.
 • Không đặt giá trị cho thuộc tính nào. Android Studio sẽ tự động tải phiên bản NDK mặc định cho phiên bản AGP cụ thể đó (trong trường hợp này là phiên bản NDK 21.0.6113669) hoặc bạn có thể cài đặt NDK qua dòng lệnh. Android Studio cài đặt tất cả phiên bản NDK trong thư mục android-sdk/ndk/. Mỗi phiên bản nằm trong một thư mục con có tên là số phiên bản.
 • Đối với các trường hợp sử dụng đặc biệt, hãy sử dụng thuộc tính ndkPath:

  Groovy

  android {
   ndkPath "/Users/ndkPath/ndk21" // Point to your own NDK
  }

  Kotlin

  android {
   ndkPath = "/Users/ndkPath/ndk21" // Point to your own NDK
  }

Cài đặt NDK qua dòng lệnh

Để cài đặt NDK qua dòng lệnh, hãy làm như sau:

 1. Dùng công cụ sdkmanager để xem các phiên bản của gói CMake và NDK hiện có. Tương tự như các thành phần SDK khác, NDK được phát hành thông qua nhiều kênh:

  sdkmanager --list [--channel=channel_id] // NDK channels: 0 (stable),
                        // 1 (beta), or 3 (canary)
  
 2. Truyền chuỗi sdkmanager cho các gói mà bạn muốn cài đặt. Ví dụ: để cài đặt CMake hoặc NDK, hãy sử dụng cú pháp sau:

  sdkmanager --install
       ["ndk;major.minor.build[suffix]" | "cmake;major.minor.micro.build"]
       [--channel=channel_id]
  

  Chỉ dùng tuỳ chọn --channel để cài đặt một gói nếu gói đó đã được phát hành trong một kênh lên đến và bao gồm channel_id.

Để biết thêm thông tin, hãy xem sdkmanager.