Kiểm thử ứng dụng

Phần này mô tả nhiều công cụ giúp bạn tạo, định cấu hình và chạy kiểm thử qua Android Studio hoặc dòng lệnh.

Nếu muốn tìm hiểu thêm các nguyên tắc cơ bản về kiểm thử và cách viết kiểm thử, bạn có thể xem bài viết về Kiểm thử ứng dụng trên Android.

Có nhiều cách để chạy và định cấu hình kiểm thử:

  • Đối với các nhu cầu kiểm thử cơ bản, Android Studio có các tính năng giúp bạn tạo, chạy và xem kết quả kiểm thử, tất cả đều thuộc môi trường IDE. Khi sử dụng Studio, bạn có thể trỏ và nhấp vào mã nguồn để tạo và chạy kiểm thử cho các lớp hoặc phương thức cụ thể, sử dụng trình đơn thả xuống để định cấu hình nhiều thiết bị kiểm thử, đồng thời tương tác với cửa sổ công cụ Ma trận văn bản (Text Matrix) để trực quan hoá kết quả kiểm thử. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Android Studio để tạo và quản lý kiểm thử, hãy xem phần Kiểm thử trong Android Studio.

  • Để kiểm soát chi tiết hơn, bạn có thể chạy kiểm thử qua dòng lệnh. Kiểm thử dòng lệnh cung cấp một cách thức đơn giản để nhắm mục tiêu các mô-đun cụ thể, biến thể bản dựng hoặc kết hợp cả hai. Việc chạy kiểm thử thông qua giao diện Cầu gỡ lỗi Android (adb) cho phép tuỳ chỉnh nhiều nhất về những kiểm thử mà bạn muốn chạy. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Kiểm thử qua dòng lệnh.

  • Đối với nhu cầu kiểm thử nâng cao, bạn có thể muốn ghi đè các tuỳ chọn cài đặt mặc định, định cấu hình các tuỳ chọn Gradle hoặc tái cấu trúc mã để tách biệt các kiểm thử trong mô-đun riêng. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập cấu hình kiểm thử cho các trường hợp sử dụng đặc biệt, hãy xem phần Thiết lập kiểm thử nâng cao.

  • Để kiểm thử cách ứng dụng hoạt động khi người dùng tương tác, bạn có thể sử dụng các công cụ như Trình ghi lại quá trình kiểm thử Espresso, Trình thu thập thông tin ứng dụng, Kiểm thử Monkeymonkeyrunner.